Skip to main content

Lukkede forbedringssaker

106 saker - sist oppdatert 19.09.2023


TypeElhub-IDOppsummeringStatusBeskrivelsePrioritetLukket
ImprovementEI-494Tilpasse valideringsregler til ny nettapsberegningsmetodeDone

Det nye regimet for nettapsberegning gjør at valideringsreglene for balanseavregning er tildels utdaterte. 

To av reglene vil nå ikke lenger slå til og en av reglene er egentlig ikke en balanseavregningsvalidering, men en test. Disse bør fjernes. 

Samtidig bør det vurderes nye regler

F.eks. Når nettapsberegningsmetode velges automatisk, må alle nett ha nettapsparametre. Vi bør ha en regel som gjør at nettområder stoppes hvis de beregnes med profilmetode men ikke har nettapsparametre for det gjeldende bruksdøgnet. "Nettapsparametre finnes". 

212.07.2023 13:39
ImprovementEi-876Bevare orginal URL/path ved innlogging i Elhub Portal/PluginDone

For å kunne forenkle prosessen ved godkjenning av tredjepartsforespørsler i EWP for sluttbrukere, vil det å kunne gå direkte inn på url: [https://plugin.elhub.no/#pendingthirdpartyaccess/] bidra til at tredjeparter kan sende sine brukere av deres APP eller nettside direkte til EWP for å godkjenne den aktive BRS-NO-622 som er sendt til sluttbruker sitt målepunkt.
h3. Nåværende situasjon:

1. Åpne [https://plugin.elhub.no/#pendingthirdpartyaccess/]
2. Innlogging med MinID
3. Sendt til [https://plugin.elhub.no/#home]
h3. Ønsket resultet:

1. Åpne [https://plugin.elhub.no/#pendingthirdpartyaccess/]
2. Logge inn med MinID.
3. Sendt til: [https://plugin.elhub.no/#pendingthirdpartyaccess/]

Denne problemstillingen gjelder Elhub generelt. Den orignale url'en blir ikke bevart ved login i aktørportalen eller Elhub min side. 

102.08.2023 13:12
ImprovementEI-895Informasjon om Estimert Årsforbruk i forhold til JIP i balanseavregningsvisningenRejected

Informasjon om summen av forventa årsforbruk for de profilavregnede målepunktene målt ift. oppnådd justert innmatningsprofil er nyttig for å kunne avgjøre om nettselskapet har kontroll på grunndataene på målepunktene sine. ADU/EAC oppdateres av mange systemer automatisk, og dermed er det fint å kunne se denne hver gang an sjekker balanseavregning. Potensielt med "trafikklys"-merking. 

Dette kom opp når vi diskuterte nye valideringsregler, muligens er det mest hensiktsmessig å heller utvikle dette som informasjonsfelt. (Det kan også være andre typer dynamisk meta-informasjon om MGAet som kunne vært interessant å se på denne siden uten at det skal stoppe balanseavregninga.)

Mindre og mindre interessant. Elhub publiserer info i rapports form.

515.03.2021 16:42
ImprovementEI-343Epostnotifikasjon til netteier når nett ikke går i balanse D+2RejectedSmå nettselskap med få ressurser kan nyte godt av et varsel om nettet ikke går i grønt innen D+2. Dette er spesielt nyttig ved ferieavvikling etc.

 

Ønske/forslag kom inn på Hansens brukerkonferanse
508.05.2023 13:58
ImprovementEI-660Legge inn mulighet for låsing av nettapsberegningsmetode igjenRejectedEtter som MGAer får få profilavregnde målere, og i tillegg varierende innmating og forbruk, ser vi en rekke eksempler på at beregningsmetode endres fra dag til dag. Vår oppfordring er som regel å justere opp nettapsparametre, så man i hvert fall unngår å få Stor JIP-metode. Kan det være en ide å gjeninnføre mulighet for å velge beregningsmetode, eller sett av beregningsmetoder? (Velge bort mulighet for Stor JIP, f.eks.)

 

 

Eksempel på situasjon: 

"Nettapsberegningene og balanseavregningen har fungert greit i mars og april, vi har et årlig profilforbruk på ca 900 MWh, som tilsvarer ca 2500kWh i døgnet.
Fra 22.mai-23.mai så endres dette der nettapsberegningen automatisk går over til stor JIP og vi får et beregnet profilforbruk på over ti ganger så mye. Dette blir feil og kundene blir feil avregnet, i tillegg blir det uoversiktlig.

Vi har et nett der produksjon kan variere mye fra sesong til sesong, det samme med timeforbruk. Når vi nå går fra en periode med lite produksjon og høyt forbruk til en periode med høy produksjon og lite forbruk, så endres nettapskriteriene.
Dette gjør at vi ideelt sett burde endre nettapsparametrene tilsvarende etter produksjons-/forbruksmønsteret - det har vi ikke muligheten til siden det kan variere fra dag til dag.

Er dette noe vi må leve med? Kontinuerlig justering av nettapsparametrene?
Vi har grei kontroll på hva JIP egentlig burde være nå siden det er så få anlegg igjen."

 

Det kommer store endringer i balanseavregningen i forbindelse med 15-minutters prosjektet, og vi har bestemt oss for å vente med dette til etter vi har sett hvordan de endringene vil påvirke balanseavregningen
515.12.2022 16:22
ImprovementEI-847Åpne BRS-NO-315 Spørring måleverdier for kombinasjonen tredjepart og utvekslingsmålepunktRejectedElhubs logikk gir i utgangspunktet ikke tredjeparter tilgang til måleverdier for utvekslingsmålepunkt. Med utgangspunkt i dette støtter ikke Elhub BRS-NO-315 Spørring måleverdier for kombinasjonen tredjepart og utvekslingsmålepunkt. Med EI-359 (Tilgang til måleverdier for ikke-avregnede målepunkt for tredjepart) gis tredjepart tilgang til måleverdiene, BRS-NO-315 Spørring måleverdier bør dermed også åpnes for tredjepart slik at potensialet til EI-359 utnyttes.309.12.2022 13:45
ImprovementEI-358Støtte for tilgang til måleverdier for utvekslingsmålepunkt for ytterligere aktørerRejectedI noen tilfeller kan det være nødvendig  å få tilgang til måleverdier for ytterligere aktører som i dag ikke har tilgang.

For eksempel:
* Tredjepart
* Statnett, behøver tilgang til måleverdier for utvekslingsmålepunkt mot sverige der Statnett ikke er netteier for utvekslingsmålepunktet
* Nett har kontrollmålere med måleverdier som andre netteiere trenger. Dette sendes i dag gjennom MSCONS. Disse målepunktene er ikke avregnet. -REQ0043736.

