Skip to main content

Forbedringssaker under arbeid

35 saker - sist oppdatert 19.09.2023

TypeElhub-IDOppsummeringStatusBeskrivelsePrioritetOppdatertOpprettet
ImprovementEI-1151Legge til nettap og forbruk fra profilavregnede målepunkt i balanseavregningsdetaljer-rapportenAnalysis in progress

I dag er det kun produksjon, forbruk og utveksling som er med i balanseavregningsdetaljer rapporten. 

Ønsker er å få inn nettap og forbruk fra profilavregnede målepunkt også.


13.09.2023 13:2509.12.2022 10:35
ImprovementEI-1272Tillate kombinerte målepunkt som tilbydere i delt produksjonReady for production

Det er i dag mange netteiere som har allerede oppsatte målepunkt som vil bli med i ordningen for delt produksjon. Disse er ofte kombinerte målepunkt hvor fellesforbruket ligger sammen med produksjonen. Når et slikt målepunkt blir med som en tilbyder vil vi at overskudd produksjonen skal deles med forbrukspunktene. Samtidig skal fellesforbruket faktureres nåværende kunde.


Brukerhistorier:

Som en netteier

vil jeg registrere et kombinert målepunkt som tilbyder i delt produksjon

sånn at jeg slipper å sette opp nye målere i anlegg hvor vi allerede måler produksjon og fellesforbruk på samme måler


Krav:

Forbruket skal fortsatt faktureres, så målepunktet må bli gjort om til et forbrukspunkt

Sluttkunden er den samme

Kraftleverandøren er den samme

Produksjonen skal ikke legner faktureres og blir ikke tatt me i avregning. Verdiene på produksjonskanalen skal avregnes på deltagerne i delt produskjon

Ved deaktivering skal målepunktet igjen bli et kombinert målepunkt

508.09.2023 11:0008.09.2023 11:00
InitiativeEI-70015 minutters oppløsning i avregningsgrunnlagIn progressBalanseavregning med kvartersoppløsning innføres som et krav i forbindelse med Electricity Balancing Guidelines. Innen 2023 skal markedet gå fra timesoppløsning til kvartersoppløsning i balanseavregningen. Elhub støtter i utganspunktet dette allerede, men forbrukerne skal fortsatt måles på timesbasis. Dette betyr at Elhub må tilpasses for å profilere forbruket slik at de timesavregnede målepunktene blir avregnet på kvartersbasis.131.05.2023 12:3503.09.2020 13:47
InitiativeEI-701Motta måleverdier med 15-minutters oppløsningIn progressBalanseavregning med kvartersoppløsning innføres som et krav i forbindelse med Electricity Balancing Guidelines. Dette initiativet omfatter nødvendige tilpasninger og oppfølging for å sikre en gradvis overgang fra rapportering av timesverdier til kvarterverdier fra nettselskapene til Elhub. 131.05.2023 13:0003.09.2020 13:48
ImprovementEI-1091Innsending av måleverdier på utvekslingsmålepunkt ved overgang til avregning på 15-minutters oppløsningIn implementationFordi det ikke utveksles markedsprosesser på utvekslingspunkter vil Elhub sette opp kanaler for 15 minutters måleverdier på alle utvekslingspunkt. Dette gjelder både aktiv og reaktiv energi. Videre vil også overgangen til 15 minutters Avlesningsoppløsning gjøres automatisk når netteier begynner å sende inn 15 minutters måleverdier. Likt som for avregningspunkt må overgangen til 15 minutters måleverdier skje ved midnatt. Elhub vil oppdatere målepunktet til å avregne 15 minutters måleverdier fra og med dagen etter siste dag med timesverdier.

229.11.2022 13:2924.05.2022 09:24
ImprovementEI-1092Distribusjon av 15-minutters måleverdier på profilavregnede målepunktIn implementationElhub vil profilere måleverdier for profilavregnede målepunkt til 15-minutters oppløsning for bruk i balanseavregningsgrunnlaget og utsendelse til markedsaktørene. Måleverdiene distribueres til markedsaktørene basert på innstillingene lagret i måleverdiabonnementene.

