Skip to main content

Endringslogg

Endringsloggen beskriver alle endringer til Edielstandarden av funksjonell betydning. Mindre feilretting i referanser og tekst er ikke nevnt spesifikt.

Versjon

Dato

Endring

2.2

19.03.2024

2.1

31.01.2024

 • Overordnet dokument omdøpt fra Edielstandard til Elhubstandard

  • Edielstandard flyttet inn som standard under denne sammen med VEE

 • Nye standarder lagt til

  • Standard for fastsettelse av avregningsdata for regulerkraftavregning

  • Standard for fastsettelse av måleverdier for intervallavregnede målepunkt som ikke har registreringsfrekvens per 15 minutter

  • Standard for fastsettelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

 • Presisert i VEE at måleverdier for umålte anlegg skal stipuleres med 15-minutters oppløsning

2.0.4

17.01.2024

2.0.3

11.12.2023

 • Oppdatert kodelisten til aggregeringskodene med MP01, MP02, HP01, HP02, HP03 og HP04. Det er ingen endring i funksjonalitet, kun en oppdatering av kodelisten. Disse kodene sendes ut på samme måte som før

2.0.2

01.11.2023

 • Oppdatert navnet Beregninger i målepunkt til Virtuelle beregninger og gjort enkelte oppklaringer i kapittelet for beregninger i målepunkt

2.0.1

Publisert

11.05.2023

 • DEV15-980 - Oppdatert XSD i BIM slik at nyeste versjon av XSDen er bakoverkompatibel med versjonen før endringene i 2.0.0

  • Informasjonselementet BusinessType i typen Elhub_ReconciliationMeteringPointCharacteristicType i melding PriceVolumeCombinationForReconciliation er gjort frivillig.

  • Det er ingen endringer i hvordan meldingene sendes ut. Før 18. september vil Elhub ikke sende ut BusinessType, mens etter 18. september vil Elhub alltid sende ut BusinessType.

 • Oppdaterte teksten i BRS-NO-324 - Spørring avregningsgrunnlag så det er tydelig at Elhub alltid returnerer hele bruksdøgn.

2.0.0

Publisert 22.02.2023

 • EI-1067 - BRS-NO-306 - Endring i avregningsform er fjernet og avregningsform skal nå oppdateres i BRS-NO-302 - Oppdatering av grunndata - nettselskap.

 • EI-1070 - Innføring av Avlesningsoppløsning på målepunkt.

 • EI-1071 - Utvidelse av informasjonsmodell for å gjøre det entydig hvilke kanaler som er brukt i balanseavregningen.

  • Hvilke kanaler som er inkludert i balanseavregningen og avviksoppgjøret bestemmes av Elhub utfra andre grunndata i målepunktet (status, avregningsform, avlesningsoppløsning etc.). Et målepunkt kan ha både avregnede og ikke avregnede kanaler i parallell, for eksempel vil en netteier kunne registrere kanaler for 15 minutters måleverdier i en periode hvor de fortsatt registrerer timesverdier. Det finnes også mer komplekse tilfeller hvor for eksempel grunndata på målepunktet korrigeres tilbake i tid slik at hvilke kanaler som skal avregnes endrer seg. Elhub vil fange dette opp i avviksoppgjøret og markedsaktørene må på sin side fange det opp for å eventuelt korrigere sluttbrukerfaktureringen. For å gjøre det mer eksplisitt for markedsaktørene hvilke kanaler som til enhver tid er avregnete vil vi innføre et binært informasjonselement. Dette feltet vil ha navnet Ekskludert Fra Avregning (BIM: ExcludeFromSettlement) og vil være satt til False for de kanalene som er brukt i beregning av avregningsgrunnlag i Elhub. Dette feltet er allerede i dag synlig i Aktørportalen men vil nå også kommuniseres over EMIF.

  • Lag til elementet ExcludeFromSettlement i klassen MeasurementDefinition i BIM meldingene NotifyStartOfSupply og NotifyMeteringPointCharacteristics.

 • EI-1096 - Informer nettselskap om hvilke kanaler som er brukt i balanseavregningen.

 • EI-1072 - Håndtering av kanaler for 15 minutters måleverdier på avregningspunkt.

 • EI-1073 - Utvidelse av informasjonsmodellen for å enklere skille på kanaler.

