Forbedringssaker under arbeid

Sist oppdatert 2020-06-11 09:51

32 saker - sist oppdatert 11.06.2020


ElhubIDOppsummeringPrioritetStatusVersjonBeskrivelse
EI-411Utelate godkjenningssteg av tredjeparter i plugin for bedriftskunder1Design in progressTredjeparter sliter med å få større organisasjoner til å kunne godkjenne forespørsler i plugin. Forslag i behandling i samarbedisforum Elhub/NVE for å få fram vedtak at man utelater godkjenningssteg i plugin for bedriftskunder.
Private beholder godkjenningssteget da deres personvern er absolutt.
EI-335Fane i Daglige måleverdier (liste) med estimeringskoder1In UATR4.0.0 AD Juni 2020Det utvikles en ny fane i rapporten Daglige måleverdier (liste). Rapporten vil inkludere variabelen estimeringskode. Hensikten er å bedre muligheten til å feilsøke måleverdier som er rapportert til Elhub.

EI-249Forbedre prosess for deaktivering av målepunkt med sluttbruker registrert1In implementationR5.0.0 AD September 2020Utflytting hvor ingen ny sluttbruker overtar må i Elhub meldes frem i tid. I tillegg må sluttbruker flyttes ut før målepunkt kan deaktiveres og fjernes. Dette skaper problemer i en del prosesser hos markedsaktørene hvor deaktivering av målepunkt meldes tilbake i tid. Følgende scenarier er meldt:
* Montør melder demontering av måler tilbake i tid
* Byggestrømkasse kommer inn til lager uten at utflytting er meldt
* Huset brenner ned og det blir meldt langt tilbake i tid

I disse situasjonene har ikke aktørene noen mulighet for å løse sakene tilbake i tid, og i disse spesielle situasjonene er det liten aksept hos kundene for å betale for strøm og nettleie til framtidig sluttdato. 

Mange aktører har sluttet seg til denne problemstillingen.

BRS-NO-214 Deaktivering av målepunkt med sluttbruker innføres i v1.10.0 av markedsdokumentasjonen som løsning på denne utfordringen.
EI-252Håndtering av innflytting tilbake i tid over hendelser2Design in progressI Elhub er det flere begrensninger for å gjennomføre innflytting tilbake i tid som krysser en hendelse på målepunktet eller i nettområdet.

Det skjer at det er registrert et opphør av kraftleveranse eller et leverandørskifte for gammel sluttbruker på et målepunkt hvor en ny sluttbruker allerede har flyttet inn. I Elhub vil innflytting bli avvist fordi det ikke er lov å gjennomføre en oppstart tilbake i tid forbi en annen kontraktsstart. Situasjonene som er meldt:
# Kraftleverandør har meldt opphør av kraftleveranse gjennom BRS-NO-202 selv om sluttbruker har flyttet ut. Dette kan skje fordi de ikke får tak i sluttbruker og ikke får krevd inn utestående faktura. Opphør av kraftleveranse resulterer i kontraktsstart med leveringspliktig kraftleverandør.
# Kraftleverandør melder leverandørskifte gjennom BRS-NO-101 selv om sluttbruker har flyttet ut. Dette kan skje fordi sluttbruker tegnet ny kontrakt for lenge siden og har deretter glemt å si opp.

Hvis ny sluttbruker ikke melder innflytting før en av de to situasjonene oppstår vil ny kraftleverandør ikke kunne melde innflytting på korrekt dato.

Elhub vil også avvise innflytting tilbake i tid som krysser endring i leveringspliktig kraftleverandør i nettområdet i de tilfeller hvor sluttbruker skal bli lagt på leveringsplikt. Dette kan skje hvis kraftleverandør melder innflytting mer enn 30 virkedager tilbake i tid eller om nettselskapet melder innflytting.
EI-378Slå sammen sending av produksjonsverdier til eSett, slik at vi sender aggregerte verdier for plusskunder2In implementationR5.0.0 AD September 2020eSett skal i forbindelse med innføring av den danske datahuben, tilrettelegge for aggregering av produksjonsverdier. Dette betyr at vi skal kunne aggregere alle verdier for produksjonsverdier for måelpunkter under 1 MW installert effekt per kraftleverandør per nettområdet per produksjonstype. Dette vil spare Elhub for en stor mengde manuelt arbeid 
EI-260Definere regime for testdata i Exatest22Analysis in progressDagens data i Exatest2 er gammel og vanskelig å vedlikeholde.

