Skip to main content

BRS-NO-103 - Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid

Oversikt

Denne prosessen skal kun benyttes hvis innflytting frem i tid ikke kan benyttes, for eksempel fordi sluttbrukeren har hatt utfordringer med å finne ny kraftleverandør i nytt målepunkt ved innflytting, eller at det har vært vanskelig å få på plass en avlesning i tide til at innflytting frem i tid kunne kjøres.

Innflytting tilbake i tid kan meldes av eksisterende kraftleverandør eller ny kraftleverandør.
Innflyttingsprosessen foregår i hovedsak mellom kraftleverandør og Elhub. Nettselskapet har ingen direkte rolle i innflyttingsprosessen, utover at nettselskapet trenger informasjon om endringer i målepunktet inkludert ny sluttbruker i forbindelse med fakturering av nettleie og sluttbrukerinformasjon for varsling av driftsutfall i nett eller lignende.

Ved en innflytting tilbake i tid sender ny kraftleverandør melding om oppstart av kraftleveranse til Elhub med oppstartsdato tilbake i tid, men maksimalt tilbake til dagen etter forrige innflytting/leverandørskifte eller maksimalt 3 år tilbake i tid. Hvis dato er opp til og med 30 virkedager tilbake i tid, så vil ny kraftleverandør få leveransen i hele perioden. Hvis dato er lengre enn 30 virkedager tilbake tid, vil sluttbruker legges på leveringsplikt fra oppstartsdato. Kraftleverandøren vil da få en avvisningsmelding fra Elhub og må starte BRS-NO-101. Merk at regelverket dermed er identisk med at innflytting hadde blitt registrert på riktige datoer, og sluttbruker for sent ba om å erstatte leveringsplikt med valgt kraftleverandør. Ved innflytting mellom dagens dato og tidligste frist for flytting frem i tid, legges meldingen på vent hos kraftleverandøren og sendes på flyttedato så lenge godkjent måleravlesning finnes i Elhub.
Angrefrist er ikke relevant ved innflytting tilbake i tid.
Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter innflyttingen til ny kraftleverandør eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene.
Kraftleverandøren skal presisere overfor sluttbruker med profilavregnet målepunkt at det må finnes en fersk avlesning for at oppstarten skal kunne registreres, og at måleravlesning kan sendes inn enten via kraftleverandøren eller direkte gjennom nettselskapets kanaler. Melding skal ikke sendes før godkjent avlesning foreligger. Hvis godkjent avlesning ikke er registrert, sendes melding når avlesning er registrert, uten å endre oppstartsdato. Merk at en i dette tilfelle som siste utveg kan lese av måleren den dagen innflytting meldes, og sende melding 3 virkedager etter, når godkjent avlesning er registrert i Elhub.
Elhub vil umiddelbart informere nettselskapet gjennom oppdatering av grunndata inkludert sluttbruker, og en eventuell gammel kraftleverandør informeres gjennom opphør kraftleveranse. I tillegg sendes oppdatering av grunndata til den nye kraftleverandøren. En eventuell gammel sluttbruker i målepunktet flyttes automatisk ut.
Hvis mulig bør en avlesning på oppstartsdato for profilavregnede målepunkt sendes fra nettselskapet gjennom Elhub, til både ny og gammel kraftleverandør. Hvis nettselskapet ikke sender inn oppstartsavlesning innen fristen, vil Elhub estimere volumet frem til oppstartsdato og sende dette både til gammel kraftleverandør og nettselskap. I tillegg sendes estimert start-stand til ny kraftleverandør. Eventuelle avlesninger etter oppstartsdato som er kommet inn tidligere, sendes til ny kraftleverandør med oppdatert periodevolum.
Gammel kraftleverandør vil kunne lage en sluttavregning til gammel sluttbruker når måleverdier er oppdatert i Elhub.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-142008.png

Sekvensdiagram innflytting tilbake i tid - mindre enn eller lik 30 virkedager tilbake

image-20240129-142015.png

Sekvensdiagram innflytting tilbake i tid - mer enn 30 virkedager tilbake

Starttilstand

Sluttbruker starter prosessen ved å melde innflytting og ta med sin kraftleverandør eller tegne kontrakt med ny kraftleverandør.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Før innflytting meldes, innhenter ny kraftleverandør informasjon fra sluttbruker, inkludert fødselsnummer/D-nummer/organisasjonsnummer. «BRS-NO-611 Verifiser grunndata i målepunkt» bør brukes for å verifisere informasjon.

 • Kraftleverandøren har også en plikt til å innhente og videresende relevant kontaktinformasjon som nettselskapet vil kunne få bruk for. Postadresse til sluttbruker skal alltid oppgis. Denne brukes til kommunikasjon og fakturering hvis ikke annet er oppgitt. Hvis sluttbruker har en annen fakturaadresse kan denne oppgis i tillegg til postadressen. For mer detaljert informasjon om hvordan de enkelte adresseelementene for sluttbrukeradresse i Elhub skal brukes se kapittel 3 Generelle temaer.

