Skip to main content

BRS-NO-102 - Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid

Oversikt

Innflytting frem i tid kan meldes av sluttbrukers eksisterende kraftleverandør eller ny kraftleverandør.

Ved en innflytting frem i tid sender ny kraftleverandør melding om oppstart av kraftleveranse til Elhub. Kraftleverandøren kan melde innflytting frem i tid så lenge tidsfristene holdes. Ved innflytting mellom dagens dato og tidligste frist for flytting frem i tid, legges meldingen på vent hos kraftleverandøren og sendes som innflytting tilbake i tid (BRS-NO-103) på flyttedato så lenge godkjent måleravlesning finnes i Elhub.
Eventuell angrefrist skal tas høyde for slik at fristen senest sammenfaller med siste frist for kansellering av innflytting.
Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter innflyttingen til ny kraftleverandør eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene.
Kraftleverandøren skal presisere overfor sluttbruker med profilavregnet målepunkt at det skal foretas en avlesning for at oppstarten skal kunne registreres, og at måleravlesning skal sendes inn enten via kraftleverandøren eller direkte gjennom nettselskapets kanaler. Melding skal ikke sendes før godkjent avlesning foreligger. Hvis avlesning ikke er registrert innen siste frist, må innflytting tilbake i tid (BRS-NO-103) sendes når avlesning er registrert. Det er den som er i kontakt med sluttbruker som har ansvaret for å sørge for at måleravlesning sendes inn. Nettselskapet har ansvaret for å kvalitetssikre denne innen de fristene som gjelder.
Når fristen for kansellering er passert, vil nettselskapet informeres gjennom oppdatering av grunndata inkludert sluttbruker. Hvis gammel sluttbruker ikke har meldt utflytting, vil sluttbrukeren «automatisk» flyttes ut og utflytters kraftleverandør (gammel kraftleverandør) informeres gjennom opphør kraftleveranse. I tillegg sendes oppdatering av grunndata til den nye kraftleverandøren.
Etter oppstartdato vil avlesning på profilavregnede målepunkt sendes fra nettselskapet gjennom Elhub, til både ny og gammel kraftleverandør. Hvis nettselskapet ikke sender inn oppstartsavlesning innen fristen, vil Elhub estimere volumet frem til oppstartsdato og sende dette både til gammel kraftleverandør og nettselskap. I tillegg sendes estimert start-stand til ny kraftleverandør.
Gammel kraftleverandør vil kunne lage en sluttavregning til gammel sluttbruker når måleverdier er oppdatert i Elhub

Innflytting i inaktivt målepunkt

Hvis innflytting skal skje i et inaktivt målepunkt, må kraftleverandør sende melding om oppstart så tidlig som mulig, men fortsatt innenfor tidsfristene. Elhub vil umiddelbart sende melding til nettselskapet om innflytting i inaktivt målepunkt. Nettselskapet forventes å aktivere målepunktet før oppstartsdato og melder dette gjennom BRS-NO-122 så fort dato for aktivering er kjent.
Kraftleverandør vil dessuten ha mulighet å melde innflytting med dagens dato i de tilfeller sluttbruker kontakter de og er uten strøm. Nettselskapet forventes da å aktivere målepunktet så raskt som mulig.
Hvis nettselskapet mener at innflyttingen er feil og at målepunktet ikke kan aktiveres har de mulighet å avvise innflyttingen. Elhub informerer kraftleverandør.
Hvis ikke aktivering er registrert innen 7 virkedager etter at nettselskapet har mottatt melding om innflytting, sender Elhub en purring. Etter ytterligere 7 virkedager uten aktivering, kanselleres prosessen av Elhub, og meldinger om kansellering vil bli sendt til kraftleverandør og nettselskap.
Startdato for kontrakten vil bli satt til enten oppstartsdato spesifisert i oppstartsmelding eller til dato for aktivering, avhengig av hva som skjer sist.
Elhub vil sende meldinger med oppdatert informasjon til kraftleverandør og nettselskapet når melding om aktivering i målepunkt mottas.
Kraftleverandøren vil ikke ha mulighet for å kansellere innflytting i inaktivt målepunkt.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-141859.png

Sekvensdiagram: innflytting frem i tid -aktivt målepunkt

image-20240129-141912.png

Sekvensdiagram: innflytting frem i tid -inaktivt målepunkt

Starttilstand

Sluttbruker starter prosessen ved å melde innflytting til kraftleverandøren og eventuelt tegne kontrakt med ny kraftleverandør.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Før innflytting meldes, innhenter ny kraftleverandør informasjon fra sluttbruker, inkludert fødselsnummer/D-nummer/organisasjonsnummer. «BRS-NO-611 Verifiser grunndata i målepunkt» bør brukes for å verifisere informasjon. Hvis innflytting skal skje i et inaktivt målepunkt, skal kraftleverandør sende melding om oppstart så tidlig som mulig, men fortsatt innenfor tidsfristene. Elhub vil i dette tilfelle umiddelbart sende «14 - Oppstart i målepunkt» til nettselskapet.