  • I forbindelse med innføringen av 15 minutters måleverdier vil det være behov for å kunne skille på flere typer måleverdier som beregnes av Elhub. Dette gjelder fremst de 6015 transformerte måleverdiene på forbruksmålepunkter. Dette vil løses ved å innføre en ny Produktkode (BIM: ProductIncludedProductCharacteristics). Det vil også bli innført en egen produktkode for de profilerte intervallverdiene (FPPC, FPC og TPC) for profilavregnede målepunkter. Videre vil det bli innført nye Produktkoder for å kunne skille på måleverdier relatert til beregninger i målepunkter. Dette er produktkoder som brukes i kanaler som settes opp av Elhub og kan dermed ikke sendes inn av nettselskap ved oppdatering av målepunktsinformasjon.

  • Energy Active 6015 Transformed.

   • Kanal for 6015 transformerte måleverdier vil bli automatisk opprettet på målepunkter med en kanal for timeavleste intervallserier. Denne kanalen vil ikke kommuniseres som grunndata på målepunktet og måleverdiene vil ikke bli sendt ut. Kanalen og måleverdiene er kun synlige i Elhub Aktørportal.

  • Energy Active Profiled.

   • Produktkode for profilerte intervallverdier oppdateres fra Energy Active (8716867000030) til Energy Active Profiled (4700000000101). Denne kanalen finnes allerede på alle profilavregnede målepunkt og det er kun produktkode som endres. Denne kanalen vil ikke kommuniseres som grunndata på målepunktet, kun bli brukt i måleverdimeldinger ut fra Elhub for å gjøre det tydelig for markedsaktørene når de mottar profilerte intervallverdier heller enn avleste intervallverdier. Kanalen og måleverdiene er synlige i Elhub Aktørportal.

  • Energy Active Virtual Distributed/Gross/Net.

   • Virtuelle kanaler vil kommuniseres med egen produktkode som grunndata på målepunktet og ved utsending av måleverdier. Dette vil gjøre det tydelig for aktørene med en tilknytning til målepunktet hvilke måleverdier som er satt opp med en beregning i Elhub og dermed skiller seg fra måleverdier registrert av netteier.

  • Nye produktkoder er lagt til i Product identifier .

  • Valideringsregel for å avvise meldinger inn til Elhub inneholdende kanaler med de nye produktkodene er lagt til i BRS-NO-121 - Nytt målepunkt, BRS-NO-302 - Oppdatering av grunndata - nettselskap, BRS-NO-402 - Korrigeringer i grunndata - fra nettselskap.

 • EI-1089 - Distribusjon av 15-minutters volumserier i BRS-NO-313 - Oversendelse av intervallvolum og BRS-NO-315 - Spørring måleverdier.

  • Elhub vil støtte mottak og distribusjon av 15 minutters måleverdier. Måleverdier distribueres fra Elhub i henhold til Avlesningsoppløsningen på målepunktet.

  • Aktørene må selv aggregere kvartersverdier til timesverdier. Ansvaret for aggregering av måleverdiene ligger hos aktørene og dette må gjøres så lenge sluttbruker avregnes på timesoppløsning med timespriser.

 • EI-1090 - Innsending av måleverdier på avregningspunkt ved overgang til avregning på 15-minutters oppløsning i BRS-NO-313 - Oversendelse av intervallvolum.

  • Netteier må sende inn måleverdier på den oppløsningen som er spesifisert av Avlesningsoppløsning på målepunkt og hvor disse måleverdiene skal være med i balanseavregningen. Hvis netteier ikke sender inn disse måleverdiene vil Elhub sende purringer på samme måte som i dag.

   Hvis et målepunkt ikke er med i balanseavregningen vil Elhub ikke purre på måleverdier. Dette gjelder for eksempel på inaktive målepunkter eller målepunkter med avregningsform ikke avregnet. Dette er slik det fungerer i dag også.

  • Grunndata, inkludert Avlesningsoppløsning, på målepunkt er døgnoppløst. Dette innebærer at dersom nettselskapet endrer oppløsning på måleverdiene de henter fra måler i løpet av dagen må de transformere disse til oppløsningen Elhub krever. Dette fungerer på samme måte som overgang fra profilavregning til timeavregning.