 
309.12.2022 12:49
ImprovementEI-898Oppgi flere felt fra grunn- og strukturdata på et målepunkt på Elhub Min sideDone* Målernummer oppgis i dag ikke på Elhub Min side. Etter innføring av AMS er det blitt vanlig praksis blant kraftleverandører å oppgi målernummer på fakturaen til sluttbrukere. Ved å oppgi målernummer på Min side vil sluttbruker kunne verifisere at de er tilknyttet korrekt måler.  
* Sluttbrukere etterspør også "Description" feltet på Elhub Min side. For bedrifter eller kommuner med mange målepunkt oppretter netteier beskrivelse-feltet slik at målepunkt på samme adresse kan lettere verifiseres.  
* Sluttbrukere etterspør mulighet for å se nettavregningsområde, ikke bare netteier. Dette er fordi enkelte netteiere har nettavregningsområder i ulike prisområder
* Sluttbruker etterspør også prisområde. Bør inkluderes
* Sluttbruker må kunne se forbrukskode
* Sluttbruker må kunne se konstanten

 

!image-2021-03-17-09-07-47-592.png!
305.12.2022 10:29
ImprovementEI-1018Aktører ønsker tilgang til informasjon om hvilket prisområde et målepunkt ligger iRejectedAktører ønsker tilgang til informasjon om hvilke prisområde et målepunkt ligger i. 

Kraftleverandørers ønsker å kunne avklare hvilket prisområde et målepunkt ligger i i forbindelse med inngåelse av kontrakt med sluttbruker. Prisområde er avgjørende for hvilke avtaler kraftleverandør kan tilby sluttbrukeren.

For kraftleverandør og tredjepart kan dette løses ved for eksempel å inkludere prisområde BRS-NO-611-respons. Dersom det er et behov utover kraftleverandør og tredjepart, må man se på om man kan distribuere informasjonen på andre måter, for eksempel BRS-NO-303 spørring på grunndata.

 

Dagens workaround: 
Kobling mellom nettavregningsområde og budområde er offentlig informasjon hos eSett. Vi har publisert informasjon om at deres side kan brukes av Elhubbrukere: [https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/oppgaver-i-elhub/veiledere/finne-prisomrade-tilknyttet-et-malepunkt/
401.12.2022 14:49
ImprovementEI-658Revidere retningslinjer for håndtering av dødsboDoneElhub har definert kjøreregler for håndtering av dødsbo i Elhub: [https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/kjoreregler-for-bruk-av-elhub/handtering-av-dodsbo-i-elhub/]

Fungerer disse retningslinjene eller bør de revideres? 
Hvilket behov har nettselskapene for informasjonen om at noen har gått bort? hva vil nettselskap bruke denne informasjonen til? Er det behov for en arbeidsgruppe (noen nettselskaper + evt. et par kraftleverandører) til å lage en veileder for dette? 

Det nye Folkeregisteret/Skatteetaten tilbyr en rekke API-er som kan benyttes av virksomheter som produserer eller bruker folkeregisterdata. Den 23. september vil Skatteetaten begynne å dele Kontaktopplysninger for dødsbo med alle rettighetspakker i folkeregisteret. Endringen kommer som følge av en lovendring som medfører at disse opplysningene ikke lengre er taushetsbelagt. Vær oppmerksom på at det ikke vil bli generert hendelser for personer som hadde denne informasjonen forut for 23. september. Konsumenter må selv sørge for å innhente informasjonen for de personene hvor konsumenten har behov for dette. Rettighetspakkene Offentlig uten hjemmel, Privat uten hjemmel, Privat og Presse vil bli berørt av endringene

For ytterlige informasjon se [opprinnelig nyhetssak|https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/kontaktopplysninger-for-dodsbo/]

Se mer informasjon om folkeregister og API'er her:[
[https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/om-tjenestene/]]

 
301.12.2022 14:03
ImprovementEI-308Utvide markedprosesser for å håndtere de vanligste feilene som i dag håndteres manueltRejectedVurdere å utvide eksisterende BRS'er (eller lage nye) for å håndtere feilsituasjoner. Målet er å avhjelpe det som i dag gjøres manuelt.301.12.2022 13:59
ImprovementEI-870Kartlegge utfordringer i arbeidet med å forbedre datakvalitetenRejected
401.12.2022 13:30
ImprovementEI-889Fornyet aktørtilgang for vask mot FolkeregisteretDoneAktørenes tilgang til vask mot DSF i forbindelse med migrering utløper i løpet av 2021 og må fornyes. Grensesnittet må også endres da Evrys rolle som distributør fases ut og aktørene kan koble seg direkte mot Skatteetatens API. 

Videre må det avklares hvilken rettighetspakke bransjen kan få:
* Rettighetspakke privat: Må ha korrekt navn, i kombinasjon med noe annet som adresse eller fødselsnr
* Rettighetspakke offentlig og privat: Skal utføre en offentlig oppgave, muliggjør treff på fødselsnr alene, evt navn alene

I forbindelse med dette er det behov for å kartlegge hvordan aktørene gjennomfører oppslag mot folkeregisteret i dag og hvilken input det er realistisk å forvente at de har når de gjør et oppslag.

 
301.12.2022 13:28
ImprovementEI-679Implementere korrekt funksjonalitet for håndtering av nærings- og forbrukskode hos nettselskaperDoneDet er gjennom EI-480 konkludert på at prosess for endring av nærings- og forbrukskode i Elhub ligger fast. Prosessen er imidlertid ikke korrekt implementert i KIS-systemet hos alle nettselskaper.201.12.2022 13:13
ImprovementEI-653Send de riktige målingsoppsettene også på ikke-avregnede VMPerDoneFlagget "Send to market party" på målingsoppsettet endres ikke for ikke avregnede VMPer. Det betyr at aktørene (bare DDM i dagens løsning) ikke får måleverdier ut fra beregningen. Det er få av disse VMPene i dag.

Midlertidig workaround er for aktør å hente måleverdiene i Elhub aktørportal.
424.11.2022 16:23
ImprovementEI-176Legge til sorteringsmuligheter på måleverdier under Søk etter volumRejectedElhub sorterer måleverdier i tabeller motsatt vei av det som er vanlig i markedet. Om brukeren selv kunne velge hvilken vei døgnet sorteres kan det i noen tilfeller øke lesbarheten under "Søk etter volum".

 

!image-2019-03-07-14-20-34-208.png!
523.11.2022 09:13
ImprovementEI-1110Add Metering Point information element "Meter Constant" on My PageRejectedWe have a requirement for following up on quality on the K factor (meter constant) and for end-user being able to understand metering values as read based on HAN-port export.
The field is not displayed for end-users anywhere, hence the regulator would like us to present this on My Page.
The work would be first to check if it's already distributed in service, if not add the element, and next present in My Page under the metering point details.
309.11.2022 10:34
ImprovementEI-680Forenkling av prosess for å gi tilgang ved tredjepartsforespørsler for privatpersonerRejectedInnspill fra tredjepartene tilsier at det kan være vanskelig å få tilgangene som må gis før tredjepartene kan yte sine tjenester til private sluttbrukere. Det bør utredes om det finnes enklere måter å få den eksplisitte tilgangen gitt.
Per nå er vi i kontakt med Altinn for å høre hvilke tjenester de kan tilby. Det å gi eksplisitt tilgang er ikke en unik handling for Elhub, ergo kan vi lete etter eksisterende offisielle tjenester for implementering i Elhub.

