Skip to main content

BRS-NO-305 - Endring på målepunkt initiert fra Elhub

Oversikt

Prosess BRS-NO-305 vil benyttes for å kommunisere endringer til markedsaktørene der hvor endringene er initiert og utført i Elhub. Dette omfatter følgende situasjoner:

 1. Endringer i markedsstrukturen (Markedsaktører og Nettområder) som medfører endringer på målepunkt og kontrakter.

 1. Oppsett av beregninger i målepunkt (tidligere virtuelt målepunkt) og endring av Målepunkttype

 1. Manuelle korrigeringer av målepunkt og kontrakter utført av Elhub operatør etter avtale med markedsaktørene

Prosessen kan omfatte både Kraftleverandør/Leveringspliktig Kraftleverandør, Nettselskap og Elhub. Dette skjer sjeldent, men i tilfeller hvor det er endringer i markedsstrukturen kan mange målepunkt omfattes fra samme dato.

I visse situasjoner vil endringer av grunndata og kontrakter for målepunkt utføres i Elhub uten at dette er initiert ved en markedsprosess fra en markedsaktør. For at markedsaktørenes systemer skal være konsistente med Elhub vil Elhub informere om disse endringene ved å benytte BRS-NO-305.

Endinger i strukturdata

Prosedyrer og tidsfrister for å melde inn endringer i strukturdata vil være avhengig av hva slags endring som er aktuell. Prosedyrene vil i størst mulig grad følge eksisterende prosedyrer for å melde endringer til Statnett og Systemstøtten for Ediel. For innmelding av enkelte endringer vil det kunne være aktuellt å ha innmelding direkte til Elhub mens det for andre vil bli videreformidlet melding fra andre system i Statnett. Videre detaljering av disse prosessene vil skje på et senere tidspunkt.

Endringer i strukturdata er endringer i markedsstrukturen og inkluderer både endringer av markedsaktører og endringer i nettstruktur. Endringer i markedsstrukturen som vil kunne utløse BRS-NO-305 er følgende situasjoner:

 • Endringer av Balanseansvarlig

 • Sammenslåing av nettområder

 • Splitting og grensejustering av nettområder

 • Bytte av nettselskap i et nettområde (ved f.eks. oppkjøp / sammenslåing)

 • Endring av Leveringspliktig kraftleverandør i et Nettområde

 • Porteføljeoverføring mellom kraftleverandører (ved f.eks. oppkjøp / sammenslåing / konkurs)

Som følge av strukturdataendringer vil en mengde målepunkt bli oppdatert. Elhub vil ta ansvar for å gjennomføre disse endringene på riktigtt tidspunkt slik at integriteten opprettholdes. Markedsaktørene vil som et resultat av prosessen få tilsendt melding om endring for de målepunktene som er berørt.

Endringer i strukturdata vil kunne utløse følgende endringer for de enkelte målepunkt:

 • Bytte av Nettområde
  Elhub vil i disse tilfellene sende ut oppdaterte grunndata både til Nettselskap og Kraftleverandør

 • Overføring til Leveringsplikt eller endring av Leveringspliktig kraftleverandør i et nettområde
  Elhub vil i disse tilfellene send melding om opphør av kraftleveranse til Gammel Kraftleverandør og melding om oppstart til Leveringspliktig Kraftleverandør og Nettselskap

 • Leverandørbytte
  Elhub vil i disse tilfellene sende melding om opphør av kraftleveranse til Gammel Kraftleverandør og melding om oppstart til Ny Kraftleverandør hvis dette er avtalt med de involverte kraftleverandørene. Nettselskapet vil alltid motta melding om oppstart med Ny kraftleverandør.

Da dette gjelder et stort antall målepunkt og sluttbruker ikke vil ha et forhold til denne endringen, vil Elhub bruke døgnestimatene til å fastsette volumet som blir fordelt frem til byttedato, på alle profilavregnede målepunkt. 
Ved endring av kraftleverandør ved for eksempel oppkjøp/konkurs, vil det være behov for at kraftleverandøren kan hente ut de estimerte volumene per målepunkt, og dette kan gjøres som beskrevet i BRS-NO-315 Spørring måleverdier - kraftleverandør.

Oppsett av Beregninger i målepunkt (tidligere virtuelt målepunkt) og endring av Målepunkttype

I Elhub vil nettselskapet for spesielle scenarier kunne sett opp beregninger i målepunkt. Dette vil kunne medføre endringer av grunndata på enkelte målepunkt og i noen tilfeller også endring av kontrakter. Berørte markedsaktører vil normalt være informert om slike endringer i forkant.

Beregninger i målepunkt i Elhub kan benyttes for følgende tilfeller:

 • Plusskunder i sameier/borettslag med felles produksjonsanlegg

 • Fordeling av felles forbruk i sameier/borettslag

 • Beregnet netto forbruk eller produksjon basert på flere målepunkt

 • Samlet produksjon eller forbruk basert på flere målepunkt

For mer detaljer rundt beregningene, se: Virtuelle beregninger

Hvis et oppsettet krever endring i Målepunkttype vil Elhub sørge for at dette blir gjort. I øvrige tilfeller skal endring av Målepunkttype fremst gjøres av nettselskap gjennom "BRS-NO-302 - Oppdatering av grunndata - nettselskap", alternativt "BRS-NO-402 - Korrigeringer i grunndata – fra nettselskap" hvis det har skjedd en feil. Den vanligste endringen vil være fra Forbruk til Kombinert i forbindelse med overgang til plusskunde. Andre overganger er også mulige men vil være mindre vanlige. Hvis nettselskapet gjør en endring i målepunkttype og påvirkete kraftleverandører ikke har de riktige avtalene med balanseansvarlig i nettområdet vil Elhub overføre kontrakten til Leveringspliktig kraftleverandør gjennom denne prosessen, "BRS-NO-305 - Endring på målepunkt initiert fra Elhub".

