Forbedringssaker under arbeid

Sist oppdatert 2020-11-18 19:02

17 saker - sist oppdatert 18.11.2020

ElhubIDOppsummeringPrioritetStatusBeskrivelse
EI-249Forbedre prosess for deaktivering av målepunkt med sluttbruker registrert1In SVTUtflytting hvor ingen ny sluttbruker overtar må i Elhub meldes frem i tid. I tillegg må sluttbruker flyttes ut før målepunkt kan deaktiveres og fjernes. Dette skaper problemer i en del prosesser hos markedsaktørene hvor deaktivering av målepunkt meldes tilbake i tid. Følgende scenarier er meldt:
* Montør melder demontering av måler tilbake i tid
* Byggestrømkasse kommer inn til lager uten at utflytting er meldt
* Huset brenner ned og det blir meldt langt tilbake i tid

I disse situasjonene har ikke aktørene noen mulighet for å løse sakene tilbake i tid, og i disse spesielle situasjonene er det liten aksept hos kundene for å betale for strøm og nettleie til framtidig sluttdato. 

Mange aktører har sluttet seg til denne problemstillingen.

BRS-NO-214 Deaktivering av målepunkt med sluttbruker innføres i v1.10.0 av markedsdokumentasjonen som løsning på denne utfordringen.
EI-619Rapportering av måleverdier på virtuelle nett til NECS2Ready for ProductionAll rapportering av måleverdier til NECS skal gå via Elhub. NECS har frem til 30.04.2020 fått tilsendt excel ark med verdier fra virtuelle netteier.  Etter 1.mai 2020 skal alle verdier sendes via elhub. Dette har vært diskutert i koordineringsforum og det har vært avhold interne møter i Elhub for å avklare hvordan dette  skal løses.

1) Prismodell er utarbeidet og sendt til NVE

2) Opprettes ny aktørtype i Ediel portalen - Virtuell netteier

Veileder til aktører
https://elhub.no/oppgaver-i-elhub/veiledere/veileder-for-rapportering-av-produksjon-til-elhub-via-virtuelt-nettavregningsomrade/
EI-252Håndtering av innflytting tilbake i tid over hendelser2Ready for planningI Elhub er det flere begrensninger for å gjennomføre innflytting tilbake i tid som krysser en hendelse på målepunktet eller i nettområdet.

Det skjer at det er registrert et opphør av kraftleveranse eller et leverandørskifte for gammel sluttbruker på et målepunkt hvor en ny sluttbruker allerede har flyttet inn. I Elhub vil innflytting bli avvist fordi det ikke er lov å gjennomføre en oppstart tilbake i tid forbi en annen kontraktsstart. Situasjonene som er meldt:
# Kraftleverandør har meldt opphør av kraftleveranse gjennom BRS-NO-202 selv om sluttbruker har flyttet ut. Dette kan skje fordi de ikke får tak i sluttbruker og ikke får krevd inn utestående faktura. Opphør av kraftleveranse resulterer i kontraktsstart med leveringspliktig kraftleverandør.
# Kraftleverandør melder leverandørskifte gjennom BRS-NO-101 selv om sluttbruker har flyttet ut. Dette kan skje fordi sluttbruker tegnet ny kontrakt for lenge siden og har deretter glemt å si opp.

Hvis ny sluttbruker ikke melder innflytting før en av de to situasjonene oppstår vil ny kraftleverandør ikke kunne melde innflytting på korrekt dato.

Elhub vil også avvise innflytting tilbake i tid som krysser endring i leveringspliktig kraftleverandør i nettområdet i de tilfeller hvor sluttbruker skal bli lagt på leveringsplikt. Dette kan skje hvis kraftleverandør melder innflytting mer enn 30 virkedager tilbake i tid eller om nettselskapet melder innflytting.
EI-357Legge til et tidsstempel i utgående BRS-NO-313 og BRS-NO-3152In implementationElhub endret fra å bruke registration date i innkommende BRS-NO-313 og BRS-NO-315 og insert time i utgående BRS-NO-313 og BRS-NO-315, til å bruke registration date i både innkommende og utgående BRS-NO-313 og BRS-NO-315.

Dette for å unngå å sende duplikate tidsstempel i to ulike versjoner av måleverdiene. Det som tapes er 100 % klar identifikasjon av hvilke versjoner av måleverdiene som har vært brukt i balanseavregningsgrunnlaget og avviksoppgjøret. For å unngå duplikate tidsstempel og ivareta transparens trengs to tidsstempel i utgående BRS-NO-313 og BRS-NO-315, registration date og insert time.
EI-410Rapport som viser tap, og forbruk på målepunkt uten kontrakt over en periode2In implementationRapporten bør kunne vise grafisk tap og forbruk uten kontrakt over en periode slik som eksempelet vedlagt viser.

