40 saker - sist oppdatert 13.06.2022

TypeElhub-IDOppsummeringStatusBeskrivelsePrioritetOppdatertOpprettet
InitiativeEI-70015 minutters oppløsning i avregningsgrunnlagIn progressBalanseavregning med kvartersoppløsning innføres som et krav i forbindelse med Electricity Balancing Guidelines. Innen 2023 skal markedet gå fra timesoppløsning til kvartersoppløsning i balanseavregningen. Elhub støtter i utganspunktet dette allerede, men forbrukerne skal fortsatt måles på timesbasis. Dette betyr at Elhub må tilpasses for å profilere forbruket slik at de timesavregnede målepunktene blir avregnet på kvartersbasis.123.05.2022 17:4903.09.2020 13:47
InitiativeEI-701Motta måleverdier med 15-minutters oppløsningIn progressBalanseavregning med kvartersoppløsning innføres som et krav i forbindelse med Electricity Balancing Guidelines. Dette initiativet omfatter nødvendige tilpasninger og oppfølging for å sikre en gradvis overgang fra rapportering av timesverdier til kvarterverdier fra nettselskapene til Elhub. 131.05.2022 09:2403.09.2020 13:48
InitiativeEI-703Forbedringer i flytteprosessenIn progressFlytteprosessen har av flere aktører i markedet blitt trukket frem som et problemområde. Elhub har sammen med aktørene kartlagt de største utfordringene og satt i gang flere tiltak. Noen av tiltakene innebærer endringer i Elhubs markedsprosesser.210.02.2021 12:4203.09.2020 13:49
ImprovementEI-956Beregne og avregne nettoverdier for vanlige plusskunderReady for planningFor alle plusskunder (målepunkter av type Kombinert) i Elhub rapporterer netteier målte verdier for både forbruk og produksjon. Disse er alle direkte avregnet i Elhub. I noen (få) timer kan en plusskunde ha både uttak og innmating. For å likestille vanlige plusskunder med borettslagplusskunder ønsker vi å kun avregne netto energi per time per målepunkt. Det innebærer at hvis et målepunkt har både uttak og innmating innenfor den samme timen skal de nettes mot hverandre.

Dette vil bli løst ved at alle kombinasjonsmålepunkter får fire kanaler i Elhub; to for brutto produksjon og forbruk hvor netteier rapporterer målte verdier, og to for netto produksjon eller forbruk innenfor timen som er de verdiene som blir tatt med i balanseavregningen.

 
222.02.2022 15:4615.06.2021 13:03
ImprovementEI-252Håndtering av innflytting tilbake i tid over hendelserReady for planningI Elhub er det flere begrensninger for å gjennomføre innflytting tilbake i tid som krysser en hendelse på målepunktet eller i nettområdet.

Det skjer at det er registrert et opphør av kraftleveranse eller et leverandørskifte for gammel sluttbruker på et målepunkt hvor en ny sluttbruker allerede har flyttet inn. I Elhub vil innflytting bli avvist fordi det ikke er lov å gjennomføre en oppstart tilbake i tid forbi en annen kontraktsstart. Situasjonene som er meldt:
# Kraftleverandør har meldt opphør av kraftleveranse gjennom BRS-NO-202 selv om sluttbruker har flyttet ut. Dette kan skje fordi de ikke får tak i sluttbruker og ikke får krevd inn utestående faktura. Opphør av kraftleveranse resulterer i kontraktsstart med leveringspliktig kraftleverandør.
# Kraftleverandør melder leverandørskifte gjennom BRS-NO-101 selv om sluttbruker har flyttet ut. Dette kan skje fordi sluttbruker tegnet ny kontrakt for lenge siden og har deretter glemt å si opp.
# Porteføljeflytt blir gjennomført selv om sluttbruker har flyttet ut.

Hvis ny sluttbruker ikke melder innflytting før en av de tre situasjonene oppstår vil ny kraftleverandør ikke kunne melde innflytting på korrekt dato.

