Skip to main content

BRS-NO-104 - Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte fra leveringsplikt

Oversikt

Intensjonen med prosessen er å sikre at korte perioder på leveringsplikt unngås. Denne prosessen bør derfor startes snarest mulig etter at et målepunkt er overført til leveringsplikt som følge av for eksempel innflytting meldt til nettselskap eller oppsigelse fra gammel kraftleverandør.

30 virkedager tilbake i tid er satt ut i fra tiden det tar for første faktura å nå sluttbruker, og at denne vil være årsaken til at flere sluttbrukere vil forstå at en aktiv handling kreves for å velge ny kraftleverandør. Informasjon om fristen for å velge kraftleverandør, og dermed unngå å betale fakturaen bør komme klart frem. MERK at dato skal stemme med dato for oppstart hos leveringspliktig kraftleverandør og hvis det er gått mer enn 30 virkedager, kan ikke sluttbruker endre dette tilbake i tid, og en «BRS-NO-101: Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte» frem i tid må kjøres i stedet.
Oppstart tilbake i tid som følge av innflytting skal sendes som «BRS-NO-103 - Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid».

Ved et leverandørskifte fra leveringsplikt sender ny kraftleverandør melding om oppstart av kraftleveranse til Elhub. Ny kraftleverandør kan melde denne typen leverandørskifte tilbake i tid så lenge tidsfristene holdes.
Da dette er et leverandørskifte tilbake i tid, er angrefrist ikke relevant.
Det finnes allerede en måleverdi på oppstartsdato. Det er derfor ikke behov for ny avlesning.
Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter leverandørskiftet til ny kraftleverandør ved å sende en bekreftelse av leverandørskiftet eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene.
Nettselskapet informeres gjennom oppdatering av grunndata og leveringspliktig kraftleverandør informeres gjennom opphør kraftleveranse. I tillegg sendes oppdatering av grunndata til den nye kraftleverandøren.
Umiddelbart vil nødvendige måleverdier sendes fra Elhub til ny kraftleverandør, inkludert avlesninger etter oppstartsdato som er kommet inn.
Intensjonen er at forbruk på leveringsplikt bortfaller.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-142041.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Sluttbruker starter prosessen ved å tegne kontrakt med ny kraftleverandør for å unngå faktura for en kortere periode fra leveringspliktig kraftleverandør.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Før leverandørskiftet innhenter ny kraftleverandør informasjon fra sluttbruker, inkludert fødselsnummer/D-nummer/organisasjonsnummer . «BRS-NO-611 Verifiser grunndata i målepunkt» bør brukes for å verifisere informasjon. Ved leverandørskifte skal postadresse til sluttbruker alltid oppgis. Denne brukes til kommunikasjon og fakturering hvis ikke annet er oppgitt. Hvis sluttbruker har en annen fakturaadresse kan denne oppgis i tillegg til postadressen. For mer detaljert informasjon om hvordan de enkelte adresseelementene for sluttbrukeradresse i Elhub skal brukes se kapittel 3 Generelle temaer.

 • Meldingen «1 - Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte fra leveringsplikt» til Elhub sendes senest 30 virkedager etter oppstart hos leveringspliktig kraftleverandør. Hvis det er gått mer enn 30 virkedager, kan ikke sluttbruker endre dette tilbake i tid, og en «BRS-NO-101: Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte» frem i tid må kjøres i stedet.

 • Målepunktadministrator kontrollerer mottatt «1 - Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte fra leveringsplikt», bekrefter mottatt leverandørskifte til ny kraftleverandør. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under.

 • Umiddelbart

  • informeres nettselskapet gjennom «14 - Oppstart i målepunkt» inkludert sluttbruker

  • informeres den leveringspliktige kraftleverandøren gjennom «11 - Opphør av kraftleveranse».

  • sendes «6 - oppdatering av grunndata» til den nye kraftleverandøren. Hvis det er registrert endringer i grunndata i målepunktet etter dato for leverandørskifte, vil samtlige endringer bli sendt til kraftleverandøren i en separat melding for å sikre konsistens i grunndata.

 • Siden måleverdier tidligere er sendt inn fra nettselskapet ifm. tidligere oppstart på leveringsplikt, vil nødvendige måleverdier sendes direkte fra Elhub til ny kraftleverandør, inkludert avlesninger etter oppstartsdato som er kommet inn.

Kansellering

Det er ikke mulig å kansellere leverandørskifte fra leveringsplikt, da det blir utført umiddelbart. Ved eventuelle feil må en reversering initieres.