 • EI-1091 - Innsending av måleverdier på utvekslingsmålepunkt ved overgang til avregning på 15-minutters oppløsning i BRS-NO-313 - Oversendelse av intervallvolum.

  • Fordi det ikke utveksles markedsprosesser på utvekslingspunkter vil Elhub sette opp kanaler for 15 minutters måleverdier på alle utvekslingspunkt. Dette gjelder både aktiv og reaktiv energi. Overgangen til 15 minutters Avlesningsoppløsning gjøres automatisk når netteier begynner å sende inn 15 minutters måleverdier. Overgang til 15-minutterers måleverdier må skje ved midnatt, tilsvarende som for andre avregnede målepunkt. Elhub vil oppdatere målepunktet til å avregne 15-minutters måleverdier fra og med dagen etter siste dag med timesverdier.

 • EI-1092 - Distribusjon av 15-minutters måleverdier på profilavregnede målepunkt i BRS-NO-312 - Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt og BRS-NO-322 - Estimert intervallvolumserie for profilavregnede målepunkt.

  • Elhub vil profilere måleverdier for profilavregnede målepunkt til 15-minutters oppløsning for bruk i balanseavregningsgrunnlaget og utsendelse til markedsaktørene. Måleverdiene distribueres til markedsaktørene basert på innstillingene lagret i måleverdiabonnementene.

  • Elhub vil slutte å distribuere PPCer ved innføringen av Fase 2

  • Abonnement for PPC vil ikke bli lenger tilbys.

  • Måleverdier (FPC og TPC) vil distribueres i 15-minutters oppløsning.

  • Måleverdier (FPPC) vil distribueres i 15-minutters oppløsning.

 • EI-700 15 minutters oppløsning i balanseavregningen.

 • EI-1094 Nye aggregeringskoder for utsendelse av resultater fra balanseavregning og avviksoppgjør.

 • EI-1097 Forenkle forståelse og bruk av BRS-NO-317 og sikre sporbarhet i beregningene.

  • Endret reglene for bruk av gyldighetsdato i BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsvolum (kommende endring) . Teksten som stod i forrige versjon var ikke riktig, og med innføring av 15 minutters oppløsning brukes antatt årsforbruk i flere beregninger, slik at det blir enda viktigere å sikre sporbarhet. For detaljer rundt beregningene, se Elhub Beregningsfunksjoner.

  • Presisert forventninger til når nytt antatt årsforbruk skal sendes inn.

 • Dokumentasjonsendringer

  • Prosesspesifikke meldingsvalideringer er flyttet fra separat område inn i BRS dokumentene.

  • Alle Use Case diagrammet er er fjernet fra alle BRSer da den samme informasjonen er tilgjengelig i sekvensdiagrammene.

  • Begrepene hovedprosess og støtteprosess er fjernet, da disse var tenkt som en tydeliggjøring av en overgang til en leverandørsentrisk modell. Prosessene er ikke endret og er slik de nå er en god støtte i en kundesentrisk modell. Det er fremdeles forventet at endringer/korrigeringer tilbake i tid brukes unntaksvis og ikke som en standard.

  • Dokumentasjon av Elhub Informasjonsmodellen (EIM) er lagt til

 • Terminologiendringer

  • "Timeavregnet" er byttet til "Intervallavregnet" overalt fordi denne avregningsformen dekker målepunkter som er målt med både 60 og 15 minutters tidsoppløsing.

  • "Målingsoppsett" er byttet til "Kanal" overalt for å være mer i linje med normal ordbruk i bransjen.

  • Det er slutt på bruk av “ATAM” og “APAM”. Det blir kun referert til som avviksoppgjør. Grunnen er at det er få funksjonelle forskjeller mellom profilavregnet og intervallavregnet avviksoppgjør.

  • “VMP” endrer navn til “Beregninger i målepunkt” for å bedre reflektere hva som faktisk gjøres.

  • Profilavregnet forbruk vil nå hete “Estimert Profilert Forbruk” (FPPC) og “Endelig profilert forbruk” (FPC). Elhub vil ikke lenger regne ut “PPC”er og da heller ikke ha not terminologi for det.

