Skip to main content

EIM Målepunkt

Beskrivelse av klassene relatert til Målepunkt

Navn

Beskrivelse

Engelsk navn

Målepunkt

Et punkt der energiprodukter måles. Punktet kan samsvare med fysisk måling eller være et beregnet resultat.

Metering Point

Måler

En fysisk enhet som måler energiprodukter.

Meter

Målepunktadresse

Adresse til målepunktet.

Spesialisering av EIM Adresse

Metering Point Address

Geografisk posisjon

Koordinatene til målepunktet

Geographic Position

Avregningspunkt

Laveste enhet for registrering av kraftleverandør. Markedsprosesser utføres i hovedsak på Avregningspunkter.

Spesialisering av Målepunkt.

Accounting Point

Avgiftsprofil

Avgifter tilknyttet et avregningspunkt.

Taxation Profile

Tilknytningspunkt

Målepunkt som kobler et Subnettområde til et Avregningspunkt i overliggende Nettavregningsområde.

Spesialisering av Målepunkt.

Connection Point

Utvekslingspunkt

Målepunkt som måler energiutveksling mellom nettavregningsområder.

Spesialisering av Målepunkt.

Exchange Point

Kanal

Spesifikasjon av energiproduktene som registreres i et målepunkt.

Channel

Beskrivelse av attributtene relatert til Målepunkt

Målepunkt

Navn

Beskrivelse

Format

Gyldighets-

periode

Ansvarlig aktør

Engelsk navn

BIM mapping

Målepunkt ID

Unik identifikator for målepunktet.

Gyldig Målepunkt ID utstedt av GS1

Nei

Netteier

Metering Point ID

MeteringPointUsedDomainLocation/Identification

Anleggsbeskrivelse

For Produksjonsmålepunkter inneholder dette feltet navnet på kraftstasjonen slik det er oppgitt i konsesjon

For Kombinasjonsmålepunkter inneholder dette feltet et navn som nettselskapet definerer fritt

For Forbrukspunkter er der ingen krav til innholdet i dette feltet

Tekst

Nei

Netteier

Installation Description

Description

Innhentingsmetode

Metode som brukes for innhenting av måleverdier. 

Referansedata for Innhentingsmetode

Ja

Netteier

Meter Reading Characteristics

MeterReadingCharacteristics

Målepunktstatus

Status for målepunktet. Se også Forklaring av statuser for målepunkt i Elhub

Brukes for å bestemme om måleverdier på målepunktet avregnes.

Referansedata for Målepunktstatus

Ja

Netteier

Metering Point Status

PhysicalStatusType

Målepunkttype

Beskriver type målepunkt.

Brukes for å bestemme hvilke måleverdier som avregnes.

Referansedata for Målepunkttype

Ja

Netteier

Metering Point Type

MeteringPointType

Avlesningsoppløsning

Tidsoppløsning for innsendte måleverdier.

Brukes for å bestemme hvilke måleverdier som avregnes.

Referansedata for Avlesningsoppløsning

Ja

Netteier

Meter Reading Occurrence

MeterReadingOccurrenceType

Måler

Navn

Beskrivelse

Format

Gyldighets-

periode

Ansvarlig aktør

Engelsk navn

BIM mapping

Målernummer

Nummer oppgitt på måleren. Brukt som identifikator av måleren og er som regel, men ikke alltid, unik.

Tekst

Ja

Netteier

Meter Number

MeterIdentification

Målerplassering

Beskrivelse av hvor måleren er plassert.

Tekst

Nei

Netteier

Location Description

MeterLocation

Antall siffer

Antall siffer før komma.

Heltall

Ja

Netteier

Number Of Digits

NoOfDigits

Målerkonstant

Multiplikator brukt for å konvertere måleravlesning til faktisk produksjon/forbruk.

Desimaltall

Ja

Netteier

Meter Constant

Constant

Anleggsadresse

Navn

Beskrivelse

Format

Gyldighets-

periode

Ansvarlig aktør

Engelsk navn

BIM mapping

Gårdsnummer

Gårdsnummer til eiendommen bak målepunktet.

Gyldig gårdsnummer utstedt av Kartverket

Nei

Netteier

Cadastral Unit Number

Gnr

Bruksnummer

Bruksnummer til eiendommen bak målepunktet.

Gyldig bruksnummer utstedt av Kartverket

Nei

Netteier

Property Unit Number

Bnr

Festenummer

Festenummer til eiendommen bak målepunktet.

Gyldig festenummer utstedt av Kartverket

Nei

Netteier

Condominium Unit Number

Fnr

Seksjonsnummer

Seksjonsnummer til eiendommen bak målepunktet.

Gyldig seksjonsnummer utstedt av Kartverket

Nei

Netteier

Leasehold Number

Snr

Geografisk posisjon

Navn

Beskrivelse

Format

Gyldighets-

periode

Ansvarlig aktør

Engelsk navn

BIM mapping

Breddegrad

Koordinat for breddegrad til målepunktet.

Internasjonal standard WGS 84

Nei

Netteier

Latitude

Latitude

Lengdegrad

Koordinat for lengdegrad til målepunktet.

Internasjonal standard WGS 84

Nei

Netteier

Longitude

Longitude

Avregningspunkt

Navn

Beskrivelse

Format

Gyldighets-

periode

Ansvarlig aktør

Engelsk navn

BIM mapping

Avregningsmetode

Beskriver hvilken avregningsmetode i balanseavregningen som brukes for målepunktet.

Elementet brukes for å bestemme hvilke måleverdier på målepunktet som blir brukt i balanseavregningen.