Valideringsregler

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Målepunkt må være et avregningspunkt

EH010

3

Dato for leverandørskifte fra leveringspliktig kraftleverandør må være innenfor tidsfristene

EH003

4

Dato for leverandørskifte fra leveringspliktig kraftleverandør må være lik dato for oppstart av leveringsplikt

EH006

5

Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid

EH032

6

Den aktive kraftkontrakten må være med leveringspliktig kraftleverandør

EH019

7

Kontraktsstart for leveringspliktig kraftleverandør må være siste endring på kraftkontrakter i målepunktet

EH017

8

Kraftleverandør med en kraftkontrakt må ha avtale for forbruk med en balanseansvarlig i nettområdet som målepunkter er i hvis målepunkttype er en av følgende:

 • Forbruk

 • Kombinert

E16

9

Kraftleverandør med en kraftkontrakt må ha avtale for produksjon med en balanseansvarlig i nettområdet som målepunktet er i hvis målepunkttype er en av følgende:

 • Produksjon

 • Kombinert

E16

10

Målepunktet skal ikke være blokkert for leverandørskifte

E22

11

Sluttbruker ID oppgitt i prosessen må være den samme som er registrert i Elhub på målepunktet

EH018

12

Sluttbruker ID må være én av følgende:

 • gyldig norsk fødselsnummer

 • gyldig norsk D-nummer

 • gyldig norsk organisasjonsnummer

ikke spesifisert

13

En postadresse må være spesifisert for sluttbruker

EH014

14

Postnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må inneholde fire tall

RegEx: ^\d{4}$

EH031

15

Poststed for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må ikke inneholde små bokstaver

EH031

16

Husnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må starte med et tall som ikke er 0

 • må avsluttes med et tall eller en bokstav

 • må inneholde maks én bokstav

 • må ikke inneholde små bokstaver

RegEx: ^[1-9]{1}[0-9]*[A-ZÆØÅ]?$

EH031

17

Bruksenhetsnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må starte med enten L, H, U eller K og deretter ha fire tall

RegEx: ^[LHUK][0-9]{4}?$

EH031

18

Kommunenummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må inneholde fire tall

RegEx: ^\d{4}$

EH031

19

Hvis Gatenavn er oppgitt i en norsk post- eller fakturaadresser skal ingen av følgende være oppgitt:

 • Postboks

 • Stedsnavn

EH031

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager tilbake - min

Kraftleverandør

Elhub

Dagens dato, tidligst på oppstartsdato for leveringsplikt.

Antall dager tilbake - max

Kraftleverandør

Elhub

30 virkedager tilbake i tid, men må stemme med dato for oppstart med leveringsplikt.

Oppdatering til nettselskap

Elhub

Nettselskap

Umiddelbart

Opphør til leveringspliktig kraftleverandør

Elhub

Gammel kraft-leverandør

Umiddelbart

Måleverdier

Elhub

Ny kraft-leverandør

Umiddelbart, eller kalenderdagen etter oppstart

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

1 - Start of supply - from Balance Supplier

Leverandørskifte

1 - RequestStartOfSupply

392 - Anmodning om Leverandørskifte

BRS-NO-104 Leverandørskifte fra leveringsplikt

1 - Start of supply - from Balance Supplier

Leverandørskifte

2 - ConfirmStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandøskifte

BRS-NO-104 Leverandørskifte fra leveringsplikt

1 - Start of supply - from Balance Supplier

Leverandørskifte

3 - RejectStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandøskifte

BRS-NO-104 Leverandørskifte fra leveringsplikt

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Leverandørskifte

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-104 Leverandørskifte fra leveringsplikt

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret MP data

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata

11 - End of supply - to Balance Supplier

Leverandørskifte

8 - NotifyEndOfSupply

406 - Varsel om oppsigelse

BRS-NO-104 Leverandørskifte fra leveringsplikt

14 - Start in metering point - to Grid Access Provider

Leverandørskifte

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-104 Leverandørskifte fra leveringsplikt

7 - Metering values - to Market parties

Periodevolum, stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65 - Periodevolum

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestStartOfSupply fra Markedsaktør til Måleverdiadministrator.

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestStartOfSupply

EH055

2

Document Type = 392

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 6

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-104

EH055

5

EnergyBusinessRole = DDQ

EH013

6

Payload

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i meldingen

EH033

7

BalanceSupplierInvolvedEnergyParty må være lik JuridicalSenderEnergyParty/Identification

EH060

8


Minimum én av følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01): 

 • GivenName

 • FamilyName

EH031

9


Følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82):

 • Name

EH031

10


Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01)

 • Name

EH031

11


Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82)

 • GivenName

 • FamilyName

EH031

12

NACE_DivisionCode skal ikke være oppgitt i melding

EH061

Informasjon om utvidet lagring for måleverdier (ExtendedStorageMeteringValues) vil ikke bli oppdatert i BRS-NO-104

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.