Skip to main content

BRS-NO-122 - Aktivering i målepunkt

Oversikt

Prosessen for aktivering i målepunkt omfatter nettselskap og Elhub. Nettselskap er ansvarlig for å sende melding om aktivering så snart datoen er kjent, men fortsatt innenfor tidsfristene.

En kraftleveranse kan meldes inn før målepunktet er aktivt gjennom «BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse – innflytting - frem i tid» – i så fall vil den prosessen settes på vent til målepunktet er aktivt som følge av denne prosessen.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-142206.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Nettselskapet har sendt «15 - Oppdater grunndata (nytt målepunkt)» til Elhub (BRS-NO-121) og oppdatert målepunktet med påkrevet informasjon. I tillegg har nettselskapet registrert dato for aktivering av målepunktet.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Senest oppstartsdagen skal nettselskapet sende meldingen «15 - oppdater grunndata». Målepunktet forventes å bli strømsatt på oppstartsdatoen som defineres i denne meldingen.

 • Nettselskapet forventes å foreta en måleravlesning på profilavregnede målepunkt og sende denne til Elhub senest 3 virkedager etter aktivering.

 • Informasjon som forventes å være oppdatert på målepunktet før aktivering:

  • Adresse

  • Målepunkttype (forbruk, produksjon, kombinert) og undertype

  • Målerinformasjon (målernummer, innhentingsmetode)

  • Avregningsinformasjon (avregningsform, avlesningsoppløsning, kanaler m.m.)

  • Avgiftsinformasjon

  • Antatt årsforbruk (profilavregnet)

  • Anleggsbeskrivelse (produksjon, kombinert)

Hvis all påkrevd informasjon ikke er kjent ved tidspunktet for aktivering skal nettselskapet registrere den mest sannsynlige verdien. Når informasjonen senere blir kjent, for eksempel i forbindelse med innflytting av sluttbruker, skal nettselskapet registrere dette ved en oppdatering eller korrigering i grunndata. Dette kan gjelde for eksempel næringskode eller antatt årsforbruk. Hvis noen felter ikke vil få reelle verdier, for eksempel målernummer på umålte målepunkter, skal nettselskapet oppgi en fiktiv verdi.
For mer detaljert informasjon om påkrevde elementer se valideringsregler nedenfor.
Denne informasjonen kan registreres ved opprettelse av nytt målepunkt "BRS-NO-121 Nytt målepunkt", ved en oppdatering gjennom "BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata – nettselskap" eller den kan oppgis i aktiveringsmeldingen.

 • Hvis Elhub utleder data på målepunktet, for eksempel verdi for Ekskludert fra avregning på kanalene, sendes informasjon om dette til nettselskapet

 • Sluttbrukeren kan allerede ha initiert en «BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid» via sin kraftleverandør for målepunktet. Elhub har da satt denne på vent så lenge målepunktet har hatt status Inaktivt. Når status endres til Aktivt (på datoen angitt i meldingen «15 - oppdater grunndata »), effektueres oppstart med valgt kraftleverandør.

 • Dersom sluttbrukeren ber nettselskapet om aktivering uten å velge kraftleverandør før oppstart, starter nettselskapet «BRS-NO-123 Oppstart i målepunkt – innflytting», ved å sende inn meldingen «13 - oppstart i målepunkt", og leveringspliktig kraftleverandør informeres om dato og sluttbruker gjennom BRS-NO-123.

 • Aktivering av målepunktet blir utført umiddelbart i Elhub og kan ikke kanselleres.

Valideringsregler

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Målepunkt må være et avregningspunkt

EH010

3

Målepunktstatus må være Inaktivt

EH042

4

Dato for aktivering i målepunkt må være innenfor tidsfristene

EH003

5

Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid

EH032

6

Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er i

E0I

7

Avregningsform skal ikke være Profilavregnet hvis målepunkttype er Produksjon eller Kombinert

EH038

8

Kun de følgende undertype for forbruk kan være spesifisert for målepunkt med avregningsform Profilavregnet:

 • Forbruk

EH026

9

Innhentingsmetode må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt

EH026

10

Målernummer må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt

EH027

11

Prioritet må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og Kombinert

EH026

12

Installert effekt må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Produksjon og Kombinert

EH026

13

Effektgrense må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og Kombinert

EH026

14

All avgiftsinformasjon må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og Kombinert

EH028

15

Avlesningsfrekvens må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet

EH026

16

Startdato for avlesningssyklus må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet

EH026

17

Startdato for avlesningssyklus hvis oppgitt i prosessen må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid

EH032

18

Antatt årsforbruk må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet

EH030

19

Målerkonstant må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet

EH027

20

Antall siffer må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet

EH027

21

Kanal for periodevolum må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Forbruk

 • avregningsform er Profilavregnet

 • målepunktstatus er Aktivt

EH029

22

Kanal for 60 minutters aktiv energi for forbruk må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Forbruk

 • avregningsform er Intervallavregnet

 • avlesningsoppløsning er 60 minutter

 • målepunktstatus er Aktiv

EH029

23

Følgende kanaler:

