Skip to main content

Virtuelle beregninger

Innledning

Virtuelle beregninger (tidligere kalt Virtuelle målepunkt) er oppsett der Elhub beregner måleverdier for enkelte eller alle kanalene i et målepunkt, i stedet for å motta måleverdier fra nettselskapet på disse. Nettselskapet sender i stedet inn måleverdier på kanaler som inngår i beregningen, på samme eller andre målepunkt. Målepunktene med beregnede kanaler håndteres likt som andre målepunkt i Elhubs forretningsprosesser.

Et predefinert sett med maler definerer hvilke beregninger som det er mulig å definere i Elhub. Det kan være en sum av flere målepunkt, eller fordeling av felles produksjon eller forbruk i en boligblokk som ikke skal avregnes separat, men som fordeles på ett eller flere andre målepunkt. Denne fordelte produksjonen eller forbruket vil da legges til eller trekkes fra innsendte måleverdier for forbruk i blokkleilighetene. Malene kan settes sammen etter hverandre, og slik støtte mer komplekse oppsett enn hver enkelt mal gir støtte for.

Notasjon:
De målepunktene der det mottas måleverdier fra nettselskapet noteres med to kanaler hver, , henholdsvis for produksjon og forbruk.
For fordelt produksjon eller forbruk brukes henholdsvis .  
Hvis resultatet er en aggregert nettoberegneing, noteres produksjon  og forbruk  for kanaler i samme målepunkt (kombinert).
Hvis resultatet er en aggregert bruttoberegning benyttes for et produksjonspunkt og for et forbruksmålepunkt
Hvert målepunkt kan vektes forskjellig i beregningen, dette noteres med vekter .
I formlene er symbolet , brukt for å angi at summen skal begrenses til å være positiv eller 0. (Negative resultat settes til 0).

Beregning av umålt forbruk eller produksjon

Beregning av umålt forbruk eller produksjon anvendes når umålt forbruk eller produksjon som skal avregnes kan beregnes basert på målinger i andre målepunkt som ligger i Elhub. Et typisk eksempel er der hvor utveksling og produksjon måles, mens alt eller deler av forbruket ikke måles. I enkelte tilfeller, som for eksempel strømforsyning til tog, så vil en kunne ende opp med et negativt forbruk, regenerert produksjon. Dermed må det settes opp 2 resultatmålepunkt, et for forbruk , og et for produksjon . Måleverdier for brutto levert produksjon , utveksling inn , målt forbruket , og utveksling ut sendes inn av nettselskapet. Målt forbruk og produksjon som inngår i beregningen vil normalt også være avregnede målepunkt. Hvis utvekslingspunktet som tas med ligger i et annet nettområde enn de avregnede målepunktene, må retningen byttes om. Utveksling Ut av nabonettområdet, skal i beregningen kobles til Inn retning i beregningen.

Det umålte forbruket  regnes ut ved å subtrahere all målt energi UT fra all målt energi INN. Samtidig regnes det ut umålt produksjon hvis forbruket skulle bli negativt i enkelte intervall. 

I eksemplet under, så er produksjon farget blått og forbruk grått. Til venstre på figuren er målingene som sendes inn til Elhub, og til høyre de beregnede verdiene som sendes ut. I beregningen av umålt forbruk eller produksjon er resultatet 2 målepunkt, et produksjonspunkt og et forbrukspunkt. Resultatet er all energi inn minus all energi ut av nettet. Resultatet gir enten umålt forbruk eller umålt produksjon i samme intervall. Den andre serien får da 0 som verdi.

Delt produksjon

Fordeling av felles produksjon lar flere boenheter dele felles produksjon. Felles produksjon kan distribueres likt eller vektet  til de ulike boenhetenes målepunkt. Vektingen kan utføres på 3 ulike måter, men beregningene ellers er like.

Tre typiske eksempler på vekting av produksjonen: 

  1. Lik vekting  , der  er antall enheter

  2. Volumvektet beregning basert på forbruk per boenhet for samme intervall (i) som produksjonen skal fordeles delt på summen av forbruk i samme intervall for , der  er målepunktets eget forbruk og er det de enkelte boenheters forbruk samme intervall

  3. Predefinert vekting. Settes manuelt basert på for eksempel boenhetens størrelse og/eller finansielt bidrag til produksjonsanlegg   der verdien må være større enn 0, og summen av alle må være 1.

