Skip to main content

BRS-NO-214 - Deaktivering av målepunkt med sluttbruker

Oversikt

Denne prosessen skal kun benyttes når tidsfristene ikke er overholdt i normal prosess for utflytting av sluttbruker og deaktivering av målepunkt.

Prosessen deaktiverer målepunktet og flytter ut alle sluttbrukere på målepunktet fra deaktiveringsdato og fremover.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-142656.png

Starttilstand

Nettselskapet mottar informasjon om at målepunkt er frakoblet på en dato tilbake i tid når målepunktet fortsatt var registrert som aktivt med sluttbruker i Elhub, for eksempel ved brann eller når melding fra montør blir registrert for sent.

Hvis sluttbruker er registrert utflyttet på riktig dato skal ikke denne prosessen brukes men målepunktet registreres da inaktivt enten gjennom BRS-NO-212 - Deaktivering av målepunkt eller BRS-NO-402 - Korrigeringer i grunndata - fra nettselskap.

Prosessforløp

 • Nettselskapet initierer BRS-NO-214 - Deaktivering av målepunkt med sluttbruker med korrekt dato for når målepunktet ble frakoblet.

 • Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding med bakgrunn i valideringsreglene under.

 • Alle kraftkontrakter, nettkontrakter og tredjepartskontrakter på dato for deaktivering og fremover blir avsluttet. Berørte kraftleverandører informeres.

 • Målepunktet settes til Inaktivt.

  • Ingen andre grunndata i målepunktet kan oppdateres av nettselskapet i denne prosessen

  • Hvis Elhub utleder data på målepunktet, for eksempel verdi for Ekskludert fra avregning på kanalene, sendes informasjon om dette til nettselskapet

 • Det forventes at nettselskapet sender inn sluttavlesning for profilavregnede målepunkt gjennom Elhub. Estimering i Elhub med eventuelt påfølgende korrigering bør unngås.

 • Hvis målepunktet i tillegg er avsluttet skal nettselskapet umiddelbart registrere dette gjennom BRS-NO-213 - Fjerning av målepunkt.

 • Hvis der er en pågående prosess på målepunktet som ligger på vent vil denne bli avvist ved kanselleringsfrist og initierende aktør vil motta en avvisningsmelding.

Kansellere

Kansellering av deaktivering er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Eventuelle feil må rettes opp manuelt.

Valideringsregler

#

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Målepunkt må være et avregningspunkt

EH010

3

Målepunktstatus må være Aktivt

E81

4

Dato for deaktivering av målepunkt med sluttbruker må være innenfor tidsfristene

EH003

5

Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid

EH032

6

Gyldighetsdato oppgitt i prosessen skal ikke være før opprettelsesdato for målepunktet

EH083

7

Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er i

E0I

8

Målepunktet må ha en eller flere kraftkontrakter på eller etter dator for deaktivering av målepunkt

EH016

9

Målepunktstatus skal ikke være Inaktivt eller Avsluttet hvis avregningspunktet linker til et tilknytningspunkt med målepunktstatus Aktivt

EH091

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager tilbake - Min

Nettselskap

Elhub

Dagens dato

Antall dager tilbake - Max

Nettselskap

Elhub

Maksimalt 3 år, men dato for eldste gjenstående avviksoppgjør vil avgjøre om endringen blir avregnet eller kun videreformidlet.

Måleverdier

Nettselskap via Elhub

Gammel kraftleverandør

 • Intervallavregnet: Kalenderdagen etter utflytting eller umiddelbart hvis utflytting er tilbake i tid.

 • Profilavregnet: 3 virkedager etter utflytting eller innsendt BRS-NO-214 hvis utflytting er tilbake i tid.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub Business Information Model (BIM).

Prosesskomponent

Parameter

Markedsmelding

Dokumenttype

Forretningsprosess

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider


RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E58

BRS-NO-214

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider


Acknowledgement

294

BRS-NO-214

11 - End of supply - to Balance Supplier

NotifyEndOfSupply

406

BRS-NO-214

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

endret målepunktdata

NotifyMeteringPointCharacteristics

E58

BRS-NO-214

16 - Metering values - from Metered Data Collector

Periodevolum, stand

CollectedData

E30

BRS-NO-312

7 - Metering values - to Market parties

Periodevolum, stand

NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65

BRS-NO-312

Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestUpdateMasterDataMeteringPoint fra Nettilknytningstilbyder til Målepunktadministrator.

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

EH055

2

Document Type = E58

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-214

EH055

5

EnergyBusinessRole = DDM

EH013

6

Payload

Kun én PayloadMasterDataMPEvent er tillatt oppgitt i melding

EH092

7

PayloadMasterDataMPEvent/Identification skal ikke være oppgitt i melding

EH092

8

StartOfOccurrence må være oppgitt i melding

EH026

9

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

EH033

10

MPDetailMeteringPointCharacteristic skal ikke være oppgitt i melding

EH026

11

MPAddressMeteringPointAddress skal ikke være oppgitt i melding

E86

12

MPPositionMeteringPointGeographicalCoordinate skal ikke være oppgitt i melding

E86

13

MPAddressCadastral skal ikke være oppgitt i melding

E86

14

AnnualPeriodEstimatedMetrics skal ikke være oppgitt i melding

E86

15

MeteringInstallationMeterFacility skal ikke være oppgitt i melding

E86

16

MPTaxationProfile skal ikke være oppgitt i melding

EH028

17

MeasurementDefinition skal ikke være oppgitt i melding

EH029

18

MeteringGridAreaUsedDomainLocation skal ikke være oppgitt i melding

EH064

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.