De profilerte måleverdiene vil også vises i aktørportalen og Elhub Min side for sluttkunder, på samme måte som profilerte måleverdier i 60-minuttersoppløsning vises i dag.

Elhub vil slutte å distribuere PPCer (D+1 til D+4). Ved innføringen av Fase 2 vil PPCer ikke lenger distribueres da måleverdiene ikke brukes av markedet og kostnaden for 15 minutters PPCer er høyere enn nytteverdien.

* Måleverdier (FPC og TPC) vil distribueres i 15-minutters oppløsning
* Abonnement for PPC vil ikke bli lenger tilbys
* Måleverdier (FPPC) vil distribueres i 15-minutters oppløsning
229.11.2022 13:3024.05.2022 09:27
InitiativeEI-719Enklere godkjenning av tredjepartstilgangClosedFor å sette opp tilgang til et målepunkt for en tredjepart må sluttbrukeren logge inn i Elhub Plugin for å godkjenne tilgangen. Prosessen er noe forskjellig for privatpersoner og organisasjoner men er relativt tung for begge gruppene. Elhub bør tilrettelegge for enklere tilgang til data for de aktører som har rett til den. Et ledd i dette er å forenkle oppsett av tredjepartstilganger uten at det går på bekostning av sikkerhet og personvern.215.12.2022 14:4615.09.2020 15:22
ImprovementEI-876Bevare orginal URL/path ved innlogging i Elhub Portal/PluginAnalysis in progressFor å kunne forenkle prosessen ved godkjenning av tredjepartsforespørsler i EWP for sluttbrukere, vil det å kunne gå direkte inn på url: [https://plugin.elhub.no/#pendingthirdpartyaccess/] bidra til at tredjeparter kan sende sine brukere av deres APP eller nettside direkte til EWP for å godkjenne den aktive BRS-NO-622 som er sendt til sluttbruker sitt målepunkt.
h3. Nåværende situasjon:

1. Åpne [https://plugin.elhub.no/#pendingthirdpartyaccess/]
2. Innlogging med MinID
3. Sendt til [https://plugin.elhub.no/#home]
h3. Ønsket resultet:

1. Åpne [https://plugin.elhub.no/#pendingthirdpartyaccess/]
2. Logge inn med MinID.
3. Sendt til: [https://plugin.elhub.no/#pendingthirdpartyaccess/]

Denne problemstillingen gjelder Elhub generelt. Den orignale url'en blir ikke bevart ved login i aktørportalen eller Elhub min side. 
217.04.2023 14:1712.02.2021 10:28
ImprovementEI-252Håndtering av innflytting tilbake i tid over hendelserReady for planningI Elhub er det flere begrensninger for å gjennomføre innflytting tilbake i tid som krysser en hendelse på målepunktet eller i nettområdet.

Det skjer at det er registrert et opphør av kraftleveranse eller et leverandørskifte for gammel sluttbruker på et målepunkt hvor en ny sluttbruker allerede har flyttet inn. I Elhub vil innflytting bli avvist fordi det ikke er lov å gjennomføre en oppstart tilbake i tid forbi en annen kontraktsstart. Situasjonene som er meldt:
# Kraftleverandør har meldt opphør av kraftleveranse gjennom BRS-NO-202 selv om sluttbruker har flyttet ut. Dette kan skje fordi de ikke får tak i sluttbruker og ikke får krevd inn utestående faktura. Opphør av kraftleveranse resulterer i kontraktsstart med leveringspliktig kraftleverandør.
# Kraftleverandør melder leverandørskifte gjennom BRS-NO-101 selv om sluttbruker har flyttet ut. Dette kan skje fordi sluttbruker tegnet ny kontrakt for lenge siden og har deretter glemt å si opp.
# Porteføljeflytt blir gjennomført selv om sluttbruker har flyttet ut.