Elhub vil også avvise innflytting tilbake i tid som krysser endring i leveringspliktig kraftleverandør i nettområdet i de tilfeller hvor sluttbruker skal bli lagt på leveringsplikt. Dette kan skje hvis kraftleverandør melder innflytting mer enn 30 virkedager tilbake i tid eller om nettselskapet melder innflytting.
220.05.2022 11:5730.06.2019 13:51
ImprovementEI-886Forenkling av godkjenningssiden i Elhub min sideIn UATSom sluttbruker kan det være vanskelig å skjønne helt hvordan man skal godkjenne forespørsler og/eller legge til tredjeparter i plugin.
Dette skyldes bl.a. at man umiddelbart ved login kommer til en oversiktsside, og man må finne knappen for forespørsler. Når man har funnet riktig sted for å gjennomføre godkjenningen, kan det være vanskelig å skjønne hva man skal gjøre.

Mobilgrensesnittet er heller ikke særlig intuitivt, og siden det er en foretrukken plattform, må det ses på som vel så viktig å få denne i en form som gjør at brukeren forstår hvilke steg som må gjøres for å godkjenne.

Det er også viktig at tredjeparten kan rute kundene sine enklere inn i prosessen for godkjenning. Det foreslås derfor en at man lager en direktelink til godkjenningssiden som kan benyttes av tredjeparten når man sender brukeren over til plugin fra tredjepartens applikasjoner, i stedet for at brukeren blir sendt til oversiktssiden.
209.05.2022 12:5424.02.2021 15:03
ImprovementEI-359Tilgang til måleverdier for ikke-avregnede målepunkt for tredjepartAnalysis in progressTredjeparter har i dag ikke tilgang til måleverdier for ikke-avregnede målepunkt, da tredjepartstilgang gis via sluttbruker og det bare kan eksistere sluttbruker på et målepunkt om det finnes kontrakt på målepunktet. Ikke-avregnede målepunkt kan ikke ha kontrakt.

Dette gjør at tredjeparter ikke kan følge opp målepunkt som brukes i utregninger. Det kunne vært nyttig i forbindelse med virtuelle målepunkt, målepunkt som kun benyttes for å rapportere produksjonsmåleverdier til NECS og kontrollmålepunkt som benyttes for å sjekke balansen i en gruppe målepunkt.

Hensikten med endringen er å lage en tilgangsløsning som gjør at tredjeparter få tilgang til måleverdier for ikke-avregnede målepunkt.


 
211.01.2022 16:3401.10.2019 15:27
ImprovementEI-1073Utvidelse av informasjonsmodellen for å enklere skille på kanalerIn implementationI forbindelse med innføringen av 15 minutters måleverdier vil det være behov for å kunne skille på flere typer måleverdier som beregnes av Elhub. Dette gjelder fremst de 6015 transformerte måleverdiene på forbruksmålepunkter. Dette vil løses ved å innføre en ny Produktkode (BIM: ProductIncludedProductCharacteristics).

Det vil også bli innført en egen produktkode for de profilerte intervallverdiene (FPPC, FPC og TPC) for profilavregnede målepunkter.

Videre vil det bli innført nye Produktkoder for å kunne skille på måleverdier i virtuelle målepunkter. Dette er funksjonalitet som ikke er i utbredt bruk i dag men som gjør det mulig for Elhub å sette opp beregninger basert på måleverdier fra ulike målepunkter.
231.05.2022 09:1622.04.2022 08:58
InitiativeEI-719Enklere godkjenning av tredjepartstilgangIn progressFor å sette opp tilgang til et målepunkt for en tredjepart må sluttbrukeren logge inn i Elhub Plugin for å godkjenne tilgangen. Prosessen er noe forskjellig for privatpersoner og organisasjoner men er relativt tung for begge gruppene. Elhub bør tilrettelegge for enklere tilgang til data for de aktører som har rett til den. Et ledd i dette er å forenkle oppsett av tredjepartstilganger uten at det går på bekostning av sikkerhet og personvern.202.06.2022 12:1915.09.2020 15:22
ImprovementEI-995Funksjonalitet for å administrere deling av egne data på Elhub min sideIn TD analysisPå Elhub min side kan man som sluttbruker i dag på en begrenset måte definere hvordan man ønsker å dele sine data. For å kunne legge til rette for en effektiv og sikker datadeling bør sluttbruker i større grad kunne definere hvem de ønsker å dele sine data med.  

