Skip to main content

Avviksoppgjør

Avviksoppgjøret utføres vanligvis i midten av hver måned, og regner da ut avviksoppgjør for profilavregnede punkter, intervallavregnede punkter og utvekslingspunkter.

Avviksoppgjør for intervallavregnede målepunkt

Avviksoppgjør utføres når korrigerte måleverdier er rapportert etter grunnlag for balanseavregningen er låst, eller ved grunndatakorreksjoner som endrer allokert volum, opp til 3 år etter bruksdøgnet. Korreksjonen skal gjøres opp med tidsoppløsning i balanseavregningen for den aktuelle perioden, og skal avregnes ved bruk av regulerkraftprisen.

 • Balanseavregnet_volum_iMP = Intervallavregnet forbruk/produksjon fra balanseavregningen per målepunkt

 • Korrigert_volum_iMP = Korrigert intervallavregnet forbruk/produksjon per målepunkt

For intervallavregnede målepunkt med 60 minutters oppløsning må korreksjonen transformeres til 15 minutters oppløsning når tidsoppløsningen i balanseavregningen er 15 minutter. Se Estimering og korrigering av måleverdier etter balanseavregningen for mer informasjon om hvordan korreksjoner transformeres.

Elhub beregner også grunnlaget for fakturering av avviksoppgjør per aktør, og fakturerer dette. Dette omfatter en oversikt over:

 • differansen mellom ny og avregnet verdi

 • korreksjonsbeløp basert på regulerkraftprisen

Alle verdiene skal gjøres opp med tidsoppløsningen fra balanseavregningen.


Oversikt beregninger av grunnlag for avviksoppgjør for intervallavregnede målepunkt

LEV = Leverandør

MP = Målepunkt

NO = Nettområde

Dokumentasjon av avviksoppgjør for intervallavregnede målepunkt


Elhub oversender faktura eller kreditnota til kraftleverandør. Kraftleverandør for nettap er motpost for alle korreksjoner.

Fakturagrunnlag:

Grunnlaget for fakturaen inneholder per nettområde:

 • Kraftleverandør

 • Nettområde

 • Per til-dato saldofakturert

 • Summen av saldobeløp

 • Summen av differansevolum

Dokumentasjon på målepunktnivå:

Grunnlag (per målepunkt) kan ses i Elhub Portalen med intervalloppløsning og inneholder:

 • Målepunkt-ID

 • Fra-/til-dato for oppgjørsperioden

 • Intervallverdiene brukt i balanseavregningen / forrige avviksoppgjør

 • Korreksjonsverdiene brukt i dette avviksoppgjøret

 • Ny og gammel kraftleverandør, grunndata per korrigering

Grunnlag for avviksoppgjør for utveksling


Elhub beregner grunnlaget for avviksoppgjør for utveksling på samme måte som for intervallavregnede målepunkt. Resultatet gjøres tilgjengelig for nettselskapene i Elhub Aktørportal, men er ikke med i det finansielle oppgjøret fra Elhub.

Nettselskapene må selv bli enige om hvordan en gjør opp seg i mellom, og Elhub har laget en veilleder for dette: Veileder til avviksoppgjør for utveksling - Elhub.

Partene i avviksoppgjør for utveksling er kraftleverandørene for nettap i de respektive nettene. Hvis en utvekslingsverdi endres vil nettapet i det ene nettet synke og nettapet i det andre nettet øke tilsvarende. Ved endring i utvekslingsverdier mellom prisområder vil Elhub beregne kronebeløpene for begge prisområdene, og det er opp til netteierne å avgjøre hvilken pris endringen skal faktureres på.

Avviksoppgjør profilavregnede målepunkt

 Beregningen omfatter alle korreksjoner for de tre siste år som er kommet inn siden forrige avviksoppgjør, eller ved grunndatakorreksjoner som endrer allokert volum, opp til 3 år etter bruksdøgnet.

Oppløsningen i oppgjøret følger oppløsningen i balanseavregningen, mens oppløsningen i prisen følger oppløsningen på spotprisen.Oversikt beregninger av grunnlag for avvviksoppgjør for profilavregnede målepunkt.

LEV = Leverandør

MP = Målepunkt

NO = Nettområde

Avviksoppgjør ved målt volum for profilavregnede målepunkter

Etter at en måler har blitt avlest skal nettselskapet beregne periodevolum siden forrige avlesning og sende dette til Elhub. Ved utregningen av grunnlaget for balanseavregningen vil Elhub alltid bruke estimerte verdier for profilavregnede punkter, selv om det har vært en avlesning før D+5 jobben ble kjørt. Alle avlesninger vil dermed bli inkludert i avviksoppgjøret. Målt profilert forbruk vil bli sendt ut fortløpende gjennom BRS-NO-312 - Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt , mens avregningen vil skje en gang i måneden gjennom avviksoppgjøret for profilavregnede punkter.