Hvis ny sluttbruker ikke melder innflytting før en av de tre situasjonene oppstår vil ny kraftleverandør ikke kunne melde innflytting på korrekt dato.

*Endring av regulert kraftleverandør i et nettavregningsområde:*
Elhub vil avvise innflytting tilbake i tid som krysser endringsdato for et bytte av regulert kraftleverandør i et nettavregningsområde. Det vil skje i tilfeller der kraftleverandør melder innflytting mer enn 30 virkedager tilbake i tid eller om nettselskapet melder innflytting. I disse tilfellene vil Elhub avvise innflytningen med EH093. 
212.05.2023 10:5030.06.2019 13:51
ImprovementEI-956Beregne og avregne nettoverdier for vanlige plusskunderReady for planningFor alle plusskunder (målepunkter av type Kombinert) i Elhub rapporterer netteier målte verdier for både forbruk og produksjon. Disse er alle direkte avregnet i Elhub. I noen (få) timer kan en plusskunde ha både uttak og innmating. For å likestille vanlige plusskunder med borettslagplusskunder ønsker vi å kun avregne netto energi per time per målepunkt. Det innebærer at hvis et målepunkt har både uttak og innmating innenfor den samme timen skal de nettes mot hverandre.

Dette vil bli løst ved at alle kombinasjonsmålepunkter får fire kanaler i Elhub; to for brutto produksjon og forbruk hvor netteier rapporterer målte verdier, og to for netto produksjon eller forbruk innenfor timen som er de verdiene som blir tatt med i balanseavregningen.

 
231.05.2023 13:1015.06.2021 13:03
InitiativeEI-703Forbedringer i flytteprosessenIn progressFlytteprosessen har av flere aktører i markedet blitt trukket frem som et problemområde. Elhub har sammen med aktørene kartlagt de største utfordringene og satt i gang flere tiltak. Noen av tiltakene innebærer endringer i Elhubs markedsprosesser.201.06.2023 09:2203.09.2020 13:49
ImprovementEI-1216Ny BRS for oppsett av delt produksjonAnalysis in progressFor å kunne automatisere oppsettet av delt produksjon trenger vi en ny BRS. Da skal markedet kunne sende inn oppsettet uten å logge inn i Elhub og sette opp dette manuelt205.06.2023 12:0708.05.2023 13:34
ImprovementEI-460Inkludere totalt profilert forbruk og mer informasjon om nettap i BRS-NO-321In UATBRS-NO-321 inneholder totalt timesavregna forbruk men ikke totalt profilavregna forbruk. Dette fordi det finnes målepunkter uten kontrakt. Disse er en del av JIP, men ikke en del av profilavregna forbruk. Dette gjør det også umulig for netteierene å regne ut de forskjellige komponentene i nettapet.

Vi vil endre BRS-NO-321 slik at det inneholder de samme feltene man kan finne i aktørportalen. Dette krever noen nye business types.

 
313.09.2023 13:5019.12.2019 16:17
ImprovementEI-879Sende ut sum produksjon fra kominasjonsmålepunkt i BRS-NO-321 og 502Ready for productionI BRS-NO-321 og BRS-NO-502 (til kraft og balanseansvarlig) sender vi kun ut total produksjon. I BRS-NO-502 til eSett splitter vi på plusskunder og vanlig produksjon

Vi har fått ønske om at vi sender ut sum produksjon for plusspunkt til netteier, kraftleverandør og balanseansvarlig på samme måte som vi sender det til eSett. Dette betyr at vi må splitte produksjon på plusskunder og produksjon på vanlig produksjonspunkt i to måleverdiserier. 
305.01.2022 16:0717.02.2021 12:43
BugEI-1037Kontraktsendringer sendes ut i feil rekkefølge i BRS-NO-305Analysis in progressI forbindelse med manuelle korreksjoner med BRS-NO-305 sendes NotifyStartOfSupply ut før NotifyEndOfSupply. 