  • PJIP er det nye navnet på profilavregnet justert innmatingsprofil. JIP vil inneholde både 6015 transformer forbruk og profilavregnet forbruk. Når balanseavregningen er på time vil JIP og PJIP være like.

 • Presiseringer og tilpasninger

 • Detailed BIM changes:

  • Bumped version from 2.2 to 2.3

  • Changes to boolean elements

   • Type for all boolean elements are changed from xsd:boolean to Elhub_boolean restricting legal values to true and false only. Standard is that 0 and 1 are legal values for boolean in addition to true and false. This restriction has been in place from before but the BIM was never updated.

  • Restriction on dateTime elements:

   • New type: Elhub_dateTime9DecType. Used by the following elements:

    • RegistrationDateTime

    • Creation

    • SnapShotOccurrence

    • InsertDateTime

   • Changed pattern for Elhub_dateTimeType from ".+T.+(Z|[+-].+)" to "[1-9][0-9]{3}-.+T[^.]+(|.[0-9]{0,3})(Z|[+-].+)". Used by the following elements:

    • StartOfOccurrence

    • EndOfOccurrence

    • MeterReadingStartDate

    • Start

    • End

    • ReconciliationDate

    • LastMeterReadingDate

    • DeliveryObligationDate

  • Restriction on Metering Point ID

   • Changed from restriction on length only (18 characters) to that all characters must be numeric. Pattern used: "[0-9]{18}"

  • Changes to sorting

   • Alphabetic sorting of XSD elements is done in following order:

    • simpleType elements sorted alfabetically.

    • complexType elements sorted alfabetically.

   • v2.2 with alphabetic sorting are included in the EMIF files package for easier comparison.

  • New enumeration MeterReadingOccurrenceType added to common/Elhub_BusinessDataType.xsd

   • New enum values: PT5M, PT15M, PT60M, PT1H

  • Added PT5M as enumeration to DurationCodeType and ChannelResolutionType in common/Elhub_BusinessDataType.xsd. This enum will not be used at this time.

  • Added new enumerations to Elhub_ProductIdentifierCode in common/Elhub_BusinessDataType.xsd

   • New enum values: 4700000000301, 4700000000302, 4700000000303, 4700000000101, 4700000000201

   • 89 (Elhub) is added as valid schemeAgencyIdentifer for this element since the new enum values are Elhub specific.

  • Added new enumerations to BusinessTypeCode in common/Elhub_BusinessDataType.xsd

   • New enum values: LS03, LS04, LS05, LS06, LS07, LS08, RE03, RE04, RE05, SE25, SE26, SE27, SE28, SE29, SE30, SE31

  • Added element MeterReadingOccurrence to Elhub_DetailMeteringPointCharacteristicType in common/ Elhub_ AggregatedBusinessInformationEntities.xsd

  • Added element ExcludeFromSettlement to Elhub_MeasurementDefinitionType in common/ Elhub_ AggregatedBusinessInformationEntities.xsd

  • Made SettlementMethodType optional in Elhub_ReconciliationMeteringPointCharacteristicType in common/Elhub_ AggregatedBusinessInformationEntities.xsd

  • Added BusinessType to Elhub_ReconciliationMeteringPointCharacteristicType in common/Elhub_ AggregatedBusinessInformationEntities.xsd

1.14.1

04.10.2022

EI-1104 - Avvise duplikate forespørsler om tredjepartstilgang

1.14.0

14.06.2022

1.13.3

10.03.2022

 • EI-1054 Det er kun tillatt å skru på utvidet lagring i BRS-NO-301 - Oppdatering av grunndata - kraftleverandør . Om sluttbruker ønsker å skru det av må det gjøres i Elhub Min Side. Grunnen er at kraftleverandør ikke får informasjon om når sluttbruker skrur på utvidet lagring på Elhub Min Side, og dermed skriver over endringen når de kjører BRS-NO-301 for å gjøre andre endringer.

1.13.2

10.01.2022

1.13.1

08.10.2021

 • Fikset feil i dokumentasjonen som gjorde at enkelte tekster forsvant. Ingen endringer i innhold.

