Skip to main content

BRS-NO-313 - Oversendelse av intervallvolum

Oversikt

Nettselskap initierer prosessen ved å sende inn komplette intervallvolum for foregående døgn (23/24/25 eller 92/96/100 verdier), eventuelt korreksjoner av tidligere innsendte verdier. Alle intervallverdier skal sendes inn med kWh/kvarh med tre desimaler. 

Elhub validerer innkommet melding og returnerer bekreftelse eller avvisning. Elhub oppdaterer målepunktet med forrige døgns intervallvolum. En serie intervallvolum avvises hvis den inneholder hull, eller foregående døgn ikke er sendt inn og bekreftet i henhold til VEE guide og/eller forskriften.
Intervallvolum inkluderer følgende:

 • Forbruk - 1 målepunkt med 1 serie

 • Produksjon - 1 målepunkt med 1 serie, eventuelt forbruk må rapporteres som et forbrukspunkt.

 • Plusskunde - 1 målepunkt med 2 serier, netto inn og netto ut

 • Utveksling - 1 målepunkt med 2 serier, brutto eller netto inn og ut

Utveksling involverer to nettområder, og rapporteres på målepunktet som er definert som primær måling. Nettselskapene er ansvarlig for å sørge for erstatningsverdier ved kortvarige feilsituasjoner eller endre primær kilde ved langvarige forstyrrelser i innsamlingen.

Reaktiv energi skal sendes inn for de målepunktene der reaktiv effekt/energi avregnes mot sluttbrukeren. I målepunkt der forbruk eller produksjon avregnes skal kodene for induktiv og/eller kapasitiv reaktiv energi benyttes (retning ignoreres av mottaker). For f.eks. plusskunder og utveksling med 4.kvadrants måling skal koden for reaktiv energi benyttes med retning (R+,R-).

I enkelte tilfeller er måleverdiene som rapporteres resultatet av en beregning i Elhub (Beregninger i målepunkt). Kraftleverandøren og nettilknytningstilbyder vil ikke se forskjell på om målepunktet er reelt avlest eller avregnet basert på beregnede verdier. I noen spesielle varianter av beregningene, så vil det finnes både reelt avleste kanaler og beregnede resultater i samme målepunkt. Dette gjelder blant annet beregnede plusskundeoppsett i borettslag som fordeler produksjonen fra et felles solcelleanlegg. I disse tilfellene kjenner og leverer måledatainnsamler måleverdier på det fysiske oppsettet, mens kraftleverandør og nettilknytningstilbyder forholder seg til det beregnede oppsettet etter beregningene. For mer detaljer rundt beregningene, se: Virtuelle beregninger

Dersom Elhub mottar intervallvolum i BRS-NO-313 med lavere eller likt endringstidspunkt enn en tidligere mottatt intervallvolum for samme tidspunkt vil Elhub ignorere de nye dataene. Det vil ikke bli sendt noen form for avvisning av verdiene. Endringstidspunkt sendes ikke på intervallnivå og det er da viktig at man velger det høyeste endringstidspunkt man måtte ha for de enkelte intervallene man sender i samme meldingsblokk. Gjør man ikke det risikerer man at data ignoreres av Elhub.

Elhub vil opprette kanaler for måleverdier med kvartersoppløsning på reaktiv og aktiv energi  på alle eksisterende utvekslingsmålepunkt. Overgang til kvartersoppløsning vil skje automatisk når netteier sender inn måleverdier på kvartersoppløsning til Elhub første gang. Elhub vil oppdatere utvekslingsmålepunktet til å avregne på kvartersoppløsning fra og med dagen måleverdier mottas. Kanaler for timesoppløsning ekskluderes fra avregning og kanaler for kvartersoppløsning inkluderes i avregning fra samme dag. Likt som for avregnede målepunkt må overgangen til kvartersoppløsning skje ved midnatt. Alle nye utvekslingspunkt opprettes med kanaler for både times- og kvartersoppløsning.

 

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-144655.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Nettselskapet har samlet inn eller estimert/beregnet intervallvolum for hele foregående døgn, eventuelt korreksjoner av tidligere innsendte verdier og skal sende disse til Elhub. 
Merk at det er Nettselskap som er ansvarlig for kvaliteten på måleverdiene. Det vil blant annet si at alle konstanter som behøves for å gi logisk riktig verdi må være ganget inn, for eksempel trafokonstant. Et annet eksempel på en konstant som må ganges inn er konstanten som representerer nettapet der man har to fysiske målere plassert på hver sin side av et utvekslingspunkt. Måleverdier fra den måleren som defineres som sekundær må ganges med nettapsfaktoren for å få logisk riktig verdi i forhold til referansepunkt for utvekslingspunktet.

