Skip to main content

BRS-NO-321 - Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap

Oversikt

Denne prosessen gir netteier mulighet for å kvalitetssikre avregningsgrunnlaget i Elhub. For mer informasjon om hvordan selve beregningene utføres se Avregningsgrunnlag for balanseavregningen

Når Elhub har mottatt måleverdier fra et nettselskap, beregnes totaler, nettap og JIP. De beregnede verdiene skal rapporteres tilbake til nettselskapet for at de skal være i stand til å verifisere at de registrerte data er korrekte og fullstendige.

Elhub vil rapportere totalene på samme oppløsning som balanseavregningen avregnes på. Dvs. at når balanseavregningen er på 15 minutters oppløsning vil også BRS-NO-321 sendes ut med 15 minutters oppløsning og når balanseavregningen er på timeoppløsning vil BRS-NO-321 sendes ut på timeoppløsning. Når balanseavregningen er på timeoppløsning vil eventuelle måleverdier med 15 minutters oppløsning aggregeres opp til timeoppløsning i totalene som sendes ut. Når balanseavregningen er på 15 minutters oppløsning skal all produksjon og utveksling rapporteres til Elhub på 15 minutters oppløsning. Timemålt forbruk vil transformeres til 15 minutters verdier og sendes ut med 15 minutters oppløsning. Hvordan timeverdier transformeres til 15-min verdier kan man lese om i Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub gjør resultatene av dagens beregninger tilgjengelig i Aktørportalen sammen med statistikk om antall mottatte måleverdiserier og deres status og antall manglende serier.
Nettselskapet kontrollerer at totalbildet av forbruk og produksjon i nettområdet er riktig. Dersom de innsendte grunndata eller måleverdier må korrigeres, gjøres det ved hjelp av prosessene for å korrigere disse. Alvorlige feil/mangler listes opp i Aktørportalen og MÅ sjekkes og følges opp daglig. Dersom nettselskapet trenger resultater for tidligere perioder brukes spørring etter BRS-NO-324 - Spørring avregningsgrunnlag

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-144801.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Beregningsprosessen starter hver dag etter kl. 07:00 når Elhub mottatt rapportering fra nettselskapene. Når beregningene er ferdige blir resultatene presentert i Aktørportalen og melding sendes ut.

Prosessforløp

  • Elhub beregner totaler for nettområde, nettap og JIP.

  • Elhub presenterer beregningsresultatene og statistikk over mottatte måleverdiserier.

  • Presentasjon gjøres både ved å sende intervall serier til nettselskapet og gjennom oversikt i Aktørportalen. Seriene er aggregert opp per nettområde. For detaljert oversikt, se: BRS-NO-321---Kvalitetssikring-avregningsgrunnlag---nettselskap for meldinger og Elhub-Aktørportal for hva som vises i Elhub Aktørportalen.

  • Nettselskapet sjekker daglig om det finnes alvorlig feil/mangler som vises i Aktørportalen, og kontrollerer eventuelt beregningsresultatene i tillegg. Basert på dette utfører nettselskapet korrigerende tiltak når dette er nødvendig.

  • Hvis nettselskapet finner at det ikke er feil i dataene, men i Elhubs beregninger, rapporterer nettselskapet dette til Elhubs supportorganisasjon, primært gjennom post@elhub.no  

Aggregeringskoder

Mottaker

Aggregeringsoppløsning

Aggregeringskoder

Enhetsoppløsning

Totalt nettap

Nettselskap

Totalt nettap i nettområdet per intervall, inkludert beregnet nettap og nettap fra målepunkt uten kontrakt

LS01

kWh med 3 desimaler, avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Tap fra profilavregnet forbruk uten kontrakt

Nettselskap

Sum per nettområde per intervall

LS03

kWh med 3 desimaler, avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Tap fra 6015-transformert forbruk uten kontrakt

Nettselskap

Sum per nettområde per intervall

LS04

kWh med 3 desimaler, avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Tap fra intervallavregnet forbruk uten kontrakt (ekskl. 6015 forbruk)

Nettselskap

Sum per nettområde per intervall

LS05

kWh med 3 desimaler, avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Netto innmating

Nettselskap

Sum produksjon + utveksling inn - utveksling ut per nettområde per intervall

SE02

kWh med 3 desimaler, avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Netto utveksling

Nettselskap

Utveksling inn - utveksling ut per nettområde per intervall

SE04

kWh med 3 desimaler, avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Totalt forbruk på leveringsplikt 

Nettselskap

Intervallavregnet og profilavregnet forbruk på leveringsplikt per nettområde per intervall

SE05

kWh med 3 desimaler, avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Totalt pumpeforbruk

Nettselskap

Sum per nettområde per intervall

SE06

kWh med 3 desimaler, avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Profilavregnet JIP

Nettselskap

Total profilavregnet JIP per nettområde per intervall

SE07

kWh med 3 desimaler, avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Totalt forbruk pumpekraft

Nettselskap

Sum per nettområde per intervall

SE14

kWh med 3 desimaler, avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Sum utveksling inn per nabonettområde

Nettselskap

Sum per nettområde - nabonettområde per intervall

SE19

kWh med 3 desimaler, avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Sum utveksling ut per nabonettområde

Nettselskap

Sum per nettområde - nabonettområde per intervall

SE20

kWh med 3 desimaler, avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Total produksjon (ekskl. produksjon fra plusskunder)

Nettselskap

Sum per nettområde per intervall

SE23

kWh med 3 desimaler, avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Totalt intervallavregnet forbruk (ekskl. 6015 forbruk) 

Nettselskap

Sum per nettområde per intervall

SE24

kWh med 3 desimaler, avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Totalt forbruk 

Nettselskap

Sum per nettområde per intervall

SE27

kWh med 3 desimaler, avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Totalt 6015 transformert forbruk

Nettselskap

Sum per nettområde per intervall

SE28

kWh med 3 desimaler, avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Total produksjon fra plusskunder

Nettselskap

Sum per nettområde per intervall

SE31

kWh med 3 desimaler, avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Tidsfrister

Beskrivelse

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Oversikt totaler per nettområde

Elhub

Nettselskap

Kl 09:00 D+1, 10:00 D+2 til D+4, 12:00 D+5.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

8 - Settlement - to Market parties


20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E66 - Måleverdier

BRS-NO-321 - Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.