Utredning bør også omhandle organisasjoner og tilgang, da det kan være Altinns egne grensesnitt går mindre i time-out når de brukes direkte.
301.11.2022 13:13
ImprovementEI-1087Vis faktisk registrert verdi for Forbrukskode og Næringskode i Elhub AktørportalDoneNår markedsaktørene registrerer en verdi som ikke er med i Elhubs liste står det kun "Unknown" og det er umulig for aktøren å se hva de har registrert i Elhub. Det har skapt mye forvirring siden en del aktører har registrert verdier med en uventet "0" foran. Registrert verdi kan for eksempel vises ved at man holder muspekeren over eller lignende.417.10.2022 09:49
ImprovementEI-915Verifisering grunndata i målepunkt (BRS-NO-611) for TredjeparterDoneTredjeparter har i mange tilfeller utfordringer med finne korrekt målepunkt-ID i tilgangprosessen. Deres oppdragsgiver har ofte kun målernummer som de fysisk kan lese av på deres målere. (Målernummer blir ikke oppgitt i Elhub Web Plug-in, sluttbruker kan ikke verifisere målepunkts-ID mot målernummer.)

 

Forutsetning for å benytte "Verifisering grunndata i målepunkt" for kraftleverandør
* Det må være en fullmakt eller kontraktsfestet avtale på plass for at en kraftleverandør skal kunne samle informasjon om sluttbrukerens målepunkt. 

* Kraftleverandøren har enten tilgang til målpunkt ID eller annen nøkkelinformasjon for å søke frem riktig målepunkt.

 

Kan vi anse forutsetningen som oppfylt i tilgangsprosessen for en tredjepart? 
* Et oppdrag fra oppdragsgiver til tredjeparten bør være en fullverdig "fullmakt eller kontraktsfestet avtale" på lik linje som for kraftleverandør. Kraftleverandører sender verifisering grunndata kun basert på at en privatperson oppgir telefonnummer i en web-løsning. 
* Tredjeparter får tildelt nøkkelinformasjonen fra deres oppdragsgiver. 

 

Det burde derfor vurderes om tredjeparter også skal få mulighet til å verifisere grunndata i målepunkt før de har fått godkjent tilgangen via BRS-NO-622. 

 
217.10.2022 09:45
ImprovementEI-840Funksjonalitet som støtter innsyn i og sletting av forespørsler i BRS-NO-601DoneI BRS-NO-601 kan det forekomme kommunikasjon av persondata, f.eks. som beskrevet i Prosedyre for utflytting hvor ny sluttbruker ikke er kjent. Elhub er Behandlingsansvarlig for sine data og har rutiner på innsyn og sletting. Markedsaktørene er ansvarlige for det samme på deres side.

For at meldinger med persondata skal kunne skilles fra øvrige meldinger er det forslått en løsning hvor det skal brukes en spesifikk kategori i BRS-NO-601 for disse meldingene.
317.10.2022 09:43
ImprovementEI-886Forenkling av godkjenningssiden i Elhub min sideDoneSom sluttbruker kan det være vanskelig å skjønne helt hvordan man skal godkjenne forespørsler og/eller legge til tredjeparter i plugin.
Dette skyldes bl.a. at man umiddelbart ved login kommer til en oversiktsside, og man må finne knappen for forespørsler. Når man har funnet riktig sted for å gjennomføre godkjenningen, kan det være vanskelig å skjønne hva man skal gjøre.

Mobilgrensesnittet er heller ikke særlig intuitivt, og siden det er en foretrukken plattform, må det ses på som vel så viktig å få denne i en form som gjør at brukeren forstår hvilke steg som må gjøres for å godkjenne.

Det er også viktig at tredjeparten kan rute kundene sine enklere inn i prosessen for godkjenning. Det foreslås derfor en at man lager en direktelink til godkjenningssiden som kan benyttes av tredjeparten når man sender brukeren over til plugin fra tredjepartens applikasjoner, i stedet for at brukeren blir sendt til oversiktssiden.
217.10.2022 09:26
ImprovementEI-379Forbedret feilkode for ExtendedStorageMeteringValues i BRS-NO-622RejectedI Prosesspesifikke meldingsvalideringer finnes følgende validering:
|ExtendedStorageMeteringValues skal ikke være oppgitt i melding hvis UpdateIndicator = Delete|EH032|

Denne feilkoden tilsier at dato er feil, noe som er misvisende. Dette bør endres. Kanskje trengs en ny feilkode.
501.07.2022 10:44
ImprovementEI-973Tillate BRS-NO-104 til å kjøres av gammel kraftleverandørRejectedEtter at kraftleverandør har sagt opp sluttbruker kan de ikke lenger kjøre BRS-NO-104 og ta over leveransen tilbake til når de sa den opp. Dette kan for eksempel gjelde når sluttbruker først ikke betaler men etter hvert gjør opp for seg. Det må undersøker om dette bør legges til rette for eller om kraftleverandør i disse tilfeller bør kjøre et vanlig leverandørskifte frem i tid.430.06.2022 09:50
ImprovementEI-481Utvikle en webservice som kommuniserer nedetid i ElhubRejectedDet er ønske om mulighet for å hente informasjon om Elhubs tilstand i strukturert form over et teknisk grensesnitt. Dette vil gjøre det mulig for markedsaktørene og styre meldingsinnsending utfra om Elhub er oppe eller nede. Grensesnittet kunne også kommuniser planer for nedetid, men det kan være tilstrekkelig at dette kommuniseres ustrukturert gjennom eksisterende kanaler.528.06.2022 10:08
ImprovementEI-963Fjerne "Feilliste etter D+5" i balanseavregningsoversiktDoneSida "Balanseavregningsoversikt" i Aktørportalen inneholder nedtrekkslista "Feilliste D+5".

Hensikten med lista er å raskt få oversikt over hvilke aktuelle nettområder som har feila på D+5 (og etter), uten å måtte bla tilbake alle dager manuelt.

I sin nåværende form er denne lite nyttig, hverken for aktører eller Elhub operatører. Grunnen er at den inneholder for mye irrelevant informasjon om og for lang historikk. (Lista inneholder alle versjoner for alle bruksdøgn - dette er ikke interessant for annet enn analyseformål.) Lista ble av forskjellige grunner ikke utvikla helt i tråd med spesifikasjonene og hensikten, og det er nå på tide å gjøre noe med dette. 

Lista er vokst stor og tar noe ekstra lastetid. Måten sida er bygd opp på, fører til at Feilliste D+5 ofte dukker opp i det operatøren skal velge sorteringsdato, og ender da med å utvide feilliste istedet. Dette er negativt for brukervennligheten av sida.

