Skip to main content

BRS-NO-302 - Oppdatering av grunndata - nettselskap

Oversikt

Prosessen for oppdatering av grunndata fra nettselskapet omfatter innsending av data for målepunktet og nett-tilknytningsavtale som nettselskapet er ansvarlig for. Enkelte av oppdateringene kan være av en slik art at kraftleverandøren skal informeres om disse.

Nettselskapet har ansvaret for å oppdatere Elhub med følgende typer grunndata:

 • Alle grunndata for målepunkt

 • Relevant anleggsinformasjon inkl. adresse

 • Relevante grunndata for avregning

Så lenge sluttbruker ligger på leveringsplikt, kan nettselskapet også oppdatere kundedata inkl. utvidet lagring av måleverdier (gjennom BRS-NO-301).
Kun data som det er gitt skrivetilgang til er tilgjengelig for oppdatering.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-142919.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Dataelement som nettselskapet har ansvar for å oppdatere i et målepunkt er endret. Nettselskapet har mottatt og oppdatert disse data i egne systemer.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Oppdateringer i grunndata kan sendes inn for endringer som skal effektueres i fremtiden, men maks 3 virkedager frem.

 • Basert på starttilstanden sender nettselskapet melding «15 - Oppdatering av grunndata (MP data)» til Elhub, med dato for effektuering av oppdateringene.

 • Hvis Elhub utleder data på målepunktet, for eksempel verdi for Ekskludert fra avregning på kanalene, sendes informasjon om dette til nettselskapet

 • Med utgangspunkt i den mottatte meldingen og i de tilfeller der informasjon er relevant for kraftleverandøren, sender Elhub meldingen «6 - Oppdatering av grunndata (MP data)» til kraftleverandøren umiddelbart.

  • Meldingen inneholder all informasjon som er registrert i Elhub på målepunktet fra gyldighetsdato og fremover.

 • Ved endring av avregningsform fra profilavregnet til intervallavregnet kreves estimert årsforbruk.

  • Dette må sendes inn med BRS-NO-317.

Korrigere

Hvis feil blir oppdaget, er det mulig å korrigere grunndata tilbake i tid, gjennom «BRS-NO-402: Korrigeringer i grunndata – fra nettselskap». Korrigeringer i Målepunktdata eller Avregningsdata kan påvirke allerede utførte beregninger, og ny kjøring eller et avviksoppgjør kan være nødvendig.

Valideringsregler

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Målepunkt må være et avregningspunkt

EH010

3

Dato for oppdatering av grunndata fra nettselskap må være innenfor tidsfristene

EH003

4

Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid

EH032

5

Målepunktstatus skal ikke være Avsluttet

EH009

6

Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er i

E0I

7

Avregningsform skal ikke være Profilavregnet hvis målepunkttype er Produksjon eller Kombinert

EH038

8

Kun de følgende undertype for forbruk kan være spesifisert for målepunkt med avregningsform Profilavregnet:

 • Forbruk

EH026

9

Innhentingsmetode må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt

EH026

10

Målernummer må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt

EH027

11

Prioritet må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og Kombinert

EH026

12

Installert effekt må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Produksjon og Kombinert

EH026

13

Effektgrense må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og Kombinert

EH026

14

All avgiftsinformasjon må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og Kombinert

EH028

15

Avlesningsfrekvens må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet

EH026

16

Startdato for avlesningssyklus må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet

EH026

17

Startdato for avlesningssyklus hvis oppgitt i prosessen må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid

EH032

18

Målerkonstant må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet

EH027

19

Antall siffer må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet

EH027

20

Kanal for periodevolum må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Forbruk

 • avregningsform er Profilavregnet

 • målepunktstatus er Aktivt

EH029

21

Kanal for 60 minutters aktiv energi for forbruk må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Forbruk

 • avregningsform er Intervallavregnet

 • avlesningsoppløsning er 60 minutter

 • målepunktstatus er Aktiv

EH029

22

Følgende kanaler:

 • 60 minutters aktiv energi for forbruk

 • 60 minutters aktiv energi for produksjon

må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Kombinert

 • avregningsform er Intervallavregnet

 • avlesningsoppløsning er 60 minutter

 • målepunktstatus er Aktiv

EH029

23

Kanal for 60 minutters aktiv energi for produksjon må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Produksjon

