Skip to main content

Elhub Informasjonsmodellen (EIM)

Introduksjon

Elhub Informasjonsmodell (EIM) beskriver på et konseptuelt nivå den informasjon som utveksles mellom Elhub og markedsaktørene. Modellen er uavhengig hvilke teknologier og protokoller som brukes for å håndtere data i ulike løsninger. Hovedformålet er å fremme en felles forståelse for informasjonen som håndteres i Elhub og hvordan ulike konsepter relaterer til hverandre. Informasjonsmodellen vil støtte opp under et konsistent bruk av språk i all kommunikasjon og dokumentasjon.

EIM og BIM

Elhub Business Information Model (BIM) beskriver innhold i de meldinger som utveksles mellom IT systemer hos markedsaktørene og Elhub. Utgangspunktet for BIM er et format utarbeidet av European forum for energy Business Information eXchange (ebIX) og har blitt videre tilpasset behovene i Elhub. BIM bruker XML som markeringsspråk.

Til forskjell fra BIM er EIM uavhengig teknologi. EIM er dessuten på norsk og ordbruken er mer tilpasset den norske kraftbransjen. Dette gjør EIM egnet for å bruke i diskusjoner i bransjen, mens BIM brukes for strukturert utveksling av informasjon mellom IT systemer.

For at det skal være mulig å bruke EIM i bransjediskusjoner samtidig som vi implementerer tekniske løsninger i BIM må vi ha god oversetting mellom disse to språkene. Dette dokumentet inneholder også den oversettingen. Noen ganger er det en enkel én-til-én oversettelse og dokumenteres da i tabellene under klassediagrammene. Noen ganger er det en mer kompleks mapping som krever en mer detaljert forklaring.

Struktur og innhold

EIM er delt inn i flere underdomener for å forenkle lesing og forståelse. Hvert underdomene har et UML klassediagram som beskrive klasser og dess attributter. I tillegg har alle underdomener tabeller med ytterliggere informasjon om elementene. Tabellene inneholder følgende informasjon:

  • Navn - Det norske navnet på klassen/elementet 

  • Beskrivelse - Kort forklaring av klassen/elementet

  • Format - Hvilket format informasjonen skal ha i Elhub. Selv om det er et krav til ansvarlig aktør å følge formatreglene er det ikke alltid Elhub validerer at det sendes inn riktig format.

  • Gyldighetsperiode - For dataelementer med gyldighetsperiode vil Elhub holde informasjon om hvilken verdi som er gyldig for hvilken periode. For dataelementer uten gyldighetsperiode vil den siste registrerte verdien være gyldig for hele perioden som objektet elementet er knyttet til eksisterer i Elhub.

  • Ansvarlig aktør - Beskriver hvem som i hovedsak skal holde informasjonen oppdatert i Elhub. I noen tilfeller kan det variere utfra kontekst hvem som er ansvarlig aktør. For eksempel er det i de fleste tilfeller kraftleverandør som er ansvarlig for sluttbrukerinformasjon, men om sluttbruker ligger på leveringsplikt er det leveringspliktig kraftleverandør (det vil si nettselskapet) som er ansvarlig.

  • Engelsk navn - Navnet som brukes i eventuell engelsk dokumentasjon og implementasjon.

  • BIM mapping - Navnet på feltet i BIM

EIM underdomener

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.