Skip to main content

BRS-NO-611 - Verifiser grunndata i målepunkt

Oversikt

I forbindelse med oppstartsprosesser er det viktig å sikre korrekt kobling mellom sluttbruker og målepunkt, samt sjekke grunndata som avgjør om og hvordan prosessen kjøres. Denne prosessen brukes for å hente ut nødvendig informasjon fra Elhub og er tilgjengelig både over EMIF og i Elhub Aktørportal.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

To varianter av spørringen er aktuelle: Finn sluttbrukers målepunkt ID og Verifiser Målepunkt ID

 • Nettselskapene vil ikke ha noen rolle i prosessen

 • I begge tilfeller er målet i tillegg å sjekke grunndata som er avgjørende for videre prosessering, f.eks. om godkjent avlesning finnes eller om målepunktet er intervallavregnet.

image-20240129-143154.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Generelle forutsetninger for prosessen:

 • Det må være en fullmakt eller kontraktsfestet avtale på plass for at en kraftleverandør eller tredjepart skal kunne samle informasjon om sluttbrukerens målepunkt.

 • Aktøren har enten tilgang til målepunkt ID eller annen nøkkelinformasjon for å søke frem riktig målepunkt.

Prosessforløp

Spørring

Brukere vil via tjenesten ha tilgang til å forespørre og få bekreftet målepunkt-id, inklusiv relatert informasjon.
To typer spørringer er tilgjengelig:

 1. Hvis målepunkt-ID skal verifiseres, så skal kun målepunkt ID sendes inn.

 2. Hvis målepunkt-ID skal finnes, må brukeren oppgi en av følgende kombinasjoner:

  1. Sluttbruker ID og minimum to av følgende elementer; postnummer, gatenavn, husnummer

  2. Sluttbruker ID og målepunkt ID

  3. Sluttbruker ID og målernummer

  4. Postnummer og målernummer

Oversikt over bruk av wildcard i spørring:

Felt

Min. lengde på søkekriterier

Eksempel

Postnummer

Hvis postnummer skal brukes som søkekriterie må minimum to tegn oppgis før wildcard

Hvis postnummer ikke skal brukes som søkekriterie oppgis kun wildcard

70*

*

Gatenavn

Hvis gatenavn skal brukes som søkekriterie i spørring 2a må minimum fem tegn oppgis før wildcard

Hvis gatenavn ikke skal brukes som søkekriterie i spørring 2a oppgis kun wildcard

Hvis gatenavn inneholder færre enn 5 tegn må hele navnet oppgis.

Hvis anleggsadresse ikke har gatenavn utelates dette feltet i spørringen.

Nydal*

*

Lien

Husnummer

Hvis husnummer skal brukes som søkekriterie i spørring 2a må minimum ett tegn oppgis før wildcard

Hvis husnummer ikke skal brukes som søkekriterie i spørring 2a oppgis kun wildcard

Hvis anleggsadresse ikke har husnummer utelates dette feltet i spørringen.

2*

*

Sluttbruker ID

Fullt utfylt

Målernummer

Fullt utfylt

Målepunkt ID

Fullt utfylt

Resultat

Resultat av spørringene vil i tilfelle 1 og 2b returnere ett sett av data (eller ingen), øvrige tilfeller kan Elhub returnere flere sett av data.

Følgende data vil returneres fra Elhub etter et søk (Målepunkt forkortes "MP"):

 • Netteier

 • Nettområde

 • Målepunkt ID

 • Målernummer

 • MP-Gatenavn

 • MP-Husnummer

 • MP-Etasje

 • MP-Boenhet

 • MP-Postnummer

 • MP-Poststed

 • MP-Land

 • MP-GB nummer (Informasjon om G.nr/B.nr/Festenr./Sek.nr.)