Denne oppgaven dekker arbeidet med å lage et regime som tillater så produksjonslik data mulig og som samtidig muliggjør fornying av data enklere enn dagens løsning ved behov.
EI-250Justering i BRS-NO-611 etter erfaringer fra Go Live2In SVTR4.0.0 AD Juni 2020I forbindelse med Go Live av Elhub i februar 2019 ble det observert en betydelig større bruk av BRS-NO-611 Verifiser grunndata i målepunkt enn det som var forventet. Den store mengden spørringer kom fremst fra at kraftleverandører kjørte flere BRS-NO-611 når de ikke fikk treff med de spørrekriterier de oppga første gang. At en ikke får treff kan skje grunnet feil i data i Elhub eller at feil informasjon blir oppgitt i kommunikasjon med sluttbruker. For å forbedre situasjonen ble det besluttet at Elhub sammen med Brukerforum skal arbeide med to prosjekter:
# Forbedre datakvaliteten på dataelementer i Elhub som er viktige for å få gjennomført en oppstart
# Justere funksjonaliteten i BRS-NO-611 for å bedre støtte oppstartsprosessen

Dette prosjektet skal behandle punkt 2.

Endringer til BRS-NO-611 innføres i v1.9.0 av markedsdokumentasjonen.
EI-383Forbedre prosess for innflytting i inaktivt målepunkt2Analysis in progressNår et målepunkt er frakoblet grunnet manglende kunde og registrert inaktivt i Elhub må innflytting registreres gjennom _BRS-NO-102 - Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid_. Tidsfristene i denne BRSen er de samme uavhengig om målepunktet er aktivt eller inaktivt, dvs. når kraftleverandør sender melding må de oppgi en oppstartsdato frem i tid. Sluttbruker melder sjelden om innflytting frem i tid og kan da ende opp med å ta over en bolig uten strøm. I disse tilfellene ønsker de naturlig strømmen koblet til umiddelbart, noe kraftleverandør ikke kan oppgi i BRS-NO-102. Dette resulterer i at enten kraftleverandør eller sluttbruker må kontakte nettselskapet utenom normale markedsprosesser. Det kan også resultere i at prosesser må reverseres for at korrekt innflyttingsdato skal bli registrert.
EI-463Overgang til ny driftsleverandør for Elhub2Analysis in progressDrift av Elhub skal i løpet av høsten 2020 overføres fra Accenture til Basefarm (underliggede infrastruktur) og Elhub (applikasjonsdrift og applikasjonsforvaltning) . I den forbindelse er det planlagt en stegvis overgang som innebærer en svitsj over av Elhub produksjonsmiljø fra site 1 til site 2 i september 2020 og en overgang tilbake til site 1 i oktober 2020. Hver svitsj-over kan kreve utvidet nedetid og behov for at markedsaktører buffrer meldingsutsending og gradvis debuffrer i henhold til instruks.   
EI-410Rapport som viser tap, og forbruk på målepunkt uten kontrakt over en periode2Ready for planningR6.0.0Rapporten bør kunne vise grafisk tap og forbruk uten kontrakt over en periode slik som eksempelet vedlagt viser.

Tapet blir oppdatert etter hvert avviksoppgjør, slik at en bør kunne velge fra et sett hva som skal vises, gjerne linket til final grid loss bildet.

Da vil en kunne vise en graf for hvert punkt i FGL grafen over tid, altså f.eks. velge 
* Tap pga målepunkt uten kontrakt på D+5, på Y+1, Y+2 og Y+2
* Beregnet tap på D+5, alle kjørte RECON,  Y+1, Y+2 og Y+2. 