 

*Dagens løsning* 

Sluttbruker kan godkjenne tilgangsforespørsel som er sendt til deres målepunkt fra en tredjepart. (Må godkjennes per målepunkt der det foreligger en aktiv BRS-NO-622.) Dataene kan deles både med en tredjepart eller en privatperson. Sluttbruker har følgende alternativer deling av sine data:
* Sluttbruker godkjenner tilgang til data per målepunkt   

*Alternativ løsning* 

Sluttbruker bør kunne velge mellom følgende innstillinger for deling av sine data:
# Data om alle mine nåværende og fremtidige målepunkt kan deles med alle tredjeparter som ber om tilgang
# Data om alle mine nåværende og fremtidige målepunkt  kan deles med spesifikk(e) tredjepart(er)/privatperson(er) jeg har godkjent, og som ber om tilgang. For øvrige tredjeparter må jeg godkjenne tilgangsforespørsel pr målepunkt
# Data om et spesifikt målepunkt kan deles med alle tredjeparter som ber om tilgang. For øvrige målepunkter må jeg godkjenne tilgangsforespørsel pr tredjepart
# Jeg må godkjenne tilgangsforespørsel per målepunkt pr tredjepart (dagens eneste mulighet) 

 
207.06.2022 11:5420.10.2021 09:05
ImprovementEI-1091Innsending av måleverdier på utvekslingsmålepunkt ved overgang til avregning på 15-minutters oppløsningAnalysis in progressFordi det ikke utveksles markedsprosesser på utvekslingspunkter vil Elhub sette opp kanaler for 15 minutters måleverdier på alle utvekslingspunkt. Dette gjelder både aktiv og reaktiv energi. Videre vil også overgangen til 15 minutters Avlesningsoppløsning gjøres automatisk når netteier begynner å sende inn 15 minutters måleverdier. Likt som for avregningspunkt må overgangen til 15 minutters måleverdier skje ved midnatt. Elhub vil oppdatere målepunktet til å avregne 15 minutters måleverdier fra og med dagen etter siste dag med timesverdier.

201.06.2022 11:0824.05.2022 09:24
ImprovementEI-368Sende ut BRS-NO-502 uavhengig av status på valideringene i balanseavregningenAnalysis in progressDe aller fleste av de balanseansvarlige bruker i dag eSett som kilde for avregnings data om det norske kraftmarkedet. En av grunnene til dette er at Elhub ikke sender ut all den informasjonen de trenger, og at vi ikke sender den hvis nettområdet feiler valideringene. Kvaliteten på de aller fleste aggregatene er god selv om nettområdet feiler valideringene, og det er bedre for de balanseansvalige å få noe data enn å få ingen data. 

 

 
210.06.2022 14:1215.10.2019 09:56
ImprovementEI-494Tilpasse valideringsregler til ny nettapsberegningsmetodeAnalysis in progressDet nye regimet for nettapsberegning gjør at valideringsreglene for balanseavregning er tildels utdaterte. 

To av reglene vil nå ikke lenger slå til og en av reglene er egentlig ikke en balanseavregningsvalidering, men en test. Disse bør fjernes. 

Samtidig bør det vurderes nye regler

F.eks. Når nettapsberegningsmetode velges automatisk, må alle nett ha nettapsparametre. Vi bør ha en regel som gjør at nettområder stoppes hvis de beregnes med profilmetode men ikke har nettapsparametre for det gjeldende bruksdøgnet. "Nettapsparametre finnes". 