 

 
328.06.2022 10:4520.01.2022 14:06
BugEI-823Periodevolum estimert av Elhub skal ikke være gyldig måleravlesning til leverandørskifteIn TD analysisDet skal være registrert i Elhub en avlesning nyere enn tre måneder før markedsaktør initierer en oppstartsprosess. Om dette ikke foreligger skal Elhub avvise prosessen. Per i dag vil valideringen slippe igjennom oppstartsprosesser selv om der kun ligger en avlesning estimert av Elhub som resultat av en hendelse på målepunktet. Dette er ikke riktig og skal rettes opp.316.06.2022 14:2830.11.2020 14:18
ImprovementEI-470Forbedre kapasitet på meldingsmottak i ElhubReady for planningMed bakgrunn i blant annet tidligere diskusjoner om Kommunesammenslåingen og erfaringer med BRS-NO-611 i tiden etter Go Live har flere markedsaktører uttrykt en økt bekymring for kapasiteten til Elhub. Vi ser også behov for ytelse i Elhub knyttet til grunndataoppdateringer 301, 302 og 402, og flere aktører ønsker å gjennomføre porteføljeovertagelser med BRS-NO-101. 

Det legges ekstra arbeid, kostnader og ansvar på aktørene og systemleverandørene for å regulere trafikken inn til Elhub. Eksempler på dette er pålagte justeringer i forhold til bruk av BRS-NO-611, BRS-NO-317 og valget av å gjennomføre kommunenummeroppdateringen uten meldingsutveksling. Å gjøre oppdateringer uten meldingsutveksling gir stor risiko for mismatch i data.

Det vil komme situasjoner i fremtiden der det er påkrevd at alle aktører i markedet må oppdatere gjennom meldingsutveksling innenfor et kort tidsrom. Det oppstår også jevnlig situasjoner der en aktør må sende store mengder data i løpet av kort tid.

For å sikre effektiv ressursutnyttelse og høy datakvalitet som er synkron på tvers av aktørene, så må det være en ambisjon for Elhub at løsningen skal ha grunnleggende god ytelse samt ha muligheten til å skalere ved behov. Det er viktig at Elhub, og markedet, i forkant er rigget for å håndtere disse situasjonene

Elhub bør i første omgang levere en aksjonsplan for forbedring av kapasiteten til Elhub, gjerne i form av et roadmap, med leveringsdatoer.
# EI-784 Første steg bør være å utarbeide en analyse av hvilken kapasitet Elhub har i dag. Basert på erfaringer fra drift har vi sett at ytelsen Elhub er testet for i mange tilfeller er vesentlig lavere enn ytelsen vi har sett at Elhub faktisk tåler. Vi ønsker en oversikt over kapasiteten i prosessering av antall meldinger per minutt, time, dag på maksimum. BRSene som til nå har vært brukt i større volum er 611, 317, 302 og 101. Vi ønsker at man plukker ut enkelte bruksdøgn med høyt volum og analyserer disse. For 101 må man analysere både innsending og oppvåkning da denne BRSen har ventesteg.
329.11.2022 12:3520.01.2020 12:32
ImprovementEI-867Tredjepartstilgang for ikke-avregnede målepunktReady for planningRapportering av måleverdier for ikke-avregnede målepunkt kan gjøres gjennom Elhub dersom det lages en side i Elhubs brukergrensesnitt der dette kan administreres. Det burde være mulig å legge til, avslutte og se status for tredjepartstilgang for utvekslingsmålepunkt, kontrollmålepunkt og andre ikke-avregnede målepunkt.

I første omgang skal den være tilgjengelig for Elhuboperatør, men det kan vurderes om nettselskapet også skal kunne bruke siden.

Måleverdiene for målepunktene vil distribueres gjennom BRS-NO-313. Tilgjengeliggjøring av måleverdier i Elhub GUI prioriteres ikke.

