Skip to main content

BRS-NO-322 - Estimert intervallvolumserie for profilavregnede målepunkt

Oversikt

For profilavregnede målepunkt sendes det ikke inn måleverdier daglig og det er derfor et behov for estimerte verdier i grunnlaget for balanseavregning, og som også kan brukes for fakturering av sluttbrukeren. Ved fakturering uten reell avlesning skal summen av de estimerte intervallverdiene siden forrige avlesning/fakturering legges til grunn for fakturaen både hos kraftleverandør og nettselskap. Eventuelle estimert stand som nettselskapet eller kraftleverandør beregner ut fra de estimerte intervallverdiene ved fakturering skal IKKE sendes til Elhub.
Beregningen av Estimert profilert forbruk er basert på profilavregnet justert innmatingsprofil (PJIP) for nettområde. PJIP beregnes av Elhub hver dag. Da PJIP vil endre seg gradvis etter hvert som nye, korrigerte målinger kommer inn, betyr det at også det totale estimerte volumet endres frem til D+5.

Verdiene som låses D+5 merkes som Estimert profilert forbruk (FPPC) slik at det er klart hvilke verdier som ligger til grunn for balanseavregningen, og angir også at verdiene er faktureringsklare. Fakturering skal benytte sum av Målt profilert forbruk (FPC), + FPPC for de dagene som ikke dekkes av et innsendt periodevolum.

I enkelte spesielle tilfeller der en for eksempel aktiverer et målepunkt eller korrigerer avregningsmetode lengre enn 5 dager tilbake i tid, så vil ikke Estimert profilert forbruk finnes for dette målepunktet. I disse tilfellene vil Elhub beregne et Temporært profilert forbruk (TPC). Siden dette forbruket ikke var med i balanseavregningen vil Elhub først ta med denne endringen inn i avviksoppgjøret. Temporært profilert forbruk sendes ut i BRS-NO-312 - Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

Tidsoppløsningen på både FPPC-er, TPC-er og FPC-er styres av tidsoppløsningen i balanseavregningen. Det vil si at profilerte intervallverdier for bruksdøgn hvor balanseavregningen er på 15 minutters tidsoppløsning vil ha 15 minutters tidsoppløsning. For bruksdøgn hvor balanseavregningen er på timeoppløsning vil de profilerte verdiene være på timeoppløsning. Korreksjoner tilbake i tid vil gi intervallverdier på samme tidsoppløsning som bruksdøgnet var på. 

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-144819.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Elhub har mottatt alle måleverdiene for bruksdøgnet fra nettselskapet og beregnet JIP. Det har gått 5 dager siden bruksdøgnet (D+5)

Prosessforløp

  • Elhub beregner og sender ut Estimert profilert forbruk for profilavregnede målepunkt.

  • Tidsserier sendes normalt ut 5 dager etter bruksdøgnet (D+5). Tidsseriene er merket som FPPC og er faktureringsklar

  • Tidsoppløsningen på tidsserien er det samme som for balanseavregningen på det gitte bruksdøgnet. 

For detaljer rundt tidsserien i meldingen som sendes ut, se: Avregningsgrunnlag for balanseavregningen | BRS-NO-322---Estimert-intervallvolumserie-for-profilavregnede-målepunkt

Tidsfrister

Bestilte serier sendes når de er klar senest fra 12:00 på D+5.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

8 - Settlement - to Market parties


20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E66 - Måleverdier

BRS-NO-322 - Estimert intervallvolumserie for profilavregnede målepunkt
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.