Skip to main content

Estimering og korrigering av måleverdier etter balanseavregningen

Denne siden beskriver hvordan Elhub regner ut intervallverdier basert på målt periodevolum og timeverdier Elhub får tilsendt fra nettselskapet. Merk at utregningen av intervallverdier kun vil skje etter at alle bruksdøgn i perioden har har fått låst verdier etter D+5.

Denne siden beskriver også hvordan Elhub vil estimere periodevolum for hendelser hvor vi ikke får tilsendt periodevolum fra nettselskap.

6015 transformering av korreksjoner av timeverdier på intervallavregnede målepunkt

Hver gang Elhub mottar en korreksjon av timeverdier etter grunnlaget for balanseavregningen er sendt til IRS (D+5 beregningen er kjørt), vil Elhub 6015 transformere timeverdiene til 15 minutters verdier.

Korreksjonene vil da regnes ut på følgende måte:

Der korrigert_volum_15 er den nye 6015 transformerte verdien på 15 minutters oppløsning, korrigert_volum_h er den innsendte timesverdien som skal 6015 transformeres og 6015_transformert_forbruk er de eksisterende 6015 verdiene på målepunktet. Dette beregnes fos alle korrigerte timer.

Hvis målepunktet ikke eksisterte eller ikke hadde måleverdier på tidspunktet D+5 beregningen ble gjort vil det ikke være noen 6015 transformerte verdier å profilere korreksjonene med. I slike tilfeller vil Elhub bruke JIPen i nettområdet til å profilere verdiene. Dette gjøres på samme måte som i balanseavregningen:

I nettområder hvor det ikke var noen forbrukspunkter på 60 minutters oppløsning på D+5 vil det ikke være noen JIP å bruke for å 6015 transformere måleverdiene. I slike tilfeller vil timeverdien flatfordeles.

Utregning av intervallverdier etter innsending av et periodevolum fra netteier

Når det ikke finnes 6015 transformert forbruk er PJIP=JIP. Før balanseavregningen er på 15 minutters oppløsning brukes JIP som PJIP i formlene under.

Temporært_profilert_forbruk_iMP (TPC)

I enkelte spesielle tilfeller blir det ikke laget preliminært volum (PPC), for eksempel hvis målepunktet ikke var registrert som aktivt, men korrigeres og settes aktivt mer enn 5 dager tilbake i tid. I disse tilfellene vil Elhub beregne en Temporær JIP_hMP (TPC) etter samme formel for å kunne fordele det avleste forbruket. 

Målt_profilert_forbruk_iMP (FPC)

Beregnes etter måleravlesning:

PJIP_i skal her være den intervallserien som ble regnet ut i grunnlaget for balanseavregningen, eventuelt den temporære hvis målepunktet ikke var med i balanseavregningen.

Avleste volum kan krysse overangen til 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen. I slike tilfeller vil det beregnes intervallverdier med en oppløsning på 60 minutter for bruksdøgn hvor tidsoppløsningen i balanseavregningen er 60 minutter, og intervallverdier med en oppløsning på 15 minutter for bruksdøgn hvor tidsoppløsningen i balanseavregningen er 15 minutter

Estimering av periodevolum koblet til hendelse

I enkelte prosesser forventes en ny måleravlesning og periodevolum på dato for f.eks. leverandørskifte/flytting. Hvis dette ikke sendes inn innen tidsfristen, vil Elhub estimere periodevolum og tilhørende stand og distribuere dette til nettselskap, kraftleverandør og andre relevante aktører.

Perioden før hendelsen regnes fra siste utførte måleravlesning. Hvis måleravlesningen er gjennomført etter hendelsen, men før beregning, beregnes både volum før og etter hendelsen med den samme formelen men med forskjellig fra-/til-dato.

Estimert periodevolum og til-stand vil sendes som kWh med 3 desimaler. Neste periodevolum som sendes fra nettselskapet skal referere til denne standen med 3 desimaler som fra-stand, og periodevolumet skal være riktig beregnet i henhold til avlest til-stand uten desimaler minus fra-stand med 3 desimaler. Hvis et nettselskap ikke klarer å håndtere desimaler i en overgangsfase, skal mottatt stand rundes opp til nærmeste kWh. Det sikrer at denne feilen ikke påvirker sluttbrukeren negativt.

Hvis forrige avlesning, antall siffer eller konstant mangler i Elhub, vil Elhub ikke kunne estimere periodevolum med stand. Disse feilene vil vises i Elhub Aktørportal, og manglende data må sendes inn før estimering kan gjennomføres.

Ved for eksempel nytt målepunkt eller endring av avregningsform fra timeavregnet til profilavregnet, må nettselskapet sende inn en start-stand. Hvis denne ikke sendes inn, vil det varsles i Elhub Aktørportal.

Målt_profilert_forbruk_i beregnes først for hele perioden mellom avlesningene i henhold til punkt om FPC, mens Målt_profilert_forbruk_p deles opp i en periode før og etter hendelses-dato

Hvis måleravlesning ikke er gjort etter hendelsen, beregnes kun volum før hendelsen fra forrige avlesning og frem til hendelsen.

Estimert_profilert_forbruk_i er intervallvolum beregnet av Elhub (FPPC).

Samtidig beregnes en målerstand for hendelsedato:

for hendelser som har fått en måleravlesning etter hendelsen, der Fra_stand er fra standen i det periodevolumet som ble delt

eller for hendelser der det ikke er kommet inn noen avlesning etter hendelsen; 

der Forrige_til_stand er fra standen i det periodevolumet som siste ble sendt inn.

Elhubs rapportering til nettselskap, balanseansvarlige, kraftleverandører og tredjeparter

BRS-NO-312 - Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

 

Mottaker

Aggregeringsoppløsning

Kvalitetskode

Enhetsoppløsning

Estimert periodevolum med stand

Netteier
Kraftleverandør
Tredjepart

Periodevolum og sluttstand

56

kWh med 3 desimaler.

Avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Målt_profilert_forbruk

Netteier
Kraftleverandør
Tredjepart

Per intervall per målepunkt

FPC

kWh med 3 desimaler.

Avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Temporært_profilert_forbruk

Netteier
Kraftleverandør
Tredjepart

Per intervall per målepunkt

TPC

kWh med 3 desimaler.
Avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.