35 saker - sist oppdatert 21.11.2022

TypeElhubIDOppsummeringStatusBeskrivelsePrioritetOppdatertOpprettet
InitiativeEI-701Motta måleverdier med 15-minutters oppløsningIn progressBalanseavregning med kvartersoppløsning innføres som et krav i forbindelse med Electricity Balancing Guidelines. Dette initiativet omfatter nødvendige tilpasninger og oppfølging for å sikre en gradvis overgang fra rapportering av timesverdier til kvarterverdier fra nettselskapene til Elhub. 114.09.2022 08:3503.09.2020 13:48
InitiativeEI-70015 minutters oppløsning i avregningsgrunnlagIn progressBalanseavregning med kvartersoppløsning innføres som et krav i forbindelse med Electricity Balancing Guidelines. Innen 2023 skal markedet gå fra timesoppløsning til kvartersoppløsning i balanseavregningen. Elhub støtter i utganspunktet dette allerede, men forbrukerne skal fortsatt måles på timesbasis. Dette betyr at Elhub må tilpasses for å profilere forbruket slik at de timesavregnede målepunktene blir avregnet på kvartersbasis.114.09.2022 08:3503.09.2020 13:47
ImprovementEI-368Sende ut BRS-NO-502 uavhengig av status på valideringene i balanseavregningenReady for planningDe aller fleste av de balanseansvarlige bruker i dag eSett som kilde for avregnings data om det norske kraftmarkedet. En av grunnene til dette er at Elhub ikke sender ut all den informasjonen de trenger, og at vi ikke sender den hvis nettområdet feiler valideringene. Kvaliteten på de aller fleste aggregatene er god selv om nettområdet feiler valideringene, og det er bedre for de balanseansvalige å få noe data enn å få ingen data. 

 

 
228.09.2022 16:0115.10.2019 09:56
ImprovementEI-956Beregne og avregne nettoverdier for vanlige plusskunderReady for planningFor alle plusskunder (målepunkter av type Kombinert) i Elhub rapporterer netteier målte verdier for både forbruk og produksjon. Disse er alle direkte avregnet i Elhub. I noen (få) timer kan en plusskunde ha både uttak og innmating. For å likestille vanlige plusskunder med borettslagplusskunder ønsker vi å kun avregne netto energi per time per målepunkt. Det innebærer at hvis et målepunkt har både uttak og innmating innenfor den samme timen skal de nettes mot hverandre.

Dette vil bli løst ved at alle kombinasjonsmålepunkter får fire kanaler i Elhub; to for brutto produksjon og forbruk hvor netteier rapporterer målte verdier, og to for netto produksjon eller forbruk innenfor timen som er de verdiene som blir tatt med i balanseavregningen.

 
216.06.2022 12:5615.06.2021 13:03
ImprovementEI-1091Innsending av måleverdier på utvekslingsmålepunkt ved overgang til avregning på 15-minutters oppløsningAnalysis in progressFordi det ikke utveksles markedsprosesser på utvekslingspunkter vil Elhub sette opp kanaler for 15 minutters måleverdier på alle utvekslingspunkt. Dette gjelder både aktiv og reaktiv energi. Videre vil også overgangen til 15 minutters Avlesningsoppløsning gjøres automatisk når netteier begynner å sende inn 15 minutters måleverdier. Likt som for avregningspunkt må overgangen til 15 minutters måleverdier skje ved midnatt. Elhub vil oppdatere målepunktet til å avregne 15 minutters måleverdier fra og med dagen etter siste dag med timesverdier.