 

 
320.09.2021 15:2229.01.2020 16:08
ImprovementEI-680Forenkling av prosess for å gi tilgang ved tredjepartsforespørsler for privatpersonerAnalysis in progressInnspill fra tredjepartene tilsier at det kan være vanskelig å få tilgangene som må gis før tredjepartene kan yte sine tjenester til private sluttbrukere. Det bør utredes om det finnes enklere måter å få den eksplisitte tilgangen gitt.
Per nå er vi i kontakt med Altinn for å høre hvilke tjenester de kan tilby. Det å gi eksplisitt tilgang er ikke en unik handling for Elhub, ergo kan vi lete etter eksisterende offisielle tjenester for implementering i Elhub.

Utredning bør også omhandle organisasjoner og tilgang, da det kan være Altinns egne grensesnitt går mindre i time-out når de brukes direkte.
308.10.2021 06:5821.08.2020 08:42
BugEI-823Periodevolum estimert av Elhub skal ikke være gyldig måleravlesning til leverandørskifteReady for planningDet skal være registrert i Elhub en avlesning nyere enn tre måneder før markedsaktør initierer en oppstartsprosess. Om dette ikke foreligger skal Elhub avvise prosessen. Per i dag vil valideringen slippe igjennom oppstartsprosesser selv om der kun ligger en avlesning estimert av Elhub som resultat av en hendelse på målepunktet. Dette er ikke riktig og skal rettes opp.320.09.2021 15:2330.11.2020 14:18
ImprovementEI-821Mer fleksibel løsning for å gjennomføre leverandørskifte på store mengder målepunkterAnalysis in progressI forbindelse med porteføljeovertagelser kan det i enkelte tilfeller være ønskelig at Elhub skal gjennomføre porteføljeovertagelsen der ikke alle målepunkter skal overføres til ny kraftleverandør. Dette kan forekomme hvis det er en delvis flytt av porteføljen, eksempler på det kan være at et kraftselskap ønsker å dele opp virksomheten i privat- og bedriftskunder eller at produksjonsmålepunkter skal beholdes ved selskapsskille.

Elhub har i dag ingen støtte for å gjennomføre delvis porteføljeovertagelse, i disse tilfellene må aktør massekjøre leverandørbytter (BRS_NO-101) 

Et forslag er å opprette muligheten for å kjøre porteføljeovertagelsen på et bestemte målepunkter. 
320.09.2021 15:2327.11.2020 11:17
ImprovementEI-889Fornyet aktørtilgang for vask mot FolkeregisteretAnalysis in progressAktørenes tilgang til vask mot DSF i forbindelse med migrering utløper i løpet av 2021 og må fornyes. Grensesnittet må også endres da Evrys rolle som distributør fases ut og aktørene kan koble seg direkte mot Skatteetatens API. 

Videre må det avklares hvilken rettighetspakke bransjen kan få:
* Rettighetspakke privat: Må ha korrekt navn, i kombinasjon med noe annet som adresse eller fødselsnr
* Rettighetspakke offentlig og privat: Skal utføre en offentlig oppgave, muliggjør treff på fødselsnr alene, evt navn alene

I forbindelse med dette er det behov for å kartlegge hvordan aktørene gjennomfører oppslag mot folkeregisteret i dag og hvilken input det er realistisk å forvente at de har når de gjør et oppslag.

 
320.09.2021 15:2305.03.2021 08:26
InitiativeEI-932Muligheten for å styre valideringsregler for balanseavregningen per nettområdeIn progressI dagens løsning er valideringsreglene for grunnlaget for balanseavregningen satt globalt for alle nettområder i Elhub. Det går an å legge inn enkelte unntak, men det er ikke sporbart og har stort potensiale for feil.

I dag ser vi at det er en del feil som går rett gjennom Elhub og blir fakturert i eSett, siden valideringsreglene ikke klarer å fange de opp. Grunnen til dette er at valideringsreglene i dag ikke er så veldig strenge, siden alle nettområder må følge de samme reglene. Vi vil sette opp et rammeverk som gjør at hver netteier kan styre sine egne valideringsregler. Det vil gjøre at man kan ha forskjellige grenser per nettområde (Noen nett vil feile ved 5% nettap mens andre feiler ved 20% nettap) og det vil være mye lettere å finne feil i balanseavregningsgrunnlaget.
312.05.2021 09:4207.05.2021 09:59
ImprovementEI-896Legge til Endelig Estimert som kvalitetbeskrivelse på måleverdier i Elhub WebportalReady for planningVed innsending av Endelig Estimerte timesverdier vises verdiene kun som estimert i portalen. Flere aktører ønsker at portalen viser verdien som endelig estimert og ikke kun som estimert. 

