Skip to main content

BF21/4 Møtenotater

Dato: 22.04.2021

Sted: Microsoft Teams

PresentasjonBF21-04 20210422 Elhub brukerforum.pdf

Deltakere:

Anita Ystmark, Arva
Aud Bjerga Sigurdsen, Lyse
Audun Brekke Sandhaug, Agder energi Nett
Benedicte Næss, Glitre Energi
Bente Løyning, Lyse
Christian Moe, Ringerikskraft
Frode Fausa, CGI
Gideon Ovadya, BKK Nett
Grete Øwre, Tensio
Helen Haave, HansenCX
Helga Kleppe, Fjordkraft
Helge Grimstad, BKK Nett
Henning Haldsrud, Tieto Evry
Ida Roksund Gundersen, Fortum
Ingrid Frisli, Eidsiva
Irene Linchausen, Arva
Ivar Moen, Fortum
Jarle Stava, Lyse
Jon Egil Spetaas, Brady PLC
Jorun Eggen, Entro
Kristi Gullstein, Ustekveikja
Kristine Solberg Pedersen, Glitre Energi
Lars Erik Olsen, Nettalliansen
Lars Ellingsgard, Elvia
Lillian Bakken, CGI
Liv Helgesen Eppeland, Agder Energi Nett
Magnus Olsen, Lyse
Marit Andersen, Elvia
Morten Torgalsbøen, Statnett
Nina Ishaug Halvorsen, Skagerak Energi
Sandra Schau, Fortum
Siri Hetland Myrset, Istad
Stine Bølgenhaugen
Therese Ernestus Hellingsrud, Elvia
Thor Arne Heggtveit, VTK
Tina Hansen, Agder Energi
Uy Tran, NVE RME

Deltakere Elhub

Alf Olevik Ulvan
Anne Stine Laastad Hop
Christine Rynning-Tønnesen
Christoffer Sannes
Eigil Gjelsvik
Henrik Simonsen
Ingrid Lofthus
Ingvar Flaten Aarnes
Jørgen Nafstad Møller
Kim Charlotte Elvestad
Leif Morland
Maria Georges
Ola Tuntland Garmann
Victoria Charlotte Lund

TidSakAnsvarlig
10.00

Status åpne brukerforumsaker og saker som er lukket siden sist

 • Forbedringssaker under arbeid - https://dok.elhub.no/bf/forbedringssaker-under-arbeid
  • EI-270 Bransjestandard for utregning av estimert årsforbruk, ansvaret flyttes til Elhub:
   • Fjordkraft: Det mangler fortsatt årsforbruk på endel målepunkter. Vi oppfordrer alle netteiere til å sende inn EAC
   • Grete Øwre, Tensio: Det er ingen grunn til at netteiere ikke skal sende over årsforbruk med en gang, selv om det er estimert.
   • Ustekveikja: Vi ønsker at kraftleverandør også kan få se suspekte årsforbruk, ikke bare netteier.
    • Elhub ser på muligheter for det
  • EI-840 Vurdere utvidet funksjonalitet for innsyn i og sletting av forespørsler i BRS-NO-601:
   • Fjordkraft: Denne bør prioriteres opp og vi ønsker status i neste BF
    • Elhub jobber med saken selv om den har en prioritet 3
 • Forbedringssaker i backlog - https://dok.elhub.no/bf/forbedringssaker-i-backlog
 • Lukkede forbedringssaker - https://dok.elhub.no/bf/lukkede-forbedringssaker
Eigil Gjelsvik
10.15

Status Elhub - månedsrapport mars

Eigil Gjelsvik

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Ulvan

10.30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

 • Therese Ernestus Hellingsrud, Elvia:
  • Vi opplever veldig lang behandlingstid på noen saker vi sender til Elhub, opp til tre uker. Er det en grunn til det?
   • Elhub: Sjekk gjerne om dere har fått en REQ-bekreftelse på at vi har mottatt saken, vi synes det er merkelig at vi har brukt så lang tid på saker da vi statistikken vår viser noe helt annet. Elhub sjekker opp i dette sammen med Elvia.
 • Jorun Eggen, Entro:
  • Vil nevne at Brukerforum er et fint rapporteringsforum som vi er veldig fornøyd med. Ellers ønsker vi gjerne tilbakemelding på hvordan det går med saken rundt godkjenning av Tredjepartsforespørsler for sluttbrukere.
   • Elhub og NVE har et møte senere denne uken og håper vi kan komme med en tilbakemelding snart, men det er en krevende sak hvor en endelig beslutning vil ta noe tid.
 • Kristi Gullstein, Ustekveikja:
  • Vi kommer til å sende endel BRS-NO-301 fremover, det er bare å kontakte oss om noen har spørsmål.
 • Tonje Christoffersen, LOS:
  • Historikkinformasjonen på avviksprofilen i Elhub: Det er vanskelig å se hvilke endringer som er gjort når det ikke er historikk på det som er sendt inn med samme fra og til dato.
   • Elhub: Fint om du sender oss en skriftlig henvendelse på dette, så kan vi se på det.
 • Magnus Olsen, Lyse:
  • Vi støtter Entros innspill om at det er veldig viktig å få opp en effektiv løsning for godkjenning av Tredjeparter. Målerdata for bedrifter må åtilgjengeliggjøres slik at man får til innovasjon
 • Nina Ishaug Halvorsen, Skagerak Energi:
  • Stor applaus til kraftleverandører som har begynt å oppgi mer informasjon til nettselskapet via BRS-NO-601. Dette er veldig nyttig og vi setter veldig pris på dette