BRS-NO-315 bør åpnes for kombinasjonen tredjepart og utvekslingsmålepunkt/ikke-avregnet målepunkt. Dette er tidligere utredet i https://jira.elhub.cloud/browse/EI-847/https://jira.elhub.cloud/browse/TD-1285

 
309.12.2022 13:4501.02.2021 10:37
ImprovementEI-880Synliggjøring av kvalitet på måleverdier i Elhub Min sideReady for ProductionI dagens bransjestatus (17.02.2021) ble det etterlyst ønske om visning av kvalitet på måleverdiene i Elhub Plugin.

De har hatt flere tilfeller hvor sluttkunder med hytter ønsker å vite om verdiene faktisk er avlest eller estimert.

 

Visningen bør være forståelig for sluttbruker.
306.12.2022 12:1017.02.2021 13:44
InitiativeEI-868Forbedre flyten i datakvalitetsarbeidet for grunndata mellom kraftleverandører og nettselskaperClosed
301.12.2022 13:3002.02.2021 08:36
ImprovementEI-1138Forbedre ytelsen for utregning av grunnlag for balanseavregningen per nettområdeReady for ProductionI dag bruker jobben som regner ut grunnlaget for balanseavregningen per nettområde, og den som regner ut for alle nettområder like lang tid. Grunnen til det er at begge jobbene leser alle måleverdiene for det gitte bruksdøgnet for å sørge for at det ikke har vært noen endringer i nettområde tilbake i tid. Elhub tillater ikke endringer i nettområde tilbake i tid, og vi kan dermed forbedre ytelsen kraftig ved å ikke gjøre den sjekken313.09.2023 13:2818.11.2022 15:10
InitiativeEI-717Distribusjon av nettariffIn progressRME jobber med endringer i regelverket rundt nettleie. Nettselskapene vil være ansvarlige for å tilgjengeliggjøre tariffen og sluttbrukerne skal i større grad få tilgang til prissignaler som de kan agere på. For at informasjon om nettariff skal kunne distribueres kostnadseffektivt og for at sluttbrukere og andre aktører skal kunne operere nasjonalt bør bransjen bli enige om en standard.306.09.2023 10:0015.09.2020 15:17
ImprovementEI-368Sende ut BRS-NO-502 uavhengig av status på valideringene i balanseavregningenReady for planningDe aller fleste av de balanseansvarlige bruker i dag eSett som kilde for avregnings data om det norske kraftmarkedet. En av grunnene til dette er at Elhub ikke sender ut all den informasjonen de trenger, og at vi ikke sender den hvis nettområdet feiler valideringene. Kvaliteten på de aller fleste aggregatene er god selv om nettområdet feiler valideringene, og det er bedre for de balanseansvalige å få noe data enn å få ingen data. 

 

 
308.05.2023 14:2015.10.2019 09:56
ImprovementEI-932Muligheten for å styre valideringsregler for balanseavregningen per nettområdeIn UATI dagens løsning er valideringsreglene for grunnlaget for balanseavregningen satt globalt for alle nettområder i Elhub. Det går an å legge inn enkelte unntak, men det er ikke sporbart og har stort potensiale for feil.

I dag ser vi at det er en del feil som går rett gjennom Elhub og blir fakturert i eSett, siden valideringsreglene ikke klarer å fange de opp. Grunnen til dette er at valideringsreglene i dag ikke er så veldig strenge, siden alle nettområder må følge de samme reglene. Vi vil sette opp et rammeverk som gjør at hver netteier kan styre sine egne valideringsregler. Det vil gjøre at man kan ha forskjellige grenser per nettområde (Noen nett vil feile ved 5% nettap mens andre feiler ved 20% nettap) og det vil være mye lettere å finne feil i balanseavregningsgrunnlaget.
313.09.2023 14:2007.05.2021 09:59
ImprovementEI-821Mer fleksibel løsning for å gjennomføre leverandørskifte på store mengder målepunkterAnalysis in progressI forbindelse med porteføljeovertagelser kan det i enkelte tilfeller være ønskelig at Elhub skal gjennomføre porteføljeovertagelsen der ikke alle målepunkter skal overføres til ny kraftleverandør. Dette kan forekomme hvis det er en delvis flytt av porteføljen, eksempler på det kan være at et kraftselskap ønsker å dele opp virksomheten i privat- og bedriftskunder eller at produksjonsmålepunkter skal beholdes ved selskapsskille.