En kan eventuelt sette en begrensing på at en maks kan velge 5 serier samtidig. Grafen vises for valgt periode, f.eks. maks 1 år.

I tillegg må en kunne laste ned de seriene en har valgt ut over den perioden en har valgt, altså det en ser i bildet. 

Se vedlagte eksempel.
EI-369Forbedre informasjonen på fakturaen fra avviksoppgjøret2Analysis in progressVi har fått inn en del ønsker på å forbedre fakturaen som kommer fra avviksoppgjøret. Mer informasjon gjør fakturaen lettere å behandle for aktøren.

 

Forslag:
* Periode fakturaen gjelder for
* Rolle, BSL/SLR
* Skille mellom ATAM produksjon og ATAM forbruk
EI-619Rapportering av måleverdier på virtuelle nett til NECS2Analysis in progressAll rapportering av måleverdier til NECS skal gå via Elhub. NECS har frem til 30.04.2020 fått tilsendt excel ark med verdier fra virtuelle netteier.  Etter 1.mai 2020 skal alle verdier sendes via elhub. Dette har vært diskutert i koordineringsforum og det har vært avhold interne møter i Elhub for å avklare hvordan dette  skal løses.

1) Prismodell er utarbeidet og sendt til NVE

2) Opprettes ny aktørtype i Ediel portalen - Virtuell netteier

Veileder til aktører

https://elhub.no/oppgaver-i-elhub/veiledere/veileder-for-rapportering-av-produksjon-til-elhub-via-virtuelt-nettavregningsomrade/
EI-357Legge til et tidsstempel i utgående BRS-NO-313 og BRS-NO-3152Analysis in progressR6.0.0Elhub endret fra å bruke registration date i innkommende BRS-NO-313 og BRS-NO-315 og insert time i utgående BRS-NO-313 og BRS-NO-315, til å bruke registration date i både innkommende og utgående BRS-NO-313 og BRS-NO-315.

Dette for å unngå å sende duplikate tidsstempel i to ulike versjoner av måleverdiene. Det som tapes er 100 % klar identifikasjon av hvilke versjoner av måleverdiene som har vært brukt i balanseavregningsgrunnlaget og avviksoppgjøret. For å unngå duplikate tidsstempel og ivareta transparens trengs to tidsstempel i utgående BRS-NO-313 og BRS-NO-315, registration date og insert time.
EI-494Tilpasse valideringsregler til ny nettapsberegningsmetode3Analysis in progressDet nye regimet for nettapsberegning gjør at valideringsreglene for balanseavregning er tildels utdaterte. 

To av reglene vil nå ikke lenger slå til og en av reglene er egentlig ikke en balanseavregningsvalidering, men en test. Disse bør fjernes. 

Samtidig bør det vurderes nye regler

F.eks. Når nettapsberegningsmetode velges automatisk, må alle nett ha nettapsparametre. Vi bør ha en regel som gjør at nettområder stoppes hvis de beregnes med profilmetode men ikke har nettapsparametre for det gjeldende bruksdøgnet. "Nettapsparametre finnes". 
EI-315Mulighet for å søke på og eksportere målepunkter i plugin3In implementationR5.0.0 AD September 2020Som sluttbruker med mange målepunkt ønsker jeg å kunne søke fram enkeltvise målepunkt og få resultatet vist i liste. Alle lister av målepunkt vil jeg har mulighet for å eksportere til CSV.
EI-162Gjør Anleggsbeskrivelse obligatorisk for produksjons- og kombinasjonsmålepunkter3In SVTR4.0.0 AD Juni 2020Implementere valideringsregel som krever at nettselskapet registrerer Anleggsbeskrivelse på aktive Produksjons- og Kombinasjonsmålepunkter. Dette feltet kreves av eSett fordi det skal inneholde navn på kraftverket. Hvis det ikke er utfylt i Elhub feiler synk mot eSett.