201.06.2022 11:0824.05.2022 09:24
InitiativeEI-703Forbedringer i flytteprosessenIn progressFlytteprosessen har av flere aktører i markedet blitt trukket frem som et problemområde. Elhub har sammen med aktørene kartlagt de største utfordringene og satt i gang flere tiltak. Noen av tiltakene innebærer endringer i Elhubs markedsprosesser.228.06.2022 10:2803.09.2020 13:49
ImprovementEI-867Administrasjon av tredjepartstilgang for ikke-avregnede målepunktReady for planningRapportering av måleverdier for ikke-avregnede målepunkt kan gjøres gjennom Elhub dersom det lages en side i Elhubs brukergrensesnitt der dette kan administreres. Det burde være mulig å legge til, avslutte og se status for tredjepartstilgang for utvekslingsmålepunkt, kontrollmålepunkt og andre ikke-avregnede målepunkt.

I første omgang skal den være tilgjengelig for Elhuboperatør, men det kan vurderes om nettselskapet også skal kunne bruke siden.

Måleverdiene for målepunktene vil distribueres gjennom BRS-NO-313. Tilgjengeliggjøring av måleverdier i Elhub GUI prioriteres ikke.

 
229.09.2022 15:3301.02.2021 10:37
InitiativeEI-719Enklere godkjenning av tredjepartstilgangIn progressFor å sette opp tilgang til et målepunkt for en tredjepart må sluttbrukeren logge inn i Elhub Plugin for å godkjenne tilgangen. Prosessen er noe forskjellig for privatpersoner og organisasjoner men er relativt tung for begge gruppene. Elhub bør tilrettelegge for enklere tilgang til data for de aktører som har rett til den. Et ledd i dette er å forenkle oppsett av tredjepartstilganger uten at det går på bekostning av sikkerhet og personvern.227.10.2022 14:5515.09.2020 15:22
ImprovementEI-995Funksjonalitet for å administrere deling av egne data på Elhub min sideIn TD analysisPå Elhub min side kan man som sluttbruker i dag på en begrenset måte definere hvordan man ønsker å dele sine data. For å kunne legge til rette for en effektiv og sikker datadeling bør sluttbruker i større grad kunne definere hvem de ønsker å dele sine data med.  

 

*Dagens løsning* 

Sluttbruker kan godkjenne tilgangsforespørsel som er sendt til deres målepunkt fra en tredjepart. (Må godkjennes per målepunkt der det foreligger en aktiv BRS-NO-622.) Dataene kan deles både med en tredjepart eller en privatperson. Sluttbruker har følgende alternativer deling av sine data:
* Sluttbruker godkjenner tilgang til data per målepunkt   

*Alternativ løsning* 

Sluttbruker bør kunne velge mellom følgende innstillinger for deling av sine data:
# Data om alle mine nåværende og fremtidige målepunkt kan deles med alle tredjeparter som ber om tilgang
# Data om alle mine nåværende og fremtidige målepunkt  kan deles med spesifikk(e) tredjepart(er)/privatperson(er) jeg har godkjent, og som ber om tilgang. For øvrige tredjeparter må jeg godkjenne tilgangsforespørsel pr målepunkt
# Data om et spesifikt målepunkt kan deles med alle tredjeparter som ber om tilgang. For øvrige målepunkter må jeg godkjenne tilgangsforespørsel pr tredjepart
# Jeg må godkjenne tilgangsforespørsel per målepunkt pr tredjepart (dagens eneste mulighet) 

 
228.10.2022 15:0820.10.2021 09:05
ImprovementEI-252Håndtering av innflytting tilbake i tid over hendelserReady for planningI Elhub er det flere begrensninger for å gjennomføre innflytting tilbake i tid som krysser en hendelse på målepunktet eller i nettområdet.

Det skjer at det er registrert et opphør av kraftleveranse eller et leverandørskifte for gammel sluttbruker på et målepunkt hvor en ny sluttbruker allerede har flyttet inn. I Elhub vil innflytting bli avvist fordi det ikke er lov å gjennomføre en oppstart tilbake i tid forbi en annen kontraktsstart. Situasjonene som er meldt:
# Kraftleverandør har meldt opphør av kraftleveranse gjennom BRS-NO-202 selv om sluttbruker har flyttet ut. Dette kan skje fordi de ikke får tak i sluttbruker og ikke får krevd inn utestående faktura. Opphør av kraftleveranse resulterer i kontraktsstart med leveringspliktig kraftleverandør.
# Kraftleverandør melder leverandørskifte gjennom BRS-NO-101 selv om sluttbruker har flyttet ut. Dette kan skje fordi sluttbruker tegnet ny kontrakt for lenge siden og har deretter glemt å si opp.
# Porteføljeflytt blir gjennomført selv om sluttbruker har flyttet ut.