Skisse til løsningsforslag:

1) Fjerne lista i sin nåværende form. Dette kan gjøres uavhengig av status på steg 2) (før)

2)

    Alternativ A: Lista skal kun hensynta MGAer som er passert fristen for D+5-kjøring, og kun inneholde siste ca. 40 bruksdøgn. (Dette vil dekke maksimal forsinkelse vi har sett i Elhubs historie med god margin.) Lista skal kun inneholde feilede MGAer for versjon D+5 med bruksdøgn og helst lenke til sida Grunnlag balanseavregning for det aktuelle MGAet. Sortering etter MGA-navn, bruksdøgn.

    Alternativ B: Lista kan erstattes med en visning av eldste bruksdøgn hvor ikke alle aktuelle MGAer er godkjent, og i tillegg utvides navigering med +/- 5 bruksdøgn. 

 
420.06.2022 10:52
ImprovementEI-926Valideringsregel for å kreve antatt årsforbruk på timeavregnede målepunkterRejectedDer finnes omtrent 2000 aktive timeavregnete målepunkter uten antatt årsforbruk registrert i Elhub. Dette lager problemer for kraftleverandørene som trenger denne informasjonen for anmelding. Ifølge forskrift skal nettselskapet registrere antatt årsforbruk også for disse målepunktene.

Endringsforslaget innebærer at valideringsregelen som i dag krever antatt årsforbruk kun på aktive profilavregnete målepunkter utvides til å også gjelde aktive timeavregnete målepunkter.
416.06.2022 15:13
ImprovementEI-1028Administrere åpning av HAN port gjennom ElhubRejectedSluttbruker må i dag kontakte sitt nettselskap direkte for å etterspørre åpning av HAN porten på sin AMS måler. Det burde også være mulig for kraftleverandør og tredjepart å håndtere en slik forespørsel fra sluttbruker. Kommunikasjonen mellom markedsaktørene kan gå gjennom Elhub.416.06.2022 14:57
ImprovementEI-359Tilgang til måleverdier for ikke-avregnede målepunkt for tredjepartRejectedTredjeparter har i dag ikke tilgang til måleverdier for ikke-avregnede målepunkt, da tredjepartstilgang gis via sluttbruker og det bare kan eksistere sluttbruker på et målepunkt om det finnes kontrakt på målepunktet. Ikke-avregnede målepunkt kan ikke ha kontrakt.

Dette gjør at tredjeparter ikke kan følge opp målepunkt som brukes i utregninger. Det kunne vært nyttig i forbindelse med virtuelle målepunkt, målepunkt som kun benyttes for å rapportere produksjonsmåleverdier til NECS og kontrollmålepunkt som benyttes for å sjekke balansen i en gruppe målepunkt.

Hensikten med endringen er å lage en tilgangsløsning som gjør at tredjeparter få tilgang til måleverdier for ikke-avregnede målepunkt.


 
216.06.2022 09:15
ImprovementEI-369Forbedre informasjonen på fakturaen fra avviksoppgjøretRejectedVi har fått inn en del ønsker på å forbedre fakturaen som kommer fra avviksoppgjøret. Mer informasjon gjør fakturaen lettere å behandle for aktøren.

 

Forslag:
* Periode fakturaen gjelder for
* Rolle, BSL/SLR
* Skille mellom ATAM produksjon og ATAM forbruk

 

 
416.06.2022 07:28
ImprovementEI-1000Utvide frist for godkjenning fra 15 til 30 dager i BRS-NO-622DoneVi opplever at de allerede utvidete antall dager ikke er tilstrekkelig frist når tredjepartene skal hente inn godkjenning fra sluttbrukere og/eller får bistand av Markedstjenester.
Det foreslås derfor at vi utvider til 30 virkedagers frist.
325.04.2022 10:23
ImprovementEI-486Kartlegge gjenstående operasjonelle utfordinger med markedsprosesser og måleverdiinnsending på profilavregnede målepunkterDoneI runden rundt bordet i BF 22.01.2020 var det svært mange aktører som fortsatt rapporterer om utfordringer med profilavregnede anlegg. Brukerforum ønsker at det utarbeides en totaloversikt over de problemene markedet nå har med markedsprosesser og måleverdiinnsending på profilavregnede målepunkter, med indikasjon på hvor rotårsaken til problemet ligger.320.04.2022 13:52
ImprovementEI-1054Kun tillate at utvidet lagring av måleverdier skrus på i BRS-NO-301DoneKraftleverandør har ikke alltid oppdatert informasjon om verdien på parameteren for utvidet lagring på et målepunkt i sine systemer (ref. EI-1003). Dette resulterer i at de ofte skriver over denne parameteren med feil verdi når de oppdaterer annen sluttbrukerinformasjon i BRS-NO-301. Enkleste løsningen vil være å kun tillate at utvidet lagring skrus på i BRS-NO-301, slik at kraftleverandør ikke kan skrive over det sluttbruker selv har valgt i min side.206.04.2022 12:35
ImprovementEI-897Mulighet for netteier å søke opp Avregningspunkt knyttet til subnettDoneDet er ikke mulig for nettselskap å søke opp målepunkt i deres nett som er Avregningpunkt mot Tilknytningspunkt til Subnett.

 

Dette er informasjon de må få til sendt fra Elhub eller Subnett-eier p.t.

 

Ønsker en søke funksjonalitet for dette under Avansert søk.  
304.04.2022 09:43
ImprovementEI-1033Purringer for måleverdier som ikke aksepteres av Elhub ved E86/asymmetrisk oppgjørRejectedF.o.m. 1/1/22 vil det av ulike grunner kunne oppstå hull som aktørene aldri vil få lov til å fylle, men hvor det likevel er laget purringer - som da vil ligge der til de blir manuelt sletta. 

Det er generelt uheldig å sende ut purringer hvor vi ikke aksepterer at de besvares. Purringene som tenkes på her er for datoer mellom 1/7/2021 og inneværende døgn minus 183 dager for timesavregnede forbrukskanaler ekskl. utveksling o.l.

Mulige løsninger på dette kan eksempelvis være: 
* Den retroaktive jobben endres til å ikke lage purringer for denne relativt lite generelt definerte perioden
* Sendejobben ESC-SCH-7 endres til å utelate purringer for denne perioden - de vil da havne under radioknapp Purringer ikke sendt (vil jeg tro).
* Et tidsstyrt jobb sletter purregrunnlaget fra MTM.MTM_INT_READ_F for de aktuelle purringene hvert døgn

Vi vet ikke omfanget enda da filteret ble virksomt helt nylig.

 

 
316.03.2022 14:24
ImprovementEI-888Forbedre nøyaktigheten av kompletthet måleverdier (landingssida i portalen)DonePer i dag oppdateres telleren i brøken gjennom hele døgnet, mens nevneren oppdateres kun med status klokka 24:00. 

Gjennom døgnet endres målepunkter med virkning inkludert inneværende døgn, derfor vil teller og nevner ha forskjellig grunnlag - og målet for tallet er ikke 100 %. 

