Skip to main content

BRS-NO-332 - Tilbaketrekking av måleverdier for profilavregnede målepunkt

Oversikt

Tilbaketrekking av måleverdier for profilavregnede målepunkt skal brukes dersom det oppdages feil i oversendte måleverdier for profilavregnede målepunkt.

Nettselskapet initierer «Tilbaketrekking av måleverdier for profilavregnede målepunkt» ved å sende inn en tilbaketrukket periode. Ved erstatning sendes nye måleverdier for å erstatte de tilbaketrukne måleverdiene rett etter tilbaketrekkingen.
Hvis måleverdier på slutten av volumserien skal fjernes, men ikke erstattes, sendes ingen nye verdier.

Ved samtidig innsending av flere BRS-NO-332 meldinger på samme målepunkt, vil det bli ca. 5 min. ventetid mellom behandlingen av meldingene. Nettselskapene oppfordres til å sende samtidige transaksjoner i samme melding, og ikke i hver sin melding.

Når man sender en tilbaketrekking i BRS-NO-332 er det tidspunkt for tilbaketrekkingen som skal oppgis som registreringstidspunkt og ikke tidspunkt for når det tilbaketrukne (opprinnelige) periodevolumet ble registrert. Sender man tidspunktet fra opprinnelig periodevolum som registreringstidspunkt vil meldingen avvises da registreringstidspunktet i BRS-NO-332-meldingen må være høyere enn registreringstidspunktet for verdiene som ligger i Elhub. Dette gjelder spesielt i sammenhenger der man sender inn et periodevolum og deretter mer eller mindre umiddelbart trekker det tilbake igjen.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-144711.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Starttilstanden for tilbaketrekking av måleverdier for profilavregnede målepunkt at nettselskapet oppdager at de har sendt inn ett eller flere ukorrekte periodevolumer som de ønsker å trekke tilbake og eventuelt erstatte.

Prosessforløp

 • Melding sendes fra nettselskap til Elhub med fra-dato, til-dato for perioden som skal tilbaketrekkes. Dersom man skal trekke tilbake flere påfølgende periodevolum kan man velge om man sender en enkelt tilbaketrekking som dekker hele perioden eller om man sender flere påfølgende tilbaketrekninger som til sammen dekker perioden

 • Melding om tilbaketrekking av verdier sendes fra Elhub til kraftleverandør, tredjepart og nettselskap som informasjon

 • Ett eller flere periodevolum sendes inn for å dekke opp perioden. Dersom det er sist innsendte periodevolum som tilbaketrekkes, så sendes ikke nytt periodevolum før ny avlesning er foretatt

 • Det vil kjøres avviksoppgjør for de erstattede og tilbaketrukne måleverdiene

 • Erstattede intervallverdier, eventuelt tilbaketrekking av en periode blir sendt til kraftleverandør, nettselskap og tredjepart og dersom det er registrert et abonnement på slike verdier

Eksempel på tilbaketrekking

Korreksjon av en feil avlest stand:
Avl. 1: Fra-dato 1.6.19, fra-stand = 40 – Til-dato 1.7.19, til-stand = 50, periodevolum = 10
Avl. 2: Fra-dato 1.7.19, fra-stand = 50 – Til-dato 1.8.19, til-stand = 60, periodevolum = 10
Avl. 3: Fra-dato 1.8.19, fra-stand = 60 - Til-dato 1.9.19, til-stand = 70, periodevolum = 10
Avl. 4: Fra-dato 1.9.19, fra-stand = 70 – Til-dato 1.10.19, til-stand = 80, periodevolum = 10
Avl. 2 var feil. Til-stand skulle vært 63
Tilbaketrekking:
Fra-dato 1.7.19, Til-dato 1.9.19 

Ny avl. 1: Fra-dato 1.7.19, fra-stand = 50 – Til-dato 1.8.19, til-stand = 63, periodevolum = 13
Ny avl. 2: Fra-dato 1.8.19, fra-stand = 63 – Til-dato 1.9.19, til-stand = 70, periodevolum = 7

