Skip to main content

BRS-NO-315 - Spørring måleverdier

Oversikt

Prosessen omfatter nettselskap, kraftleverandør eller tredjepart og Elhub. Spørring på alle typer historiske måleverdier omfattes. Tilgangsstyring praktiseres, kun data som det er gitt tilgang til er tilgjengelig for spørring.
Kun siste versjon av måleverdiene returneres, eldre versjoner kan kun søkes frem i Elhub Aktørportal.


For måleverdier spørres det etter data over en gitt periode, maksimalt 1 år om gangen for volumserier, som oversendes i henhold til gjeldende struktur/format. Elhub vil for lengre perioder dele opp svaret. Mottakeren må kunne håndtere oppdelte svar der delene kommer i tilfeldig rekkefølge. Maksimal periode for periodevolum og stander er 10 år.


Denne prosessen skal kun brukes til ad hoc spørringer og skal ikke være en del av den daglige systemflyten. For den daglige systemflyten skal man benytte seg av abonnementsordningene beskrevet i BRS-NO-312: Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt og BRS-NO-313: Oversendelse av volumserier for målepunkt.

Det kan spørres etter data for:

  • 1 målepunkt, enten periodevolum, intervallserier eller begge deler


Dette betyr i praksis at man ikke kan gjøre generelle spørringer for alle målepunkter i et nettområde eller alle målepunkter for en aktør.
Hvis en på et profilavregnet målepunkt spør etter intervallmåleverdier, vil siste versjon av de Elhub estimerte intervallmåleverdiene sendes ut.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-144556.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Prosessen starter når en aktør har behov for å hente historiske måleverdier.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

  • Aktøren starter en manuell prosess for å hente historiske data eller fordi aktørens IT-løsninger identifiserer et behov eller er klar til å etterspørre siste datasett

  • Alle typer måleverdier kan etterspørres frem til dagens dato, men maksimalt for en periode på 1 år om gangen for volumserier. For spørring etter kun periodevolum er maksimal periode 10 år. Svaret inneholder kun de periodevolumene som slutter i perioden, og kun siste versjon. Elhub vil for lengre perioder dele opp svaret. Mottakeren må kunne håndtere oppdelte svar der delene kommer i tilfeldig rekkefølge

  • Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding "5-Spørring måleverdier markedsaktør", og returnerer etterspurte data til aktøren. Ved feil eller dersom tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under

Valideringsregler

#

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Markedsaktør må ha tilgang til data for minimum ett tidspunkt innenfor etterspurt periode

EH054

3

Måleverdier må være registrert i Elhub for minimum ett tidspunkt innenfor etterspurt periode

EH062

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Gyldighetsdato

Nettselskap/ Kraftleverandør/ tredjepart

Elhub

Må være lik eller eldre enn dagens dato.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

5 - Query - from Market parties


19 - RequestDataFromElhub

21 - Spørring

BRS-NO-315 - Spørring måleverdier

5 - Query - from Market parties

Avvist

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-315 - Spørring måleverdier

7 - Metering values - to Market parties

Svar, periodevolum, stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

21 - Spørring

BRS-NO-315 - Spørring måleverdier

7 - Metering values - to Market parties

Svar, volumserie

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

21 - Spørring

BRS-NO-315 - Spørring måleverdier

7 - Metering values - to Market parties

Svar, komplett

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

21 - Spørring

BRS-NO-315 - Spørring måleverdier


Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestDataFromElhub fra Markedsaktør til Måleverdiadministrator.


#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding må være RequestDataFromElhub

EH055

2


DocumentType = 21

EH011

3


DocumentType/ListAgencyIdentifier = 6

EH025

4


RequestPositiveAcknowledgement skal ikke være oppgitt i melding

EH065

5

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-315

EH055

6


EnergyBusinessProcessRole= DDM, DDQ, AG or SLR

EH013

7


EnergyBusinessProcessRole/ListAgencyIdentifier = 6 (89 hvis EnergyBusinessRole = SLR)

EH025

8

Payload

QueryTypeCode skal være utfylt med en av følgende typer: 

    • MVRV

    • MVTS

    • MVVT

EH015

9


Om QueryTypeCode er MVTS eller MVVT er maksperioden (mellom Start og End) ett år om gangen

E50

10


SnapshotOccurence skal ikke være oppgitt i melding

EH069

11


Period må være oppgitt i melding

EH032

12


Period/End skal være større enn Period/Start

E50

13


MeteringPointUsedDomainLocation må være oppgitt i melding

EH057

14


MeteringGridAreaDomainLocation skal ikke være oppgitt i melding

EH064

15


BusinessType skal ikke være oppgitt i melding

EH070JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.