 • Kraftleverandøren skal sende inn næringskode til Elhub, som videresendes til nettselskapet for verifisering og oppdatering i Elhub. For næringsvirksomhet sendes enten organisasjonens hovedkoden eller en av dens underkoder, avhengig hvilken som best representerer faktisk forbruk i målepunktet. For mer detaljert informasjon om prosess for endring av næringskode og forbrukskode på et målepunkt se kapittel 3 Generelle temaer.

 • Kraftleverandør har ansvaret for å presisere overfor sluttbruker med profilavregnet målepunkt at en fersk avlesning er nødvendig for registrering av innflytting, og at denne kan sendes inn enten via kraftleverandøren eller direkte gjennom nettselskapets kanaler. Før melding om oppstart sendes, sikrer kraftleverandøren i Elhub at det finnes avlesning i perioden 3mnd før oppstartsdato og frem til meldingen sendes inn.

 • Melding «1-Oppstart kraftleveranse – innflytting - tilbake i tid» sendes til Elhub, men maksimalt tilbake til dagen etter forrige innflytting/leverandørskifte.

 • Hvis dato er opp til 30 virkedager tilbake i tid, så vil ny kraftleverandør få leveransen i hele perioden.

 • Hvis dato er lengre enn 30 virkedager tilbake tid, vil sluttbruker legges på leveringsplikt fra oppstartsdato. Kraftleverandøren vil da få avvisningsmelding med feilkode EH049 «Sluttbruker overført til leveringsplikt», og vil i tillegg måtte starte «BRS-NO-101 - Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte».

 • Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding «1-Oppstart kraftleveranse – innflytting - tilbake i tid» og bekrefter mottatt innflytting til kraftleverandør. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under.

 • Umiddelbart

  • Informeres nettselskapet gjennom «14-Oppstart i målepunkt» inkludert sluttbruker

  • Informeres eventuell gammel kraftleverandør gjennom «11-Opphør kraftleveranse». Eventuell gammel sluttbruker flyttes automatisk ut.

  • Sendes «6-Oppdatering av grunndata» til den nye kraftleverandøren, eventuelt leveringspliktig kraftleverandør. Hvis det er registrert endringer i grunndata i målepunktet etter innflyttingsdato, vil samtlige endringer bli sendt til kraftleverandøren i en separat melding for å sikre konsistens i grunndata.

 • Hvis mulig bør en avlesning på oppstartsdato for profilavregnede målepunkt sendes fra nettselskapet gjennom Elhub, til gammel og ny kraftleverandør. Hvis nettselskapet ikke sender inn ny avlesning innen fristen, vil Elhub estimere volumet frem til oppstartsdato og sende dette, samt estimert målerstand, både til gammel kraftleverandør og nettselskap. I tillegg vil Elhub estimere start-stand og sende til ny kraftleverandør og nettselskap. Eventuelle avlesninger etter oppstartsdato som er kommet inn tidligere, sendes til ny kraftleverandør med oppdatert periodevolum.

  • Elhub vil ikke estimere periodevolum som inkluderer en periode før oppstart av NBS. I disse tilfellene må nettselskapet legge inn avleste eller stipulerte periodevolum gjennom BRS-NO-332, før registering av oppstart tilbake i tid.

Kansellering

Kansellering er ikke mulig. Hvis en oppdager feil etter fristen må en reversering initieres.

Valideringsregler

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Målepunkt må være et avregningspunkt

EH010

3

Målepunktstatus må være Aktivt

E81

4

Avregningsform skal ikke være "Ikke avregnet" for de perioder målepunktet har kraftkontrakter

EH038

5

Dato for innflytting tilbake i tid må være innenfor tidsfristene

EH003

6

Dato for innflytting tilbake i tid må være senere enn dato for siste kontraktsstart

EH017

7

Gyldighetsdato oppgitt i prosessen skal ikke være før opprettelsesdato for målepunktet

EH083

8

Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid

EH032

9

Kraftleverandør med en kraftkontrakt må ha avtale for forbruk med en balanseansvarlig i nettområdet som målepunkter er i hvis målepunkttype er en av følgende:

 • Forbruk

 • Kombinert

E16

10

Kraftleverandør med en kraftkontrakt må ha avtale for produksjon med en balanseansvarlig i nettområdet som målepunktet er i hvis målepunkttype er en av følgende:

 • Produksjon

 • Kombinert

E16

11

En måleravlesning nyere enn 3 måneder fra gyldighetsdato oppgitt i prosessen må være registrert i Elhub hvis alle følgende er sanne:

 • Avregningsform i målepunktet er Profilavregnet

 • Målepunktstatus har vært Aktivt i mer enn 3 virkedager fra initieringsdato

E19

12

Sluttbrukeren som flyttes inn skal ikke ha den aktive kraftkontrakten i målepunktet

EH018

13

Sluttbruker ID må være én av følgende:

 • gyldig norsk fødselsnummer

 • gyldig norsk D-nummer

 • gyldig norsk organisasjonsnummer

ikke spesifisert

14

En postadresse må være spesifisert for sluttbruker

EH014

15

Postnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må inneholde fire tall

RegEx: ^\d{4}$

EH031

16

Poststed for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må ikke inneholde små bokstaver

EH031

17

Husnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må starte med et tall som ikke er 0

 • må avsluttes med et tall eller en bokstav

 • må inneholde maks én bokstav

 • må ikke inneholde små bokstaver

RegEx: ^[1-9]{1}[0-9]*[A-ZÆØÅ]?$

EH031

18

Bruksenhetsnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må starte med enten L, H, U eller K og deretter ha fire tall

RegEx: ^[LHUK][0-9]{4}?$

EH031

19

Kommunenummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må inneholde fire tall

RegEx: ^\d{4}$

EH031

20

Hvis Gatenavn er oppgitt i en norsk post- eller fakturaadresser skal ingen av følgende være oppgitt:

 • Postboks

 • Stedsnavn

EH031

I tillegg vil kraftleverandør få avvisningsmelding med feilkode EH049 hvis innflytting er mer enn 30 virkedager tilbake i tid. Dette innebærer at sluttbrukeren har blitt flyttet inn på gyldighetsdato oppgitt i prosessen og lagt på leveringsplikt.

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager tilbake - Min

Kraftleverandør

Elhub

Dagens dato

Antall dager tilbake - Max

Kraftleverandør

Elhub

Tilbake til målepunktet ble aktivert/strømsatt eller dagen etter siste innfytting/leverandørskifte. Maksimalt 3 år, men dato for eldste gjenstående avviksoppgjør vil avgjøre om endringen blir avregnet eller kun videreformidlet.

Avlesning – profilavregnet

Kraftleverandør eller sluttbruker

Nettselskap via Elhub, eller direkte til nettselskap

Tidligst 3 mnd. før oppstartsdato og senest 3 virkedager før melding om innflytting sendes (gjelder kun hvis målepunktet har vært aktivt i mer enn 3 virkedager.)

Oppdatering til nettselskap

Elhub

Nettselskap

Umiddelbart

Opphør til gammel kraftleverandør

Elhub

Gammel kraftleverandør

Umiddelbart

Måleverdier

Nettselskap via Elhub

Ny og gammel kraftleverandør

 • intervallavregnet: Tidligere innsendte måleverdier sendes ut direkte fra Elhub

 • profilavregnet: 3 virkedager etter oppstart. Hvis denne fristen allerede er utgått estimerer Elhub når dette er mulig hvis ikke nettselskapet umiddelbart sender inn et periodevolum frem til oppstartsdato, eventuelt først trekker tilbake et tidligere som går over oppstartsdato.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. Type

Prosess

1 - Start of supply - from Balance Supplier

Innflytting

1 - RequestStartOfSupply

392 - Anmodning om Leverandørskifte

BRS-NO-103 Innflytting tilbake i tid

1 - Start of supply - from Balance Supplier

Innflytting

2 - ConfirmStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-103 Innflytting tilbake i tid

1 - Start of supply - from Balance Supplier

Innflytting

3 - RejectStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-103 Innflytting tilbake i tid

2 - Start of supply - to Balance Supplier

Leveringsplikt

1 - RequestStartOfSupply

392 - Anmodning om Leverandørskifte

BRS-NO-103 Innflytting tilbake i tid

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Leveringsplikt

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-103 Innflytting tilbake i tid

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Innflytting

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-103 Innflytting tilbake i tid

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret MP data

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata

11 - End of supply - to Balance Supplier

Utflytting

8 - NotifyEndOfSupply

406 - Varsel om oppsigelse

BRS-NO-103 Innflytting tilbake i tid

14 - Start in metering point - to Grid Access Provider

Innflytting

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-103 Innflytting tilbake i tid

16 - Metering values - from Metered Data Collector

Periodevolum, stand

14 - CollectedData

E30 - Måleravlesing

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

7 - Metering values - to Market parties

Periodevolum, stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65 - Periodevolum

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

7 - Metering values - to Market parties

Estimert volum, stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65 - Periodevolum

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

1 - Start of supply - from Balance Supplier

Sluttbruker overført til leveringsplikt

3 - RejectStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte
(ResponseReasonCode: EH049)

BRS-NO-103 Innflytting tilbake i tid

Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestStartOfSupply fra Kraftleverandør til Målepunktadministrator.

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestStartOfSupply

EH055

2

Document Type = 392

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 6

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-103

EH055

5

EnergyBusinessRole = DDQ

EH013

6

Payload

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

EH033

7

BalanceSupplierInvolvedEnergyParty må være lik JuridicalSenderEnergyParty/Identification

EH060

8

Minimum én av følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01): 

 • GivenName

 • FamilyName

EH031

9


Følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82):

 • Name

EH031

10


Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01)

 • Name

EH031

11


Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82)

 • GivenName

 • FamilyName

EH031

12

NACE_DivisionCode må være oppgitt i melding

EH061

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.