Skip to main content

BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsvolum

Dette er en fremtidig versjon av BRSen som er antatt å tre i kraft Q3 2024 og Q1 2025. Endringen anses som en vesentlig endring og må godkjennes av RME. Endringens ikrafttredelse forutsetter RMEs godkjennelse.

Oversikt

Elhub initierer Oppdatering av antatt årsvolum ved å beregne og sende ut et estimert årsvolum fra Elhub for et målepunkt. Nettselskapet initierer Oppdatering av antatt årsvolum ved å sende inn et forventet årsvolum til Elhub for et målepunkt. Nettselskap og kraftleverandør skal bruke antatt årsvolum som Elhub distribuerer.

Det er behov for at nettselskapet oppdaterer antatt årsvolum i Elhub ved aktivering av målepunkt (BRS-NO-122 - Aktivering i målepunkt) eller nytt målepunkt (BRS-NO-121 - Nytt målepunkt), eventuelt ved dersom kunde flytter eller dersom nettselskapet mener antatt årsvolum er feil, enten på grunn av ekstreme måleverdier eller andre grunner. Nettselskapet initierer Oppdatering av antatt årsvolum ved å sende inn et antatt årsvolum til Elhub for et målepunkt. Det antatte årsvolumet skal ikke beregnes av nettselskapet, det skal settes manuelt. Antatt årsforbruk er påkrevet å kunne behandles, antatt årsproduksjon er ikke påkrevet.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Oppdatering av antatt årsvolum.jpg

Sekvensdiagram

Starttilstand

Det finnes to muligheter:

 1. Måleverdier endres, et leverandørbytte gjennomføres eller en Elhuboperatør endrer antatt årsvolum manuelt på oppfordring fra en markedsaktør. Elhub beregner og sender ut antatt årsvolum

 2. Et målepunkt aktiveres eller opprettes. Et nettselskap ønsker å endre det antatte årsvolumet for et målepunkt, enten på eget initiativ eller på initiativ fra sluttbruker. Nettselskap sender antatt årsvolum til Elhub

Prosessforløp ved beregning av Elhub

 • Elhub beregner antatt årsvolum og sender melding med oppdatert antatt årsvolum til nettselskap og kraftleverandør. Elhub forventer ingenting i retur fra nettselskapet

 • Endringen tas umiddelbart i bruk i alle fremtidige beregninger

 • Mistenkelige verdier vises under "Vis saker" i Elhub Aktørportal. Det forventes at nettselskapet følger opp disse

Prosessforløp ved innsending av nettselskap

 • Nettselskap sender melding med oppdatert antatt årsvolum til Elhub.

 • Elhub endrer antatt årsvolum og informerer kraftleverandøren

  • Meldingen inneholder kun de felter som er fylt ut av nettselskapet i melding til Elhub

  • Årsvolumet sendes også tilbake til nettselskapet

 • Endringen tas umiddelbart i bruk i alle fremtidige beregninger

  • Gyldighetsdato skal ikke settes, Elhub setter denne til tidspunktet endringen registreres, for å sikre sporbarhet i beregningene

 • Elhub sjekker antatt årsvolum, og merker de endringene som vil kunne forrykke kraftleverandørens andel i balanseavregningen

 • Dersom nettselskapet sender mer enn én BRS-NO-317 per målepunkt per dag vil den sist behandlede være gjeldende

  • Hvilket antatt årsvolum som blir gjeldende er dermed tilfeldig

  • Det bør unngås å sende flere BRS-NO-317 per dag for samme målepunkt, både i samme og i separate meldinger

Valideringsregler

#

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i målepunktets nettavregningsområde

EH054

Tidsfrister

Beskrivelse

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antatt årsvolum

Elhub

Kraftleverandør

Skal sendes hver gang man endrer antatt årsvolum

Antatt årsvolum

Elhub

Nettselskap

Skal sendes hver gang man endrer antatt årsvolum

Antatt årsvolum

Nettselskap

Elhub

Skal sendes hver gang man endrer antatt årsvolum

Videresending

Elhub

Kraftleverandør

Umiddelbart og senest 1 time etter mottak av meldingen

Kvalitetssikring

Elhub Portal

Nettselskap

Følges opp løpende, og senest neste virkedag

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

årsvolum

21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsvolum

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret MP data

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsvolum


Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestUpdateMasterDataMeteringPoint fra Nettilknytningstilbyder til Måleverdiadministrator.

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

EH055

2


Document Type = E58

EH011

3


DocumentType/ListAgencyIdentifier = 260

EH025

4


RequestPositiveAcknowledgement skal ikke være oppgitt i melding

EH065

5

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-317

EH055

6


EnergyBusinessProcessRole = DDM

EH013

7


EnergyBusinessProcessRole/ListAgencyIdentifier = 6

EH025

8

Payload

PayloadMasterDataMPEvent/Identification må være oppgitt i melding

EH074

9


AnnualPeriodEstimatedMetrics må være oppgitt i melding

EH030

10

CalculationMethod må være oppgitt og skal være Manual

EH105

11


OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

EH033

12


MeteringGridAreaUsedDomainLocation skal ikke være oppgitt i melding

EH064

13


MPAddressMeteringPointAddress skal ikke være oppgitt i melding

E86

14


MPPositionMeteringPointGeographicalCoordinate skal ikke være oppgitt i melding

E86

15


MPAddressCadastral skal ikke være oppgitt i melding

E86

16


MpDetailMeteringPointCharacteristic skal ikke være oppgitt i melding

E86

17


MeteringInstallationMeterFacility skal ikke være oppgitt i melding

E86

18


MPTaxationProfile skal ikke være oppgitt i melding

EH028

19


MeasurementDefinition skal ikke være oppgitt i melding

EH029JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.