Skip to main content

BRS-NO-121 - Nytt målepunkt

Oversikt

Prosessen for nytt målepunkt omfatter nettselskap og Elhub. Nettselskap er ansvarlig for registrering av det nye målepunktet så snart informasjon om dette foreligger, Elhub ivaretar og er autoritativ kilde for denne informasjonen, og sluttbrukerens kraftleverandør vil kunne søke opp målepunktet og registrere en kraftleveranse på dette inn i Elhub.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-142145.png

Sekvensdiagram

Basert på informasjonen om installasjonen (adresse mv.) definerer nettselskapet et målepunkt med tilhørende målepunkt ID, samt øvrig informasjon om målepunktet.
Beslutning om etablering av et nytt målepunkt er således fattet, men intet målepunkt er enda etablert eller definert i Elhub (dvs. ingen målepunkt ID er registrert for punktet i Elhub enda).

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

  • Basert på starttilstanden oppretter nettselskapet et målepunkt i sitt system og sender meldingen «15 - Oppdatering av grunndata» fra nettselskap. Meldingen sendes så snart nettselskapet har tatt ut et målepunkt i sine systemer. Målepunktstatus settes automatisk som Inaktivt av Elhub. Dersom Elhub avviser meldingen, skal en av de begrunnelser som er angitt under valideringsregler benyttes.

    • Utover målepunktstatus som automatisk settes til Inaktivt kan all grunndata på målepunktet som nettselskapet administrerer spesifiseres gjennom denne prosessen.

    • Hvis Elhub utleder data på målepunktet, for eksempel verdi for Ekskludert fra avregning på kanalene, sendes informasjon om dette til nettselskapet

    • Hvis det har skjedd en feil og nettselskapet ikke får opprettet målepunktet i tide kan dette korrigeres ved bruk av «BRS-NO-402 Korrigering i grunndata - fra nettselskap». Nettselskapet vil da ha mulighet til å flytte opprettelsesdato for målepunktet, sammen med riktige verdier for øvrige grunndata i målepunktet, tilbake til riktig dato.

  • Sluttbrukeren kan nå initiere en «BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse – innflytting - frem i tid» via sin kraftleverandør. Elhub setter prosessen på vent så lenge målepunktet har status Inaktivt, og effektuerer denne når status endres til Aktivt gjennom «BRS-NO-122 Aktivering i målepunkt».

  • Opprettelse av nytt målepunkt kan ikke kanselleres

Valideringsregler

Validering

Feilkode

1

Målepunktet skal ikke være registrert i Elhub

EH004

2

Nettområdet må være registrert i Elhub

E49

3

Nettområdestatus må være Aktivt

EH035

4

Dato for opprettelse av nytt målepunkt må være innenfor tidsfristene

EH003

5

Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid

EH032

6

Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er i

E0I

7

Avregningsform skal ikke være Profilavregnet hvis målepunkttype er Produksjon eller Kombinert

EH038

8

Kun de følgende undertype for forbruk kan være spesifisert for målepunkt med avregningsform Profilavregnet:

  • Forbruk

EH026

9

Startdato for avlesningssyklus hvis oppgitt i prosessen må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid

EH032

10

Avlesningsoppløsning må være spesifisert for målepunkter hvor avregningsmetode er Intervallavregnet eller Ikke-avregnet

EH096

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Dato for innsendelse

Nettselskap

Elhub

Dagens dato (opprettelse av nytt målepunkt skal gjøres så snart målepunkt ID er tatt ut og før aktivering av målepunktet.)

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

nytt målepunkt

21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-121 Nytt målepunkt

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

nytt målepunkt

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-121 Nytt målepunkt 

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

endret målepunktdata

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-121 Nytt målepunkt 

Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestUpdateMasterDataMeteringPoint fra Nettilknytningstilbyder til Målepunktadministrator.

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

EH055

2

Document Type = E58

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-121

EH055

5

EnergyBusinessRole = DDM

EH013

6

Payload

Kun én PayloadMasterDataMPEvent er tillatt oppgitt i melding

EH092

7

PayloadMasterDataMPEvent/Identification skal ikke være oppgitt i melding

EH092

8

StartOfOccurrence må være oppgitt i melding

EH032

9

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

EH033

10

MeteringGridAreaUsedDomainLocation må være oppgitt i melding

EH041

11

PhysicalStatusType skal ikke være oppgitt i melding

EH026

12

MPAddressMeteringPointAddress må være oppgitt i melding

E86

13

SettlementMethodType må være oppgitt i melding

EH038

14

MeteringPointType må være oppgitt i melding

EH039

15

MeteringPointType skal ikke være Utveksling (E20)

EH039

16

MeteringPointSubTypeConsumption må være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17) eller Kombinert (E19)

EH026

17

MeteringPointSubTypeConsumption skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH026

18

MeteringPointSubTypeProduction må være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18) eller Kombinert (E19)

EH026

19

MeteringPointSubTypeProduction skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17)

EH026

20

InstalledCapacity skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17)

EH026

21

ContractedConnectionCapacityValue skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH026

22

Priority skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH026

23

MPTaxationProfile skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18) 

EH028

24

NumberOfDigits må ha verdi mellom 4 og 10 (ikke mindre enn 4 og ikke større enn 10)

EH027

25

MeterReadingOccurrenceType skal ikke være 5 minutter (PT5M)

EH096

26

ChannelResolutionType skal ikke være 5 minutter (PT5M)

EH029

27

ExcludeFromSettlement skal ikke være oppgitt i melding

EH029

28

ProductIncludedProductCharacteristics skal ikke være Energy Active 6015 Transformed (4700000000201), Energy Active Profiled (4700000000101), Energy Active Virtual Distributed (4700000000301), Energy Active Virtual Gross (4700000000302) eller Energy Active Virtual Net (4700000000303)

EH029

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.