Tapet blir oppdatert etter hvert avviksoppgjør, slik at en bør kunne velge fra et sett hva som skal vises, gjerne linket til final grid loss bildet.

Da vil en kunne vise en graf for hvert punkt i FGL grafen over tid, altså f.eks. velge 
* Tap pga målepunkt uten kontrakt på D+5, på Y+1, Y+2 og Y+2
* Beregnet tap på D+5, alle kjørte RECON,  Y+1, Y+2 og Y+2. 

En kan eventuelt sette en begrensing på at en maks kan velge 5 serier samtidig. Grafen vises for valgt periode, f.eks. maks 1 år.

I tillegg må en kunne laste ned de seriene en har valgt ut over den perioden en har valgt, altså det en ser i bildet. 

Se vedlagte eksempel.
EI-684Sikre at Elhub sender netto virtuell produksjonskanal til NECS2In implementationKanalen for virtuell nettoproduksjon på virtuelle målepunkt rapporteres ikke til NECS. Dette på grunn av feil i logikken til jobben som rapporterer måleverdier til NECS. Dette gjør at det ikke utstedes korrekt antall elsertifikater for disse målepunktene dersom utstedelsen baseres på data fra Elhub.

Endringen retter opp i logikken slik at måleverdier på virtuelle nettokanaler også rapporteres til NECS.
EI-383Forbedre prosess for innflytting i inaktivt målepunkt2Analysis in progressNår et målepunkt er frakoblet grunnet manglende kunde og registrert inaktivt i Elhub må innflytting registreres gjennom _BRS-NO-102 - Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid_. Tidsfristene i denne BRSen er de samme uavhengig om målepunktet er aktivt eller inaktivt, dvs. når kraftleverandør sender melding må de oppgi en oppstartsdato frem i tid. Sluttbruker melder sjelden om innflytting frem i tid og kan da ende opp med å ta over en bolig uten strøm. I disse tilfellene ønsker de naturlig strømmen koblet til umiddelbart, noe kraftleverandør ikke kan oppgi i BRS-NO-102. Dette resulterer i at enten kraftleverandør eller sluttbruker må kontakte nettselskapet utenom normale markedsprosesser. Det kan også resultere i at prosesser må reverseres for at korrekt innflyttingsdato skal bli registrert.
EI-339Implementere valideringsregler for postadresser til sluttbruker2Ready for planningDet har vært jobbet med å forbedre datakvaliteten i markedet ved operasjonell oppfølging av markedsaktørene. Det er nå et ønske om at Elhub analyserer og implementere hensiktsmessige formatvalideringer relatert til:
* Sluttbrukers kontaktinformasjon
* Sluttbrukers post- og fakturaadresse
* Anleggsadresse

Det er uklart om denne løsningen er i linje med markedsdesign og forskrift, eller om det heller burde stilles krav til aktørene om å gjøre bedre kontroller før de registrerer informasjon i Elhub. Analyse må gjøres før implementasjon starter.
EI-569Utfasing av utdaterte chifferkoder i Elhub portal/plugin og EMIF3In implementationElhub følger sikkerhetsanbefalinger og fjerner utdaterte og svake chifferkoder slik at tjenester ut mot markedet kan bli enda sikrere.

Chifferkoder brukes bla. til å sikre kommunikasjonen mellom web tjenestene som f.eks. Elhub portal/plugin og EMIF.

Vi skal fase ut chifferkoder som anses nå som svake og utdaterte og er blitt erstattet av flere mer moderne koder.
Alle web browsere på markedet støtter nye og sterkere chifferkoder og har ikke behov for de som skal fases ut. Ingen web browsere helt tilbake til Window 7 er avhengig av chifferkodene som vi kommer til å fase ut. Endringen skal ikke ha noe effekt for våre brukere.

Endringen vil bli implementert først i test-miljøene slik at systemleverandørene kan test sine systemer mot Elhub.

