Skip to main content

BRS-NO-324 - Spørring avregningsgrunnlag

Oversikt

Prosessen for Spørring avregningsgrunnlag omfatter hovedsakelig nettselskap, kraftleverandør eller balanseansvarlig og Elhub.
Denne prosessen dekker spørring etter historisk avregningsgrunnlag:

 • Grunnlag for balanseavregningen.

 • Grunnlag for avviksoppgjør.

 • Beregning av endelig nettap

Kraftleverandør og balanseansvarlig kan kun etterspørre data som er relevant for dem, og ikke nettselskapets eller andre aktørers data.
Kun data som det er gitt tilgang til er tilgjengelig for spørring (tilgangsstyrt). For Grunnlag for balanseavregningen er det kun siste versjon som returneres i denne spørringen, eldre versjoner kan kun søkes frem i Elhub Aktørportal, og kan der eksporteres på standardisert format, for eksempel csv, xls.

Merk at datasett vil være tilgjengelige for spørring, selv om en beregning på for eksempel D+5 er underkjent i valideringene. Dette sikrer at en kan hente grunnlaget selv i feilsituasjoner, men det betyr også at en ikke ukritisk kan benytte et ferskt spørreresultat i avregning av sluttbrukere. Gyldig avregningsgrunnlag sendes ut gjennom egne prosesser, alternativt må status på kjøringen i Elhub portalen sjekkes.

Detaljert grunnlag for avviksoppgjør kan kun lastes ned fra Elhub aktørportal. Spørring via meldinger returnerer kun samme type data som blir sendt ut som melding etter et avviksoppgjør.

Etter 1, 2 og 3 år kjøres en ny tapsberegning som oppdaterer seriene brukt i balanseavregningen. Etter disse kjøringene er det du nye oppdaterte verdiene som returneres når en etterspør grunnlaget for balanseavregningen. De opprinnelige D+5 verdiene vil være tilgjengelig i Elhub Aktørportal.

Det kan spørres etter data for:

 • 1 nettområde på gyldighetsdato eller aktuell periode, maksimalt 1 år;

  • Siste resultat som grunnlag for balanseavregningen. Etter 1 år vil det være resultatene etter ny tapsberegning som returneres.

   • Det kan spørres etter en enkelt serie, f.eks. tap, eller alle seriene.

  • Resultatene fra alle kjøringene av avviksoppgjør som dekker perioden

  • Elhub vil for lengre perioder dele opp svaret. Mottakeren må kunne håndtere oppdelte svar der delene kommer i tilfeldig rekkefølge.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Spørring avregningsgrunnlag

Prosessen består av følgende sekvens:

image-20240129-144844.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Prosessen starter når en aktør har behov for å hente historisk eller siste avregningsgrunnlag.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Aktøren starter en manuell prosess med den hensikt å hente historiske data, eller deres IT-løsninger identifiserer et behov for å etterspørre siste datasett.

 • Alle typer avregningsgrunnlag kan etterspørres frem til dagens dato, men det er kun siste versjon som returneres. Merk at siste datasett kan være underkjent i valideringene og dermed ikke sendt ut i avregningsprosessene og/eller til ISR.

 • Elhub kontrollerer mottatt melding "5-Spørring," og returnerer etterspurte data. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under.

 • Det kan spørres etter data for maksimalt 1 år. Elhub vil for lengre perioder dele opp svaret. Mottakeren må kunne håndtere oppdelte svar der delene kommer i tilfeldig rekkefølge.

 • Elhub vil alltid returnere hele bruksdøgn med data. Hvis spørringene ikke har start og sluttidspunkt ved midnatt vil Elhub runde ned starttidspunktet og opp sluttidspunktet for å returnere hele bruksdøgn.

 • For mer detaljer om hva som returneres som grunnlag for balanseavregningen, se: Avregningsgrunnlag for balanseavregningen | BRS-NO-324---Spørring-avregningsgrunnlag

 • For mer detaljer om hva som returneres etter avviksoppgjør, se: Avviksoppgjør | BRS-NO-324---Spørring-avregningsgrunnlag

 • For mer detaljer om hva som returneres etter beregning av endelig nettap, se: Beregning av endelig nettap | BRS-NO-324---Spørring-avregningsgrunnlag

Valideringsregler

#

Validering

Feilkode

1

Nettområdet må være registrert i Elhub

E49

2

Markedsaktør må ha tilgang til data for minimum ett tidspunkt innenfor etterspurt periode

EH054

3

Markedsaktørtypen må ha tilgang til data og BusinessTypen det spørres om

EH015

4

Det må eksistere relevant avregningsgrunnlag i Elhub i spørreperioden

E0H

Aggregeringskoder

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Gyldighetsdato

Nettselskap/ Kraftleverandør/ Balanseansvarlig

Elhub

Må være lik eller eldre enn dagens dato.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

5 - Query - from Market parties


19 - RequestDataFromElhub

21 - Spørring

BRS-NO-324 Spørring avregningsgrunnlag

5 - Query - from Market parties

 avvist

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-324 Spørring avregningsgrunnlag

8 - Settlement - to Market parties


20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E66 (nettselskap) - Måleverdier

E31 (andre roller) - Måleverdier

BRS-NO-324 Spørring avregningsgrunnlag

9 - Reconciliation - to Balance Supplier


30 - PriceVolumeCombinationForReconciliation

E66 - Måleverdier

BRS-NO-324 Spørring avregningsgrunnlag

Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestDataFromElhub fra Markedsaktør til Måleverdiadministrator.

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding må være RequestDataFromElhub

EH055

2


DocumentType = 21

EH011

3


DocumentType/ListAgencyIdentifier = 6

EH025

4


RequestPositiveAcknowledgement skal ikke være oppgitt i melding

EH065

5

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-324

EH055

6


EnergyBusinessProcessRole= DDM, DDQ, DDK, BSL or SLR

EH013

7


EnergyBusinessProcessRole/ListAgencyIdentifier = 6 (89 hvis EnergyBusinessRole = SLR eller BSL)

EH025

8

Payload

QueryTypeCode skal være utfylt med STLM

EH015

9


SnapshotOccurence skal ikke være oppgitt i melding

EH069

10


Period må være oppgitt i melding

EH032

11


Period/End skal være større enn Period/Start

E50

12


Perioden mellom Period/Start og Period/End skal ikke være større enn 1 år

E50

13


MeteringPointUsedDomainLocation skal ikke være oppgitt i melding

EH071

14


MeteringGridAreaDomainLocation må være oppgitt i melding

EH041

15


BusinessType skal ikke være en BusinessType relatert til målepunkt (MP01, MP02, HP01, HP02, HP03, HP04)

EH015JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.