11:??

Orientering fra RME

Fornyelse av tilgang til vask mot Folkereregisteret. RMe orienterte om at de er i prosess med Skatteetaten for å fornye aktørenes tilgang til oppslag og ajourhold mot Folkreregisteret. RME har informert Skatteetaten om at de anser rettighetspakken "Offentlige og private virksomheter uten hjemmel" som den mest effektive og hensiktsmessig. Skatteetaten har informert om at denne pakken ikke gis dersom det ikke er strengt nødvendig og at effektivitetshensyn ikke vurderes. Skatteetatens utgangspunkt er derfor at bransjen bør ha pakken "Privat". Lyse mener det er viktig at man kan søke kun på fødselsnummer da kunden skal oppgi dette som identifikasjon og at andre opplsyninger som navn kan staves feil og at dersom dette kreves i tillegg blir prosessen for kvalitetssikring av sluttbrukeridentifikasjon mindre automatisert og mindre effektiv. Lede mener det ikke vil være et problem for dem dersom de får pakken "Privat"

Asymmetrisk oppgjør

Uy la frem usikkerheten rundt tolkningen av om asymmetrisk oppgjør også skal gjelde profilavregnede målepunkt, og ønsket innspill på hva nettselskapene tenker rundt utfordringen ved å inkludere profilavregnede målepunkt.

Det var en unison tilbakemelding om at det kom som en overraskelse og ikke kunne være i tråd med intensjonen. Det ble ikke nevnt i høringen forut for gjeldene forskrift, og vil være i konflikt med paragrafen som sier at ikke alle profilavregnede målepunkt vil ha avlesning oftere enn 1 gang i året.

Nettselskapene har derfor ikke hatt mulighet for å kommentere dette i høringen. Det er heller ikke dokumentert noen nytteverdi eller gjort noen konsekvensanalyse.

Det var også en unison tilbakemelding ift at det vil kreve omfattende endringer i systemene, både hos aktørene og hos Elhub. Det er urealistisk å få gjort en konsekvensanalyse og eventuelt gjøre nødvendige endringer. Siden en avlesning vil dekker en periode som krysser en eventuell grense for asymmetrisk oppgjør. Det vil enten bety omfattende endringer i nettselskapets rutiner, eller omfattende endringer i avviksoppgjøret og utsending av måleverdier fra Elhub.

Elhub kan heller ikke se at det er dokumentert noen gevinster med å inkludere profilavregnet forbruk i bestemmelsen.

I tillegg ville en slik løsning ført til potensielt mange konflikter med sluttbruker ift avlesing og spekulasjon i at nettselskapet ikke kan fakturere høyere beløp enn det Elhub har estimert, eller det sluttbruker først sender inn.

Uy tar innspillene tilbake til ny diskusjon hos NVE


11.30

EI-383 Forbedre prosess for innflytting i inaktivt målepunkt

Elhub orienterte om planen for innføring av EI-383 i juni. Ingen kommentarer

Truls Løken Krohn
11.40

EI-904 Endre navn på Elhub Web Plugin til Min side

 • Elhub ser behov for en mer intuitiv og selvforklarende inngang til plugin for sluttbrukere som har blitt henvist til elhub.no. Henvisning til elhub.no skjer både fra kraftleverandører, nettselskaper og fra tredjeparter. Elhub ønsker derfor å endre navn på Welhub web plugin til Min Side
 • Lyse: Er skeptisk til navnet "Min side", da sluttkunder skal logge inn hos kraftleverandøren for å lese av forbruk. En eventuell minside-løsning bør kun brukes til å gi tilgang til Tredjeparter etc. Min Side kan skape forvirring hos sluttkunder og ødelegge konkurransen om å tilby best løsning for avlesning av forbruk mellom kraftleverandører.
 • VTK: Enig med lyse i dette, om Kraftleverandører henviser til Elhub må de læres opp til at Elhub ikke skal brukes til forbruksavlesning.
 • Elhub: Målet er ikke å konkurrere med kraftleverandører om best løsning for visning av forbruk. Målet er å gjøre det lettere og mer intuitivt for sluttbrukere å finne frem hos oss når de blir henvist til elhub.no (kraftleverandører henviser ofte til Elhub), både for å gi tilgang og for å se måleverdier. Vi vil jobbe med å formulere beskrivelsen av Min Side slik at det kommer frem hva formålet er. 
Alexander Stokke Dybwad
12.30