Referansedata for Avregningsmetode

Ja

Netteier

Settlement Method

SettlementMethodType

Avlesningsfrekvens

Antall avlesninger per år.

Heltall

Nei

Netteier

Reporting Frequency

MeterReadingFrequencyDuration

Startdato for avlesningssyklus

Dato for første avlesning i avlesningssyklusen.

Dato

Nei

Netteier

Reporting Frequency Start

MeterReadingStartDate

Prioritet

Indikerer om et forbruksmålepunkt kan kobles ut og eventuelt hvor lang tid på forhånd en utkobling må varsles.

Referansedata for Prioritet

Ja

Netteier

Priority

Priority

Effektgrense

Maksimalt mulig forbruk i målepunktet, tilsvarende størrelsen på hovedsikring.

Oppgis i kW.

Heltall

Ja

Netteier

Load Limit

ContractedConnectionCapacityValue

Installert effekt

Maksimal mulig produksjon i målepunktet, også inkludert batterier tilknyttet nettet. Installert effekt er ofte den effekt som en turbin eller generator er dimensjonert for. For solcelleanlegg er det solcelleanleggets merkeeffekt i kilowatt-peak (kWp) som skal rapporteres.

Også kjent som nominell effekt og merkeytelse.

Oppgis i kW.

Heltall

Ja

Netteier

Installed Capacity

InstalledCapacity

Antatt årsforbruk

Forventet årlig forbruk i målepunktet.

Oppgis i kWh.

Heltall

Ja

Netteier

Estimated Annual Consumption

AnnualPeriodEstimatedMetrics/Total

Beregningsmetode for antatt årsforbruk

Beskriver hvordan antatt årsforbruk er beregnet.

Referansedata for Beregningsmetode for antatt årsforbruk

Ja

Netteier

Estimated Annual Consumption Calculation Method

AnnualPeriodEstimatedMetrics/ CalculationMethod

Forbrukstype

Den hovedsakelige typen forbruk i målepunktet.

Referansedata for Forbrukstype

Ja

Netteier

Consumption Type

meteringPointSubTypeConsumption

Produksjonstype

Den hovedsakelige typen produksjon i målepunktet.

Referansedata for Produksjonstype

Ja

Netteier

Production Type

meteringPointSubTypeProduction

Blokkert for leverandørskifte

Bestemmer om målepunktet er sperret for bytte av kraftleverandør.

Binær

Nei

Netteier

Blocked For Switching

blockedForSwitching

Rapportering til NECS

Bestemmer om målepunktet skal inngå i rapporteringen av produksjonsmåleverdier til Norsk register for elsertifikater (NECS).

Binær

Ja

Registeransvarlig

Report To NECS

Avgiftsprofil

Navn

Beskrivelse

Format

Gyldighets-

periode

Ansvarlig aktør

Engelsk navn

BIM mapping

Næringskode

Beskriver sluttbrukerens hovedaktivitet i målepunktet. Skal fremst dekke statistiske formål.

Gyldig næringskode utstedt av Brønnøysundregisteret eller Referansedata for Næringskode

Ja

Netteier

Nace Code

NACE_DivisionCode

Forbrukskode

Informasjon om hva forbruket i målepunktet i hovedsak benyttes til.

Også kjent som Sluttbrukergruppe.

Gyldig sluttbrukergruppe utstedt av NVE

Ja

Netteier

Consumption Code

ConsumptionCode

Elsertifikatplikt andel

Andel av forbruk som ved danner grunnlag for beregning av avgift til elsertifikater.  Benyttes ved beregning av verdier som sendes til Norsk register for elsertifikater (NECS).

Prosent med to desimaler

Ja

Netteier

El Certificate Share

ElCertificateShare

Enovaavgift type

Beskriver måten Enovaavgift bestemmes på.

Referansedata for Enovaavgift type

Ja

Netteier

Enova Fee Type

EnovaFeeType

Enovaavgift andel

Andel av forbruk som danner grunnlag for beregning av Enova avgift.

Prosent med to desimaler

Ja

Netteier

Enova Fee Share

EnovaFee

Avgift på elektrisk kraft andel

Andel av forbruk som danner grunnlag for beregning av avgift på elektrisk kraft.

Prosent med to desimaler

Ja

Netteier

El Fee Share

ElFee

Merverdiavgift

Nivå for merverdiavgift på forbruk i målepunktet.

Referansedata for Merverdiavgift

Ja

Netteier

Vat Code

VATCode

Kanal

Navn

Beskrivelse

Format

Gyldighets-

periode

Ansvarlig aktør

Engelsk navn

BIM mapping

Kanalnavn

Navn på kanalen. Utledes fra dataelementene Produkt, Enhet, Retning og Oppløsning.

Tekst

Nei

Elhub

Measurement Name

Produkt

Indikerer hva som måles.

Referansedata for Produkt

Nei

Netteier

Product

ProductIncludedProductCharacteristics/ Identification

Enhet

Enhet på det som måles.

Referansedata for Enhet

Nei

Netteier

Unit

UnitType

Retning

Indikator for produksjon eller forbruk.

Referansedata for Retning

Nei

Netteier

Direction

Direction

Tidsoppløsning

Tidsoppløsning på måleverdiene.

Referansedata for Tidsoppløsning

Nei

Netteier

Resolution

Resolution

Ekskludert fra avregning 

Forteller om måleverdiene på kanalen blir tatt med i balanseavregning og avviksoppgjør.

Binær

Ja

Elhub

Exclude From Settlement

ExcludeFromSettlement

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.