Elhub har i dag ingen støtte for å gjennomføre delvis porteføljeovertagelse, i disse tilfellene må aktør massekjøre leverandørbytter (BRS_NO-101) 

Et forslag er å opprette muligheten for å kjøre porteføljeovertagelsen på et bestemte målepunkter. 
331.05.2023 13:1727.11.2020 11:17
InitiativeEI-270Elhub beregner og distribuerer årsforbrukIn progressVed at Elhub automatisk beregner årsforbruk for alle målepunkter basert på historisk forbruk vil det det sikres at denne informasjonen er komplett og likt beregnet. Så vel Elhub som kraftleverandører og andre markedsaktører bruker årsforbruk i sine forretningsprosesser og der er derfor viktig at kvaliteten holdes høy. Det vil fortsatt være mulig for nettselskap å registrere antatt årsforbruk på målepunkt i de tilfeller Elhub ikke har informasjon til å beregne et årsforbruk korrekt, for eksempel ved opprettelse av nytt målepunkt.

 
331.05.2023 13:0325.07.2019 10:43
ImprovementEI-617Statistikk fra månedsrapporten per markedsaktørAnalysis in progressEndringsønske hvor en markedsaktør skal kunne logge inn i Elhub Aktørportal og se relevant statistikk fra månedsrapporten for sin organisasjon. Eksisterende rapport for Markedsendringer er vanskelig å tolke riktig.405.10.2021 07:5006.05.2020 11:02
ImprovementEI-825Fjerne paginering for målepunktsoversiktenAnalysis in progressSøkesiden på målepunktsoversiden er ikke hensiktsmessig slik den er nå, vi ønsker å fjerne paginering slik at hele søkeresultatet kommer på samme side. Dette gjør det bla. enklere å søke i siden.

 
415.12.2021 09:1503.12.2020 12:53
ImprovementEI-253Forbedre prosess for bytte av sluttbruker IDReady for planningEndre prosess for endring av sluttbruker ID, fremst for privatpersoner, slik at den ikke blir benyttet til å bytte kunde uhensiktsmessig. Gjelder både privatpersoner og bedrifter. Nåværende løsning kan bl.a. føre til at feil sluttbruker får tilgang til målepunktinformasjon. Vurdere ny BRS eller modifisering av eksisterende. En mulig løsning er at både gammel og ny sluttbruker ID må oppgis for å sikre at endring skjer for riktig sluttbruker.

Det har vært gjort flere operasjonelle tiltak på dette området så behov for endring i markedsprosessene må vurderes.
428.06.2022 10:1330.06.2019 13:50
ImprovementEI-636Fjerne paginering og legge til eksportmulighet for alle listesider i portalenReady for planningVi ønsker fjerne paginering og legge til eksportmuligheter for alle listesider i portalen. Fjerning av paginering gjør det lettere å søke i søkeresultatene.

 

 
406.10.2022 09:2729.05.2020 09:50
ImprovementEI-896Legge til Endelig Estimert som kvalitetbeskrivelse på måleverdier i Elhub WebportalReady for planningVed innsending av Endelig Estimerte timesverdier vises verdiene kun som estimert i portalen. Flere aktører ønsker at portalen viser verdien som endelig estimert og ikke kun som estimert. 

Elhub ønsker også å legge til Endelig Estimert for å øke kvalitetstransparensen. Elhub måler aktørene på kvalitet, da er det viktig at aktørene har lett tilgang til kvaliteten i Elhub.

Det vil måtte lages et eget ikon for Endelig Estimert.