Valideringsregel innført i v1.9.0 av markedsdokumentasjonen.
EI-581Sende oppdaterte måleverdier for produksjon til NECS3Analysis in progress 

Elhub sender produksjonsmåleverdier til NECS D+14, det vil si at sertifikatberettiget aktør er avhengig av at nettselskapet rapporterer korrekte produksjonsmåleverdier til Elhub innen D+13 for å få utstedt korrekt antall elsertifikater. Det er ikke alltid tilfellet at produksjonsmåleverdiene er korrekte innen D+13. Dette fanger Elhub opp i avviksoppgjøret, men oppdaterte måleverdier re-rapporteres ikke til NECS. Sertifikatberettiget aktør kan påklage volum rapportert til NECS direkte til NECS, men det mange mindre volum som ikke oppdages og dermed ikke påklages.

Endringen medfører at alle endringer i produksjonsmåleverdier som fanges opp i avviksoppgjøret i Elhub sendes til NECS.

 

 
EI-374Sum døgnverdi i Søk volum-fane i måleverdibildet til målepunktet3Ready for ProductionR4.0.0 AD Juni 2020Hensikten er å gjøre det lettere å kontrollere at måleverdier i Elhub samsvarer med måleverdier i aktørens system. Allerede mulig i fane for volum produksjon eller forbruk, men dette krever en del ekstra tastetrykk.

 

 

 
EI-324Etablere regime for å måle, publisere og følge opp nettselskapers totalleveranser3In implementationElhub har et ansvar for å synliggjøre hvordan nettselskapet leverer på sine forpliktelser. Eventuelle sanksjoner overfor nettselskaper er NVEs ansvar men må baseres på Elhubs målinger. 

NVE, brukerforum og bransjerådet støtter at Elhub utarbeider en liste pr nettselskap0 og distribuerer dette internt i bransjen.

Det må identifiseres konkrete parametere for å måle og følge opp hvert enkelt nettselskap.
EI-325Utvekslingsdetaljer avviksoppgjør3In UATR4.0.0 AD Juni 2020Som operatør, netteier og tapsleverandør ønsker jeg å se fordelingen av utveksling fordelt på nettområder i avviksoppgjøret.

EI-336Legge til mulighet for å eksportere data i "Kalkulasjon elsertifikatpliktig forbruk"3Analysis in progressKraftleverandørene bruker rapporten for å finne ut hvor mange elsertifikater som må handles inn. Rapporten viser i dag antall kWh per nettavregningsområde, det er fordelaktig om kraftleverandør kan laste ned denne listen og summere antall kWh i egnet program. Dagens funksjonalitet krever manuell summering, det åpner for feil.
EI-306Gjøre Elhub klart til 15-min oppløsning3Analysis in progressInnen 2023 skal markedet gå fra timesoppløsning til 15-min oppløsning. Elhub støtter i utganspunktet dette allerede, men forbrukerne skal fortsatt måles på timesbasis. Dette betyr at Elhub må profilere forbrukerne slik at de timesavregnede målepunktene blir avregnet på kvartersbasis. 

 
EI-569Utfasing av utdaterte chifferkoder i Elhub portal/plugin og EMIF3Design in progressElhub følger sikkerhetsanbefalinger og fjerner utdaterte og svake chifferkoder slik at tjenester ut mot markedet kan bli enda sikrere.

Chifferkoder brukes bla. til å sikre kommunikasjonen mellom web tjenestene som f.eks. Elhub portal/plugin og EMIF.

Vi skal fase ut chifferkoder som anses nå som svake og utdaterte og er blitt erstattet av flere mer moderne koder.
Alle web browsere på markedet støtter nye og sterkere chifferkoder og har ikke behov for de som skal fases ut. Ingen web browsere helt tilbake til Window 7 er avhengig av chifferkodene som vi kommer til å fase ut. Endringen skal ikke ha noe effekt for våre brukere.

Endringen vil bli implementert først i test-miljøene slik at systemleverandørene kan test sine systemer mot Elhub.