Det kunne vært en fordel å også oppdatere nevneren flere ganger i løpet av døgnet, men kjøretid per uttrekk gjør at det bør begrenses til en gang i timen (maksimalt). Det er likevel en betydelig forbedring fra hva man har i dag. 

Tallet benyttes når nettselskaper og systemleverandører vil ha et raskt overblikk over status. Dager hvor det er mange endringer gir brøken feil bilde. Ene eventuell endring må ta hensyn til at det i fremtiden vil være en blanding av målepunkt som rapporteres på 15- og 60-minutters intervaller.
304.03.2022 13:05
ImprovementEI-884Tillate endring av avregningsform i BRS-NO-302DoneAvregningsform skal i dag endres i BRS-NO-306. Grunnen til at dette var skilt ut i separat BRS var fremst fordi overgangen fra profilavregnet til timeavregnet hadde stor betydelse for balanseavregningen og for hvordan markedsaktørene foretar sluttbrukeravregning. Det er nå svært få profilavregnete målepunkter igjen og Elhub ser derfor at behovet for egen BRS er mindre.

Videre vil der i overgangen til 15 minutters balanseavregning være behov for å gjøre endringer i informasjonsmodell og BIM meldinger. Hvis vi i forbindelse med dette prosjektet kan fjerne BRS-NO-306 vil innføringen bli enklere ved at spesiallogikk i denne BRS ikke trenger å utvides og vedlikeholdes videre.
223.02.2022 11:48
ImprovementEI-495Gjør det mulig å registrere målere med 12 sifferRejectedDet er per nå kun mulig å registrere 10 siffer for en målere i Elhub, men det er identifisert målere med 12 siffer hos nettselskapene. Endringen vil innebære en endring i BIM og omfang og gevinst bør undersøkers før saken beslutes implementert.417.02.2022 11:54
ImprovementEI-904Endre navn på Elhub Web Plugin til Min sideDonePlugin er et begrep som ble innført tidlig i kravspesifiseringsfasen til Elhub, meningen på den tiden var at plugin var et teknisk navn til bruk for aktørene. Navnet skulle ikke eksponeres ut mot sluttbrukermarkedet.

Erfaring viser at mange kraftleverandører har valgt å legge ut link til elhub.no der de henviser sluttbrukerne til de kan logge seg inn i Elhub for å se sine måleverdier. Det er derof rbehov for en intuitiv innloggingsknapp på elhub.no.

Videre vil sluttbrukere som skal gi tilgang for tredjeparter ofte blir rutet til Elhub og dette må være intuitivt for sluttbrukeren. Navnet plugin kan her være fovirrende.

Forlslaget er å endre navn fra plugin til "Min side" for bedre å synliggjøre hensikten med sluttbrukerapplikasjonen.

Endringen vil innebære:
- Endring i URL
- Design-oppdatering (mindre endringer)
- Oppdateringer i dokumentasjon.

Endringen foreslås innført suksessivt, dvs. endre over tid dokumentasjon, påse at oppdatering av rammeverket også tar med seg evt. endringer i presentasjon på applikasjonen, og endre URL når innføring av EI-876 (som omhandler hensiktsmessige linker til ulike sider i fhv. plugin
411.01.2022 09:07
ImprovementEI-993Tilgjengeliggjøre markedsdata i Elhub AktørportalRejectedFjordkraft har meldt inn ønske om at markedsdata som blir publisert i Elhub månedsrapport tilgjengeliggjøres i Elhub aktørportal, med antall aktive målepunkt i markedet (time/profil), antall markedsprosesser og hvilken status de har, etc.

Dette er ønskelig slik at markedsaktørene selv har mulighet til å hente ut denne dataen.
528.10.2021 10:34
ImprovementEI-323Vurdere Elhubs mottak av måleverdiserier med hullRejectedValider mener i BF19/3-1 at Elhub er for rigid på mottak av måleverdier og at det er urimerlig at ett lite hull i en stor innsending medfører at hele innsendingen blir avvist for det aktuelle målepunktet. De ønsker at Elhub skal kunne ta imot alt som er komplett og kun avvise konkrete hull. Et typisk scenario er der det er skiftet måler fra gammel 2VK. Nettselskapet har sendt verdier frem til midnatt, Valider sitter på verdier fra tidspunktet måleren ble montert neste dag. Har ikke verdier for timene mellom midnatt og monteringstidspunktet. Ønsker da at Elhub tar i mot de måleverdiene som faktisk kommer inn og fortsetter å purre kun på de manglende måleverdiene. Henning Stenseth har ytterligere detaljer om problemstillingen.

 

*Tiltak/ deloppgaver:* Kan ikke aktørene registrere 0 der hvor de nå ønsker å få sende inn hull i tidsseriene?? Å utvikle annen løsning vil være svært kostnadskrevende for Elhub. 

 

*Initiell tanke:* Dette bryter prinsipielt med slik Elhubs måleverdimottak er laget. I en melding med flere målepunkt godtar Elhub payloaden for de målepunktene som ikke har hull, de med hull avvises. Netteier informeres om dette og har anledning til å innhente måleverdier eller sende 0 for manglende timer. Forslaget betyr i praksis at Elhub skal dekke opp for nettselskapets manglende evne til å motta ack og så svare med komplett tidsserie der hull er erstattet av 0. Nettselskapet/alliansen bør sørge for at de støtter dette i scenarioer der det er aktuelt.

Scenarioet som beskrives vil ikke vare evig, da all 2VK straks skal være erstattet av AMS.
314.10.2021 09:49
ImprovementEI-983Beregning av referansepris for sluttbrukers strømforbrukRejectedElhub har informasjon om spotpris og forbruk på alle målepunkter. Med denne informasjonen kan Elhub beregne en referansepris for strømforbruket til alle sluttbrukere i Norge, dvs. forbruk * spotpris. Sluttbruker kan sammenligne denne referanseprisen med den prisen de betaler sin kraftleverandør. Dette vil fjerne noe av informasjonsasymmetrien i markedet.401.10.2021 12:33
ImprovementEI-59Mulighet for nettselskap å avvise en innflytting i inaktivt målepunktDoneOm en innflytting i inaktivt målepunkt ikke kan fullføres må prosessen ligge på vent i to uker før den blir avvist. Det burde finnes noen mulighet for å avvise disse prosessene tidligere hvis noen aktør vet at den ikke kan fullføres.321.09.2021 10:02
ImprovementEI-383Forbedre prosess for innflytting i inaktivt målepunktDoneNår et målepunkt er frakoblet grunnet manglende kunde og registrert inaktivt i Elhub må innflytting registreres gjennom _BRS-NO-102 - Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid_. Tidsfristene i denne BRSen er de samme uavhengig om målepunktet er aktivt eller inaktivt, dvs. når kraftleverandør sender melding må de oppgi en oppstartsdato frem i tid. Sluttbruker melder sjelden om innflytting frem i tid og kan da ende opp med å ta over en bolig uten strøm. I disse tilfellene ønsker de naturlig strømmen koblet til umiddelbart, noe kraftleverandør ikke kan oppgi i BRS-NO-102. Dette resulterer i at enten kraftleverandør eller sluttbruker må kontakte nettselskapet utenom normale markedsprosesser. Det kan også resultere i at prosesser må reverseres for at korrekt innflyttingsdato skal bli registrert.121.09.2021 10:02
ImprovementEI-381Definere kjøreregler for hvordan kraftleverandør kan informere nettselskap om kontaktinformasjon for varsling gjennom ElhubRejectedElhub legger til rette for at kraftleverandører kan registrere kontaktinformasjon for varsling og tilsyn i Elhub.

