Skip to main content

BRS-NO-402 - Korrigeringer i grunndata - fra nettselskap

Oversikt

Denne prosessen skal brukes når det har oppstått en feil eller en endring ikke er sendt inn innen tidsfristen.

Prosessen for korrigeringer av grunndata fra nettselskapet omfatter korrigering av data for sluttbruker og grunndata for målepunktet som nettselskapet er ansvarlig for. Enkelte av oppdateringene kan være av en slik art at kraftleverandøren skal informeres om disse. 

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-143107.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Nettselskapet har identifisert en feil eller en mulig feil i grunndata som påvirker en av aktørene eller en eller flere beregninger.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Korrigering i grunndata sendes inn for endringer tilbake i tid (i Prosesspesifikke Meldingsvalideringer er det beskrevet hvilke elementer som er lov/ikke lov å sende inn i BRS-NO-402.). Meldingen skal kun inneholde de elementer som skal korrigeres og det vil ikke være mulig å fjerne elementer tilbake i tid. Korrigerte grunndata blir gjeldende fra dato spesifisert i meldingen og fremover i tid. Hvis flere korrigeringer skal gjøres, så må de sendes inn i kronologisk rekkefølge. Endringer fra dagens dato eller frem i tid, samt reverseringer av prosesser, skal sendes inn gjennom andre BRS'er.

 • Det vil i denne prosessen være mulig å korrigere aktivering og deaktivering av målepunkt hvis f.eks. hovedprosess ikke var sendt inn innen fristen.

 • Basert på starttilstanden sender nettselskapet melding «15 - Oppdatering grunndata (Korrigering)» til Elhub, med gyldighetsdato for korrigering.

 • Hvis Elhub utleder data på målepunktet, for eksempel verdi for Ekskludert fra avregning på kanalene, sendes informasjon om dette til nettselskapet

 • Med utgangspunkt i den mottatte meldingen og i de tilfeller der informasjon er relevant for kraftleverandøren, sender Elhub meldingen «6 - Oppdatering grunndata »til kraftleverandøren.

  • Hvis det har vært gjort endringer i andre grunndataelementer etter dato for korrigeringen, vil alle senere endringer bli sendt til kraftleverandøren for å sikre konsistens i grunndata. Meldingen inneholder all informasjon som er registrert i Elhub på målepunktet fra gyldighetsdato og fremover.

 • Ved korrigering av avregningsform kreves avlesning på start eller sluttdato for profilavregnede målepunkt. Avlesningen sendes fra nettselskapet gjennom Elhub, til gammel og ny kraftleverandør. 

 • Hvis relevant vil tidligere beregninger korrigeres, og nødvendig måleverdier og resultater sendes ut.

Valideringsregler

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Målepunkt må være et avregningspunkt

EH010

3

Målepunktstatus skal ikke være Avsluttet

EH009

4

Dato for korrigering av grunndata fra nettselskap må være innenfor tidsfristene

EH003

5

Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid

EH032

6

Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er i

E0I

7

Ny målepunktstatus hvis oppgitt i prosessen skal ikke være samme som gammel målepunktstatus registrert i Elhub

E81, EH042

8

Ny avregningsform hvis oppgitt i prosessen skal ikke være samme som gammel avregningsform registrert i Elhub

EH038

9

Avregningsform skal ikke være Profilavregnet hvis målepunkttype er Produksjon eller Kombinert

EH038

10

Avregningsform skal ikke være "Ikke avregnet" for de perioder målepunktet har kraftkontrakter

EH017

11

Kun de følgende undertype for forbruk kan være spesifisert for målepunkt med avregningsform Profilavregnet:

 • Forbruk

EH026

12

Innhentingsmetode må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt

EH026

13

Målernummer må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt

EH027

14

Prioritet må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og Kombinert

EH026

15

Installert effekt må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Produksjon og Kombinert

EH026

16

Effektgrense må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og Kombinert

EH026

17

All avgiftsinformasjon må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og Kombinert

EH028

18

Avlesningsfrekvens må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet

EH026

19

Startdato for avlesningssyklus må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet

EH026

20

Startdato for avlesningssyklus hvis oppgitt i prosessen må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid

EH032

21

Antatt årsforbruk må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet

EH030

22

Målerkonstant må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet

EH027

23

Antall siffer må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet

EH027

24

Kanal for periodevolum må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Forbruk

 • avregningsform er Profilavregnet

 • målepunktstatus er Aktivt

EH029

25

Kanal for 60 minutters aktiv energi for forbruk må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Forbruk

 • avregningsform er Intervallavregnet

 • avlesningsoppløsning er 60 minutter

 • målepunktstatus er Aktiv

EH029

26

Følgende kanaler:

 • 60 minutters aktiv energi for forbruk

 • 60 minutters aktiv energi for produksjon

må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Kombinert

 • avregningsform er Intervallavregnet

 • avlesningsoppløsning er 60 minutter

 • målepunktstatus er Aktiv

EH029

27

Kanal for 60 minutters aktiv energi for produksjon må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Produksjon

 • avregningsform er Intervallavregnet

 • avlesningsoppløsning er 60 minutter

 • målepunktstatus er Aktivt

EH029

28

Kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Forbruk

 • avregningsform er Intervallavregnet

 • avlesningsoppløsning er 15 minutter

 • målepunktstatus er Aktiv

EH029

29

Kanal for 15 minutters aktiv energi for produksjon må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Produksjon

 • avregningsform er Intervallavregnet

 • avlesningsoppløsning er 15 minutter

 • målepunktstatus er Aktiv

EH029

30

Følgende kanaler:

 • 15 minutters aktiv energi for forbruk

 • 15 minutters aktiv energi for produksjon

må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Kombinert

 • avregningsform er Intervallavregnet

 • avlesningsoppløsning er 15 minutter

 • målepunktstatus er Aktiv

EH029

31

Minimum én kanal må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • avregningsform er Ikke avregnet

 • målepunktstatus er Aktivt

EH029

32

Avlesningsoppløsning må være spesifisert for målepunkter hvor avregningsmetode er Intervallavregnet eller Ikke-avregnet

EH096

33

Målepunktstatus må være Aktivt for de perioder målepunktet har kraftkontrakter

EH017

34

Nettområdestatus må være Aktiv hvis noen målepunkt innenfor nettområdet har målepunktstatus Aktiv

EH035

35

Anleggsbeskrivelse må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Produksjon eller Kombinert

EH094

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Korrigering

Nettselskapet

Elhub

Så snart som mulig etter at feilen er oppdaget. Korreksjoner kan gjøres maksimalt 3 år tilbake i tid, men dato for eldste gjenstående avviksoppgjør vil avgjøre om endringen blir avregnet eller kun videreformidlet.

Videresende

Elhub

Kraftleverandøren

Så snart informasjon er mottatt og prosessert.

Kjøre berørte beregninger

Elhub


Så snart informasjon er mottatt og prosessert.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider


21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider


37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret målepunktdata

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata

Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestUpdateMasterDataMeteringPoint fra Nettilknytningstilbyder til Målepunktadministrator.

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

EH055

2

Document Type = E58

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-402

EH055

5

EnergyBusinessRole = DDM

EH013

6

Payload

Kun én PayloadMasterDataMPEvent er tillatt oppgitt i melding

EH092

7

PayloadMasterDataMPEvent/Identification skal ikke være oppgitt i melding

EH092

8

StartOfOccurence må være oppgitt i melding

EH033

9

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

EH033

10

MeteringPointType må være oppgitt i melding hvis MeteringPointSubTypeConsumption eller MeteringPointSubTypeProduction er oppgitt i melding

EH039

11

MeteringPointType skal ikke være Utveksling (E20)

EH039

12

MeteringPointSubTypeConsumption må være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17) eller Kombinert (E19)

EH026

13

MeteringPointSubTypeConsumption skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH026

14

MeteringPointSubTypeProduction må være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18) eller Kombinert (E19)

EH026

15

MeteringPointSubTypeProduction skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17)

EH026

16

InstalledCapacity skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17)

EH026

17

ContractedConnectionCapacityValue skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH026

18

Priority skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH026

19

MPTaxationProfile skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH028

20

PhysicalStatusType skal ikke være Avsluttet (E31)

EH026

21

AnnualPeriodEstimatedMetrics må være oppgitt i melding hvis SettlementMethodType = E01 (Profilavregnet)

EH030

22

AnnualPeriodEstimatedMetrics skal ikke være eneste elementet som korrigeres

EH030

23

MeteringGridAreaUsedDomainLocation skal ikke være oppgitt i melding

EH064

24

NumberOfDigits må ha verdi mellom 4 og 10 (ikke mindre enn 4 og ikke større enn 10)

EH027

25

MeterReadingOccurrenceType skal ikke være 5 minutter (PT5M)

EH096

26

ChannelResolutionType skal ikke være 5 minutter (PT5M)

EH029

27

ExcludeFromSettlement skal ikke være oppgitt i melding

EH029

28

ProductIncludedProductCharacteristics skal ikke være Energy Active 6015 Transformed (4700000000201), Energy Active Profiled (4700000000101), Energy Active Virtual Distributed (4700000000301), Energy Active Virtual Gross (4700000000302) eller Energy Active Virtual Net (4700000000303)

EH029

NB! I BS-NO-402 skal kun de elementene som skal korrigeres inkluderes i meldingen. Elhub vil ikke fjerne tomme elementer selv om andre elementer i klassen er inkludert, slik det blir gjort i normale oppdateringsprosesser, ref. Updating/clearing of element content

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.