Elhub ønsker også å legge til Endelig Estimert for å øke kvalitetstransparensen. Elhub måler aktørene på kvalitet, da er det viktig at aktørene har lett tilgang til kvaliteten i Elhub.

Det vil måtte lages et eget ikon for Endelig Estimert.

 

 
316.03.2022 13:3916.03.2021 13:23
ImprovementEI-470Forbedre kapasitet på meldingsmottak i ElhubReady for planningMed bakgrunn i blant annet tidligere diskusjoner om Kommunesammenslåingen og erfaringer med BRS-NO-611 i tiden etter Go Live har flere markedsaktører uttrykt en økt bekymring for kapasiteten til Elhub. Vi ser også behov for ytelse i Elhub knyttet til grunndataoppdateringer 301, 302 og 402, og flere aktører ønsker å gjennomføre porteføljeovertagelser med BRS-NO-101. 

Det legges ekstra arbeid, kostnader og ansvar på aktørene og systemleverandørene for å regulere trafikken inn til Elhub. Eksempler på dette er pålagte justeringer i forhold til bruk av BRS-NO-611, BRS-NO-317 og valget av å gjennomføre kommunenummeroppdateringen uten meldingsutveksling. Å gjøre oppdateringer uten meldingsutveksling gir stor risiko for mismatch i data.

Det vil komme situasjoner i fremtiden der det er påkrevd at alle aktører i markedet må oppdatere gjennom meldingsutveksling innenfor et kort tidsrom. Det oppstår også jevnlig situasjoner der en aktør må sende store mengder data i løpet av kort tid.

For å sikre effektiv ressursutnyttelse og høy datakvalitet som er synkron på tvers av aktørene, så må det være en ambisjon for Elhub at løsningen skal ha grunnleggende god ytelse samt ha muligheten til å skalere ved behov. Det er viktig at Elhub, og markedet, i forkant er rigget for å håndtere disse situasjonene

Elhub bør i første omgang levere en aksjonsplan for forbedring av kapasiteten til Elhub, gjerne i form av et roadmap, med leveringsdatoer.
# EI-784 Første steg bør være å utarbeide en analyse av hvilken kapasitet Elhub har i dag. Basert på erfaringer fra drift har vi sett at ytelsen Elhub er testet for i mange tilfeller er vesentlig lavere enn ytelsen vi har sett at Elhub faktisk tåler. Vi ønsker en oversikt over kapasiteten i prosessering av antall meldinger per minutt, time, dag på maksimum. BRSene som til nå har vært brukt i større volum er 611, 317, 302 og 101. Vi ønsker at man plukker ut enkelte bruksdøgn med høyt volum og analyserer disse. For 101 må man analysere både innsending og oppvåkning da denne BRSen har ventesteg.
320.05.2022 12:2120.01.2020 12:32
InitiativeEI-717Distribusjon av nettariffIn progressRME jobber med endringer i regelverket rundt nettleie. Nettselskapene vil være ansvarlige for å tilgjengeliggjøre tariffen og sluttbrukerne skal i større grad få tilgang til prissignaler som de kan agere på. For at informasjon om nettariff skal kunne distribueres kostnadseffektivt og for at sluttbrukere og andre aktører skal kunne operere nasjonalt bør bransjen bli enige om en standard.315.12.2021 13:2015.09.2020 15:17
ImprovementEI-460Inkludere totalt profilert forbruk og mer informasjon om nettap i BRS-NO-321Ready for planningBRS-NO-321 inneholder totalt timesavregna forbruk men ikke totalt profilavregna forbruk. Dette fordi det finnes målepunkter uten kontrakt. Disse er en del av JIP, men ikke en del av profilavregna forbruk. Dette gjør det også umulig for netteierene å regne ut de forskjellige komponentene i nettapet.

