Skip to main content

Utregning av antatt årsvolum (Kommende endring)

Dette er en fremtidig versjon av BRSen som er antatt å tre i kraft Q3 2024 og Q1 2025. Endringen anses som en vesentlig endring og må godkjennes av RME. Endringens ikrafttredelse forutsetter RMEs godkjennelse.

Innledning

Beregning av antatt årsvolum er en forskriftsfestet oppgave Elhub gjør. På denne siden står det beskrevet hvordan Elhub regner ut dette og hvor ofte. Elhub regner ut både antatt årsforbruk og anttatt årsproduksjon selv om det kun er forbruket som er forskriftfestet. For informasjon om hvordan dette sendes ut til netteier og kraftleverandør se BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsvolum (kommende endring)

Beskrivelse av beregningen

Elhub vil med jevne mellomrom kjøre en jobb for å beregne antatt årsvolum for alle avregnede målepunkt som ligger i Elhub. Ved beregning av nytt antatt årsvolum vil Elhub sende melding til kraftleverandør og netteier på målepunktet med ny verdi.

Utregning av antatt årsforbruk

Utregningen av antatt årsforbruk tar hensyn til hvor mye historikk det er på et målepunkt og når netteier sist har oppdatert det antatte årsforbruket. Hvis det er 1 år eller med med måleverdier på et målepunkt, og det er mer enn 1 år siden netteier sist har oppdatert det antatte årsforbruket regnes det ut på følgende måte:

Intervallforbruk_dag(n) er summen av avregnet forbruk på et målepunkt for dag n.

Hvis det er færre enn 365 dager med måleverdier på målepunktet vil antatt årsforbruk beregnes på følgende måte:

Hvor x er antall dager det finnes måleverdier for.

I tilfeller hvor netteier har oppdatert antatt årsforbruk manuelt vil Elhub gå ut i fra at grunnen til dette er en endring på målepunktet. Historikk fra før årsforbruket ble oppdatert blir da ikke inkludert i beregningen:

x vil her være antall dager siden manuelt oppdatert antatt årsforbruk sendt inn fra markedet.

Utregning av antatt årsproduksjon

Antatt årsproduksjon regnes ut på akkurat samme måte som antatt årsforbruk bare at det bruker produksjonsverdier istedenfor forbruksverdier.

Oppdatering og utsending

Elhub vil kun oppdatere antatt årsfvolum hvis det er over en viss prosentvis endring av nåværende verdi. Prosentsatsen vil bli vedtatt i Elhub Brukerforum. Utsendingen vil skje gjennom BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsvolum (kommende endring)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.