Skip to main content

BRS-NO-312 - Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

Oversikt

Nettselskapet initierer Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt ved å sende inn et periodevolum med tilhørende fra- og tilstand til Elhub for et målepunkt.
Elhub validerer innkommet melding og periodevolum og returnerer bekreftelse eller avvisning. Elhub gjør tilgjengelig Målt profilert forbruk (FPC) for nettselskap, kraftleverandør og tredjepart.

I enkelte prosesser forventes en ny avlesning og periodevolum på dato for f.eks. leverandørskifte/flytting. Hvis denne ikke sendes inn innen tidsfristen, vil Elhub estimere periodevolum og tilhørende stand og distribuere dette til nettselskap (måleverdiansvarlig og nettilknytningstilbyder), kraftleverandør og andre relevante aktører. For mer detaljer rundt beregningen og hvordan dette påvirker neste avlesning fra nettselskapet, se: Estimering-av-periodevolum-koblet-til-hendelse

Avlesninger som skal benyttes i profilavregningen vil kun forholde seg til dato, og vil dermed håndteres som en avlesning ved midnatt. Klokkeslettet skal derfor alltid settes til midnatt. Dette for å sikre en riktig kobling til prosessene i markedet, som fremdeles vil ha døgnoppløsning. Alle fjernavleste profilavregnede målepunkt bør dermed avleses ved midnatt. Sluttbrukere som flytter, bør gjøres oppmerksom på at avlesningen gjøres automatisk ved midnatt på flyttedato. 

Fordi forrige stand kan være stipulert eller estimert av Elhub, vil noen reelle avlesninger kunne føre til negativt periodevolum. Elhub kan håndtere dette, så det er opp til nettselskapet å vurdere om det er grunn til å korrigere forrige periodevolum.

Ved samtidig innsending av flere 312-meldinger på samme målepunkt vil det bli ca. 5 min ventetid mellom behandlingen av meldingene. Nettselskapene oppfordres til å sende samtidige transaksjoner i samme melding, og ikke i hver sin melding.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-144630.png

Starttilstand

Et nettselskap har mottatt eller innhentet en stand for et profilavregnet målepunkt, som har blitt validert. Dette kan for eksempel ha blitt gjort i forbindelse med periodisk avlesning av stand eller avlesning av stand i forbindelse med pågående forretningsprosess som for eksempel leverandørskifte.
Hvis forventet avlesning fra pågående forretningsprosess uteblir, så startes en variant der Elhub estimerer periodevolum med tilhørende stand.

Prosessforløp

 • Nettselskapet beregner periodevolumet mellom denne avleste målerstand og forrige avleste målerstand.

 • Nettselskapet sender melding til Elhub med periodevolum, fra-dato og til-dato, og ny og gammel målerstand så snart som mulig etter avlesning. Standene er kun ment til informasjon.

 • Ved manglende måleverdier i pågående forretningsprosesser, estimerer Elhub et periodevolum med tilhørende til-stand for hendelsesdato på D+5 etter hendelsesdato, eller når nettselskapet frist er gått ut ved hendelsesdato tilbake i tid. For detaljer, se: Estimering-av-periodevolum-koblet-til-hendelse. Måleverdiansvarlig mottar alltid estimert periodevolum, mens nettilknytningstilbyder kan abonnere på estimatene.

 • Umiddelbart og innen en time sendes periodevolumet og standen som ble mottatt fra nettselskapet, eller estimatet fra Elhub, til kraftleverandør(er), tredjepart og nettselskap som informasjon. For kraftleverandører er det obligatorisk å abonnere på disse verdiene, mens det for de andre aktørene er valgfritt.

 • Etter at D+5 beregningen for hele den aktuelle perioden mellom de to standene er ferdig, kan Elhub regne ut Målt profilert forbruk for tiden fra innsendt fra-stand til innsendt til-stand (FPC). Elhub vil for lengre perioder dele opp perioden. Mottakeren må kunne håndtere oppdelte perioder der delene kommer i tilfeldig rekkefølge. Målepunktet er nå klart for avviksoppgjør inntil datoen for til-standen. For mer informasjon om utregningen av FPCer, se: Målt_profilert_forbruk_iMP-(FPC)

 • Estimert profilert forbruk (FPPC fra BRS-NO-322 - Estimert intervallvolumserie for profilavregnede målepunkt ) og Målt profilert forbruk (FPC) blir sendt til kraftleverandør(er), nettselskap og tredjepart dersom det er registrert et abonnement på slike verdier. Disse intervallverdiene er grunnlaget for fakturering av sluttbruker. Ved fakturering uten reell avlesning skal summen av intervallverdiene siden forrige avlesning/fakturering legges til grunn for fakturaen både hos kraftleverandør og nettselskap. Eventuelle estimerte stander som nettselskapet eller kraftleverandør beregner ut fra de estimerte/fordelte intervallverdiene ved fakturering skal IKKE sendes til Elhub.