Kraftleverandører skal registrere kontaktinformasjon om sine sluttbrukere i Elhub. Men de er ikke forpliktet til å innhente kontaktinformasjon som skal brukes til varsling eller andre oppgaver som nettselskapet ivaretar. Vi bør se på hvordan kraftleverandører kan formidle dette til nettselskapet hvis sluttbruker ønsker det. Det må løses på en måte som gjør at nettselskapet kan behandle dette riktig i sine systemer.

Foreslått løsning i første omgang er å bruker Description feltet i Communication Channels for å definere et set roller som er entydig forstått i markedet.
316.08.2021 09:07
ImprovementEI-967Gjøre installert effekt obligatorisk for alle pluss og produksjonspunkterRejectedI forskriften for plusskunder foreslår NVE å gjøre det obligatorisk for netteiere å sende inn installert effekt for alle pluss og produksjonspunkter. Dette burde reflekteres i Elhub med å gjøre det obligatorisk her også. 

 

Tekst fra forskriftshlringen:

??Vi foreslår samtidig å innføre en plikt til å rapportere installert ytelse for alle innmatingskunder i Elhub. Nettselskapene rapporterer dette allerede i dag, men det er per i dag ingen plikt. Vi ser at det er noe feilrapportering og flere anlegg der installert effekt er satt til 0 kW. Vi mener at en rapporteringsplikt vil gjøre det lettere å følge opp rapporteringen og sikre god datakvalitet. Det er også viktig at innrapporterte data er korrekt når det settes en terskelverdi på installert effekt for å kunne omfattes av delingsløsningen for fornybar kraft??
509.08.2021 09:57
ImprovementEI-357Legge til et tidsstempel i utgående BRS-NO-313 og BRS-NO-315DoneElhub endret fra å bruke registration date i innkommende BRS-NO-313 og BRS-NO-315 og insert time i utgående BRS-NO-313 og BRS-NO-315, til å bruke registration date i både innkommende og utgående BRS-NO-313 og BRS-NO-315.

Dette for å unngå å sende duplikate tidsstempel i to ulike versjoner av måleverdiene. Det som tapes er 100 % klar identifikasjon av hvilke versjoner av måleverdiene som har vært brukt i balanseavregningsgrunnlaget og avviksoppgjøret. For å unngå duplikate tidsstempel og ivareta transparens trengs to tidsstempel i utgående BRS-NO-313 og BRS-NO-315, registration date og insert time.

 
206.08.2021 13:39
ImprovementEI-508Sammenligne aktuell kjøring med historisk gjennomsnitt for å finne avvik i balanseavregningen - endring i Daglige måleverdier listeDoneNettselskapene har behov for verktøy som kan anvendes for feilsøking og analyse av måledata rapportert til Elhub. Det har kommet flere konkrete forslag, de fleste av disse forslagene er dekket av EI-264.

I dag kan en:
* På aggregert nivå i balanseavregningen så sammenligner vi en kjøring med samme kjøring 7 dager før
* På overordnet nivå i måleverdimottaket så sammenligner vi antall innkommende verdier med gjennomsnitt de siste x (7?) dagene

Elhub har forslag til ytterlige forbedringer:
* Forslag til endring i Daglige måleverdier liste:
** Legge til en kolonne med gjennomsnitt de siste 7 dager + % avvik
** Legge til en kolonne med tall for bruksdøgnet for 7 dager siden + % avvik
** Det bør være mulighet for sortering med høyest og lavest % avvik

Dette kan være til stor hjelp for å finne ut hvor en eventuell feil i innsendte måleverdier ligger

 

OBS: Daglige måleverdier liste har en historie. Må være obs på tabellene når en endrer. Ingvar/Frode har trolig info
330.06.2021 13:40
ImprovementEI-819Inkludere nabonettets utvekslingsmålepunkt i Daglig måleverdier (liste)DoneØnsker at utvekslingspunkt til nabonettet også er inkludert i Daglig måleverdier (liste).Nå får de kun sine egne utvekslingspunkt. 
430.06.2021 13:24
ImprovementEI-849Sende purringer til Måleverdi-innsamler (DDE) eller TjenesteleverandørRejectedHvor purringene skal sendes har vært en diskusjon siden før Elhub GoLive. 

Et nettselskap er ansvarlig for måleverdiene i rollen Måleverdiansvarlig (MDR), men kan sette bort innsamlingen til en eller flere måleverdi-innsamlere (DDE) per nettområde. Siden det kan være flere konkurrerende DDEer, så sendes purringene til den ansvarlige MDR. Dagens løsning krever derfor at MDR splitter purrefilen og sender purringene videre til sine måleverdi-innsamlere. Dette oppleves av flere aktører som unødvendig tungvint, men alternative for Elhub i dag er å sende alle purringer til alle DDEer og dermed eksponere andres kvalitet på innsamlingen.

Et annet alternativ ville være å sende purringene til netteierens tjenesteleverandør. Flere av måleverdi-innsamlerne som ønsker en endring er også tjenesteleverandør. Det å sende purringene til netteiers tjenesteleverandør er uproblematisk, da de allerede har tilgang til alle målepunktene i rollen tjenesteleverandør.

 

Et problem med å velge DDE-løsningen er at RME/NVE må involveres, det kan ta tid å få nødvendige avklaringer.

 

Vi lukker denne saken da vi ser at det er mer hensiktsmessig å publisere purre-informasjonen i rapporter eller lignende. Dette følges opp i en separat sak.

 
230.04.2021 08:12
ImprovementEI-345Lage rapport med sum NOK for spesifisert periodeRejectedDet er meldt at det hadde vært nyttig med en rapport som viser forbruk/produksjon i NOK i tilllegg til kWh. 

Bakgrunn:
* For produksjonsenheter >10MVA skal verdien av produksjonen beregnes time for time som summeres opp til sum år, det danner grunnlag for grunnrenteinntekter
* For produksjonsenheter <10MVA , er det svært utbredd i bransjen at rettighetshavere mottar godtgjørelse basert på verdien av produksjonen

 

Muligheter:
* Legge til NOK i Daglige måleverdier og Daglige måleverdier (liste)
* Lage en helt ny rapport

 

Vi lukker denne saken. Elhub ser nytten av funksjonaliteten, men det er et ansvar som Elhub ikke ønsker å ta - mange beslutninger tas på grunnlag av denne informasjonen. Det vil også være vanskelig å prioritere denne opp mot andre endringsønsker.