Vi vil endre BRS-NO-321 slik at det inneholder de samme feltene man kan finne i aktørportalen. Dette krever noen nye business types.

 
305.01.2022 16:0719.12.2019 16:17
ImprovementEI-879Sende ut sum produksjon fra kominasjonsmålepunkt i BRS-NO-321 og 502Ready for planningI BRS-NO-321 og BRS-NO-502 (til kraft og balanseansvarlig) sender vi kun ut total produksjon. I BRS-NO-502 til eSett splitter vi på plusskunder og vanlig produksjon

Vi har fått ønske om at vi sender ut sum produksjon for plusspunkt til netteier, kraftleverandør og balanseansvarlig på samme måte som vi sender det til eSett. Dette betyr at vi må splitte produksjon på plusskunder og produksjon på vanlig produksjonspunkt i to måleverdiserier. 
305.01.2022 16:0717.02.2021 12:43
BugEI-1037Kontraktsendringer sendes ut i feil rekkefølge i BRS-NO-305Analysis in progressI forbindelse med manuelle korreksjoner med BRS-NO-305 sendes NotifyStartOfSupply ut før NotifyEndOfSupply. 

 

 
301.02.2022 13:3720.01.2022 14:06
ImprovementEI-847Åpne BRS-NO-315 Spørring måleverdier for tredjepartReady for planningElhubs logikk gir i utgangspunktet ikke tredjeparter tilgang til måleverdier for utvekslingsmålepunkt. Med utgangspunkt i dette støtter ikke Elhub BRS-NO-315 Spørring måleverdier for kombinasjonen tredjepart og utvekslingsmålepunkt. Med EI-359 (Tilgang til måleverdier for ikke-avregnede målepunkt for tredjepart) gis tredjepart tilgang til måleverdiene, BRS-NO-315 Spørring måleverdier bør dermed også åpnes for tredjepart slik at potensialet til EI-359 utnyttes. 304.04.2022 10:2612.01.2021 12:11
ImprovementEI-658Revidere retningslinjer for håndtering av dødsboAnalysis in progressElhub har definert kjøreregler for håndtering av dødsbo i Elhub: [https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/kjoreregler-for-bruk-av-elhub/handtering-av-dodsbo-i-elhub/]

Fungerer disse retningslinjene eller bør de revideres? 
Hvilket behov har nettselskapene for informasjonen om at noen har gått bort? hva vil nettselskap bruke denne informasjonen til? Er det behov for en arbeidsgruppe (noen nettselskaper + evt. et par kraftleverandører) til å lage en veileder for dette? 

Det nye Folkeregisteret/Skatteetaten tilbyr en rekke API-er som kan benyttes av virksomheter som produserer eller bruker folkeregisterdata. Den 23. september vil Skatteetaten begynne å dele Kontaktopplysninger for dødsbo med alle rettighetspakker i folkeregisteret. Endringen kommer som følge av en lovendring som medfører at disse opplysningene ikke lengre er taushetsbelagt. Vær oppmerksom på at det ikke vil bli generert hendelser for personer som hadde denne informasjonen forut for 23. september. Konsumenter må selv sørge for å innhente informasjonen for de personene hvor konsumenten har behov for dette. Rettighetspakkene Offentlig uten hjemmel, Privat uten hjemmel, Privat og Presse vil bli berørt av endringene

For ytterlige informasjon se [opprinnelig nyhetssak|https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/kontaktopplysninger-for-dodsbo/]

Se mer informasjon om folkeregister og API'er her:[
[https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/om-tjenestene/]]

 
322.10.2021 09:4317.06.2020 10:43
InitiativeEI-270Elhub beregner og distribuerer årsforbrukIn progressVed at Elhub automatisk beregner årsforbruk for alle målepunkter basert på historisk forbruk vil det det sikres at denne informasjonen er komplett og likt beregnet. Så vel Elhub som kraftleverandører og andre markedsaktører bruker årsforbruk i sine forretningsprosesser og der er derfor viktig at kvaliteten holdes høy. Det vil fortsatt være mulig for nettselskap å registrere antatt årsforbruk på målepunkt i de tilfeller Elhub ikke har informasjon til å beregne et årsforbruk korrekt, for eksempel ved opprettelse av nytt målepunkt.

