Skip to main content

EIM Måleverdier

Beskrivelse av klassene relatert til Måleverdier

Navn

Beskrivelse

Engelsk navn

Intervallvolum serie

Tidsserie med intervallvolum

Interval Volume Series

Periodevolum serie

Serie med periodevolum

Period Volume Series

Målerstand serie

Serie med målerstander

Meter Reading Index Series

Intervallvolum

Forbruket av energi innen et tidsintervall

Interval Volume

Periodevolum

Forbruket av energi over en lengre periode enn et tidsintervall, minimalt 1 døgn, typisk en måned

Period Volum

Målerstand

Verdien fra telleverket på en måler på et definert tidspunkt

Meter Reading Index

Måleverdi

En intervallverdi eller målerstand

Metering Value

Beskrivelse av attributtene relatert til Måleverdier

Intervallvolum

Navn

Beskrivelse

Format

Gyldighets-

periode

Ansvarlig aktør

Engelsk navn

BIM navn

Starttidspunkt

Dato og tidspunkt intervallvolumet gjelder fra og med.

Dato og tidspunkt

Nei

Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub

Start

MeterReadingStart

Sluttidspunkt

Dato og tidspunkt intervallvolumet gjelder til

Dato og tidspunkt

Nei

Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub

End

Ingen tilsvarende i BIM

Volum

Energivolum i tidsperioden.

Oppgis i kWh eller kVARh

Desimaltall

Nei

Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub

Quantity

Se Notat om mapping av måleverdier mellom Elhub informasjonsmodell og BIM

Estimeringsmetode

Metode for estimering hvis intervallvolumet er estimert eller midlertidig

Referansedata for Estimeringsmetode

Nei

Måledatainnsamler, Måleverdi-ansvarlig, Elhub

Estimation Code

Estimated/EstimationCode eller
Temporary/EstimationCode

Valideringsmetode

Metode for validering av intervallvolumet

Referansedata for Valideringsmetode

Nei

Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub

Validation Code

Estimated/ValidationCode eller
Temporary/ValidationCode

Periodevolum

Navn

Beskrivelse

Format

Gyldighets-

periode

Ansvarlig aktør

Engelsk navn

BIM navn

Starttidspunkt

Dato og tidspunkt periodevolumet gjelder fra og med

Dato og tidspunkt

Nei

Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub

Start

MeterReadingStart

Sluttidspunkt

Dato og tidspunkt periodevolumet gjelder til

Dato og tidspunkt

Nei

Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub

End

MeterReadingEnd

Volum

Energivolum i tidsperioden.

Oppgis i kWh

Desimaltall

Nei

Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub

Quantity

Se Notat om mapping av måleverdier mellom Elhub informasjonsmodell og BIM

Avlesningsårsak

Kode for årsak til avlesning

Referansedata for Avlesningsårsak

Nei

Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub

Meter Read Reason Code

MeterReadReasonCode

Målerstand

Navn

Beskrivelse

Format

Gyldighets-

periode

Ansvarlig aktør

Engelsk navn

BIM navn

Stand

Verdien ved avlesning av måleren

Desimaltall

Nei

Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub

Index

ProfiledObservation/MeterIndex

Avlesningstidspunkt

Dato og tidspunkt for avlesningen

Dato og tidspunkt

Nei

Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub

Meter Reading Date Time

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/MeterReadingStart

Avlesningsårsak

Kode for årsak til avlesning

Referansedata for Avlesningsårsak

Nei

Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub

Meter Read Reason Code

MeterReadReasonCode

Måleverdi

Navn

Beskrivelse

Format

Gyldighets-

periode

Ansvarlig aktør

Engelsk navn

BIM navn

Registreringstidspunkt

Dato og tidspunkt for når måleverdien ble registrert hos markedsaktøren som er ansvarlig for måleverdien. Tidsstempelet vil fungere som versjonsnummer for måleverdien i Elhub og skal dermed være unikt.

Se også Notat om Registreringstidspunkt og Opprettelsestidspunkt for måleverdier

Dato og tidspunkt

Nei

Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub

Registration Date Time

RegistrationDateTime

Opprettelsestidspunkt

Dato og tidspunkt for når måleverdien ble registrert i Elhub.

Se også Notat om Registreringstidspunkt og Opprettelsestidspunkt for måleverdier

Dato og tidspunkt

Nei

Elhub

Insert Date Time

InsertDateTime

Opprettelsesmetode

Angir og måleverdiene er registrert av markedsaktør, generert av Elhub i forbindelse med beregning av grunnlag til balanseavregning eller lagt inn manuelt.

Referansedata for Opprettelsesmetode

Elhub

Insert Method

Ingen tilsvarende i BIM

Opprettet av

Forteller hvilken markedsaktør som registrerte måleverdien. Dette kan være Elhub.

Gyldig GLN utstedt av GS1

Elhub

Inserted By

Ingen tilsvarende i BIM

Kvalitet

Kode for kvalitet på måleverdien

Referansedata for Kvalitet

Nei

Måledatainnsamler, Måleverdiansvarlig, Elhub

Quality

Quality

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.