 
429.04.2021 13:13
ImprovementEI-280Hyppigere kjøring av FPC-beregningerDoneØnsker fra markedsaktører om kontinuerlig/hyppig FPC-beregning slik at de får "avsluttet" pågående saker på målepunktet raskere.

Per 2020-03 utføres beregninger 11:05, 12:05 og 23:05. Jobben tar ~10 minutter. Disse jobbene ikke kan kjøre i parallell med andre jobber. Starttidspunktene forskyves derfor hvis det må kjøres andre jobber med høyere prioritet. Typisk er dette manuelle rekjøringer/godkjenninger av balanseavregningsjobber.

Jobbene monitoreres, og store forskyvninger i tid utløser alarm-meldinger. Per i dag kjører vi en rekke manuelle balanseavregningsjobber, og desto flere tidsstyrte jobber vi har, desto flere slike forskyvninger vil forekomme. Hvis datakvaliteten forbedres i en slik grad at det kun blir unntaksvise rekjøringer av balanseavregning, vil det øke muligheten vi har for å sette opp flere FPC-jobber. 

Vi kan uten nevneverdige problemer legge inn flere jobber på kveldstid. Ønsket er imidlertid forstått som flere jobber i normal arbeidstid. 
328.04.2021 18:04
ImprovementEI-180Mulighet for å se pollekø i Elhub WebportalRejectedAktørene som utveksler meldinger med Elhub kan ha nytte av å se live-oppdatert antall meldinger i som ligger i kø på deres GLN.415.04.2021 12:07
ImprovementEI-652Endre fra dato i avviksoppgjørboksen slik at den faktisk viser første dato med data i avviksoppgjøretDoneI avviksoppgjørsiden er det i dag to bokser. Den ene viser endringer den siste måneden og den andre viser resten av endringene. I dag har den boksen som viser alle endringene en startdato som er satt til 3 år tilbake i tid. Dette burde endres slik at det er satt til Go Live nå, og den interne avviksoppgjør parameteren når det er den som er eldst509.03.2021 08:59
ImprovementEI-456Visning av prosentvis nettap i balanseavregningsgrunnlagetDoneDet er en valideringsregel i balanseavregningsgrunnlaget som validerer på hvor mye nettap det er i nettet. Det kan være vanskelig for netteierne å vite hvor mye for mye nettap de har, og hvilken time som fører til at de feiler, siden valideringen er gitt i prosent mens det kun står kWh i grunnlaget. VI vil derfor legge til et felt som viser prosentvis nettap i hver time. Prosenten vil være basert på brutto innmating, så det vil stemme med hva som brukes i valideringen 

 
509.03.2021 08:56
ImprovementEI-785Status på tilknyttningspunkt må vises på avregningspunktDoneMå kunne se informasjon om status for tilknytningspunktID på Avregningspunkt. I dag vises det kun at målepunktet har et tilhørende tilknytningspunktID. 
Hvis dette tilknytningspunktet blir avsluttet så har ikke overliggende netteier mulighet til å se dette. 

Denne informasjonen er viktig da vi ønsker at Elsertifikatandelen på disse avregningspunktene skal settes til 0% hvis de tilhører et tilknytningspunkt, men kun tilknytningspunkt som er aktive. Hvis dette settes på et tilknytningspunkt som er avsluttet blir rapporteringen av Elsertifikatandel feil. 

 
409.03.2021 08:50
ImprovementEI-526Avviksoppgjør i portalen - feil tall vises i nederste grafDoneNederste graf, flik #2, "Kjøringer for dette nettområdet", har 2 feil:
# Den viser kjøringer som er voidet. Den skal bare vise det som faktisk er fakturert.
# Tallene inkluderer "utveksling", selv om det står Balanse (ATAM+APAM). Samme som øverst i midten, så skal de tallene bare inkludere verdier som faktureres av Elhub, altså ATAM og APAM tall, og ikke utveksling.
409.03.2021 08:48
ImprovementEI-410Rapport som viser tap, og forbruk på målepunkt uten kontrakt over en periodeDoneRapporten bør kunne vise grafisk tap og forbruk uten kontrakt over en periode slik som eksempelet vedlagt viser.

Tapet blir oppdatert etter hvert avviksoppgjør, slik at en bør kunne velge fra et sett hva som skal vises, gjerne linket til final grid loss bildet.

Da vil en kunne vise en graf for hvert punkt i FGL grafen over tid, altså f.eks. velge 
* Tap pga målepunkt uten kontrakt på D+5, på Y+1, Y+2 og Y+2
* Beregnet tap på D+5, alle kjørte RECON,  Y+1, Y+2 og Y+2. 

En kan eventuelt sette en begrensing på at en maks kan velge 5 serier samtidig. Grafen vises for valgt periode, f.eks. maks 1 år.

I tillegg må en kunne laste ned de seriene en har valgt ut over den perioden en har valgt, altså det en ser i bildet. 

Se vedlagte eksempel.
210.02.2021 12:43
ImprovementEI-787Vise årstall i fane for periodevolumDoneDersom det et målepunkt med et periodevolum som er lengre enn ett år, vil en i Måleverdier > Periodevolum ha problem med å se når starttidspunktet til periodevolumet er siden årstall ikke vises. Det gjør at en ikke ser om det er et stort hull eller om det er et periodevolum som dekker et langt tidsintervall.

Foreslått fiks: Legge til år i datofeltet

 
408.02.2021 10:47
ImprovementEI-30615-minutters oppløsning i avregningsgrunnlagRejectedInnen 2023 skal markedet gå fra timesoppløsning til 15-min oppløsning. Elhub støtter i utganspunktet dette allerede, men forbrukerne skal fortsatt måles på timesbasis. Dette betyr at Elhub må profilere forbrukerne slik at de timesavregnede målepunktene blir avregnet på kvartersbasis. 

 
303.02.2021 10:11
ImprovementEI-838Endre beskrivelse om innsending av "Non-hourly Metering Values" til å tillate hyppigere innsendingDoneBeskrivelsen i EMIF om innsending av "Non-hourly Metering Values" står det at meldingene må fylles opp (bulkes opp) med 1000 payloads før de kan sendes, eller at det sendes etter minst én time etter siste innsendte melding.

Dette bør ikke lenger være relevant da det er betraktelig færre profilavregnede målepunkt i Elhub nå, og antall BRS-312 og BRS-332 er såpass lite.

Foreslår at tidsbegrensningen fjernes helt for "Non-hourly Metering Values".  