 • Kraftleverandøren har også en plikt til å innhente og videresende relevant kontaktinformasjon som nettselskapet vil kunne få bruk for. Postadresse til sluttbruker skal alltid oppgis. Denne brukes til kommunikasjon og fakturering hvis ikke annet er oppgitt. Hvis sluttbruker har en annen fakturaadresse kan denne oppgis i tillegg til postadressen. For mer detaljert informasjon om hvordan de enkelte adresseelementene for sluttbrukeradresse i Elhub skal brukes se kapittel 3 Generelle temaer.

 • Kraftleverandøren skal sende inn næringskode til Elhub, som videresendes til nettselskapet for verifisering og oppdatering i Elhub. For næringsvirksomhet sendes enten organisasjonens hovedkoden eller en av dens underkoder, avhengig hvilken som best representerer faktisk forbruk i målepunktet. For mer detaljert informasjon om prosess for endring av næringskode og forbrukskode på et målepunkt se kapittel 3 Generelle temaer.

 • Kraftleverandør har ansvaret for å presisere overfor sluttbruker med profilavregnet målepunkt at en avlesning er nødvendig før registrering av innflytting, og må sendes inn enten via kraftleverandøren eller direkte gjennom nettselskapets kanaler. Før melding om oppstart sendes, sikrer kraftleverandøren i Elhub at det finnes avlesning nyere enn 3 måneder før oppstartsdato.

 • Ved en innflytting frem i tid sender kraftleverandør meldingen «1 - Oppstart kraftleveranse - innflytting - frem i tid» til målepunktadministrator (Elhub) i hehold til tidsfristene under.

 • Eventuell angrefrist skal tas høyde for slik at fristen senest sammenfaller med siste frist for kansellering.

 • Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding «1-Oppstart kraftleveranse - innflytting - frem i tid», og bekrefter mottatt innflytting til kraftleverandør. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under.

 • Hvis innflytting skal skje i et inaktivt målepunkt, og aktivering ikke er registrert innen 7 virkedager etter at nettselskapet har mottatt melding om innflytting, sender Elhub en purring, «14-Oppstart i målepunkt». Etter ytterligere 7 virkedager uten aktivering, kanselleres prosessen av Elhub, og nettselskapet og kraftleverandør informeres.

  • Hvis nettselskapet mener at innflyttingen er feil og at målepunktet ikke kan aktiveres har de mulighet å avvise innflyttingen. De sender da avvisningmelding til Elhub med feilkode "EH095 - Ikke mulig å aktivere målepunktet". Elhub videresender avvisningsmelding til kraftleverandør og avslutter prosessen.

 • Ved kanselleringsfristens utløp, eller når aktiveringsmelding er sendt til Elhub (gjøres av nettselskapet gjennom normale prosesser for grunndataendring)

  • informeres nettselskapet gjennom meldingen «14-Oppstart i målepunkt» inkludert sluttbruker og

  • kraftleverandøren til eventuell gammel sluttbruker informeres gjennom meldingen «11-Opphør kraftleveranse". Eventuell gammel sluttbruker flyttes automatisk ut.

  • I tillegg sendes meldingen «6-Oppdatering av grunndata» til den nye sluttbrukers kraftleverandør. Hvis det er registrert endringer i grunndata i målepunktet etter innflyttingsdato, vil samtlige endringer bli sendt til kraftleverandøren i en separat melding for å sikre konsistens i grunndata.

 • Etter oppstartsdato sendes avlesning på profilavregnede målepunkt fra nettselskapet gjennom Elhub, både til ny og gammel kraftleverandør. Hvis nettselskapet ikke sender inn ny avlesning innen fristen, vil Elhub estimere volumet frem til oppstartsdato og sende dette, samt estimert målerstand, både til gammel kraftleverandør og nettselskap. I tillegg vil Elhub estimere start-stand og sende til ny kraftleverandør og nettselskap.