Hvis ny sluttbruker ikke melder innflytting før en av de tre situasjonene oppstår vil ny kraftleverandør ikke kunne melde innflytting på korrekt dato.

Elhub vil også avvise innflytting tilbake i tid som krysser endring i leveringspliktig kraftleverandør i nettområdet i de tilfeller hvor sluttbruker skal bli lagt på leveringsplikt. Dette kan skje hvis kraftleverandør melder innflytting mer enn 30 virkedager tilbake i tid eller om nettselskapet melder innflytting.
215.11.2022 12:2030.06.2019 13:51
ImprovementEI-494Tilpasse valideringsregler til ny nettapsberegningsmetodeAnalysis in progressDet nye regimet for nettapsberegning gjør at valideringsreglene for balanseavregning er tildels utdaterte. 

To av reglene vil nå ikke lenger slå til og en av reglene er egentlig ikke en balanseavregningsvalidering, men en test. Disse bør fjernes. 

Samtidig bør det vurderes nye regler

F.eks. Når nettapsberegningsmetode velges automatisk, må alle nett ha nettapsparametre. Vi bør ha en regel som gjør at nettområder stoppes hvis de beregnes med profilmetode men ikke har nettapsparametre for det gjeldende bruksdøgnet. "Nettapsparametre finnes". 

 

 
320.09.2021 15:2229.01.2020 16:08
ImprovementEI-889Fornyet aktørtilgang for vask mot FolkeregisteretAnalysis in progressAktørenes tilgang til vask mot DSF i forbindelse med migrering utløper i løpet av 2021 og må fornyes. Grensesnittet må også endres da Evrys rolle som distributør fases ut og aktørene kan koble seg direkte mot Skatteetatens API. 

Videre må det avklares hvilken rettighetspakke bransjen kan få:
* Rettighetspakke privat: Må ha korrekt navn, i kombinasjon med noe annet som adresse eller fødselsnr
* Rettighetspakke offentlig og privat: Skal utføre en offentlig oppgave, muliggjør treff på fødselsnr alene, evt navn alene

I forbindelse med dette er det behov for å kartlegge hvordan aktørene gjennomfører oppslag mot folkeregisteret i dag og hvilken input det er realistisk å forvente at de har når de gjør et oppslag.

 
320.09.2021 15:2305.03.2021 08:26
InitiativeEI-932Muligheten for å styre valideringsregler for balanseavregningen per nettområdeIn progressI dagens løsning er valideringsreglene for grunnlaget for balanseavregningen satt globalt for alle nettområder i Elhub. Det går an å legge inn enkelte unntak, men det er ikke sporbart og har stort potensiale for feil.

I dag ser vi at det er en del feil som går rett gjennom Elhub og blir fakturert i eSett, siden valideringsreglene ikke klarer å fange de opp. Grunnen til dette er at valideringsreglene i dag ikke er så veldig strenge, siden alle nettområder må følge de samme reglene. Vi vil sette opp et rammeverk som gjør at hver netteier kan styre sine egne valideringsregler. Det vil gjøre at man kan ha forskjellige grenser per nettområde (Noen nett vil feile ved 5% nettap mens andre feiler ved 20% nettap) og det vil være mye lettere å finne feil i balanseavregningsgrunnlaget.
312.05.2021 09:4207.05.2021 09:59
ImprovementEI-896Legge til Endelig Estimert som kvalitetbeskrivelse på måleverdier i Elhub WebportalReady for planningVed innsending av Endelig Estimerte timesverdier vises verdiene kun som estimert i portalen. Flere aktører ønsker at portalen viser verdien som endelig estimert og ikke kun som estimert. 

