Skip to main content

BRS-NO-311 - Målerstand og antatt årsvolum fra kraftleverandør

Oversikt

Målerstand (på profilavregnet målepunkt) og antatt årsforbruk (på profilavregnede målepunkt) kan sendes fra kraftleverandøren når som helst. I enkelte BRS-er forventes det en målerstand innenfor frister gitt i de aktuelle BRS-ene.

Målerstand kan alternativt registreres via nettselskapets egne måleravlesningskanaler.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-143029.png

 

Sekvensdiagram: målerstand fra kraftleverandør

image-20240129-143036.png

 

Sekvensdiagram: oppdatering av antatt årsforbruk fra kraftleverandør

Starttilstand

Kraftleverandøren har fått inn en målerstand på er profilavregnet målepunkt eller nytt antatt årsforbruk på et profilavregnet målepunkt, fra en sluttbruker. En endring i antatt årsforbruk vil normalt være knyttet til innflytting og permanente endringer i for eksempel antall personer i husholdningen eller utvidelser/endringer i bruken av eiendommen. 
Kraftleverandøren skal kun sende antatt årsforbruk på initiativ fra sluttbruker. Det er viktig at denne funksjonaliteten ikke blir misbrukt da det kan medføre ekstra arbeidsbelastning hos nettselskapene.

Prosessforløp for målerstand fra kraftleverandør

 • Målerstand innhentes fra sluttbruker. Prosessen er ment å brukes i nåtid. Det skal ikke sendes inn verdier for datoer langt tilbake i tid, og datoen kan ikke være frem i tid.

 • Gjelder kun for profilavregnet målepunkt, og målepunktet må være profilavregnet den datoen meldingen sendes inn.

 • Kraftleverandør sender meldingen «4 - Målerstand fra kraftleverandør» til målepunktadministrator (Elhub)

 • Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under. 

 • Nettselskapet informeres fra Elhub gjennom meldingen «19 - Anmodning om måleverdier»

 • Nettselskapet kontrollerer målerstanden. Ved feil avvises målerstanden ved å sende melding til Elhub inneholdende gyldig feilkode. Opprinnelig målerstand identifiseres ved å referere til melding og meldingsdel som nettselskapet mottok målerstand i. Elhub informerer kraftleverandøren om avvisningen umiddelbart. Nettselskapet skal bruke følgende feilkoder for å avvise målerstand:

  • E19 hvis målerstand ikke er innenfor grenseverdier

  • E50 hvis målerstand er for en ugyldig dato.

  • EH089 hvis rapportert målerstand er lik tidligere estimert målerstand

  • EH090 hvis måler er fjernavlest

 • Senest 3 virkedager etter at melding «19 - Anmodning om måleverdier» er mottatt sender nettselskapet validert resultat gjennom Elhub med meldingen «16 - måleverdier», i henhold til «BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier» for profilavregnede målepunkt. 

 • Hvis nettselskapet allerede har registrert en målerstand mellom 9 virkedager før målerstanden i BRS-NO-311 og frem til dagens dato, kan nettselskapet velge om de ønsker å registrere målerstanden fra BRS-NO-311.

Prosessforløp for oppdatering av antatt årsforbruk fra kraftleverandør

 • Kraftleverandøren sender melding om oppdatering av antatt årsforbruk til Elhub. Gjelder kun profilavregnede målepunkt.

 • Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under.

 • En gyldighetsdato lengre tilbake i tid enn 5 dager, vil ikke ha noen praktisk effekt, og bør derfor unngås.

 • Elhub videresender anmodning om nytt antatt årsforbruk til nettselskapet.

 • Senest 3 virkedager etter at melding med anmodning om nytt årsforbruk er mottatt, sender nettselskapet validert resultat gjennom Elhub med meldingen « 16 - årsforbruk », i henhold til «BRS-NO-317 Oppdatering av antatt årsforbruk».

Valideringsregler for «Målerstand fra kraftleverandør» og «Antatt årsforbruk fra kraftleverandør»

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Målepunkt må være et avregningspunkt

EH010

3

Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid

EH032

4

Kraftleverandør som initierer prosessen må ha kontrakt for forbruk med en balanseansvarlig i nettområdet som målepunktet er i

E16

5

Avregningsform må være Profilavregnet

EH038

Valideringsregler for «Avvisning av målerstand fra nettselskap»

Validering

Feilkode

1

Opprinnelig prosess må være registrert i Elhub

EH033

2

Opprinnelig målerstand fra kraftleverandør må være registrert i Elhub

EH086

3

Netteier som sender avvisning av målerstand må være samme som mottok opprinnelig melding

EH033

4

Minimum én avvisningsårsak må være spesifisert

EH085

Tidsfrister for «Målerstand fra kraftleverandør»

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Dato

Kraftleverandør

Elhub

Når som helst. Er avlesningen knyttet til en BRS, gjelder tidsfristene som beskrevet i aktuell BRS.