 • I enkelte spesielle tilfeller der en for eksempel aktiverer et målepunkt eller korrigerer avregningsmetode lengre enn 5 dager tilbake i tid, så vil ikke Estimert profilert forbruk (FPPC) bli beregnet. I disse tilfellene vil Elhub beregne Temporært profilert forbruk (TPC). Disse verdiene vil bli sendt ut i BRS-NO-312. For mer informasjon om utregning av TPCer, se: Temporært_profilert_forbruk_iMP-(TPC)

For detaljer i hvordan Elhub legger ut TPC, estimert periodevolum og FPC i meldingen i meldingen, se: Estimering og korrigering av måleverdier etter balanseavregningen | BRS-NO-312---Oversendelse-av-måleverdier-for-profilavregnede-målepunkt

Avsnitt rundt spesielle forhold / varianter av denne prosessen

AMS-målepunkt behandles som profilavregnede målepunkt inntil nettselskapet velger å endre avregningsmetode til intervallavregning. Dette er en mulighet man kan benytte seg av hvis ikke alle de bakenforliggende systemene er på plass, eller mens man tester kommunikasjonen i et nybygget område innenfor de tidsrammene som forskriften gir rom for.
Ved bytte fra profilavregning til intervallavregning, må avregningsmetode endres ved midnatt. Det betyr at tidligste bytte vil kunne skje ved midnatt samme dagen AMS måleren blir installert.

Hvis bytte skjer senere, må det foretas en fjernavlesning fra den nye måleren, som skal danne grunnlaget for siste profilavregnede periodevolum som rapporteres til Elhub. 

Elhub vil kun ta imot en ned-stand fra den gamle måleren med klokkeslett 00:00, da dette er konsistent med slik forbruket vil avregnes. Intervallvolumseriene fra den nye måleren sendes inn med riktig klokkeslett, og må være komplett for et døgn, men kan ha 0 i intervallene før måleren ble aktivert.

Ved bytte av måler til profilavregning, forventes også en opp-stand. Dette kan håndteres på 2 forskjellige måter:

 1. For planlagte målerbytter, kan en først endre avregningsform ved midnatt, og så gjøre målerbytte tidligst døgnet etter bytte av avregningsform.

 2. For målerbytter som allerede er utført kan opp-standen sendes inn samtidig som bytte av avregningsform med klokkeslett påfølgende midnatt (00:00 neste dag), og opp-stand benyttes da som start-stand for profilavregningen.

En start/opp-stand med dato sendes alene, uten til-stand og til-dato, og med 0 i periodevolum.

I forbindelse med leverandørskifte vil ny kraftleverandør få tilsendt periodevolum som krysser over byttedato. Dette for eksempel fordi ny kraftleverandør kan ha sendt inn en målerstand via BRS-NO-311 og kan ha nytte av å se at den ble akseptert og det er også ny kraftleverandør som skal ha kommunikasjon med sluttbruker og da vil det være nyttig å ha informasjon om periodevolum før disse har blitt splittet på dato for leverandørskifte.

Valideringsregler

#

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Måledatainnsamler må ha gyldig tilgang til å håndtere måleverdier for målepunktet

 • Enten ved å være netteier eller ved å ha blitt gitt adgang til å håndtere måleverdier for målepunktets nettområde

EH054

3

Kanal oppgitt i melding må være registrert på målepunktet

EH029

4

Kanal for innsendte måleverdier må være gyldig for hele perioden måleverdiene dekker

EH029

5

Avlesningstidspunkt må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid

EH032

6

Måleverdier skal ikke registreres for perioder hvor målepunktet har målepunktstatus Avsluttet

EH009

7

Fradato på innsendt periodevolum må være lik tildato på forrige periodevolum (som ikke er tilbaketrukket) for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Forbruk

 • avregningsform er Profilavregnet

Unntatt hvis det ikke finnes tidligere måleverdier.