Etter registrering av en ny målerstand vil det beregnes et forbruk i perioden siden siste avleste periode. Dette forbruket vil ha samme oppløsning som tidsoppløsningen i balanseavregningen. deretter kan differansevolumet per intervall regnes ut:

Hvis estimert profilert forbruk mangler

I enkelte spesielle tilfeller blir det ikke laget Estimert profilert forbruk (FPPC), for eksempel hvis målepunktet ikke var registrert som aktivt, men korrigeres og settes aktivt mer enn 5 dager tilbake i tid. I disse tilfellene vil Elhub beregne en temporær_PJIP_iMP (TPC) etter samme formel for å kunne fordele det avleste forbruket. Siden dette forbruket ikke var med i balanseavregningen vil Elhub først ta med endringen fra 0 til temporær_PJIP_iMP med i etterfølgende avviksoppgjør, hvis ikke Målt_profilavregnet_volum er tilgjengelig samtidig. Hvis Målt_profilavregnet_volum først kommer inn til et senere avviksoppgjør, gjøres det fordelte forbruket da opp mot temporær_PJIP_iMP .

Ved erstatning av tidligere oppgjort periodevolum

Hvis en oppgjort periode blir korrigert med et nytt periodevolum beregnes differansen mot sist oppgjorte verdi,

Saldobeløp for oppgjørsperioden beregnes med oppløsning per intervall. Prisen skal være områdeprisen på elspotmarkedet.

Så lenge oppløsningen i balanseavregningen har høyere oppløsningen enn spotprisen, benyttes samme pris for hvert intervall innenfor perioden spotprisen dekker, for eksempel benyttes samme pris for hvert kvarter innenfor en time hvis balansavregningen har 15 minutters oppløsning mens spotprisen har timesoppløsning.


Fra-dato = Første dato i perioden. Til-dato = Siste dato i perioden.
Hvis det hadde vært et bytte av kraftleverandør i løpet av perioden, utføres beregning og fordeling på en periode for hver enkelt leverandør. Resultatet for hver målepunkt tilgjengeliggjøres i Elhub WebPortal med døgnoppløsning.

Dokumentasjon av avviksoppgjør for profilavregnede målepunkt

Følgende verdier gjøres tilgjengelig i Elhub for kraftleverandør og netteier etter hvert som det er tilgjendelig:

 • MålepunktID

 • Fradato

 • Tildato

 • Estimert_profilert_forbruk_iMP (FPPC gjennom BRS-NO-322)

 • Målt_profilavregnet_volum_pMP (Avlesningen gjennom BRS-NO-312)

 • Målt_profilert_forbruk_iMP (FPC gjennom BRS-NO-312)

 • Eventuelt Temporært_profilert_forbruk_iMP (TPC gjennom BRS-NO-312)

 • Aggregert differansevolumMP per døgn (Resultat av avviksoppgjør per døgn gjennom BRS-NO-503, og dokumentasjon per intervall ved forespørsel)

Fakturagrunnlag:

Oppgjøret faktureres eller krediteres kraftleverandør av Elhub. Kraftleverandør for nettap er motpost for alle korrigeringer. Grunnlaget for fakturaen inneholder per nettområde:

 • Kraftleverandør

 • Nettområde

 • Per tildato saldofakturert

 • Summen av saldobeløp

 • Summen av differansevolum

Dokumentasjon på målepunktnivå:

Grunnlag for avviksoppgjør (per målepunkt) kan ses i Elhub Portalen med døgnoppløsning, og kan ved behov bestilles fra Elhub med intervalloppløsning og inneholder:

 • Målepunkt-ID

 • Fra-/til-dato for oppgjørsperioden

 • Intervallverdiene brukt i balanseavregningen (FPPC) / FPC fra forrige avviksoppgjør

 • Intervallfordelte periodevolum i dette avviksoppgjøret (Målt_profilert_forbruk, FPC)

 • Ny og gammel kraftleverandør, grunndata per korrigering

Fakturering av samlet avviksoppgjør

Elhub kjører alle avviksoppgjør samtidig hver måned, og slår sammen intervallavregnede og profilavregnde målepunkt overfor den enkelte kraftleverandør. Fakturering mot kraftleverandør/tapsleverandør gjøres midt i hver måned og kan inkludere nye differenser for de tre siste år.

Korreksjon etter avviksoppgjøret

Ved korreksjon av måleverdier og/eller grunndata etter kjørt avviksoppgjør opprettes nytt avregningsgrunnlag for den perioden som skal korrigeres. Avregning av korrigerte verdier gjøres opp mot forrige oppgjør.

Tilgjengeliggjøring av resultater

Resultatene tilgjengeliggjøres gjennom meldinger i forretningsprosesser og Elhub aktørportal.