Anmodning til nettselskap

Elhub

Nettselskap

Umiddelbart og senest etter en time

Avvisning av målerstand

Nettselskap via Elhub

Kraftleverandør

Så fort målerstand er validert å være feil. Senest 3 virkedager etter mottak av anmodning.

Validert måleverdi

Nettselskap via Elhub

Ny og eventuelt gammel kraftleverandør

Senest 3 virkedager etter mottak av anmodning

Tidsfrister for «Antatt årsforbruk fra kraftleverandør»

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antatt årsforbruk

Kraftleverandør

Elhub

Når som helst

Anmodning til nettselskap

Elhub

Nettselskap

Umiddelbart og senest etter en time

Antatt årsforbruk

Nettselskap

Elhub

Senest 3 virkedager etter mottak av anmodning

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

4 - Meter reading - from Balance Supplier

Målerstand

14 - CollectedData

E65 - Målerstand

BRS-NO-311 Målerstand og antatt årsforbruk

4 - Meter reading - from Balance Supplier

Målerstand

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-311 Målerstand og antatt årsforbruk

19 - Meter index_Estimated yearly consumption from Balance Supplier - to Metered Data Responsible and Grid Access Provider

Målerstand

14 - CollectedData

E39 - Anmodning om målerstand/årsforbruk

BRS-NO-311 Målerstand og antatt årsforbruk

19 - Meter index_Estimated yearly consumption from Balance Supplier - to Metered Data Responsible and Grid Access Provider

Målerstand

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-311 Målerstand og antatt årsforbruk

16 - Metering values - from Metered Data Collector

Periodevolum, stand

14 - CollectedData

E30 - Måleravlesing

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

4 - Meter reading - from Balance Supplier

Årsforbruk

14 - CollectedData

E65

BRS-NO-311 Målerstand og antatt årsforbruk

4 - Meter reading - from Balance Supplier

Årsforbruk

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-311 Målerstand og antatt årsforbruk

19 - Meter index_Estimated yearly consumption from Balance Supplier - to Metered Data Responsible and Grid Access Provider

Årsforbruk

14 - CollectedData

E39 - Anmodning om målerstand/årsforbruk

BRS-NO-311 Målerstand og antatt årsforbruk

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Årsforbruk

21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-317 Oppdatering av antatt årsforbruk

Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen CollectedData fra Kraftleverandør til Målepunktadministrator og meldingen Acknowledgement fra Nettilknytningstilbyder til Målepunktadministrator.

Målerstand og antatt årforbruk fra kraftleverandør:

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være CollectedData

EH055

2

 

Document Type = E65

EH011

3

 

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-311

EH055

5

 

EnergyBusinessRole = DDQ

EH013

6

Payload

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/Start må være oppgitt i melding

EH034

7

 

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/ResolutionDuration skal ikke være oppgitt i melding

EH034

8

 

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/MeterReadingStart skal ikke være oppgitt i melding

EH034

9

 

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End skal ikke være oppgitt i melding

EH034

10

 

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/MeterReadingEnd skal ikke være oppgitt i melding

EH034

11

 

PayloadEnergyTimeSeries/Observation skal ikke være oppgitt i melding

EH034

12

 

ProfiledObservation/Metered skal ikke være oppgitt i melding

EH034

13

 

ProfiledObservation/Stipulated skal ikke være oppgitt i melding

EH034

14

 

ProfiledObservation/Withdrawn skal ikke være oppgitt i melding

EH034

15

 

For hver meldingsdel inneholdende målerstand:

 • ProfiledObservation/Meterindex må være oppgitt i melding

EH034

16

 

For hver meldingsdel inneholdende antatt årsforbruk:

 • AnnualPeriodEstimatedMetrics/Total må være oppgitt i melding

EH034

Hver melding kan inneholde flere målerstand og/eller antatt årsforbruk. Hver målerstand og antatt årsforbruk skal oppgis i separat meldingsdel (payload).

Avvisning av målerstand fra nettselskap:

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være Acknowledgement

EH055

2

 

Document Type = 294

EH011

3

 

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 6

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-311

EH055

5

 

EnergyBusinessRole = MDR

EH013

6

Payload

StatusType = 41

EH087

7

 

OriginalPayloadReference må være oppgitt i melding

EH086

8

 

ResponseReasonType må være oppgitt i melding

EH085

9

 

ListAgencyIdentifier(ResponseReasonType) må samsvare med feilkode

EH025

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.