Elhub ønsker også å legge til Endelig Estimert for å øke kvalitetstransparensen. Elhub måler aktørene på kvalitet, da er det viktig at aktørene har lett tilgang til kvaliteten i Elhub.

Det vil måtte lages et eget ikon for Endelig Estimert.

 

 
316.03.2022 13:3916.03.2021 13:23
ImprovementEI-460Inkludere totalt profilert forbruk og mer informasjon om nettap i BRS-NO-321Ready for planningBRS-NO-321 inneholder totalt timesavregna forbruk men ikke totalt profilavregna forbruk. Dette fordi det finnes målepunkter uten kontrakt. Disse er en del av JIP, men ikke en del av profilavregna forbruk. Dette gjør det også umulig for netteierene å regne ut de forskjellige komponentene i nettapet.

Vi vil endre BRS-NO-321 slik at det inneholder de samme feltene man kan finne i aktørportalen. Dette krever noen nye business types.

 
305.01.2022 16:0719.12.2019 16:17
ImprovementEI-879Sende ut sum produksjon fra kominasjonsmålepunkt i BRS-NO-321 og 502Ready for planningI BRS-NO-321 og BRS-NO-502 (til kraft og balanseansvarlig) sender vi kun ut total produksjon. I BRS-NO-502 til eSett splitter vi på plusskunder og vanlig produksjon

Vi har fått ønske om at vi sender ut sum produksjon for plusspunkt til netteier, kraftleverandør og balanseansvarlig på samme måte som vi sender det til eSett. Dette betyr at vi må splitte produksjon på plusskunder og produksjon på vanlig produksjonspunkt i to måleverdiserier. 
305.01.2022 16:0717.02.2021 12:43
ImprovementEI-847Åpne BRS-NO-315 Spørring måleverdier for tredjepartReady for planningElhubs logikk gir i utgangspunktet ikke tredjeparter tilgang til måleverdier for utvekslingsmålepunkt. Med utgangspunkt i dette støtter ikke Elhub BRS-NO-315 Spørring måleverdier for kombinasjonen tredjepart og utvekslingsmålepunkt. Med EI-359 (Tilgang til måleverdier for ikke-avregnede målepunkt for tredjepart) gis tredjepart tilgang til måleverdiene, BRS-NO-315 Spørring måleverdier bør dermed også åpnes for tredjepart slik at potensialet til EI-359 utnyttes. 304.04.2022 10:2612.01.2021 12:11
InitiativeEI-270Elhub beregner og distribuerer årsforbrukIn progressVed at Elhub automatisk beregner årsforbruk for alle målepunkter basert på historisk forbruk vil det det sikres at denne informasjonen er komplett og likt beregnet. Så vel Elhub som kraftleverandører og andre markedsaktører bruker årsforbruk i sine forretningsprosesser og der er derfor viktig at kvaliteten holdes høy. Det vil fortsatt være mulig for nettselskap å registrere antatt årsforbruk på målepunkt i de tilfeller Elhub ikke har informasjon til å beregne et årsforbruk korrekt, for eksempel ved opprettelse av nytt målepunkt.

 
314.09.2022 08:3525.07.2019 10:43
ImprovementEI-470Forbedre kapasitet på meldingsmottak i ElhubReady for planningMed bakgrunn i blant annet tidligere diskusjoner om Kommunesammenslåingen og erfaringer med BRS-NO-611 i tiden etter Go Live har flere markedsaktører uttrykt en økt bekymring for kapasiteten til Elhub. Vi ser også behov for ytelse i Elhub knyttet til grunndataoppdateringer 301, 302 og 402, og flere aktører ønsker å gjennomføre porteføljeovertagelser med BRS-NO-101. 

