Skip to main content

BRS-NO-202 - Opphør av kraftleveranse

Oversikt

En kraftleverandør fortsetter med å være ansvarlig for et målepunkt, inntil en annen kraftleverandør overtar målepunktet, målepunktet nedlegges, eller kraftleverandøren gir beskjed om opphør til Elhub med de gjeldende frister.

Prosessen «BRS-NO-202 Opphør av kraftleveranse» startes når sluttbruker eller kraftleverandøren selv velger å opphøre kraftleveransen, for eksempel som følge av at avtaleperioden er utløpt eller at sluttbrukeren har mislighold avtaleforholdet.
Etter mottak av melding om opphør, sender Elhub oppstart til Leveringspliktig kraftleverandør og Oppstart/oppdatering av grunndata til nettselskapet.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-142506.png

Sekvensdiagram: opphør av kraftleveranse

Starttilstand

Sluttbruker ønsker å si opp avtalen eller kraftleverandøren ønsker å si opp avtalen med sluttbrukeren og har informert sluttbrukeren om dette etter de til enhver tid gjeldene regler i Forskrift 301.

Prosessforløp

 • Før opphør meldes, informerer sluttbruker kraftleverandøren eller omvendt.

 • Kun for opphør frem i tid sender kraftleverandør meldingen «10 - Opphør - kraftleveranse» til Elhub, innen tidsfristen. Eventuell oppsigelsesfrist må håndteres utenfor denne prosessen. Meldingen sendes:

  • senest tre virkedager før opphørsdato for profilavregnet målepunkt,

  • senest 1 kalenderdag før opphørsdato for intervallavregnet målepunkt,

  • tidligst seks virkedager før opphørsdato for profilavregnet målepunkt,

  • tidligst fire kalenderdager før opphørsdato for intervallavregnet målepunkt

 • Kraftleverandøren skal oppfordre sluttbruker med profilavregnet målepunkt til å lese av målerstand på opphørsdato for at forbruket skal bli riktig fordelt, og presisere at det kan sendes inn enten via kraftleverandøren eller direkte gjennom nettselskapets kanaler. Kraftleverandøren som har kontakt med sluttbruker har hovedansvaret for å sikre at avlesning kommer inn.

 • Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under.

 • Ved kanselleringsfristens utløp:

  • informeres leveringspliktig kraftleverandør gjennom «2 - Oppstart kraftleveranse».

  • Nettselskapet informeres gjennom «14 - Oppstart i målepunkt» årsak opphør/overført til leveringsplikt.

  • I tillegg sendes meldingen «6 - Oppdatering av grunndata» til leveringspliktig kraftleverandør. Hvis det er registrert endringer i grunndata i målepunktet etter opphørsdato, vil samtlige endringer bli sendt til leveringspliktig kraftleverandør i en separat melding for å sikre konsistens i grunndata.

 • Etter opphørsdato forventes det at nettselskapet sender inn sluttavlesning for profilavregnede målepunkt gjennom Elhub. Estimering i Elhub med eventuelt påfølgende korrigering bør unngås.

Kansellere

image-20240129-142517.png

Sekvensdiagram: kansellering av opphør av kraftleveranse

Kraftleverandør har mulighet til å kansellere med meldingen «Opphør av kraftleveranse» opp til 1 kalenderdag for intervallavregnet og 3 virkedager før opphørsdato for profilavregnet. Dette for å gi nok tid for leveringspliktig kraftleverandør til å endre oppstart.
Kraftleverandør sender da meldingen «10 Opphør av kraftleveranse (Kansellering)» til Elhub. Elhub svarer med godkjenning eller avvisning.

Valideringsregler

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Målepunkt må være et avregningspunkt

EH010

3

Dato for opphør må være innenfor tidsfristene

EH003

4

Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid

EH032

5

Kraftleverandøren som initierer prosessen må ha kraftkontrakten i målepunktet på gyldighetsdato

E16

6

Sluttbruker ID oppgitt i prosessen må være den samme som er registrert i Elhub på målepunktet

EH018

7

En postadresse må være spesifisert for sluttbruker

EH014

8

Leveringspliktig kraftleverandør må være samme for hele perioden sluttbruker skal legges på leveringsplikt

EH093

9

Postnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må inneholde fire tall

RegEx: ^\d{4}$

EH031

10

Poststed for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må ikke inneholde små bokstaver

EH031

11

Husnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må starte med et tall som ikke er 0