 • Beskrivelse av målepunktadresse

 • Avregningsform

 • Innhentingsmetode

 • Målepunkttype

 • Målepunktstatus

 • Siste avleste dato

 • Dato for leveringsplikt (ingen verdi dersom sluttbrukeren ikke har leveringsplikt)

 • Antatt årsforbruk

 • Næringskode

 • Forbrukskode

 • Om målepunktet er blokkert for leverandørskifte

Hvis forespørselen gjelder Verifiser målepunkt-ID, kan feilmelding oppstå hvis målepunkt-ID ikke finnes eller at format ikke er gyldig.
Hvis forespørselen gjelder Finn sluttbrukers målepunkt-ID, kan feilmeldinger oppstå hvis kriteriene ikke gir noen treff eller ikke følger søkekriterienes minstekrav. Kriteriene må endres og forespørsel sendes på nytt.

Valideringsregler

#

Validering

Feilkode

1

Kombinasjonen av søkekriterier må være tillatt

EH015

2

Søket må finne minimum ett målepunkt

E0H

3

Søket skal ikke resultere i flere enn 99 målepunkter

EH051

Tidsfrister

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Elhub

Kraftleverandør/Tredjepart

Informasjonsuthenting fra Elhub skal kunne gjøres 24/7 nær opp til «real time» respons

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

31 - Verify Masterdata Metering Point

16 - RequestUpfrontMeteringPointCharacteristics

E10 - Masterdata målepunkt

BRS-NO-611 Verifiser grunndata i målepunkt

31 - Verify Masterdata Metering Point

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-611 Verifiser grunndata i målepunkt

31 - Verify Masterdata Metering Point

svar

17 - ResponseUpfrontMeteringPointCharacteristics

E07 - Masterdata målepunkt

BRS-NO-611 Verifiser grunndata i målepunkt

Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestUpfrontMeteringPointCharacteristics fra Kraftleverandør eller Tredjepart til Målepunktadministrator.


Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestUpfrontMeteringPointCharacteristics

EH055

2

Document Type = E10

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025

4

RequestPositiveAcknowledgement skal ikke være oppgitt i melding

EH065

5

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-611

EH055

6

EnergyBusinessRole = DDQ, QRY eller AG

EH013

7

Payload

Følgende elementer/klasser skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointUsedDomainLocation er oppgitt i melding:

 • MeteringInstallationMeterFacility

 • MPAddressMeteringPointAddress

EH015

8

Følgende elementer/klasser  være oppgitt i melding hvis ConsumerInvolvedCustomerParty er oppgitt i melding og MeteringInstallationMeterFacility ikke er oppgitt i melding:

 • PostCode

EH015

9


Én og kun én av følgende må være oppgitt i melding hvis MeteringInstallationMeterFacility er oppgitt i melding:

 • PostCode

 • ConsumerInvolvedCustomerParty

EH015

10


Følgende elementer/klasser skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringInstallationMeterFacility er oppgitt i melding:

 • MeteringPointUsedDomainLocation

 • StreetName

 • BuildingNumber

EH015

11


Én og kun én av følgende elementer/klasser  være oppgitt i melding hvis MPAddressMeteringPointAddress er oppgitt i melding:

 • ConsumerInvolvedCustomerParty

 • MeteringInstallationMeterFacility 

EH015

12


Hvis StreetName inneholder wildcard må en av følgende være oppfylt:

 • StreetName inneholder kun et wildcard tegn

 • StreetName inneholder minimum fem tegn før wildcard tegn, og ingen tegn etter

EH015

13


Hvis BuildingNumber inneholder wildcard må en av følgende være oppfylt:

 • BuildingNumber inneholder kun et wildcard tegn

 • BuildingNumber inneholder minimum ett tegn før wildcard tegn, og ingen tegn etter

EH015

14


Hvis begge følgende er sanne:

 • MPAddressMeteringPointAddress er oppgitt i melding

 • PostCode inneholder wildcard

da må en av følgende være oppfylt:

 • PostCode inneholder kun et wildcard tegn

 • PostCode inneholder minimum to tegn før wildcard tegn, og ingen tegn etter

EH015

15


Hvis begge følgende er sanne:

 • MeteringInstallationMeterFacility er oppgitt i melding

 • PostCode inneholder wildcard

da må PostCode inneholder minimum to tegn før wildcard tegn, og ingen tegn etter

EH015

16


Én og kun én av følgende elementer/klasser får inneholde kun et wildcard tegn:

 • StreetName

 • BuildingNumber

 • PostCode

EH015

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.