 

Chifferkoder som blir fjernet:
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

 
EI-480Vurdere om prosess for endring av nærings- og forbrukskode må revideres3Analysis in progressDet skjer at sluttbrukere i målepunkt endres fra en privatperson til en bedrift (eller andre veien) etter at de har fått tilbud om en gunstigere kraftavtale. Dette medfører også at nærings- og forbrukskode ønskes endret selv om faktisk forbruk bak målepunktet ikke har vært endret. Det finnes i dag en prosess for dette beskrevet i markedsdokumentasjonen. Brukes denne i markedet? Trenger den å revideres? Problemstillingen må analyseres.
EI-486Kartlegge gjenstående operasjonelle utfordinger med markedsprosesser og måleverdiinnsending på profilavregnede målepunkter3Analysis in progressI runden rundt bordet i BF 22.01.2020 var det svært mange aktører som fortsatt rapporterer om utfordringer med profilavregnede anlegg. Brukerforum ønsker at det utarbeides en totaloversikt over de problemene markedet nå har med markedsprosesser og måleverdiinnsending på profilavregnede målepunkter, med indikasjon på hvor rotårsaken til problemet ligger.
EI-455Utveksling i bilde for balanseavregningsdetaljer3In UATR4.0.0 AD Juni 2020Bildet for balanseavregningsdetaljer bør vise mer informasjon om utveksling. Dette bør vises på samme format som detaljert informasjon om produksjon, forbruk og timesmålt forbruk

 
EI-468Gi ny netteier tilgang til informasjon om historiske markedsprosesser i nettområdet3Analysis in progressNåværende tilgangsregler sier at netteier som er involvert i en markedsprosess skal se informasjon om den instansen i portalen. Det innebærer at når netteier endres i et nettområde vil ny netteier ikke se informasjon om historiske markedsprosesser, noe de ønsker.
EI-487Regime for oppfølging av markedsaktører som bevisst eller ubevisst bruker markedsprosessene på måter som bryter reglene3Analysis in progressElhub kjører kontroller for å oppdage feilbruk av markedsprosesser og aktører melder inn hendelser på [post@elhub.no|mailto:post@elhub.no] når det oppdages markedsaktører, fremst kraftleverandører, som bevisst eller ubevisst bruker markedsprosesser på måter som bryter reglene. Elhub vil analysere hendelse og kontakte gjeldende aktører for tilbakemelding og samtidig vurdere implementering av nye kontroller i Elhub. Elhub vil informere markedet om nye eksempler på feilbruk i onsdagsmøter og publisere eksempler på feilbruk på elhub samleside [Kjøreregler for bruk av Elhub.|https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/markedsdokumentasjon/kjoreregler-for-bruk-av-elhub/] Elhub rapporterer feilbrukstatistikk til NVE. Elhub rapporterer feil som etter en tidsperiode ikke er rettet opp og aktører fortsetter med feilbruk etter å ha blitt kontaktet av Elhub. Vi vil publisere regime og prosedyre for rapportering til NVE på elhub.no

 

 
EI-386Eksportere balanseavregningsdetaljer for mer enn en dag3In implementationMarkedet vil gjerne kunne eksportere rapporten "Balanseavregningsdetaljer" for mer enn en dag. I dagens funksjonalitet er det kun mulig å eksportere en dag av gangen

I samme rapport er det ønsket at man skal kunne splitte mellom stor produksjon og liten produksjon

 
EI-309Visning tilgangsinfo på målepunktoversikt plugin4In implementationR5.0.0 AD September 2020Som sluttbruker ønsker jeg å se antall personer og tredjeparter som er gitt tilgang til målepunktene mine uten at jeg må gå inn på hvert enkelt målepunkt for slik å få totalkontroll på hvor mange som kan se mine data
EI-303Brukervennlighetsmessige forbedringer Plugin for organisasjonsbrukere4In implementationR5.0.0 AD September 2020_Som sluttbruker når jeg representerer en organisasjon ønsker jeg forenklinger og bedring i oversikt i plugin._

Blant annet ønsker jeg ikke se "Ingen beskrivelse" når dette gjelder brorparten av mine organisasjonstilhørige målepunkt.
EI-372Vise kWh på y-aksen i balanseavregning4In implementationR5.0.0 AD September 2020Ønske om at vi skal kunne vise kWh på y-aksen i balanseavregningsbildet.