 • må avsluttes med et tall eller en bokstav

 • må inneholde maks én bokstav

 • må ikke inneholde små bokstaver

RegEx: ^[1-9]{1}[0-9]*[A-ZÆØÅ]?$

EH031

12

Bruksenhetsnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må starte med enten L, H, U eller K og deretter ha fire tall

RegEx: ^[LHUK][0-9]{4}?$

EH031

13

Kommunenummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må inneholde fire tall

RegEx: ^\d{4}$

EH031

14

Hvis Gatenavn er oppgitt i en norsk post- eller fakturaadresser skal ingen av følgende være oppgitt:

 • Postboks

 • Stedsnavn

EH031

Valideringer kansellering

Validering

Feilkode

1

Opprinnelig prosess må være registrert i Elhub

EH033

2

Kanselleringsmelding for opphør må være sendt før kanselleringsfristen

EH003

3

Markedsaktør som initierer kansellering må være samme som i opprinnelig prosess

EH033

4

Opprinnelig prosess må være i tilstand hvor den venter på kanselleringsfrist

EH036

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager før Opphørsdato – Min

Kraftleverandør

Elhub

 • intervallavregnet: 1 kalenderdag før opphør

 • profilavregnet: 3 virkedager før opphør

Antall dager før Opphørsdato – Max

Kraftleverandør

Elhub

 • intervallavregnet: 4 Kalenderdager før opphør

 • profilavregnet: 6 virkedager før opphør

Kanselleringsfrist

Kraftleverandør

Elhub

 • intervallavregnet: 1 kalenderdag før opphør

 • profilavregnet: 3 virkedager før opphør

Oppstart til leveringspliktig kraftleverandør

Elhub

Leveringspliktig kraftleverandør

 • intervallavregnet: 1 kalenderdag før opphør

 • profilavregnet: 3 virkedager før opphør

Oppdatering til nettselskap

Elhub

Nettselskap

 • intervallavregnet: 1 kalenderdag før opphør

 • profilavregnet: 3 virkedager før opphør

Måleverdier

Nettselskap via Elhub

Leveringspliktig kraftleverandør og gammel kraftleverandør

 • intervallavregnet: Kalenderdagen etter opphør

 • profilavregnet: 3 virkedager etter opphør

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. Type

Prosess

10 - End of supply - from Balance Supplier


5 - RequestEndOfSupply

432 - Oppsigelse

BRS-NO-202 Opphør

10 - End of supply - from Balance Supplier


6 - ConfirmEndOfSupply

406 - Varsel om oppsigelse

BRS-NO-202 Opphør

10 - End of supply - from Balance Supplier


7 - RejectEndOfSupply

406 - Varsel om oppsigelse

BRS-NO-202 Opphør

2 - Start of supply - to Balance Supplier

leveringsplikt

1 - RequestStartOfSupply

392 - Anmodning om Leverandørskifte

BRS-NO-202 Opphør

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

leveringsplikt

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-202 Opphør

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret MP data

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata

14 - Start in metering point - to Grid Access Provider

leveringsplikt

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-202 Opphør

16 - Metering values - from Metered Data Collector

Periodevolum, stand

14 - CollectedData

E30 - Måleravlesing

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

7 - Metering values - to Market parties

Periodevolum, stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65 - Periodevolum

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

10 - End of supply - from Balance Supplier

Kansellering

5 - RequestEndOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-202 Opphør

10 - End of supply - from Balance Supplier

Kansellering

6 - ConfirmEndOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-202 Opphør

10 - End of supply - from Balance Supplier

Kansellering

7 - RejectEndOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-202 Opphør


Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestEndOfSupply fra Kraftleverandør til Målepunktadministrator.

Hovedprosess

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestEndOfSupply

EH055

2

Document Type = 432

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 6

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-202

EH055

5

EnergyBusinessRole = DDQ

EH013

6

Payload

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

EH033

7

BalanceSupplierInvolvedEnergyParty må være lik JuridicalSenderEnergyParty/Identification

EH060

8


Minimum én av følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01): 

 • GivenName

 • FamilyName

EH031

9


Følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82):

 • Name

EH031

10


Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01)

 • Name

EH031

11


Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82)

 • GivenName

 • FamilyName

EH031

Kansellering

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestEndOfSupply

EH055

2

Document Type = E02

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-202

EH055

5

EnergyBusinessRole = DDQ

EH013

6

Payload

OriginalBusinessDocumentReference må være oppgitt i melding

EH033

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.