Avsnitt rundt spesielle forhold / varianter av denne prosessen

I enkelte situasjoner som f.eks. resending etter en feilsituasjon, kan det være at avsender og mottaker sitter på forskjellig nå-status, slik at mottaker ikke har verdier fra før i den perioden som får erstatningsverdier. For å sikre en robust løsning, er det ikke anledning til å avvise meldingen, men mottaker skal da håndtere verdiene som om de var nye verdier.
Dette er også tilfelle ved tilbaketrekking av de intervallfordelte verdiene. Tilbaketrekking skjer ved å resende de estimerte intervallverdiene, da disse blir lagt tilbake som gjeldende versjon i Elhub, og et eventuelt avviksoppgjør krediteres. Når nye verdier fordeles vil disse i den tidligere tilbaketrukne perioden sendes som erstatningsverdier, selv om noen mottakssystem vil oppfatte disse som første avleste verdier i denne perioden for dette målepunktet.

I forbindelse med periodevolum som krysser dato for leverandørskifte vil typisk følgende sendes til de involverte parter når periodevolumet splittes på dato for bytte av kraftleverandør:

 • Nettselskap vil få en standard BRS-NO-332 som trekker tilbake det originale periodevolumet og erstatter med to nye

 • Gammel kraftleverandør vil få en BRS-NO-332 som trekker tilbake det originale periodevolumet (går inn i perioden man ikke lenger har kontrakt med sluttbruker) og en erstatning som går opp til dato for leverandørskifte. Det er ikke sikkert den gamle kraftleverandøren har mottatt det originale periodevolumet

 • Ny kraftleverandør til få en BRS-NO-332 som trekker tilbake det originale volumet (perioden vil starte før man har kontrakt med sluttbruker) og en erstatning som starter på dato for leverandørskifte. Det er ikke sikkert den nye kraftleverandøren har mottatt det originale periodevolumet

I Elhub Aktørportal vises kun verdier som sluttet på en dato som ikke lengre har en verdi som tilbaketrukket. For eksempel hvis en trekker tilbake to periodevolum og erstatter dette med en periode. Da vil første periode stå som tilbaketrukket, men andre periode og erstatningsperioden viser med sin innsendte kvalitet. Hvis en erstatter en tidligere verdi på samme dato, så oppdateres kun verdien med kvaliteten som sendes inn, målt eller stipulert.

Valideringsregler

#

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Måledatainnsamler må ha gyldig tilgang til å håndtere måleverdier for målepunktet

 • Enten ved å være netteier eller ved å ha blitt gitt adgang til å håndtere måleverdier for målepunktets nettområde

EH054

3

Kanal oppgitt i melding må være registrert på målepunktet

EH029

4

Kanal for innsendte måleverdier må være gyldig for hele perioden måleverdiene dekker

EH029

5

Avlesningstidspunkt må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid

EH032

6

Det må være registrert periodevolum i Elhub som eksakt dekker periode for tilbaketrekking oppgitt i prosessen. Ingen overlapp eller manglende verdier tillates. Det kan være mer enn ett volum i perioden

EH078

7

Om tilbaketrukket periode ikke er seneste periode i Elhub på målepunktet, må det finnes andre verdier i samme melding som eksakt dekker tilbaketrukket periode. Mer enn en ny verdi kan brukes til å dekke perioden. Ingen hull tillates. Dette gjelder for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Forbruk

 • avregningsform er Profilavregnet

E50

8

Erstatningsverdier skal ikke resultere i overlappende periodevolum

E50

9

Om tilbaketrekkingen gjelder seneste periode i Elhub på målepunktet, er ikke erstatning nødvendig. Om det finnes erstatning, behøver den ikke dekke hele perioden. Reglene for tilpasning til forrige avlesingsperiode gjelder fremdeles

E50

10

Om verdier erstattes, er det ikke tillatt å erstatte med et volum som krysser endring av avregningsform eller målepunkstatus