1.13.0

18.06.2021

1.12.3

28.04.2021

 • Bytt navn fra "Elhub Markedsdokumentasjon" til "Elhub Edielstandard" for å være konsistent med ordbruk i forskrift og Elhub Brukeravtale

 • Lagt til egen side for Introduksjon

  • Flyttet gamle tekster fra undersider til denne siden

  • Lagt til avsnitt som beskriver prosessen for endringer i Elhub Edielstandard og Elhub systemet

 • Flyttet Endringslogg til egen side

 • Lagt til eget område for Generelle temaer og flyttet gamle tekster fra undersider til dette området

 • BRS-NO-318 - Oppdatering av parametre for nettap er flyttet fra BRS Måleverdirapportering til BRS Avregningsgrunnlag og avviksoppgjør

 • Slått sammen kapitlene BRS Reporting For Imbalance Settlement og BRS Reporting For Elcertificates til BRS Reporting for Imbalance Settlement and Elcertificates

1.12.2

10.03.2021

 • Oppdatert EMIF files for å støtte RejectStartOfSupply melding fra netteier til Elhub. Dette er nødvendig for at nettselskapet skal kunne avvise en innflytting i inaktivt målepunkt i BRS-NO-102 - Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid som beskrevet i versjon 1.12.0.

  • wsdl\xsd\MarketProcesses.xsd og wsdl\MarketProcesses.wsdl er modifisert for å håndtere RejectStartOfSupply

1.12.1

29.01.2021

 • EI-837 - Utvidet lagring av måleverdier vil ikke lenger oppdateres i BRS-NO-101 og BRS-NO-104. Grunnen er at initierende aktør ikke kan se i BRS-NO-611 hva sluttbruker har valgt fra før og dermed risikerer å skrive over med feilaktig verdi slik at historiske måleverdier slettes. Feltet vil beholdes som obligatorisk i RequestStartOfSupply men vil bli ignorert av Elhub i BRS-NO-101 og BRS-NO-104.

  • Informasjon om dette er skrevet inn i BRS-NO-101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte og BRS-NO-104 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte fra leveringsplikt

 • EI-824 - Tydeliggjort tidsfrister for innsending av måleverdier langt tilbake i tid

  • Rettet en inkonsistens slik at fristen for innsending av måleverdier er det samme (3 år) i både beskrivelsen av BRS-NO-313 - Oversendelse av volumserier for målepunkt og i den prosessspesifikke meldingsvalideringen av BRS-NO-313 Oversendelse av volumserier for målepunkt

  • Lagt til at fristen for korrigeringer av periodevolum er 3 år fra periodevolumets sluttdato i BRS-NO-332 - Tilbaketrekking av måleverdier for profilavregnede målepunkt og oppdaterte de prosessspesifikke valideringene med det samme i BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt og BRS-NO-332 Tilbaketrekking av måleverdier for profilavregnede målepunkt 

 • EI-377 - Lagt til prosesspesifikk meldingsvalidering for BRS-NO-622 Oppdatering av tredjeparts tilgang som krever at ExtendedStorageMeteringValues er oppgitt i melding når UpdateIndicator = Update. Eneste grunnen til å bruke Update er for å endre på ExtendedStorageMeteringValues.

 • I versjon 1.12.0 var det innført mulighet for nettselskapet å avvise en innflytting i inaktivt målepunkt i BRS-NO-102 - Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid. Det var ikke dokumentert hvordan Elhub vil validere denne avvisningsmeldingen. Dette er nå komplettert ved at:

 • Tatt bort krav om bulksending av BRS-NO-312 fra avsnittet "Non-hourly Metering Values" i EMIF. En behøver heller ikke vente 1 time mellom hver sending av BRS-NO-312

1.12.0

18.12.2020

1.11.0

02.07.2020

1.10.2

19.05.2020

 • Rettet feil i valideringsregel for obligatorisk Anleggsbeskrivelse. Regeln gjelder for Produksjons- og Kombipunkter, ikke Forbrukspunkter. Gjelder BRS-NO-122, 223, 302 og 402.

1.10.1

17.04.2020

 • Prosesspesifikke meldingsvalideringer for BRS-NO-611 Verifiser grunndata i målepunkt

  • Regel for bruk av wildcard i postnummer (tidligere #14, nåværende #14 og #15) er oppdatert da den tidligere brøt med spesifikasjonen i BRSen. I søk med postnummer og målernummer må postnummer inneholde minimum to tegn før eventuelt wildcard.