Kansellering

image-20240129-141922.png

Sekvensdiagram: kansellering av innflytting frem i tid

Prosessforløp for kansellering

Hvis sluttbruker eller kraftleverandøren av en eller annen grunn kansellerer innen fristen, bekreftes dette, og ingen andre parter vil involveres. Hvis en oppdager feil etter fristen kan en reversering initieres. En eventuell kansellering vil avvises.

Valideringsregler

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Målepunkt må være et avregningspunkt

EH010

3

Målepunktstatus skal ikke være Avsluttet

EH009

4

Avregningsform skal ikke være "Ikke avregnet" for de perioder målepunktet har kraftkontrakter

EH038

5

Dato for innflytting frem i tid må være innenfor tidsfristene

EH003

6

Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid

EH032

7

Kraftleverandør med en kraftkontrakt må ha avtale for forbruk med en balanseansvarlig i nettområdet som målepunkter er i hvis målepunkttype er en av følgende:

 • Forbruk

 • Kombinert

E16

8

Kraftleverandør med en kraftkontrakt må ha avtale for produksjon med en balanseansvarlig i nettområdet som målepunktet er i hvis målepunkttype er en av følgende:

 • Produksjon

 • Kombinert

E16

9

En måleravlesning nyere enn 3 måneder fra gyldighetsdato oppgitt i prosessen må være registrert i Elhub hvis alle følgende er sanne:

 • Avregningsform i målepunktet er Profilavregnet

 • Målepunktstatus har vært Aktivt i mer enn 3 virkedager fra initieringsdato

E19

10

Sluttbrukeren som flyttes inn skal ikke ha den aktive kraftkontrakten i målepunktet

EH018

11

Sluttbruker ID må være én av følgende:

 • gyldig norsk fødselsnummer

 • gyldig norsk D-nummer

 • gyldig norsk organisasjonsnummer

ikke spesifisert

12

En postadresse må være spesifisert for sluttbruker

EH014

13

Postnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må inneholde fire tall

RegEx: ^\d{4}$

EH031

14

Poststed for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må ikke inneholde små bokstaver

EH031

15

Husnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må starte med et tall som ikke er 0

 • må avsluttes med et tall eller en bokstav

 • må inneholde maks én bokstav

 • må ikke inneholde små bokstaver

RegEx: ^[1-9]{1}[0-9]*[A-ZÆØÅ]?$

EH031

16

Bruksenhetsnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må starte med enten L, H, U eller K og deretter ha fire tall

RegEx: ^[LHUK][0-9]{4}?$

EH031

17

Kommunenummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må inneholde fire tall

RegEx: ^\d{4}$

EH031

18

Hvis Gatenavn er oppgitt i en norsk post- eller fakturaadresser skal ingen av følgende være oppgitt:

 • Postboks

 • Stedsnavn

EH031


Valideringer kansellering

Validering

Feilkode

1

Opprinnelig prosess må være registrert i Elhub

EH033

2

Kanselleringsmelding for innflytting frem i tid må være sendt før kanselleringsfristen

EH003

3

Markedsaktør som initierer kansellering må være samme som i opprinnelig prosess

EH033

4

Opprinnelig prosess må være i tilstand hvor den venter på kanselleringsfrist

EH036

Valideringer avvisning av innflytting i inaktivt målepunkt fra nettselskap

#

Validering

Feilkode

1

Opprinnelig prosess må være registrert i Elhub

EH033

2

Opprinnelig prosess må være i tilstand hvor den venter på aktivering av målepunkt

EH036

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager før Oppstartsdato i aktivt målepunkt - Min

Kraftleverandør

Elhub

 • intervallavregnet: 1 kalenderdag

 • profilavregnet: 3 virkedager

Antall dager før Oppstartsdato i inaktivt målepunkt - Min

Kraftleverandør

Elhub

 • Dagens dato

Antall dager før Oppstartsdato - Max

Kraftleverandør

Elhub

 • intervallavregnet: 4 kalenderdager

 • profilavregnet: 6 virkedager

Kanselleringsfrist

Kraftleverandør

Elhub

Aktivt målepunkt:

 • intervallavregnet: 1 kalenderdag

 • profilavregnet: 3 virkedager

Inaktivt målepunkt: Kansellering fra Kraftleverandør ikke mulig. Elhub kansellerer automatisk prosessen hvis målepunkt ikke er aktivert innen 14 virkedager etter at nettselskap mottatt melding om innflytting.

Avlesning – profilavregnet

Kraftleverandør eller sluttbruker

Nettselskap via Elhub, eller direkte til nettselskap

Tidligst 3 mnd. før oppstartsdato og senest 3 virkedager før melding om innflytting sendes (gjelder kun hvis målepunktet har vært aktivt i mer enn 3 virkedager.)