 

 
419.09.2023 09:5516.03.2021 13:23
ImprovementEI-695Stoppe mulighet for å endre organisasjonsnummer i BRS-NO-301Ready for planningDet er ikke lov å endre organisasjonsnummer på sluttbrukere men det er fortsatt mulig å gjøre det gjennom BRS-NO-301. Det bør legges inn en valideringsregel for å stoppe dette.413.03.2023 11:3331.08.2020 16:27
ImprovementEI-995Forbedret funksjonalitet for å administrere deling av egne data på Elhub min sideIn TD analysisPå Elhub min side kan man som sluttbruker i dag på en begrenset måte definere hvordan man ønsker å dele sine data. For å kunne legge til rette for en effektiv og sikker datadeling bør sluttbruker i større grad kunne definere hvem de ønsker å dele sine data med.  

 

*Dagens løsning* 

Sluttbruker kan godkjenne tilgangsforespørsel som er sendt til deres målepunkt fra en tredjepart. (Må godkjennes per målepunkt der det foreligger en aktiv BRS-NO-622.) Dataene kan deles både med en tredjepart eller en privatperson. Sluttbruker har følgende alternativer deling av sine data:
* Sluttbruker godkjenner tilgang til data per målepunkt   

*Alternativ løsning* 

Sluttbruker bør kunne velge mellom følgende innstillinger for deling av sine data:
# Data om alle mine nåværende og fremtidige målepunkt kan deles med alle tredjeparter som ber om tilgang
# Data om alle mine nåværende og fremtidige målepunkt  kan deles med spesifikk(e) tredjepart(er)/privatperson(er) jeg har godkjent, og som ber om tilgang. For øvrige tredjeparter må jeg godkjenne tilgangsforespørsel pr målepunkt
# Data om et spesifikt målepunkt kan deles med alle tredjeparter som ber om tilgang. For øvrige målepunkter må jeg godkjenne tilgangsforespørsel pr tredjepart
# Jeg må godkjenne tilgangsforespørsel per målepunkt pr tredjepart (dagens eneste mulighet) 

 
410.05.2023 16:3720.10.2021 09:05
ImprovementEI-571Gjøre tydelig at også kraftleverandører kan trykke på og se balanseavregningIn TD analysisPå siden balanseavregningsoversikt kan kraftleverandørene trykke på en rad, og komme til detalj-bildet, for eksempel for å se om nettet er godkjent.

Det er ikke intuitivt ift. vanlig formgivning at radene kan trykkes på, og flere er ikke oppmerksomme på dette. 

Foreslår to mulige forbedringer: 

1) Radene farges som lenker 

2) Raden inneholder informasjon om nettet er godkjent eller ikke med de samme ikonene som brukes for netteier og elhub-operatør (rødt kryss, gult spørsmålstegn, etc.)
514.10.2021 09:1202.04.2020 16:25
ImprovementEI-1034Verify that the market documentation include calculation exceptionsAnalysis in progressThe PPC-calculations have an exception when the EAC=0. This should be documented in the BRS-beregningsfunksjoner (and probably in other documentation as well, if it's not there).

(I was unable to verify that its not there d/t problems with the doc.)
506.01.2022 12:5106.01.2022 10:53
ImprovementEI-1039Avklare retningslinjer for fastsettelse av nærings- og forbrukskoderAnalysis in progressUt fra diskusjoner blant annet knyttet til strømkompensasjonsordninger er det avdekket at nettselskaper har forskjellige praksis vedrørende fastsetting av næringskode og forbrukskode på målepunkter. Det er et behov for å tydeliggjøre retningslinjene og sikre at disse er riktig forstått og implementert ute hos nettselskapene.501.02.2022 13:2124.01.2022 10:15
ImprovementEI-1094Nye aggregeringskoder for utsendelse av resultater fra balanseavregning og avviksoppgjørReady for ProductionVed overgangen til 15 minutters balanseavregning vil det også opprettes nye aggregeringskoder for utsendelse av data fra grunnlaget for balanseavregningen og avviksoppgjøret513.09.2023 13:4925.05.2022 15:06
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.