 • 60 minutters aktiv energi for forbruk

 • 60 minutters aktiv energi for produksjon

må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Kombinert

 • avregningsform er Intervallavregnet

 • avlesningsoppløsning er 60 minutter

 • målepunktstatus er Aktiv

EH029

24

Kanal for 60 minutters aktiv energi for produksjon må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Produksjon

 • avregningsform er Intervallavregnet

 • avlesningsoppløsning er 60 minutter

 • målepunktstatus er Aktivt

EH029

25

Kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Forbruk

 • avregningsform er Intervallavregnet

 • avlesningsoppløsning er 15 minutter

 • målepunktstatus er Aktiv

EH029

26

Kanal for 15 minutters aktiv energi for produksjon må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Produksjon

 • avregningsform er Intervallavregnet

 • avlesningsoppløsning er 15 minutter

 • målepunktstatus er Aktiv

EH029

27

Følgende kanaler:

 • 15 minutters aktiv energi for forbruk

 • 15 minutters aktiv energi for produksjon

må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Kombinert

 • avregningsform er Intervallavregnet

 • avlesningsoppløsning er 15 minutter

 • målepunktstatus er Aktiv

EH029

28

Minimum én kanal må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • avregningsform er Ikke avregnet

 • målepunktstatus er Aktivt

EH029

29

Avlesningsoppløsning må være spesifisert for målepunkter hvor avregningsmetode er Intervallavregnet eller Ikke-avregnet

EH096

30

Nettområdestatus må være Aktiv hvis noen målepunkt innenfor nettområdet har målepunktstatus Aktiv

EH035

31

Anleggsbeskrivelse må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Produksjon eller Kombinert

EH094

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager før aktiveringsdato - Min

Nettselskap

Elhub

Samme dag som aktivering skjer

Antall dager før aktiveringsdato - Max

Nettselskap

Elhub

6 virkedager før aktivering skjer

Hvis aktivering i målepunkt ikke har blitt meldt inn innenfor tidsfristen, må feilen korrigeres gjennom BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata – fra nettselskap.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Aktivering

21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-122 Aktivering i målepunkt

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Aktivering

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-122 Aktivering i målepunkt

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

endret målepunktdata

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-122 Aktivering i målepunkt

16 - Metering values - from Metered Data Collector

Stand

14 - CollectedData

E30 - Måleravlesing

BRS-NO-312


Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestUpdateMasterDataMeteringPoint fra Nettilknytningstilbyder til Målepunktadministrator.

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

EH055

2

Document Type = E58

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-122

EH055

5

EnergyBusinessRole = DDM

EH013

6

Payload

Kun én PayloadMasterDataMPEvent er tillatt oppgitt i melding

EH092

7

PayloadMasterDataMPEvent/Identification skal ikke være oppgitt i melding

EH026

8

StartOfOccurrence må være oppgitt i melding

EH032

9

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

EH033

10

PhysicalStatusType skal ikke være oppgitt i melding

EH026

11

MeteringGridAreaUsedDomainLocation skal ikke være oppgitt i melding

EH064

12

MeteringPointType må være oppgitt i melding hvis MPDetailMeteringPointCharacteristic er oppgitt i melding

EH039

13

MeteringPointType skal ikke være Utveksling (E20)

EH039

14

SettlementMethodType må være oppgitt i melding hvis MPDetailMeteringPointCharacteristic er oppgitt i melding

EH038

15

MeteringPointSubTypeConsumption må være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17) eller Kombinert (E19)

EH026

16

MeteringPointSubTypeConsumption skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH026

17

MeteringPointSubTypeProduction må være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18) eller Kombinert (E19)

EH026

18

MeteringPointSubTypeProduction skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17)

EH026

19

InstalledCapacity skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17)

EH026

20

ContractedConnectionCapacityValue skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH026

21

Priority skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH026

22

NumberOfDigits må ha verdi mellom 4 og 10 (ikke mindre enn 4 og ikke større enn 10)

EH027

23

MeterReadingOccurrenceType skal ikke være 5 minutter (PT5M)

EH096

24

ChannelResolutionType skal ikke være 5 minutter (PT5M)

EH029

25

ExcludeFromSettlement skal ikke være oppgitt i melding

EH029

26

ProductIncludedProductCharacteristics skal ikke være Energy Active 6015 Transformed (4700000000201), Energy Active Profiled (4700000000101), Energy Active Virtual Distributed (4700000000301), Energy Active Virtual Gross (4700000000302) eller Energy Active Virtual Net (4700000000303)

EH029

Utover målepunktstatus, som automatisk settes til Aktivt, og nettområde kan all grunndata på målepunktet oppdateres gjennom denne prosessen. En del grunndata er påkrevd for aktive målepunkt, disse er spesifisert i valideringsreglene ovenfor. Elhub har logikk for å håndtere tomme felter i meldingen. For beskrivelse av hvordan dette virker se Updating/clearing of element content.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.