Oppdatering til nettselskap

Elhub

Nettselskap

Aktivt målepunkt:

 • intervallavregnet: 1 kalenderdag

 • profilavregnet: 3 virkedager

Inaktivt målepunkt:

Umiddelbart ved registrering av aktivering.

Opphør til gammel kraftleverandør

Elhub

Gammel kraftleverandør

Aktivt målepunkt:

 • intervallavregnet: 1 kalenderdag

 • profilavregnet: 3 virkedager

Inaktivt målepunkt:

Umiddelbart ved registrering av aktivering.

Måleverdier

Nettselskap via Elhub

Ny og gammel kraftleverandør

 • intervallavregnet: Kalenderdagen etter oppstart

 • profilavregnet: 3 virkedager etter oppstart

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

1 - Start of supply - from Balance Supplier

innflytting

1 - RequestStartOfSupply

392 - Anmodning om  Leverandørskifte

BRS-NO-102 Innflytting frem i tid

1 - Start of supply - from Balance Supplier

innflytting

2 - ConfirmStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-102 Innflytting frem i tid

1 - Start of supply - from Balance Supplier

innflytting

3 - RejectStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-102 Innflytting frem i tid

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

innflytting

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse  leverandørskifte

BRS-NO-102 Innflytting frem i tid

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret MP data

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata

14 - Start in metering point - to Grid Access Provider

innflytting

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse  leverandørskifte

BRS-NO-102 Innflytting frem i tid

14 - Start in metering point - to Grid Access Provider

innflytting

2 - ConfirmStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-102 Innflytting frem i tid

14 - Start in metering point - to Grid Access Provider

innflytting

3 - RejectStartOfSupply

414 - Bekreftelse  leverandørskifte

BRS-NO-102 Innflytting frem i tid

11 - End of supply - to Balance Supplier

utflytting

8 - NotifyEndOfSupply

406 - Varsel om oppsigelse

BRS-NO-102 Innflytting frem i tid

16 - Metering values - from Metered Data Collector

Periodevolum, stand

14 - CollectedData

E30 - Måleravlesing

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

7 - Metering values - to Market parties

Periodevolum, stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65 - Periodevolum

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

7 - Metering values - to Market parties

Estimert volum, stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65 - Periodevolum

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

1 - Start of supply - from Balance Supplier

Kansellert innflytting grunnet ikke aktivert målepunkt

3 - RejectStartOfSupply

414 - Bekreftelse  leverandørskifte

BRS-NO-102 Innflytting frem i tid

14 - Start in metering point - to Grid Access Provider

Kansellert innflytting grunnet ikke aktivert målepunkt

4 - NotifyStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-102 Innflytting frem i tid

1 - Start of supply - from Balance Supplier

kansellert innflytting

1 - RequestStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-102 Innflytting frem i tid

1 - Start of supply - from Balance Supplier

kansellert innflytting

2 - ConfirmStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-102 Innflytting frem i tid

1 - Start of supply - from Balance Supplier

kansellert innflytting

3 - RejectStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-102 Innflytting frem i tid

Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestDataFromElhub fra Kraftleverandør til Målepunktadministrator og meldingen RejectStartOfSupply fra Nettilknytningstilbyder til Målepunktadministrator.

Hovedprosess:

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestStartOfSupply

EH055

2

Document Type = 392

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 6

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-102

EH055

5

EnergyBusinessRole = DDQ

EH013

6

Payload

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

EH033

7

BalanceSupplierInvolvedEnergyParty må være lik JuridicalSenderEnergyParty/Identification

EH060

8

Minimum én av følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01)

 • GivenName

 • FamilyName

EH031

9

Følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82):

 • Name

EH031

10


Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01)

 • Name

EH031

11


Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82)

 • GivenName

 • FamilyName

EH031

12

NACE_DivisionCode må være oppgitt i melding

EH061

Kansellering:

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestStartOfSupply

EH055

2

Document Type = E02

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-102

EH055

5

EnergyBusinessRole = DDQ

EH013

6

Payload

OriginalBusinessDocumentReference må være oppgitt i melding

EH033

Avvisning av innflytting i inaktivt målepunkt fra nettselskap

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RejectStartOfSupply

EH055

2

Document Type = 414

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 6

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-102

EH055

5

EnergyBusinessRole = DDM

EH013

6

Payload

OriginalBusinessDocumentReference må være oppgitt i melding

EH033

7

ResponseReasonType = EH095

E86

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.