Elhub Aktørportal

Aggregering per

Tilgjengelig aggregeringsoppløsning

i GUI

Tilgjengelig aggregeringsoppløsning

i rapporter

Avviksoppgjør for intervallavregnede målepunkt per nettområde

Korrigert_volum og Korreksjonsbeløp

Målepunkt

Per døgn
Per måned

Per døgn

Korrigert_volum og Korreksjonsbeløp

Målepunkt
Nettområde
Kraftleverandør
Intervallavregnede produksjonsmålepunkt
Intervallavregnede forbruksmålepunkt

Totalt

Metadata ligger per målepunkt per døgn, inkludert forbrukstype og produksjonstype

Kun Korrigert_volum

Målepunkt

Per intervall

-

Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkt per nettområde

Differansevolum og Saldobeløp

Målepunkt

Per døgn
Per måned

Per døgn

Differansevolum og Saldobeløp

Målepunkt
Nettområde
Kraftleverandør
Profilavregnede målepunkt

Totalt

Metadata ligger per målepunkt per døgn

Kun Differansevolum

Målepunkt

Per intervall

-

Grunnlag for avviksoppgjør for utveksling per nettområde

Korrigert_volum og Korreksjonsbeløp

Målepunkt

Per døgn
Per måned

Per døgn

Målepunkt
Nettområde
Netto utveksling
Utveksling per nabonett

Totalt

Metadata ligger per målepunkt per døgn

Kun Korrigert_volum

Målepunkt

Per intervall

-

BRS-NO-324 - Spørring avregningsgrunnlag

Mottaker

Aggregeringsoppløsning

Aggregeringskoder

Enhetsoppløsning

Avviksoppgjør for intervallavregnet forbruk (ekskl. 6015 forbruk)

Kraftleverandør

kWh og NOK per døgn

RE01

kWh med 3 desimaler og NOK med 2 desimaler

Avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Avviksoppgjør for profilavregnet forbruk

Kraftleverandør

kWh og NOK per døgn

RE02

kWh med 3 desimaler og NOK med 2 desimaler

Avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Avviksoppgjør for produksjon

Kraftleverandør

kWh og NOK per døgn

RE03

kWh med 3 desimaler og NOK med 2 desimaler

Avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Avviksoppgjør for 6015 transformert forbruk

Kraftleverandør

kWh og NOK per døgn

RE04

kWh med 3 desimaler og NOK med 2 desimaler

Avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

BRS-NO-503 - Rapportering grunnlag for avviksoppgjør

Mottaker

Aggregeringsoppløsning

Aggregeringskoder

Enhetsoppløsning

Avviksoppgjør for intervallavregnet forbruk (ekskl. 6015 forbruk)

Kraftleverandør

kWh og NOK per døgn

RE01

kWh med 3 desimaler og NOK med 2 desimaler

Avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Avviksoppgjør for profilavregnet forbruk

Kraftleverandør

kWh og NOK per døgn

RE02

kWh med 3 desimaler og NOK med 2 desimaler

Avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Avviksoppgjør for produksjon

Kraftleverandør

kWh og NOK per døgn

RE03

kWh med 3 desimaler og NOK med 2 desimaler

Avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Avviksoppgjør for 6015 transformert forbruk

Kraftleverandør

kWh og NOK per døgn

RE04

kWh med 3 desimaler og NOK med 2 desimaler

Avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Ytterligere findetaljert dokumentasjon

På forespørsel kan en Elhuboperatør hente ut filer med ytterligere dokumentasjon per målepunkt for et nettområde for et gitt avviksoppgjør:

Avviksoppgjør for intervallavregnede målepunkt:

 • Forrige intervallvolum per tidsoppløsning i balanseavregningen

 • Nytt intervallvolum per tidsoppløsning i balanseavregningen

 • Korreksjonsvolum per tidsoppløsning i balanseavregningen

 • Forrige avregningsgrunndata* og/eller kontrakt per døgn/per tidsoppløsning i balanseavregningen

 • Ny avregningsgrunndata* og/eller kontrakt per døgn/tidsoppløsning i balanseavregningen

Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkt:

 • FPPC/TPC per tidsoppløsning i balanseavregningen

 • Forrige FPC per tidsoppløsning i balanseavregningen

 • Ny FPC per tidsoppløsning i balanseavregningen

 • Korreksjonsvolum per tidsoppløsning i balanseavregningen

 • Forrige avregningsgrunndata* og/eller kontrakt per døgn/tidsoppløsning i balanseavregningen

 • Ny avregningsgrunndata* og/eller kontrakt per døgn/tidsoppløsning i balanseavregningen

*avregningsgrunndata er grunndata som påvirker avviksoppgjøret, som avregningsform, målepunktstatus, målepunkttype, nettområde, forbrukstype, produksjonstype.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.