E50

11

En tilbaketrekking og dens erstatninger (kan være mer enn én) for en periode for et målepunkt må enten alle prosesseres eller avvises

 • Om tilbaketrekningen avvises, avvises også alle erstatninger

 • Om en erstatning avvises, avvises også tilbaketrekningen og alle andre erstatninger

Volum som avvises avvises med eksplisitt feilmelding. Relaterte volum avvises med feilkode EH079

EH079

Tidsfrister

Beskrivelse

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Tilbaketrekking av periodevolum

Nettselskap

Elhub

Ingen spesifikk tidsfrist

Tilbaketrekking av periodevolum

Elhub

Nettselskap, kraftleverandør, tredjepart

Umiddelbart og senest 1 time etter mottak

Tilbaketrekking/Erstatning av intervallfordelt forbruk

Elhub

Nettselskap, kraftleverandør, tredjepart

Beregnes og sendes ut flere ganger per døgn, tidligst D+5

Periodevolum for å dekke opp for tilbaketrukket tidsvolum

Nettselskap

Elhub

Sammen med tilbaketrekking, unntatt hvis det er siste periodevolum(er) som trekkes tilbake.

Siste frist for korreksjoner

Nettselskap

Elhub

3 år etter sluttdato av periodevolumet. Etter 3 år fjernes det enkelte periodevolum og Elhub beholder kun aggregerte data

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

16 - Metering values - from Metered Data Collector

Periodevolum, stand, tilbaketrekking

14 - CollectedData

E30 - Måleravlesing

BRS-NO-332 - Tilbaketrekking av måleverdier for profilavregnede målepunkt

7 - Metering values - to Market parties

Periodevolum, stand, tilbaketrekking

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65 - Periodevolum

BRS-NO-332 - Tilbaketrekking av måleverdier for profilavregnede målepunkt

7 - Metering values - to Market parties

Volumserie

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E66 - Måleverdier

BRS-NO-312 - Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt


Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen CollectedData fra Måledatainnsamler til Måleverdiadministrator.

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være CollectedData

EH055

2


DocumentType = E30

EH011

3


DocumentType/ListAgencyIdentifier = 260

EH025

4


RequestPositiveAcknowledgement skal ikke være oppgitt i melding

EH065

5

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-332

EH055

6


EnergyBusinessProcessRole = DDE

EH013

7


BusinessProcessRole/ListAgencyIdentifier = 6

EH025

8

Payload

ProfiledObservation må være oppgitt i melding

EH073

9


Dersom elementet under ProfiledObservation er Withdrawn:

Se de aktuelle undervalideringene

9.01


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod må være oppgitt i melding

EH032

9.02


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/ResolutionDuration skal ikke være oppgitt i melding

EH067

9.03


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/Start må være oppgitt i melding

EH032

9.04


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End må være oppgitt i melding

EH032

9.05


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End skal være det samme eller høyere enn ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/Start

E50

9.06


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End skal ikke være i fremtiden

E50

9.07


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End skal ikke være mer enn 3 år tilbake i tid

E50

9.08


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/MeterReadingStart skal ikke være oppgitt i melding

EH066

9.09


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/MeterReadingEnd skal ikke være oppgitt i melding

EH066

9.10


ProductIncludedProductCharacteristics må være oppgitt i melding

EH029

9.11


ProductIncludedProductCharacteristics/Identification skal være 8716867000030

EH029

9.12


ProductIncludedProductCharacteristics/UnitType skal være kWh

EH029

9.13


MPDetailMeasurementMeteringPointCharacteristic må være oppgitt i melding

EH029

9.14


MPDetailMeasurementMeteringPointCharacteristic/Direction skal være OUT

EH029

23


Elementet under ProfiledObservation skal ikke være MeterIndex

EH073

24


Dersom elementet under ProfiledObservation er Metered eller Stipulated gjelder BRS-NO-312s regler for payload

Se BRS-NO-312

25


Erstatningene skal lokaliseres direkte etter tilbaketrekningen i den innkommende meldingen

EH084JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.