 • BRS-NO-622 - Oppdatering av tredjeparts tilgang

  • Tidsfrist for sluttbrukers godkjenning av tredjepartstilgang er justert opp til 15 virkedager for å forenkle godkjenningsprosessen

 • BRS-NO-315 - Spørring måleverdier

  • Presisert at maksimal spørreperiode for periodevolum og stander er 10 år

1.10.0

24.03.2020

1.9.1

13.02.2020

1.9

13.12.2019

 • Markedsdokumentasjon publiseres på websider istedenfor i dokumenter

  • Det er innført felles endringslogg for all markedsokumentasjon

  • Kapittelreferanser er erstattet med linker

  • Nummerering av figurer og tabeller er fjernet

 • Elhub Beregningsfunksjoner er restrukturert fra å være inndelt i en overordnet og teknisk beskrivelse til å være inndelt etter funksjonalitet

  • Avregningsgrunnlag for balanseavregningen:

   • Oppdatert med ny utregningsmetode i beregningen av grunnlaget for balanseavregningen

   • Innføring av ny smart nettapsutregning; Elhub vil nå bruke logikk til å avgjøre hvilken nettapsutrregning som skal brukes

   • Ny metode for å regne ut nettapet, Årsforbruk JIP: Hvis nettet ikke er i balanse vil Elhub bruke estimert årsforbruk til å regne ut JIPen. Dette gjør at JIPen aldri lenger er negativ

   • Elhub vil nå ta hensyn til sesongene når JIPen regnes ut

   • Elhub vil aldri lengre skalere nettapet opp fra det originalt utregnede nettapet med nettapsformelen

   • Markert valideringsregler som ikke lenger kan feile med ny beregningsmetode for nettap

   • Oppdaterte estimert årsforbruk-sjekken til å sjekke mot forrige dag istedenfor samme dag i forrige uke

   • De nye parametrene er lagt til i definisjoner

   • Fjernet setningen Elhuboperatøren vil da kunne endre beregningsmetoden for nettområdet, slik at JIP kan beregnes, selv om dette i utgangspunktet er nettselskapets ansvar.

  • Kort innledning er lagt til under Utregning av intervallverdier og estimering av periodevolum for profilavregnede målepunkt

  • Avviksoppgjør:

   • Oppdatert med at Elhub fakturerer ATAM på vegne av netteierne

   • Avregningsansvarlig er ansvarlig for å utføre oppgjøret, ikke ISR

 • BRS-NO-611 - Verifiser grunndata i målepunkt:

  • Innført spørring med kombinasjonen sluttbruker og målernummer

  • Innført spørring med kombinasjonen sluttbruker og målepunkt ID

  • Ved spørring på sluttbruker og adresse kreves kun at to av tre adresseelementer er oppgitt

  • Innført wildcard for postnummer

  • Fjernet funksjonalitet for å spørre på utflyttet sluttbruker da treff i disse tilfellene ble tolket som at sluttbruker fortsatt var registrert på målepunktet

 • BRS-NO-611 Verifiser grunndata i målepunkt (prosesspesifikke meldingsvalideringer)

  • Oppdaterte regler for å støtte de funksjonelle endringene i BRS-NO-611

 • Lagt til valideringsregel som gjør Anleggsbeskrivelse obligatorisk for aktive produksjons- og kombinasjonsmålepunkter. Gjelder flere BRSer.

 • Error codes and messages

  • Oppdatert navn og beskrivelse for feilkode EH094

 • BRS-NO-503 - Rapportering grunnlag for avviksoppgjør

  • Oppdatert med at Elhub fakturerer ATAM på vegne av netteier, og at underlaget for fakturaene ikke lenger sendes til netteier

 • BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsforbruk:

  • Presisert at dagens dato settes ved manglende gyldighetsdato

  • Presisert at det ikke bør sendes mer en ett antatt årsforbruk per målepunkt per dag

 • BRS-NO-321 - Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap:

  • Fjernet referanse til BRS-NO-602 siden denne er avsluttet

  • Lagt inn link til Beregningsfunksjoner for mer informasjon

 • 15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

  • Fjernet tekst om meldingsinnhold ved endring av målepunktstatus da det var overlappende, og delvis motstridende, med informasjon i BRSene


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.