Prosessforløp

Denne prosessen omfatter:

 • Nettselskap sender inn intervallvolum for intervallavregnede målepunkt så snart som mulig og før kl. 07:00 for foregående kalenderdøgn

 • Hele døgnet skal sendes inn samlet (23/24/25 eller 92/96/100 verdier), unntatt ved korreksjoner, eller hvis en har avtale om kortere periode for større produksjon/utveksling

 • Elhub registrerer innkomne intervallvolum på riktig målepunkt

 • Forbruksverdier og produksjonsverdier sendes kraftleverandør, nettselskap og tredjepart så snart disse er godkjent av Elhub. For kraftleverandør er det obligatorisk å abonnere på disse verdiene, mens det for de andre aktørene er valgfritt. Elhub vil for lengre perioder dele opp intervallserien. Mottakeren må kunne håndtere oppdelte perioder der delene kommer i tilfeldig rekkefølge

Avsnitt rundt spesielle forhold / varianter av denne prosessen

Denne prosessen gjelder i tillegg til forbruk også måleverditypene produksjon og utveksling.
Dersom man er plusskunde skal produksjon og forbruk registreres på samme målepunkt. Det skal da benyttes to registre. Elhub aksepterer ikke negativt forbruk i en serie intervallvolum.
Foruten AMS målere, kan en serie intervallvolum som sendes inn i denne prosessen oppstå fra de anleggstypene som er beskrevet i tabellen under.

Anleggstype

Beskrivelse

Umålte anlegg

Umålte anlegg er anlegg uten målere, som i dag enten behandles som profilavregnede eller intervallavregnede målepunkt. I de tilfeller der målte anlegg i dag behandles som intervallavregnede skal det sendes inn intervallvolum fra disse anleggene. Eksempel på dette kan for eksempel være gatebelysning der intervallverdier er beregnet ut fra effekt.


Etter innføringen av asymmetrisk korreksjonsoppgjør vil korrigeringer tilbake i tid eldre enn 6 måneder som går i kundens disfavør bli avvist av Elhub. Det betyr at korreksjoner som går i nettselskapets favør IKKE skal sendes inn til Elhub hvis de er eldre enn 6 måneder gamle

Valideringsregler

#

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Måledatainnsamler må ha gyldig tilgang til å håndtere måleverdier for målepunktet

 • Enten ved å være netteier eller ved å ha blitt gitt adgang til å håndtere måleverdier for målepunktets nettområde

EH054

3

Kanal oppgitt i melding må være registrert på målepunktet 

EH029

4

Kanal for innsendte måleverdier må være gyldig for hele perioden måleverdiene dekker

EH029

5

En måleverdiserie må være sammenhengende for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • avregningsform er Intervallavregnet

 • målepunktstatus er Aktiv

 • Kanal er Avregnet

  • Kanaler for reaktiv energi er aldri avregnet

  • For målepunkt med målepunkttype Forbruk er kanalen aktiv energi for forbruk avregnet

  • For målepunkt med målepunkttype Produksjon er kanalen aktiv energi for produksjon avregnet

  • For målepunkt med målepunkttype Kombinert er kanalen aktiv energi for forbruk og produksjon avregnet

  • For målepunkt med målepunkttype Utveksling er kanalen aktiv innkommende og utgående energi avregnet

Dette betyr:

 • Hull tillates ikke. Man kan ikke sende inn måleverdier for en dag (eller et intervall) uten å ha sendt måleverdier for foregående dag (eller intervall) med mindre man aldri har sendt inn måleverdier tidligere

 • Gamle verdier kan erstattes

 • Om målepunktet har vært inaktivt tillates hull for den inaktive perioden

 • Om måleverdiene er de første etter målepunktets aktivering kan måleverdiene starte før eller etter aktiveringsdatoen

 • Gamle hull (for eksempel som et resultat av tilbakedatert endring av målepunktstatus) tillates fylt uten ytterligere regler. Det vil si at det kan sendes inn verdier for andre dag i et todagers hull uten å ha verdi for første dag

E50

6

Måleverdier skal ikke registreres for perioder hvor målepunktet har målepunktstatus Avsluttet

EH009

7

Korrigeringer som går i sluttbrukers disfavør og er eldre enn 6 måneder gamle skal ikke sendes inn til Elhub

E86

Tidsfrister

Beskrivelse

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Intervallvolum fra forrige døgn for intervallmålte målepunkter Inkluderer:

 • Forbruk

 • Produksjon

 • Plusskunder

 • Reaktiv

 • Utveksling

 • Umålte

  Status:

 • Midlertidig

 • Estimert

 • Endelig estimert

 • Målt

Nettselskap

Elhub

Senest kl. 07:00 D+1. Alle intervallverdier for foregående døgn være innsendt samlet innen fristen. Man ønsker imidlertid at døgnet sendes inn så snart som mulig. For større produksjon og utveksling kan det etter avtale sendes inn deler av et døgn. Hvis det sendes inn flere versjoner, så vil Elhub sjekke tidsstempelet som angir versjonen av måleverdiene. Eldre verdier vil ignoreres og nyere verdier anses som korreksjoner.