Behandling av kode 4 klientadresser (adresser 

 • Taushetsbelagt informasjon fra DSF/FREG. Per i dag har ingen kraftselskaper hjemmel til å hente ut kode 4-adresser fra DSF/ FREG.
 • Registrering av adresse som indikerer f.eks. fengsel eller psykiatrisk institusjon medfører at man lagrer hhv. informasjon om domfellelse (særlige krav til registrering) helseopplysninger (særlig kategori personopplysninger, med særlige krav til registrering). Vanskelig for bransjen å avgjøre om adresse er ansatt eller innsatt. I mange tilfeller er adressen gitt fra sluttkunden selv, men større krav til registrering gjelder likevel. Bransjen bør søke å finne rutiner som unngår registrering av slike opplysninger, men som likevel ivaretar behov for/ plikt til post- og fakturaadresse i meldingsutvekslingen. 
 • Skagerak Energi: Vi får ikke evt. ny adresse hos et sykehus eller i fengsel fra Folkeregisteret. Vi forholder oss kun til adresse som er oppgitt av den som har bestilt strøm.
 • En rask sjekk i løpet av møtet viser at f.eks. en del fengsler har "fengsel" som del av adresse. 
 • Konklusjon: Vi bør unngå c/o-adresse som inneholder institusjonsnavn etc. Vanlig postadresse er ok så lenge institusjonen ikke framgår i adressen. Elhub/ SSE gjør en avsjekk ift. Kriminalomsorgen, Posten og evt. andre institusjoner om posten da kommer fram før dette landes som endelig rutine. 
Anne Stine Hop
12.50

Regime for bruk av produksjonsdata i Elhubs Market Trial miljø

 • Tensio: Er det så stor forskjell at det bare er noen få som har behov for å teste på produksjonsdata?
  • Elhub: Hovedessensen her er at man skal kjøre på fiktive data og at de som har behov for produksjonsdata må gi beskjed om det. Vårt inntrykk er at de fleste kan teste på fiktive data.
 • Lede: Vi synes dette er en veldig fin løsning.
 • Fortum: Jeg ser ikke hvorfor sikkerheten i testmiljø skal være noe dårligere enn i Elhub?
  • Elhub: Samme sikkerhet som i Elhubs produksjonsmiljø er en grunnleggende forutsetning, og så er det minst like viktig at Elhub/ Systemstøtte for Ediel har behandlingsgrunnlag for denne behandlingen av personopplysninger, siden det er Elhub/ SSE som legger til rette for den. Behandlingen må også stemme med det sluttkundene har fått opplyst at personopplysningene skal brukes til ved innsamlingen.
Eigil Gjelsvik
13.10

Kontrollrapport bruk av BRS-NO-611 og aktive målepunkt uten kontrakt

 • Fjordkraft: Dere skal rapportere på avviste BRS-NO-611, men er det et sted vi kan hente ut det i portalen selv?
  • Elhub: Dette kan dere vanligvis finne selv i Markedsaktivitetsloggen, men akkurat nå er det en feil på denne rapporten som ligger under kjente feil.
 • Skagerak Energi: Det hadde vært ønskelig å få til et aggregert forbruksvolum også i disse rapportene.
  • Elhub: Elhub ser på muligheten for å få det inn i rapporten.
Ola Garmann
13.20

Elhub Supportportal 

 • En portal en kan logge inn i, registrere saker og se status på saker.
 • Vi ønsker noen aktører som kan delta i å teste supportportalen - meld dere gjerne på til post@elhub.no
  • Jorun Eggen, Entro
  • Helga Kleppe, Fjordkraft
  • Kristin, Lede
  • Liv Helgesen Eppeland, Agder Energi Nett
Helle Collett Reffhaug
13.30

Eventuelt

 • Fra og med neste versjon av markedsdokumentasjonen blir begrepet "Elhub Markedsdokumentasjon" erstattet av begrepet "Elhub Edielstandard", som er begrepet som er definert i brukeravtalen.​
 • Ønske om opptak av Elhub Brukerforum-møter avvises, Elhub tar tilbakemelding om at møtereferatene kan detaljeres mer.


Eigil Gjelsvik

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.