Det legges ekstra arbeid, kostnader og ansvar på aktørene og systemleverandørene for å regulere trafikken inn til Elhub. Eksempler på dette er pålagte justeringer i forhold til bruk av BRS-NO-611, BRS-NO-317 og valget av å gjennomføre kommunenummeroppdateringen uten meldingsutveksling. Å gjøre oppdateringer uten meldingsutveksling gir stor risiko for mismatch i data.

Det vil komme situasjoner i fremtiden der det er påkrevd at alle aktører i markedet må oppdatere gjennom meldingsutveksling innenfor et kort tidsrom. Det oppstår også jevnlig situasjoner der en aktør må sende store mengder data i løpet av kort tid.

For å sikre effektiv ressursutnyttelse og høy datakvalitet som er synkron på tvers av aktørene, så må det være en ambisjon for Elhub at løsningen skal ha grunnleggende god ytelse samt ha muligheten til å skalere ved behov. Det er viktig at Elhub, og markedet, i forkant er rigget for å håndtere disse situasjonene

Elhub bør i første omgang levere en aksjonsplan for forbedring av kapasiteten til Elhub, gjerne i form av et roadmap, med leveringsdatoer.
# EI-784 Første steg bør være å utarbeide en analyse av hvilken kapasitet Elhub har i dag. Basert på erfaringer fra drift har vi sett at ytelsen Elhub er testet for i mange tilfeller er vesentlig lavere enn ytelsen vi har sett at Elhub faktisk tåler. Vi ønsker en oversikt over kapasiteten i prosessering av antall meldinger per minutt, time, dag på maksimum. BRSene som til nå har vært brukt i større volum er 611, 317, 302 og 101. Vi ønsker at man plukker ut enkelte bruksdøgn med høyt volum og analyserer disse. For 101 må man analysere både innsending og oppvåkning da denne BRSen har ventesteg.
314.09.2022 08:3520.01.2020 12:32
BugEI-823Periodevolum estimert av Elhub skal ikke være gyldig måleravlesning til leverandørskifteIn TD analysisDet skal være registrert i Elhub en avlesning nyere enn tre måneder før markedsaktør initierer en oppstartsprosess. Om dette ikke foreligger skal Elhub avvise prosessen. Per i dag vil valideringen slippe igjennom oppstartsprosesser selv om der kun ligger en avlesning estimert av Elhub som resultat av en hendelse på målepunktet. Dette er ikke riktig og skal rettes opp.316.06.2022 14:2830.11.2020 14:18
ImprovementEI-658Revidere retningslinjer for håndtering av dødsboAnalysis in progressElhub har definert kjøreregler for håndtering av dødsbo i Elhub: [https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/kjoreregler-for-bruk-av-elhub/handtering-av-dodsbo-i-elhub/]

Fungerer disse retningslinjene eller bør de revideres? 
Hvilket behov har nettselskapene for informasjonen om at noen har gått bort? hva vil nettselskap bruke denne informasjonen til? Er det behov for en arbeidsgruppe (noen nettselskaper + evt. et par kraftleverandører) til å lage en veileder for dette? 

Det nye Folkeregisteret/Skatteetaten tilbyr en rekke API-er som kan benyttes av virksomheter som produserer eller bruker folkeregisterdata. Den 23. september vil Skatteetaten begynne å dele Kontaktopplysninger for dødsbo med alle rettighetspakker i folkeregisteret. Endringen kommer som følge av en lovendring som medfører at disse opplysningene ikke lengre er taushetsbelagt. Vær oppmerksom på at det ikke vil bli generert hendelser for personer som hadde denne informasjonen forut for 23. september. Konsumenter må selv sørge for å innhente informasjonen for de personene hvor konsumenten har behov for dette. Rettighetspakkene Offentlig uten hjemmel, Privat uten hjemmel, Privat og Presse vil bli berørt av endringene

For ytterlige informasjon se [opprinnelig nyhetssak|https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/kontaktopplysninger-for-dodsbo/]

Se mer informasjon om folkeregister og API'er her:[
[https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/om-tjenestene/]]

 
316.06.2022 14:3117.06.2020 10:43
BugEI-1037Kontraktsendringer sendes ut i feil rekkefølge i BRS-NO-305Analysis in progressI forbindelse med manuelle korreksjoner med BRS-NO-305 sendes NotifyStartOfSupply ut før NotifyEndOfSupply. 