Chifferkoder som blir fjernet:
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
EI-487Regime for oppfølging av markedsaktører som bevisst eller ubevisst bruker markedsprosessene på måter som bryter reglene3Analysis in progressElhub kjører kontroller for å oppdage feilbruk av markedsprosesser og aktører melder inn hendelser på [post@elhub.no|mailto:post@elhub.no] når det oppdages markedsaktører, fremst kraftleverandører, som bevisst eller ubevisst bruker markedsprosesser på måter som bryter reglene. Elhub vil analysere hendelse og kontakte gjeldende aktører for tilbakemelding og samtidig vurdere implementering av nye kontroller i Elhub. Elhub vil informere markedet om nye eksempler på feilbruk i onsdagsmøter og publisere eksempler på feilbruk på elhub samleside [Kjøreregler for bruk av Elhub.|https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/markedsdokumentasjon/kjoreregler-for-bruk-av-elhub/] Elhub rapporterer feilbrukstatistikk til NVE. Elhub rapporterer feil som etter en tidsperiode ikke er rettet opp og aktører fortsetter med feilbruk etter å ha blitt kontaktet av Elhub. Vi vil publisere regime og prosedyre for rapportering til NVE på elhub.no
EI-486Kartlegge gjenstående operasjonelle utfordinger med markedsprosesser og måleverdiinnsending på profilavregnede målepunkter3Analysis in progressI runden rundt bordet i BF 22.01.2020 var det svært mange aktører som fortsatt rapporterer om utfordringer med profilavregnede anlegg. Brukerforum ønsker at det utarbeides en totaloversikt over de problemene markedet nå har med markedsprosesser og måleverdiinnsending på profilavregnede målepunkter, med indikasjon på hvor rotårsaken til problemet ligger.
EI-494Tilpasse valideringsregler til ny nettapsberegningsmetode3Analysis in progressDet nye regimet for nettapsberegning gjør at valideringsreglene for balanseavregning er tildels utdaterte. 

To av reglene vil nå ikke lenger slå til og en av reglene er egentlig ikke en balanseavregningsvalidering, men en test. Disse bør fjernes. 

Samtidig bør det vurderes nye regler
F.eks. Når nettapsberegningsmetode velges automatisk, må alle nett ha nettapsparametre. Vi bør ha en regel som gjør at nettområder stoppes hvis de beregnes med profilmetode men ikke har nettapsparametre for det gjeldende bruksdøgnet. "Nettapsparametre finnes". 
EI-59Mulighet for nettselskap å avvise en innflytting i inaktivt målepunkt3Analysis in progressOm en innflytting i inaktivt målepunkt ikke kan fullføres må prosessen ligge på vent i to uker før den blir avvist. Det burde finnes noen mulighet for å avvise disse prosessene tidligere hvis noen aktør vet at den ikke kan fullføres.
EI-306Gjøre Elhub klart til 15-min oppløsning3Analysis in progressInnen 2023 skal markedet gå fra timesoppløsning til 15-min oppløsning. Elhub støtter i utganspunktet dette allerede, men forbrukerne skal fortsatt måles på timesbasis. Dette betyr at Elhub må profilere forbrukerne slik at de timesavregnede målepunktene blir avregnet på kvartersbasis. 
EI-617Statistikk fra månedsrapporten per markedsaktør4Analysis in progressEndringsønske hvor en markedsaktør skal kunne logge inn i Elhub Aktørportal og se relevant statistikk fra månedsrapporten for sin organisasjon. Eksisterende rapport for Markedsendringer er vanskelig å tolke riktig.
EI-253Forbedre prosess for bytte av sluttbruker ID4Analysis in progressEndre prosess for endring av sluttbruker ID, fremst for privatpersoner, slik at den ikke blir benyttet til å bytte kunde uhensiktsmessig. Gjelder både privatpersoner og bedrifter. Nåværende løsning kan bl.a. føre til at feil sluttbruker får tilgang til målepunktinformasjon. Vurdere ny BRS eller modifisering av eksisterende. En mulig løsning er at både gammel og ny sluttbruker ID må oppgis for å sikre at endring skjer for riktig sluttbruker.

Det har vært gjort flere operasjonelle tiltak på dette området så behov for endring i markedsprosessene må vurderes.
EI-680Forenkling av prosess for å gi tilgang ved tredjepartsforespørsler for privatpersoner4Analysis in progressInnspill fra tredjepartene tilsier at det kan være vanskelig å få tilgangene som må gis før tredjepartene kan yte sine tjenester til private sluttbrukere. Det bør utredes om det finnes enklere måter å få den eksplisitte tilgangen gitt.
Per nå er vi i kontakt med Altinn for å høre hvilke tjenester de kan tilby. Det å gi eksplisitt tilgang er ikke en unik handling for Elhub, ergo kan vi lete etter eksisterende offisielle tjenester for implementering i Elhub.

Utredning bør også omhandle organisasjoner og tilgang, da det kan være Altinns egne grensesnitt går mindre i time-out når de brukes direkte.