Skip to main content

BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsforbruk

Oversikt

Nettselskapet initierer Oppdatering av antatt årsforbruk ved å sende inn et antatt årsforbruk til Elhub for et målepunkt.
Etter innsending av periodevolum (BRS-NO-312 Oppdatering av måleverdier for profilavregnede målepunkt) kan det være behov for å oppdatere antatt årsforbruk. For intervallavregnede målepunkt forventes det at antatt årsforbruk som benyttes i VEE sendes inn. Gjeldene forskrift setter krav til oppdatering av årsforbruk for alle målepunkt minst 4 ganger i året. For profilavregnede målepunkt er oppdatert og korrekt årsforbruk kritisk for å få korrekt balanse i balanseavregningsgrunnlaget, for intervallavregnede målepunkt er det forskriftskrav. Det er også forventet at en oppdaterer antatt årsforbruk ved visse markedsprosesser:

 • BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid

 • BRS-NO-103 Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid

 • BRS-NO-123 Oppstart i målepunkt - innflytting

Elhub sjekker antatt årsforbruk, og merker de endringene som vil kunne forrykke kraftleverandørens andel i balanseavregningen. Endringen vil effektueres, men de mistenkelige verdiene vises under "Vis saker" i Elhub Aktørportal. Det forventes at nettselskapet følger opp disse. 

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-144616.png

 

Sekvensdiagram

Starttilstand

Et nettselskap ønsker å endre det antatte årsforbruket for et målepunkt, enten på eget initiativ eller på initiativ fra sluttbruker. Det oppdaterte antatte årsforbruk kan enten være utregnet maskinelt eller satt på bakgrunn av skjønn. 

Prosessforløp

 • Nettselskap sender melding med oppdatert antatt årsforbruk til Elhub. Ved masseoppdateringen bør flere målepunkt grupperes i henhold til gjeldende tekniske beskrivelse i BIM/EMIF

 • Elhub endrer antatt årsforbruk og informerer kraftleverandøren

  • Meldingen inneholder kun de felter som er fylt ut av nettselskapet i melding til Elhub

 • Endringen tas umiddelbart i bruk i alle fremtidige beregninger.

  • Gyldighetsdato skal ikke settes, Elhub setter denne til tidspunktet endringen registreres, for å sikre sporbarhet i beregningene.

 • Elhub sjekker antatt årsforbruk, og merker de endringene som vil kunne forrykke kraftleverandørens andel i balanseavregningen. Endringen vil effektueres, men de mistenkelige verdiene vises under "Vis saker" i Elhub Aktørportal. Det forventes at nettselskapet følger opp disse

 • Dersom nettselskapet sender mer enn én BRS-NO-317 per målepunkt per dag vil den sist behandlede være gjeldende

  • Hvilket antatt årsforbruk som blir gjeldende er dermed tilfeldig 

  • Det bør unngås å sende flere BRS-NO-317 per dag for samme målepunkt, både i samme og i separate meldinger

Valideringsregler

#

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i målepunktets nettavregningsområde

EH054

Tidsfrister

Beskrivelse

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antatt årsforbruk

Nettselskap

Elhub

Skal sendes hver gang man endrer antatt årsforbruk

Videresending

Elhub

Kraftleverandør

Umiddelbart og senest 1 time etter mottak av meldingen

Kvalitetssikring

Elhub Portal

Nettselskap

Følges opp løpende, og senest neste virkedag

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Årsforbruk

21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsforbruk

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret MP data

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsforbruk

Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestUpdateMasterDataMeteringPoint fra Nettilknytningstilbyder til Måleverdiadministrator.

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

EH055

2

Document Type = E58

EH011

3

DocumentType/ListAgencyIdentifier = 260

EH025

4

RequestPositiveAcknowledgement skal ikke være oppgitt i melding

EH065

5

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-317

EH055

6

EnergyBusinessProcessRole = DDM

EH013

7

EnergyBusinessProcessRole/ListAgencyIdentifier = 6

EH025

8

Payload

PayloadMasterDataMPEvent/Identification må være oppgitt i melding

EH074

9

AnnualPeriodEstimatedMetrics må være oppgitt i melding

EH030

10

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

EH033

11

MeteringGridAreaUsedDomainLocation skal ikke være oppgitt i melding

EH064

12

MPAddressMeteringPointAddress skal ikke være oppgitt i melding

E86

13

MPPositionMeteringPointGeographicalCoordinate skal ikke være oppgitt i melding

E86

14

MPAddressCadastral skal ikke være oppgitt i melding

E86

15

MpDetailMeteringPointCharacteristic skal ikke være oppgitt i melding

E86

16

MeteringInstallationMeterFacility skal ikke være oppgitt i melding

E86

17

MPTaxationProfile skal ikke være oppgitt i melding

EH028

18

MeasurementDefinition skal ikke være oppgitt i melding

EH029

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.