Skip to main content

EI-270 - Elhub beregner og distribuerer årsvolum

Dato

Endring

18.06.24

 • Endret datoer for ikrafttredelse av funksjonaliteten for utregning av antatt årsvolum

  • Q3 2024: Elhub vil begynne å regne ut og sende ut antatt årsforbruk. Netteier vil da begynne å motta brs-no-317. Kraftleverandør vil ikke merke noen endringer

  • Q1 2025: Endringer i BIM trer i kraft. Elhub vil begynne å sende ut antatt årsproduksjon og alle kraftleverandører og netteiere må oppdatere grensesnittet mot Elhub

 • Oppdatert navnet til AnnualPeriodEstimatedMetrics til Estimated annual volume

 • Oppdatert BRS-NO-311 - Målerstand og antatt årsvolum fra kraftleverandør (kommende endring)

  • Retning blir også lagt til i denne BRSen slik at kraftleverandører kan oppdatere både antatt produksjon og antatt forbruk

 • Nytt attributt “Direction” lagt i AnnualPeriodEstimatedMetrics i meldinger (i tillegg til de meldingene som ble lagt til i forrige endringslogg):

  • ResponseUpfrontMeteringPointCharacteristics

  • CollectedData

 • Kardinalitet for AnnualPeriodEstimatedMetrics endret til 0..2 i meldingene

19.03.24

Trer i kraft Q3 2024 gitt RMEs godkjennelse

 • Elhub beregner og distribuerer antatt årsvolum for alle forbruksmålepunkt

 • Netteier vil begynne å motta BRS-NO-317 Oppdatering av antatt årsvolum fra Elhub etter antatt årsforbruk er beregnet

 • Netteier skal ikke lenger beregne og oppdatere antatt årsforbruk, kun sende inn ved scenarionene beskrevet i BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsvolum

 • Meldingene vil fortsatt se like ut. Ingen endringer for kraftleverandør og tredjepart

 • BRSen har endret navn fra Oppdatering av antatt årsforbruk til Oppdatering av antatt årsvolum for å gjøre det tydelig at den også håndterer antatt årsproduksjon (fra Q1 2025)

19.03.24

Trer i kraft Q1 2025 gitt RMEs godkjennelse

 • Elhub beregner og distribuerer antatt årsvolum for alle produksjonsmålepunkt, kombinasjonsmålepunkt og plusskunder.

 • Et nytt attributt “Direction” lagt til AnnualPeriodEstimatedMetrics i meldingene:

  • NotifyMeteringPointCharacteristics

  • NotifyStartOfSupply

  • RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

 • Meldingene vil ikke se like ut. Endringer for kraftleverandør og tredjepart

Påvirkede BRSer

 • RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

  • BRS-NO-317
   BRS-NO-402

 • NotifyStartOfSupply

  • BRS-NO-101
   BRS-NO-102
   BRS-NO-103
   BRS-NO-104
   BRS-NO-111
   BRS-NO-123
   BRS-NO-133
   BRS-NO-202
   BRS-NO-221
   BRS-NO-222
   BRS-NO-305

 • NotifyMeteringPointCharacteristics

  • BRS-NO-121
   BRS-NO-302
   BRS-NO-303
   BRS-NO-305
   BRS-NO-317
   BRS-NO-402

Gjennom https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-301/%C2%A73-11 er det bestemt at Elhub skal ta over beregningen av antatt årsforbruk 1. august 2024. I den forbindelse skal Elhub også beregne estimert årsproduksjon for plusskunder, kombinerte målepunkt og produsenter og sende dette ut til kraftleverandør, netteier og tredjepart.

Utsending av antatt årsproduksjon vil kreve en endring i BIM og dermed også meldingsgrensesnittet til Elhub. Dette vil påvirke alle aktører som kommuniserer med Elhub og en lang rekke markedsprosesser.

I brukerforum 30. mai 2024 ble tidsplanen for implementering av endringen nærmere diskutert. Brukerforumet mener at det ikke er hensiktsmessig å innføre store grensesnittendringer i markedet den 1. august, som er tett på sommerferien. Brukerforumet anbefalte også å sette av tilstrekkelig med tid til å teste systemendringene for markedsaktører og systemleverandører. Elhub har på bakgrunn av dette besluttet følgende implementeringsplan:

Endringer som trer i kraft Q3 2024

I løpet av Q3 2024 vil Elhub begynne å regne ut antatt årsforbruk for alle målepunkt. Endringene som gjelder for antatt årsforbruk i BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsvolum. Elhub vil fra dette tidspunktet sende ut det beregnede antatt årsforbruket til kraftleverandør og netteier. Netteier skal fra dette tidspunktet ikke lenger sende inn beregnet antatt årsforbruk til Elhub, kun det estimerte ved nye anlegg og ved forespørsel fra kunde. Det skjer ingen endringer i BIM, men netteier vil motta en BRS-NO-317 Oppdatering av antatt årsvolum etter Elhub har beregnet nytt antatt årsforbruk. Det vil ikke være noen endringer for kraftleverandør og tredjepart. Sluttbruker vil kunne se det antatte årsforbruket beregnet av Elhub i Elhub Min side.

Endringer som trer i kraft Q1 2025

I løpet av Q1 2025 vil endringene i BIM tre i kraft, og Elhub vil starte å sende ut antatt årsproduksjon til kraftleverandører og netteier. Dette betyr at XSDen til Netteiere, kraftleverandører og tredjeparter må være oppdatert i løpet av Q1 2025.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.