Skip to main content

BRS-NO-318 - Oppdatering av parametre for nettap

Oversikt

Denne prosessen er kun aksesserbar via Elhub Aktørportalen. 

Nettselskapet initierer «Oppdatering av parametre for nettap» ved å oppdatere parametrene for nettap i nettområde i Elhub portalen. Det er viktig å ha god kvalitet på nettapsparametrene da de brukes for å estimere profilavregnet forbruk i nettområdet

Det er mulig å kvalitetssikre/simulere parameterne ved å sjekke mot historiske data. Nettselskapet vil da kunne se om parametrene gir forventet nettap.

Det er to forskjellige nettapsparametre netteier kan sette:

  • Tomgangstap - Denne konstanten representerer tomgagnstapet i nettet på grunn av spenningssatte komponenter

  • Tapskonstant - Denne parameteren representerer tapet som en andel av den kvadrerte brutto innmatingen. 

Nettselskapet trenger ikke å oppdatere nettapsparametrene ved overgang til 15 minutters avregning, men noe justering kan være nødvending, spesielt hvis energiflyten har store variasjoner innad i en time. Tomgangstapet har benevning kWh og tapskonstanten har benevning 1/kWh. Ved 15 minutters avregning vil Elhub regne om parameterne til 15 minutters oppløsning.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-144731.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Et nettselskap ønsker å endre parametere for nettapsberegning for et nettområde. Dette kan være tilfelle når nettet har blitt utbygd eller endret mye siden forrige gang parameterne ble oppdatert.

Prosessforløp

  • Nettselskapet logger inn og velger oppsett for nettap i Elhub Aktørportal.

  • Nettselskap oppdaterer parametre for nettap.

    • Elhub kan kvalitetssikre/simulere nettap med de nye parameterne.

  • I enkelte spesielle nett som produksjonsnett og subnett med kun intervallserier, kan en få tillatelse til å sende forbrukserier som dekker hele innmatingen. Disse nettene må merkes spesielt, da Elhub validerer nettap og gir feilmelding hvis tapet ikke stemmer med beregningsmetoden. Ta i så fall kontakt med Elhub via post@elhub.no.

  • Nettselskap bekrefter de nye parameterne eller avbryter.

Hvis valgte parametre gir et for stort nettap, eller at metoden ikke stemmer med grunndata for målepunktene i nettområdet, så vil den daglige beregningen feile. Dette vil vises i Aktørportalen, og feilen må rettes umiddelbart. Se også BRS-NO-321 - Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap

I hvert avviksoppgjør vil nettap være motpost for alle korreksjoner. Dermed vil Elhub gjøre et løpende tapsoppgjør, der kraftleverandøren for tap vil blir belastet/kreditert endringen i tap fra forrige avviksoppgjør. Se også BRS-NO-503 - Rapportering grunnlag for avviksoppgjør

Størrelsen på tapet endres derfor for hvert avviksoppgjør, og siste oppdaterte verdi vil vises i Aktørportalen i rapporten "Oversikt nettap".


Valideringsregler

#

Validering

Feilmelding

1

Oppdaterte parametere for nettap er gyldige

Parameterne testes umiddelbart på siste sett med måleverdier, og viser brukeren hva det vil gi av nettap. Dermed er det opp til brukeren å avgjøre om verdiene er feil, og brukeren kan bekrefte ved å lagre.

Tidsfrister

Beskrivelse

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Oppdaterte parametre for nettap

Nettselskap

Elhub

Når som helst

Avvisning av parametre

Elhub

Nettselskap

Umiddelbart i GUI

Forespørsel om bekreftelse på oppdaterte parametre for nettap

Elhub

Nettselskap

Umiddelbart i GUI

Oppdaterte parametre for nettap (bekreftelse)

Nettselskap

Elhub

Ved lagring

Meldingsreferanser

Denne prosessen er kun aksessbar via GUI, ingen meldinger.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.