 

 
328.06.2022 10:4520.01.2022 14:06
InitiativeEI-717Distribusjon av nettariffIn progressRME jobber med endringer i regelverket rundt nettleie. Nettselskapene vil være ansvarlige for å tilgjengeliggjøre tariffen og sluttbrukerne skal i større grad få tilgang til prissignaler som de kan agere på. For at informasjon om nettariff skal kunne distribueres kostnadseffektivt og for at sluttbrukere og andre aktører skal kunne operere nasjonalt bør bransjen bli enige om en standard.313.10.2022 09:4615.09.2020 15:17
ImprovementEI-880Synliggjøring av kvalitet på måleverdier i Elhub Min sideIn UATI dagens bransjestatus (17.02.2021) ble det etterlyst ønske om visning av kvalitet på måleverdiene i Elhub Plugin.

De har hatt flere tilfeller hvor sluttkunder med hytter ønsker å vite om verdiene faktisk er avlest eller estimert.

 

Visningen bør være forståelig for sluttbruker.
301.11.2022 12:1917.02.2021 13:44
ImprovementEI-821Mer fleksibel løsning for å gjennomføre leverandørskifte på store mengder målepunkterAnalysis in progressI forbindelse med porteføljeovertagelser kan det i enkelte tilfeller være ønskelig at Elhub skal gjennomføre porteføljeovertagelsen der ikke alle målepunkter skal overføres til ny kraftleverandør. Dette kan forekomme hvis det er en delvis flytt av porteføljen, eksempler på det kan være at et kraftselskap ønsker å dele opp virksomheten i privat- og bedriftskunder eller at produksjonsmålepunkter skal beholdes ved selskapsskille.

Elhub har i dag ingen støtte for å gjennomføre delvis porteføljeovertagelse, i disse tilfellene må aktør massekjøre leverandørbytter (BRS_NO-101) 

Et forslag er å opprette muligheten for å kjøre porteføljeovertagelsen på et bestemte målepunkter. 
309.11.2022 10:2227.11.2020 11:17
ImprovementEI-898Oppgi flere felt fra grunn- og strukturdata på et målepunkt på Elhub Min sideIn UAT* Målernummer oppgis i dag ikke på Elhub Min side. Etter innføring av AMS er det blitt vanlig praksis blant kraftleverandører å oppgi målernummer på fakturaen til sluttbrukere. Ved å oppgi målernummer på Min side vil sluttbruker kunne verifisere at de er tilknyttet korrekt måler.  
* Sluttbrukere etterspør også "Description" feltet på Elhub Min side. For bedrifter eller kommuner med mange målepunkt oppretter netteier beskrivelse-feltet slik at målepunkt på samme adresse kan lettere verifiseres.  
* Sluttbrukere etterspør mulighet for å se nettavregningsområde, ikke bare netteier. Dette er fordi enkelte netteiere har nettavregningsområder i ulike prisområder
* Sluttbruker etterspør også prisområde. Bør inkluderes
* Sluttbruker må kunne se forbrukskode
* Sluttbruker må kunne se konstanten

 