Faktureringsklare intervallvolum fra intervallavregnede målepunkt
Status:

 • Estimert

 • Endelig estimert

 • Målt

Nettselskap

Elhub

Kl. 10:00 D+5. Hvis det sendes inn flere versjoner, så vil Elhub sjekke tidsstempelet som angir versjonen av måleverdiene. Eldre verdier vil ignoreres og nyere verdier anses som korreksjoner.

Korrekt cut-off i forhold til balanseavregningen vises i Elhub portalen. Intervallverdiene er faktureringsklare på det tidspunktet D+5-verdiene fryses, men kan selv om D+5 kjøringen utsettes benyttes til fakturering etter 10:00 D+5. Hvis verdiene benyttes før D+5 kjøringen er kjørt, vil det kunne bli avvik mellom totalvolumet som avregnes i balanseavregningen og totalvolumet som faktureres. I neste avviksoppgjør vil alle korrigeringene gjøres opp.

Siste frist for korreksjoner

Nettselskap

Elhub

3 år (Etter 3 år slettes intervallverdiene og Elhub beholder kun aggregerte data)

Intervallvolum

Elhub

Kraftleverandør

Umiddelbart og senest etter en time

Intervallvolum

Elhub

Nettselskap

Umiddelbart og senest etter en time

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

16 - Metering values - from Metered Data Collector

Intervallvolum

14 - CollectedData

E13 - Måleverdier, tidsserier

BRS-NO-313 - Oversendelse av intervallvolum for målepunkt

7 - Metering values - to Market parties

Intervallvolum

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E66 - Måleverdier

BRS-NO-313 - Oversendelse av intervallvolum for målepunkt


Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen CollectedData fra Måledatainnsamler til Måleverdiadministrator.

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1


Melding skal være CollectedData

EH055

2

Header

Document Type = E13

EH011

3


DocumentType/ListAgencyIdentifier = 260

EH025

4


RequestPositiveAcknowledgement skal ikke være oppgitt i melding

EH065

5

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-313

EH055

6


EnergyBusinessProcessRole= DDE

EH013

7


EnergyBusinessProcessRole/ListAgencyIdentifier = 6

EH025

8

Payload

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod må være oppgitt i melding

EH032

9


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/ResolutionDuration må være oppgitt i melding

 • Gyldige alternativer:

  • PT60M

  • PT1H

  • PT15M

 • Ugyldige alternativer:

  • PT30M

  • PT5M

  • P1D

  • P1M

  • P1Y

EH075

10


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/Start må være oppgitt i melding

Må gjenspeile ResolutionDuration

  • PT60M/PT1H må starte hver hele time

  • PT15M må starte hvert hele kvarter

EH032

11


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End må være oppgitt i melding

 • Samme regler gjelder som for ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/Start

EH032

12


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End må være større enn ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/Start

E50

13


Antall observasjoner må være lik det ventede antall observasjoner i intervallet ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/Start - ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End er ekslusiv, som betyr at perioden 2015-01-01Z - 2015-01-02Z har 24 timer og 96 kvarter

E87

14


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End skal ikke være i fremtiden

E50

15


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/Start skal ikke være mer enn 3 år tilbake i tid

E50

16


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/MeterReadingStart skal ikke være oppgitt i melding

EH066

17


ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/MeterReadingEnd skal ikke være oppgitt i melding

EH066

18


ProductIncludedProductCharacteristics må være oppgitt i melding

EH072

19


ProductIncludedProductCharacteristics/UnitType må være i samsvar med ProductIncludedProductCharacteristics/Identification

Aktiv energi 8716867000030 skal være kWh, andre skal være kVArh

EH029

20


MPDetailMeasurementMeteringPointCharacteristic må være oppgitt i melding

EH029

21


Observation må være oppgitt i melding

EH073

22


Observation/Sequence skal være i stigende rekkefølge, første element skal ha verdi 1. Hull eller repeterende verdier tillates ikke

Overnevnte gjelder for en enkelt payload. Alle payoloader har samme regel, men regelen kontrolleres ikke mellom payloader

EH077

23


Om verdi er Temporary og Estimation Code benyttes, må Estimation Code være E004

EH082

24


Om verdi er Estimated, skal Estimation Code ikke være E004

EH082JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.