 • avregningsform er Intervallavregnet

 • avlesningsoppløsning er 60 minutter

 • målepunktstatus er Aktivt

EH029

24

Kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Forbruk

 • avregningsform er Intervallavregnet

 • avlesningsoppløsning er 15 minutter

 • målepunktstatus er Aktiv

EH029

25

Kanal for 15 minutters aktiv energi for produksjon må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Produksjon

 • avregningsform er Intervallavregnet

 • avlesningsoppløsning er 15 minutter

 • målepunktstatus er Aktiv

EH029

26

Følgende kanaler:

 • 15 minutters aktiv energi for forbruk

 • 15 minutters aktiv energi for produksjon

må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Kombinert

 • avregningsform er Intervallavregnet

 • avlesningsoppløsning er 15 minutter

 • målepunktstatus er Aktiv

EH029

27

Minimum én kanal må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • avregningsform er Ikke avregnet

 • målepunktstatus er Aktivt

EH029

28

Avlesningsoppløsning må være spesifisert for målepunkter hvor avregningsmetode er Intervallavregnet eller Ikke-avregnet

EH096

29

Anleggsbeskrivelse må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Produksjon eller Kombinert

EH094

30

Avregningsform skal ikke være "Ikke avregnet" for de perioder målepunktet har kraftkontrakter

EH017

31

Antatt årsforbruk må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet

EH030

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Tidligst dato for endring – min

Nettselskap

Elhub

Dagens dato

Senest dato for endring – max

Nettselskap

Elhub

3 virkedager etter innsendelsesdato

Videresende

Elhub

Kraftleverandør

Så snart informasjon er mottatt og prosessert, og senest innen 1 time etter mottak.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider


21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider


37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret målepunktdata

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata

Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestUpdateMasterDataMeteringPoint fra Nettilknytningstilbyder til Målepunktadministrator.

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

EH055

2

Document Type = E58

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-302

EH055

5

EnergyBusinessRole = DDM

EH013

6

Payload

Kun én PayloadMasterDataMPEvent er tillatt oppgitt i melding

EH092

7

PayloadMasterDataMPEvent/Identification skal ikke være oppgitt i melding

EH092

8

StartOfOccurrence må være oppgitt i melding

EH032

9

MeteringPointType må være oppgitt i melding hvis MPDetailMeteringPointCharacteristic er oppgitt i melding

EH039

10

MeteringPointType skal ikke være Utveksling (E20)

EH039

11

MeteringPointSubTypeConsumption må være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17) eller Kombinert (E19)

EH026

12

MeteringPointSubTypeConsumption skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH026

13

MeteringPointSubTypeProduction må være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18) eller Kombinert (E19)

EH026

14

MeteringPointSubTypeProduction skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17) 

EH026

15

InstalledCapacity skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17)

EH026

16

ContractedConnectionCapacityValue skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH026

17

Priority skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH026

18

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

EH033

19

PhysicalStatusType skal ikke være oppgitt i melding

EH026

20

AnnualPeriodEstimatedMetrics skal ikke være oppgitt i melding

EH030

21

MeteringGridAreaUsedDomainLocation skal ikke være oppgitt i melding

EH064

22

NumberOfDigits må ha verdi mellom 4 og 10 (ikke mindre enn 4 og ikke større enn 10)

EH027

23

MeterReadingOccurrenceType skal ikke være 5 minutter (PT5M)

EH096

24

ChannelResolutionType skal ikke være 5 minutter (PT5M)

EH029

25

ExcludeFromSettlement skal ikke være oppgitt i melding

EH029

26

ProductIncludedProductCharacteristics skal ikke være Energy Active 6015 Transformed (4700000000201), Energy Active Profiled (4700000000101), Energy Active Virtual Distributed (4700000000301), Energy Active Virtual Gross (4700000000302) eller Energy Active Virtual Net (4700000000303)

EH029

Elhub har logikk for å håndtere tomme felter i meldingen. For beskrivelse av hvordan dette virker se Elhub BIM Business Information Model side Updating/clearing of element content.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.