 
325.05.2022 14:0925.07.2019 10:43
ImprovementEI-339Implementere valideringsregler for postadresser til sluttbrukerReady for planningElhub bør avvise meldinger med sluttbrukers post- og fakturaadresse som ikke oppfyller formatkrav som spesifisert her: https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/krav-til-sluttbrukerinformasjon/sluttbruker-post-og-fakturaadresse-krav-til-format-og-innhold/307.06.2022 11:0721.08.2019 15:16
ImprovementEI-840Funksjonalitet som støtter innsyn i og sletting av forespørsler i BRS-NO-601Ready for planningI BRS-NO-601 kan det forekomme kommunikasjon av persondata, f.eks. som beskrevet i Prosedyre for utflytting hvor ny sluttbruker ikke er kjent. Elhub er Behandlingsansvarlig for sine data og har rutiner på innsyn og sletting. Markedsaktørene er ansvarlige for det samme på deres side.

For at meldinger med persondata skal kunne skilles fra øvrige meldinger er det forslått en løsning hvor det skal brukes en spesifikk kategori i BRS-NO-601 for disse meldingene.
307.06.2022 16:5617.12.2020 16:22
ImprovementEI-880Synliggjøring av kvalitet på måleverdier i Elhub PluginReady for planningI dagens bransjestatus (17.02.2021) ble det etterlyst ønske om visning av kvalitet på måleverdiene i Elhub Plugin.

De har hatt flere tilfeller hvor sluttkunder med hytter ønsker å vite om verdiene faktisk er avlest eller estimert.

 

Visningen bør være forståelig for sluttbruker.
310.06.2022 09:2817.02.2021 13:44
ImprovementEI-617Statistikk fra månedsrapporten per markedsaktørAnalysis in progressEndringsønske hvor en markedsaktør skal kunne logge inn i Elhub Aktørportal og se relevant statistikk fra månedsrapporten for sin organisasjon. Eksisterende rapport for Markedsendringer er vanskelig å tolke riktig.405.10.2021 07:5006.05.2020 11:02
ImprovementEI-695Stoppe mulighet for å endre organisasjonsnummer i BRS-NO-301Ready for planningDet er ikke lov å endre organisasjonsnummer på sluttbrukere men det er fortsatt mulig å gjøre det gjennom BRS-NO-301. Det bør legges inn en valideringsregel for å stoppe dette.420.09.2021 15:2231.08.2020 16:27
ImprovementEI-636Fjerne paginering og legge til eksportmulighet for alle listesider i portalenReady for planningVi ønsker fjerne paginering og legge til eksportmuligheter for alle listesider i portalen. Fjerning av paginering gjør det lettere å søke i søkeresultatene.

 

 
416.03.2022 12:1129.05.2020 09:50
ImprovementEI-825Fjerne paginering for målepunktsoversiktenAnalysis in progressSøkesiden på målepunktsoversiden er ikke hensiktsmessig slik den er nå, vi ønsker å fjerne paginering slik at hele søkeresultatet kommer på samme side. Dette gjør det bla. enklere å søke i siden.

 
415.12.2021 09:1503.12.2020 12:53
ImprovementEI-963Fjerne "Feilliste etter D+5" i balanseavregningsoversiktIn implementationSida "Balanseavregningsoversikt" i Aktørportalen inneholder nedtrekkslista "Feilliste D+5".

Hensikten med lista er å raskt få oversikt over hvilke aktuelle nettområder som har feila på D+5 (og etter), uten å måtte bla tilbake alle dager manuelt.

I sin nåværende form er denne lite nyttig, hverken for aktører eller Elhub operatører. Grunnen er at den inneholder for mye irrelevant informasjon om og for lang historikk. (Lista inneholder alle versjoner for alle bruksdøgn - dette er ikke interessant for annet enn analyseformål.) Lista ble av forskjellige grunner ikke utvikla helt i tråd med spesifikasjonene og hensikten, og det er nå på tide å gjøre noe med dette. 