Total produksjon 

Fordelt produksjon:   

Nettoproduksjon per boenhet/målepunkt. Trekker eget forbruk fra den fordelte produksjonen: 

Nettoforbruk per boenhet/målepunkt. Trekker fordelt produksjon fra eget forbruk: 

I eksemplene under, så er produksjon farget blått og forbruk grått. Til venstre på figuren er målingene som sendes inn til Elhub, og til høyre de beregnede verdiene som sendes ut. De beregnede målepunktene er plusskunder med 2 kanaler. I tillegg er det tatt med at det finnes et felles forbruk som trekkes fra produksjonen før innsending til Elhub.

Eksempel med delt felles produksjon med lik fordeling:

Eksempel med delt felles produksjon fordelt etter eget forbruk:

Eksempel med delt felles produksjon fordelt etter fast nøkkel (størrelse på leilighet):

Fordeling av felles forbruk

Fordeling av felles forbruk lar flere boenheter dele felles forbruk. Felles forbruk kan distribueres likt eller vektet  til de ulike boenhetenes målepunkt. Vektingen kan utføres på 3 ulike måter, men beregningene ellers er like.

Tre typiske eksempler på vekting av produksjonen: 

  1. Lik vekting  , der  er antall enheter

  2. Volumvektet beregning basert på forbruk per boenhet for samme intervall (i) som produksjonen skal fordeles delt på summen av forbruk i samme intervall for , der  er målepunktets eget forbruk og er det de enkelte boenheters forbruk samme intervall

  3. Predefinert vekting. Settes manuelt basert på for eksempel boenhetens størrelse og/eller finansielt bidrag til produksjonsanlegg   der verdien må være større enn 0, og summen av alle må være 1.

Total felles forbruk er 

Fordelt felles forbruk:   

Totalt forbruk per boenhet/målepunkt. Legger sammen eget forbruk og fordelt forbruk: 

I eksemplene under, så er forbruk grått. Til venstre på figuren er målingene som sendes inn til Elhub, og til høyre de beregnede verdiene som sendes ut. De beregnede målepunktene er forbruksmålepunkt.

Eksempel med delt felles forbruk med lik fordeling:

Eksempel med delt felles forbruk fordelt etter eget forbruk:

Eksempel med delt felles forbruk fordelt etter fast nøkkel (størrelse på leilighet):

Bruttoaggregering av forbruk og produksjon

Bruttoaggregering av forbruk og produksjon anvendes for sluttkunder som har to eller flere fysiske målere, der kontrakten med sluttbruker er basert på brutto produksjon eller forbruk.
Hvis settet av målepunkt i beregningen inneholder både produksjon og forbruk vil kanalene for bruttoaggregert forbruk og produksjon legges i separate resultat målepunkt, et for brutto produksjon og et for brutto forbruk. Resultat målepunktet  vil inneholde en produksjonskanal, mens inneholder en forbrukskanal.
Begge de beregnede kanalene vil kunne være større enn null på et gitt tidspunkt.
Vektene  er brukerdefinerte, men vil normalt settes til 1.

Beregnet bruttoproduksjon:

Beregnet bruttoforbruk:

I eksemplet under, så er produksjon farget blått og forbruk grått. Til venstre på figuren er målingene som sendes inn til Elhub, og til høyre de beregnede verdiene som sendes ut. I brutto beregningen er resultatet 2 målepunkt, et produksjonspunkt og et forbrukspunkt.

Nettoaggregering av forbruk og produksjon

Nettoaggregering av forbruk og produksjon anvendes for f.eks. plusskunder som har to eller flere fysiske målere og kun én kontrakt med kraftleverandør, som er basert på summen av disse. Om målepunktene med innkommende måleverdier har kanaler for både produksjon og forbruk skal oppsett for begge inkluderes i nettoberegningen for det virtuelle målepunktet. Vektene er brukerdefinerte. Resultat målepunktet vil få to kanaler, en for nettoforbruk og en for nettoproduksjon, . I dette målepunktet vil bare en kanal ha verdier større enn null på et gitt tidspunkt.

Nettoproduksjon (kanal):  

Nettoforbruk (kanal):

I eksemplet under, så er produksjon farget blått og forbruk grått. Til venstre på figuren er målingene som sendes inn til Elhub, og til høyre de beregnede verdiene som sendes ut. I netto beregningen er resultatet 1 kombinert/plusskunde målepunkt:

Tilgjengeliggjøring av oppsett og resultater

Oppsett av beregningene vises i Elhub Aktørportal

Resultater av beregningene sendes ut som intervallverdier gjennom BRS-NO-313 - Oversendelse av intervallvolum

Endringer i grunndata og kontrakter sendes ut i BRS-NO-305 - Endring på målepunkt initiert fra Elhub

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.