Skip to main content

BRS-NO-503 - Rapportering grunnlag for avviksoppgjør

Oversikt

Avviksoppgjør utføres for målepunkter hvor netteier rapportert korrigerte måleverdier etter D+5. Oppgjør foretas også når det vært andre endringer, for eksempel et bytte av kraftleverandør tilbake i tid. Prosessen initieres én gang per måned i midten av hver måned. Beregning og rapportering omfatter alle korreksjoner mottatt siden forrige gang avviksoppgjøret ble beregnet. Elhub vil kun utføre avviksoppgjør for endringer mottatt senest tre år etter bruksdøgnet det gjelder.

Etter avviksoppgjøret er utført vil Elhub sende grunnlaget for fakturaen til kraftleverandørene involvert i oppgjøret. Elhub beregner volum og pris for oppgjør per målepunkt, aggregert per kraftleverandør og nettområde. Kraftleverandør og netteier kan studere eller laste den detaljerte dokumentasjon via Elhubs aktørportal. 
Oppgjør mot sluttkunden blir behandlet som korreksjon på vanlig faktura fra kraftleverandør og netteier, og er ikke beskrevet her.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-144903.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Prosessen startes én gang i måneden i midten av måneden, og beregning omfatter alle mottatte og fordelte nye verdier, samt andre endringer som påvirker avregningen

Prosessforløp

Hvordan beregningene gjøres er beskrevet i detalj i et separat dokument Avviksoppgjør

Aviksoppgjør for intervallavregnede målepunkt

Avviksoppgjøret utføres for alle produksjon og forbrukspunkter som er intervallavregnede i nettområdet som har hatt en korreksjon siden siste avviksoppgjør. Beregningen tar med alle endringene i måleverdier tre år tilbake i tid. Beregningen utføres per målepunkt per kraftleverandør. Hvis det har vært et skifte av kraftleverandør i løpet av perioden må korreksjonsvolumene fordeles på de respektive kraftleverandørene, eventuelt omfordeles.

Korreksjonene beregnes på samme tidsoppløsning som balanseavregningen for gjeldende bruksdøgn. Forskjellen mellom volumet i målepunktet som ble brukt i balanseavregningen og det siste rapporterte volum er det som blir beregnet. Hvis avviksoppgjør allerede er gjort for et tidsintervall hvor det kommer inn en ny korreksjon, beregnes forskjellen mellom den nye verdien og den som ble brukt i foregående beregning.

Endringer på intervallavregnede målepunkt benytter prisen for regulerkraft. Underlaget for fakturering av kraftleverandørene sendes til kraftleverandørene. Elhub foretar det finansielle oppgjøret mellom kraftleverandørene.

Grunnlag for avviksoppgjør for utveksling

Elhub beregner grunnlaget for avviksoppgjør for utveksling på samme måte som for intervallavregnede målepunkt. Resultatet gjøres tilgjengelig for nettselskapene i Elhub Aktørportal, men er ikke med i det finansielle oppgjøret fra Elhub. Nettselskapene må selv bli enige om hvordan en gjør opp seg i mellom, og Elhub har laget en veilleder for dette: Veileder til avviksoppgjør for utveksling - Elhub

Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkt

Avviksoppgjøret utføres for alle profilavregnede målepunkter i nettområdet hvor det har kommet inn en måleravlesning eller korreksjoner av disse siden siste avviksoppgjør. Beregningen tar med alle endringene i måleverdier som dekker en periode tre år tilbake i tid. Hvis den siste måleravlesning er eldre enn tre år skal oppgjøret begrenses til dagene innenfor maksimalt tre år tilbake.

Beregningen utføres per målepunkt per kraftleverandør. Hvis det har vært et skifte av kraftleverandør i løpet av perioden må volumene fordeles på de respektive kraftleverandørene, eventuelt omfordeles.

Korreksjonene beregnes på samme tidsoppløsning som det var i balanseavregningen for gitte bruksdøgn. Det som gjøres opp er forskjellen mellom Estimert profilert forbruk (FPPC) i målepunktet som ble brukt i balanseavregningen og Målt profilert forbruk (FPC). Ved korreksjoner av tidligere innsendte periodevolum, vil oppgjøret baseres på forskjellen mellom nytt og gammelt Målt profilert forbruk (gammel FPC til ny FPC). I enkelte spesielle tilfeller der en for eksempel aktiverer et målepunkt eller korrigerer avregningsmetode lengre enn 5 dager tilbake i tid, så vil ikke estimert volum finnes for dette målepunktet. I disse tilfellene vil Elhub beregne Temporært profilert forbruk (TPC) for å kunne fordele forbruket. Siden dette forbruket ikke var med i balanseavregningen vil Elhub først ta med denne endringen i avviksoppgjøret. Når det så kommer en avlesning vil det målte forbruket gjøres opp mot det temporære forbruket.
Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkt prises etter spotprisen for det aktuelle prisområde. Grunnlaget for fakturering av kraftleverandørene sendes til kraftleverandørene. Elhub foretar det finansielle oppgjøret mellom kraftleverandørene.

Motpost i avviksoppgjøret

Nettapet er motpost i alle avviksoppgjør, og vil derfor endres løpende etter hvert avviksoppgjør. Oppgjøret av korreksjoner i nettapet skjer mot den regulerte kraftleverandøren for nettap. Forbruk i målepunkt der det ikke er en gjeldene kontrakt med sluttbruker anses som nettap. Regulert kraftleverandør for nettap vil i melding få en tidsserie per kraftleverandør de er motpost til.

Dokumentasjon av avviksoppgjøret

Grunnlaget for fakturaene som sendes som melding til kraftleverandørene inneholder sum oppgjørsvolum og beløp per nettområde per kraftleverandør per døgn. Dette grunnlaget kan også hentes via en spørring i henhold til https://elhub.atlassian.net/wiki/pages/resumedraft.action?draftId=671514921 .

I tillegg til volum og beløp aggregert til kraftleverandør, kan kraftleverandørene se og laste ned korreksjonsvolumer og beløp per målepunkt per døgn i Elhub aktørportal, sammen med årsakskode som gjelder den som nå er ansvarlig for volumene. En kraftleverandør som eventuelt blir kreditert ved en endring av kraftleverandør tilbake i tid, får tilbake beløpet som tidligere er belastet uten ytterligere årsak. 

For detaljer i forhold til hva som er tilgjengelig i Elhub Aktørportal, se: Avviksoppgjør | Elhub-Aktørportal

For detaljer i forhold til hva som sendes ut i melding, se: Avviksoppgjør | BRS-NO-503---Rapportering-grunnlag-for-avviksoppgjør

Ved behov for findetaljert dokumentasjon utover det som er nevnt over, kan dette hentes ut ved forespørsel, se: Avviksoppgjør | Ytterligere-findetaljert-dokumentasjon

Valideringsregler

I denne prosessen sendes det kun meldinger fra Elhub. Det mottas ingen meldinger som skal valideres.

Tidsfrister

Grunnlag for fakturering sendes ut umiddelbart etter beregningen er kjørt midt i måneden.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type


9 - Reconciliation - to Balance Supplier


30- PriceVolumeCombinationForReconciliation

E66 – Måleverdier

BRS-NO-503
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.