Endringer som vil berøre de enkelte målepunkt:

 • Endring av avregningsmetode og/eller målepunktstype i forbindelse med oppsett av beregninger i målepunkt

  • Elhub vil i disse tilfellene sende ut oppdaterte grunndata både til Nettselskap og Kraftleverandør

 • Overføring til Leveringsplikt

  • Dette kan være nødvendig hvor målepunkttype blir endret og påvirkete kraftleverandører ikke har de riktige avtalene med balanseansvarlig i nettområdet. Elhub vil i disse tilfellene sende melding om opphør av kraftleveranse til Gammel Kraftleverandør og melding om oppstart av kraftleveranse til Leveringspliktig Kraftleverandør og Nettselskap

 • Avslutte kontrakt

  • Dette kan være nødvendig hvis et målepunkt ikke lenger skal være avregnet fordi avregning gjøres i et nytt målepunkt med beregnede verdier. Elhub vil i disse tilfellene sende melding om opphør av kraftleveranse til Gammel Kraftleverandør og Nettselskap

Endringer på målepunkt utført av Elhub operatør

I tilfeller hvor endringer av forskjellige årsaker ikke lar seg utføre av Markedsaktørene ved hjelp av normale markedsprosesser vil Elhub kunne bistå med å få gjennomført endringene i Elhub. Slike endringer vil alltid være avtalt med markedsaktørene i forkant.

For å sikre konsistens mellom Elhub og markedsaktørenes systemer vil det sendes ut meldinger til berørte markedsaktører hvis ikke annet er avtalt. En endring som påvirker historisk data på et målepunkt vil resultere i at Elhub sender ut meldinger om endringer med senere gyldighetsdato i målepunktet selv om disse endringer har vært kommunisert tidligere. Det innebærer at markedsaktør vil motta komplett tilstand på målepunktet fra dato for den tidligste endringen, innenfor de perioder respektive markedsaktør har tilgang.

Elhub operatøren vil kunne endre både målepunktinformasjon og kontrakter. Avhengig av hva som blir endret vil følgende meldinger kunne sendes markedsaktørene.

 • Endring av grunndata i målepunktet
  Elhub vil i disse tilfellene sende ut oppdaterte grunndata både til Nettselskap og Kraftleverandør

 • Avslutte kontrakt
  Elhub vil i disse tilfellene send melding om opphør av kraftleveranse til Gammel Kraftleverandør og Nettselskap

 • Opprette ny kontrakt
  Elhub vil i disse tilfellene sende melding om oppstart av kraftleveranse til Ny Kraftleverandør og Nettselskap

 • Endre varighet på eksisterende kontrakt
  Elhub vil i disse tilfellene sende meldinger om både oppstart og opphør for kraftleveransen til Kraftleverandør og Nettselskap

Hvis nødvendig vil Elhub sende ut måleverdier til berørte markedsaktører. Dette gjøres gjennom vanlige BRSer for utsending av måleverdier.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Markedsaktøren melder inn om en endring i strukturdata i henhold til prosedyrer for denne typen strukturdataendring. Om dette er en endring som skal meldes via Elhub Aktørportal vil en autorisert bruker hos markedsaktøren kunne logge seg på Elhub og melde inn endringen der.

image-20240129-143006.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Prosessen starter når en endring er besluttet gjennomført i Elhub. Endringen skal meldes inn i henhold til fastsatte prosedyrer og tidsfrister for aktuell endring.

Prosessforløp

Prosessen vil initieres forskjellig avhengig av hvilke endringer som skal gjennomføres. Prosedyrere for forskjellige typer endringer vil være beskrevet i mer detalj senere.

 • Endringer planlegges gjennomført og avklares med berørte markedsaktører

 • Dato for endringen avklares i henhold til gjeldende prosedyrer og tidsfrister

 • Elhub vil gjennomføre endringene, gyldig fra 00:00 på gyldighetsdato.

 • Elhub vil sende meldinger til berørte markedsaktører baser på hvilke endringer som er utført på det enkelte målepunkt

Valideringsregler

I denne prosessen sendes det kun meldinger fra Elhub. Det mottas ingen meldinger som skal valideres.

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Endringer på målepunkt initiert fra Elhub

Markedsaktør/Andre strukturdatasystemer

Elhub

Endringer skal meldes i henhold til tidsfrister for aktuell type endring. De aller fleste endringer i strukturdata og ved etablering av virtuelle målepunkter vil endringene gjøres frem i tid, senest på gyldighetsdato.

Effektuering av endring

Elhub

Elhub

Avhengig aktuell type endring. Vil gjøres på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Informasjon om endring

Elhub

Markedsaktør

Kort tid etter effektuering av endring, gjeldende fra 00:00 på gyldighetsdato.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

2 - Start of supply - to Balance Supplier

Leveringsplikt

1 - RequestStartOfSupply

392 - Anmodning om Leverandørskifte

BRS-NO-305 Endring i strukturdata

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Leveringsplikt

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-305 Endring i strukturdata

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Oppstart

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-305 Endring i strukturdata

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret målepunktdata

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-305 Endring i strukturdata

11 - End of supply - to Balance Supplier

8 - NotifyEndOfSupply

406 - Varsel om oppsigelse

BRS-NO-305 Endring i strukturdata

14 - Start in metering point - to Grid Access Provider

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-305 Endring i strukturdata

23 - End in metering point - to Grid Access Provider

8 - NotifyEndOfSupply

406 - Varsel om oppsigelse

BRS-NO-305 Endring i strukturdata
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.