Lista er vokst stor og tar noe ekstra lastetid. Måten sida er bygd opp på, fører til at Feilliste D+5 ofte dukker opp i det operatøren skal velge sorteringsdato, og ender da med å utvide feilliste istedet. Dette er negativt for brukervennligheten av sida.

Skisse til løsningsforslag:

1) Fjerne lista i sin nåværende form. Dette kan gjøres uavhengig av status på steg 2) (før)

2)

    Alternativ A: Lista skal kun hensynta MGAer som er passert fristen for D+5-kjøring, og kun inneholde siste ca. 40 bruksdøgn. (Dette vil dekke maksimal forsinkelse vi har sett i Elhubs historie med god margin.) Lista skal kun inneholde feilede MGAer for versjon D+5 med bruksdøgn og helst lenke til sida Grunnlag balanseavregning for det aktuelle MGAet. Sortering etter MGA-navn, bruksdøgn.

    Alternativ B: Lista kan erstattes med en visning av eldste bruksdøgn hvor ikke alle aktuelle MGAer er godkjent, og i tillegg utvides navigering med +/- 5 bruksdøgn. 

 
431.05.2022 09:2626.07.2021 17:04
ImprovementEI-253Forbedre prosess for bytte av sluttbruker IDReady for planningEndre prosess for endring av sluttbruker ID, fremst for privatpersoner, slik at den ikke blir benyttet til å bytte kunde uhensiktsmessig. Gjelder både privatpersoner og bedrifter. Nåværende løsning kan bl.a. føre til at feil sluttbruker får tilgang til målepunktinformasjon. Vurdere ny BRS eller modifisering av eksisterende. En mulig løsning er at både gammel og ny sluttbruker ID må oppgis for å sikre at endring skjer for riktig sluttbruker.

Det har vært gjort flere operasjonelle tiltak på dette området så behov for endring i markedsprosessene må vurderes.
427.05.2022 09:0930.06.2019 13:50
ImprovementEI-571Gjøre tydelig at også kraftleverandører kan trykke på og se balanseavregningIn TD analysisPå siden balanseavregningsoversikt kan kraftleverandørene trykke på en rad, og komme til detalj-bildet, for eksempel for å se om nettet er godkjent.

Det er ikke intuitivt ift. vanlig formgivning at radene kan trykkes på, og flere er ikke oppmerksomme på dette. 

Foreslår to mulige forbedringer: 

1) Radene farges som lenker 

2) Raden inneholder informasjon om nettet er godkjent eller ikke med de samme ikonene som brukes for netteier og elhub-operatør (rødt kryss, gult spørsmålstegn, etc.)
514.10.2021 09:1202.04.2020 16:25
ImprovementEI-1039Avklare retningslinjer for fastsettelse av nærings- og forbrukskoderAnalysis in progressUt fra diskusjoner blant annet knyttet til strømkompensasjonsordninger er det avdekket at nettselskaper har forskjellige praksis vedrørende fastsetting av næringskode og forbrukskode på målepunkter. Det er et behov for å tydeliggjøre retningslinjene og sikre at disse er riktig forstått og implementert ute hos nettselskapene.501.02.2022 13:2124.01.2022 10:15
ImprovementEI-1004Se på alternativer for en enklere håndtering av profilavregnede målepunktAnalysis in progressNå det nå er få profilavregnede målepunkt igjen bør det analyseres om det finnes enklere måter å håndtere de resterende.

Dagens løsning ble laget for 2 mill profilavregnede målepunkt og oppleves unødvendig omfattende i forhold til dagens behov.
516.11.2021 15:1801.11.2021 10:59
ImprovementEI-1034Verify that the market documentation include calculation exceptionsAnalysis in progressThe PPC-calculations have an exception when the EAC=0. This should be documented in the BRS-beregningsfunksjoner (and probably in other documentation as well, if it's not there).

(I was unable to verify that its not there d/t problems with the doc.)
506.01.2022 12:5106.01.2022 10:53