Unntak er når man fyller gamle hull (for eksempel som et resultat av tilbakedatert endring av avregningsform). Her tillates fylling av hull uten krav om påfølgende perioder. Det vil si at det kan sendes inn verdier for andre dag i et todagers hull uten å ha verdi for første dag

Dette betyr:

 • Om et profilavregnet målepunkt har vært inaktivt en periode, må man sende inn periodevolum også for den inaktive perioden når målepunktet aktiveres på nytt (forutsatt at det fantes periodevolum før deaktivering)

 • Ved endring fra profilavregning til intervallavregning og tilbake til profilavregning for målepunktet trenger man ikke sende inn periodevolum for perioden målepunktet ikke er profilavregnet, men det nye volumet må starte på dato for oppstart av profilavregning. Tilsvarende gjelder om målepunktet kun endrer fra intervallavregning til profilavregning

 • Perioden før oppstart av Elhub regnes som ikke avregnet, og omfattes ikke av reglene for hull

E50

8

Periode for innsendt periodevolum skal ikke overlappe med tidligere periodevolum (som ikke er tilbaketrukket)

E50

9

Periodevolum skal ikke krysse endring av avregningsmetode

E50

10

Periodevolum skal ikke krysse endring av målepunktstatus

E50

Tidsfrister

Beskrivelse

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Periodevolum

Nettselskap

Elhub

Alle målepunkter skal avleses minimum én gang i kalenderåret
I tillegg gis 3 virkedager til kvalitetssikring etter avlest stand

Avlesning i forbindelse med forretningsprosesser

Nettselskap

Elhub

Tidsfrist iht. forretningsprosessen, normalt 3 virkedager etter hendelsen. Ved manglende avlesning vil Elhub estimere etter D+5

Melding med Målt profilert forbruk (FPC) til og med tidspunkt for avlesning/estimering

Elhub

Kraftleverandør, nettselskap, tredjepart

Beregnes og sendes ut etter mottak av periodevolum (estimert av Elhub eller sendt inn av netteier)

Grunnlag for balanseavregning versjon D+5 må være godkjent for alle bruksdøgn i periodevolumet før FPCer sendes ut. FPC beregnes og sendes ut flere ganger per dag

Melding vil sendes ut samme dag som godkjent balanseavregning og mottak av periodevolum

Melding med Temporært profilert forbruk (TPC) for bruksdøgn hvor oppdateringer av grunndata skjer 5 dager eller mer tilbake i tid

Elhub

Kraftleverandør, nettselskap, tredjepart

Melding vil sendes ut samme dag som godkjent balanseavregning og mottak av oppdatering av grunndata

Melding med periodevolum og avlesning til informasjon

Elhub

Kraftleverandør, nettselskap, tredjepart

Umiddelbart og senest 1 time etter mottak/estimering

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

16 - Metering values - from Metered Data Collector

Periodevolum, stand

14 - CollectedData

E30 - Måleravlesing

BRS-NO-312 - Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

7 - Metering values - to Market parties

Periodevolum, stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65 - Periodevolum

BRS-NO-312 - Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

7 - Metering values - to Market parties

Volumserie

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E66 - Måleverdier

BRS-NO-312 - Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

7 - Metering values - to Market parties

Periodevolum, stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65 - Periodevolum

BRS-NO-312 - Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

7 - Metering values - to Market parties

Volumserie

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E66 - Måleverdier

BRS-NO-312 - Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt


Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen CollectedData fra Måledatainnsamler til Måleverdiadministrator.

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være CollectedData

EH055

2


Document Type = E30

EH011

3


DocumentType/ListAgencyIdentifier = 260

EH025

4


RequestPositiveAcknowledgement skal ikke være oppgitt i melding

EH065

5

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-312

EH055

6


EnergyBusinessProcessRole = DDE

EH013

7


EnergyBusinessProcessRole/ListAgencyIdentifier = 6

EH025

8

Payload

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod må være utfylt

EH032

9


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/ResolutionDuration skal ikke være oppgitt i melding

EH067

10


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/Start må være oppgitt i melding

EH032

11


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End må være oppgitt i melding om sluttstand er utfylt eller om volum ikke er 0

EH032

12


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End må være større enn ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/Start om End er utfylt

E50

13


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/Start skal ikke være i fremtiden

E50

14


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End skal ikke være i fremtiden

E50

15


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End skal ikke være mer enn 3 år tilbake i tid

E50

16


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/MeterReadingStart må være oppgitt i melding

EH068

17


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/MeterReadingEnd må være oppgitt i melding dersom sluttdato er utfylt

EH068

18


ProductIncludedProductCharacteristics må være oppgitt i melding

EH072

19


ProductIncludedProductCharacteristics/Identification skal være 8716867000030

EH029

20


ProductIncludedProductCharacteristics/UnitType skal være kWh

EH029

21


MPDetailMeasurementMeteringPointCharacteristic må være oppgitt i melding

EH029

22


MPDetailMeasurementMeteringPointCharacteristic/Direction skal være utfylt med OUT

EH029

23


ProfiledObservation må være oppgitt i melding

EH073

24


ProfiledObservation skal være utfylt med enten Metered eller Stipulated

Withdrawn og MeterIndex tillates ikke

EH073JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.