!image-2021-03-17-09-07-47-592.png!
309.11.2022 13:3517.03.2021 09:08
ImprovementEI-339Implementere valideringsregler for postadresser til sluttbrukerIn UATElhub bør avvise meldinger med sluttbrukers post- og fakturaadresse som ikke oppfyller formatkrav som spesifisert her: https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/krav-til-sluttbrukerinformasjon/sluttbruker-post-og-fakturaadresse-krav-til-format-og-innhold/309.11.2022 13:3521.08.2019 15:16
ImprovementEI-617Statistikk fra månedsrapporten per markedsaktørAnalysis in progressEndringsønske hvor en markedsaktør skal kunne logge inn i Elhub Aktørportal og se relevant statistikk fra månedsrapporten for sin organisasjon. Eksisterende rapport for Markedsendringer er vanskelig å tolke riktig.405.10.2021 07:5006.05.2020 11:02
ImprovementEI-825Fjerne paginering for målepunktsoversiktenAnalysis in progressSøkesiden på målepunktsoversiden er ikke hensiktsmessig slik den er nå, vi ønsker å fjerne paginering slik at hele søkeresultatet kommer på samme side. Dette gjør det bla. enklere å søke i siden.

 
415.12.2021 09:1503.12.2020 12:53
ImprovementEI-695Stoppe mulighet for å endre organisasjonsnummer i BRS-NO-301Ready for planningDet er ikke lov å endre organisasjonsnummer på sluttbrukere men det er fortsatt mulig å gjøre det gjennom BRS-NO-301. Det bør legges inn en valideringsregel for å stoppe dette.428.06.2022 10:1331.08.2020 16:27
ImprovementEI-253Forbedre prosess for bytte av sluttbruker IDReady for planningEndre prosess for endring av sluttbruker ID, fremst for privatpersoner, slik at den ikke blir benyttet til å bytte kunde uhensiktsmessig. Gjelder både privatpersoner og bedrifter. Nåværende løsning kan bl.a. føre til at feil sluttbruker får tilgang til målepunktinformasjon. Vurdere ny BRS eller modifisering av eksisterende. En mulig løsning er at både gammel og ny sluttbruker ID må oppgis for å sikre at endring skjer for riktig sluttbruker.

Det har vært gjort flere operasjonelle tiltak på dette området så behov for endring i markedsprosessene må vurderes.
428.06.2022 10:1330.06.2019 13:50
ImprovementEI-636Fjerne paginering og legge til eksportmulighet for alle listesider i portalenReady for planningVi ønsker fjerne paginering og legge til eksportmuligheter for alle listesider i portalen. Fjerning av paginering gjør det lettere å søke i søkeresultatene.

 

 
406.10.2022 09:2729.05.2020 09:50
ImprovementEI-571Gjøre tydelig at også kraftleverandører kan trykke på og se balanseavregningIn TD analysisPå siden balanseavregningsoversikt kan kraftleverandørene trykke på en rad, og komme til detalj-bildet, for eksempel for å se om nettet er godkjent.

Det er ikke intuitivt ift. vanlig formgivning at radene kan trykkes på, og flere er ikke oppmerksomme på dette. 

Foreslår to mulige forbedringer: 

1) Radene farges som lenker 

2) Raden inneholder informasjon om nettet er godkjent eller ikke med de samme ikonene som brukes for netteier og elhub-operatør (rødt kryss, gult spørsmålstegn, etc.)
514.10.2021 09:1202.04.2020 16:25
ImprovementEI-1039Avklare retningslinjer for fastsettelse av nærings- og forbrukskoderAnalysis in progressUt fra diskusjoner blant annet knyttet til strømkompensasjonsordninger er det avdekket at nettselskaper har forskjellige praksis vedrørende fastsetting av næringskode og forbrukskode på målepunkter. Det er et behov for å tydeliggjøre retningslinjene og sikre at disse er riktig forstått og implementert ute hos nettselskapene.501.02.2022 13:2124.01.2022 10:15
ImprovementEI-1034Verify that the market documentation include calculation exceptionsAnalysis in progressThe PPC-calculations have an exception when the EAC=0. This should be documented in the BRS-beregningsfunksjoner (and probably in other documentation as well, if it's not there).

(I was unable to verify that its not there d/t problems with the doc.)
506.01.2022 12:5106.01.2022 10:53