 

Hensikten med endringen er å gjøre det mulig for nettselskapene å sende avlesninger av profilavregnede målepunkt til Elb oftere. Nåværende grense gjør at nettselskapet må vente 1 time med å sende en avlesning dersom det er sendt en avlesning tidligere, dersom en ikke kan samle 1000 avlesninger. Begrunnelsen for grensen var ytelse, spesielt ved månedsskiftet. Det er såpass få profilavregnede målepunkt igjen at dette er et problem.
321.01.2021 10:11
ImprovementEI-487Regime for oppfølging av markedsaktører som bevisst eller ubevisst bruker markedsprosessene på måter som bryter regleneDoneElhub kjører kontroller for å oppdage feilbruk av markedsprosesser og aktører melder inn hendelser på [post@elhub.no|mailto:post@elhub.no] når det oppdages markedsaktører, fremst kraftleverandører, som bevisst eller ubevisst bruker markedsprosesser på måter som bryter reglene. Elhub vil analysere hendelse og kontakte gjeldende aktører for tilbakemelding og samtidig vurdere implementering av nye kontroller i Elhub. Elhub vil informere markedet om nye eksempler på feilbruk i onsdagsmøter og publisere eksempler på feilbruk på elhub samleside [Kjøreregler for bruk av Elhub.|https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/markedsdokumentasjon/kjoreregler-for-bruk-av-elhub/] Elhub rapporterer feilbrukstatistikk til NVE. Elhub rapporterer feil som etter en tidsperiode ikke er rettet opp og aktører fortsetter med feilbruk etter å ha blitt kontaktet av Elhub. Vi vil publisere regime og prosedyre for rapportering til NVE på elhub.no

 

 
320.01.2021 16:08
ImprovementEI-328Fjerne postnummer fra avviksoppgjørsiden og erstatte med kraftleverandørRejectedPå avviksoppgjørsiden i dag kan man se postnummer. Dette feltet er ikke mye brukt i dag, og det hadde vært bedre om man kunne se kraftleverandøren på målepunktet og filtrere alle målepunktene etter hvilken kraftleverandør det var

Etter å ha gjort en del analyse kom vi på en logisk brist med denne ideen. Et målepunkt kan ha mange forskjellige kraftleverandører i løpet av tiden det er i avviksoppgjøret. Det gir ingen mening å vise nåværende kraftleverandør, ettersom avviksoppgjøret jo viser historiske endringer. I tillegg er dette en endring med lav prioritet. Endringsønsket er derfor forkastet.
414.01.2021 15:56
ImprovementEI-684Sikre at Elhub sender netto virtuell produksjonskanal til NECSDoneKanalen for virtuell nettoproduksjon på virtuelle målepunkt rapporteres ikke til NECS. Dette på grunn av feil i logikken til jobben som rapporterer måleverdier til NECS. Dette gjør at det ikke utstedes korrekt antall elsertifikater for disse målepunktene dersom utstedelsen baseres på data fra Elhub.

Endringen retter opp i logikken slik at måleverdier på virtuelle nettokanaler også rapporteres til NECS.

 
207.12.2020 08:49
ImprovementEI-370Utvide portalversjon av BRS-NO-303 med historikkRejectedSiden flere selskap ønsker å bruke porteføljesjekk for å - nettopp - sjekke porteføljen i Elhub mot egne data - er det viktig å få fram historikk og ikke bare vise aktuell versjon av kontrakt, sluttbruker, avregningsform o.a. når man spør etter sin portefølje.

Videre er det ofte en kombinasjon av disse elementene som ønskes historikk på, i da har vi enten grunndata målepunkt eller grunndata sluttbruker.

Vi må ha et tredje søk som viser kombinasjonen av målepunkt grunndata målepunkt, sluttbruker, og kontrakt, samt fra- og tildatoer i CET/CEST. Dette vil bistå til aktørene kan ta ut rapporter over de dataene de har lov å se og sammenstille meg egne systemer slik rapporten er tenkt i utgangspunktet.

303.12.2020 09:15
ImprovementEI-205Mulighet for å endre sluttbrukers organisasjonsnummer gjennom markedsprosessRejectedPer nå er det mulig å endre sluttbrukers organisasjonsnummer i BRS-NO-301 men nettselskapene klarer ikke alltid å håndtere dette i sine systemer. Grunnet dette har vi kommunisert til markedet at det ikke er lov. Bør BRSene tilpasses for å tillate endring av sluttbrukers organisasjonsnummer? Hvis ikke bør det blokkeres i BRS-NO-301.401.12.2020 11:12
ImprovementEI-712Etablere mulighet for systemleverandørtesting i Exa2DoneFor å redusere kompleksitet og kostnader skal systemleverandørtesting kunne utføres i Exa2. I situasjoner der systemleverandører har behov for å teste mot miljøer som er på en nyere versjon enn Exa2, for eksempel ved innføring av 15 minutters avregning, etableres dedikerte testmiljøer for dette.

Systemleverandører vil få egne fiktive datasett i Exa2 som er isolert fra aktørenes datasett og det vil ikke være mulig å kjøre markedsprosesser på tvers av disse datasettene.

 
323.11.2020 12:35
ImprovementEI-249Forbedre prosess for deaktivering av målepunkt med sluttbruker registrertDoneUtflytting hvor ingen ny sluttbruker overtar må i Elhub meldes frem i tid. I tillegg må sluttbruker flyttes ut før målepunkt kan deaktiveres og fjernes. Dette skaper problemer i en del prosesser hos markedsaktørene hvor deaktivering av målepunkt meldes tilbake i tid. Følgende scenarier er meldt:
* Montør melder demontering av måler tilbake i tid
* Byggestrømkasse kommer inn til lager uten at utflytting er meldt
* Huset brenner ned og det blir meldt langt tilbake i tid

I disse situasjonene har ikke aktørene noen mulighet for å løse sakene tilbake i tid, og i disse spesielle situasjonene er det liten aksept hos kundene for å betale for strøm og nettleie til framtidig sluttdato. 

Mange aktører har sluttet seg til denne problemstillingen.

BRS-NO-214 Deaktivering av målepunkt med sluttbruker innføres i v1.10.0 av markedsdokumentasjonen som løsning på denne utfordringen.
119.11.2020 14:16
ImprovementEI-619Rapportering av måleverdier på virtuelle nett til NECSDoneAll rapportering av måleverdier til NECS skal gå via Elhub. NECS har frem til 30.04.2020 fått tilsendt excel ark med verdier fra virtuelle netteier.  Etter 1.mai 2020 skal alle verdier sendes via elhub. Dette har vært diskutert i koordineringsforum og det har vært avhold interne møter i Elhub for å avklare hvordan dette  skal løses.

1) Prismodell er utarbeidet og sendt til NVE

2) Opprettes ny aktørtype i Ediel portalen - Virtuell netteier

Veileder til aktører

https://elhub.no/oppgaver-i-elhub/veiledere/veileder-for-rapportering-av-produksjon-til-elhub-via-virtuelt-nettavregningsomrade/

 
219.11.2020 09:50
ImprovementEI-569Utfasing av utdaterte chifferkoder i Elhub portal/plugin og EMIFDoneElhub følger sikkerhetsanbefalinger og fjerner utdaterte og svake chifferkoder slik at tjenester ut mot markedet kan bli enda sikrere.

Chifferkoder brukes bla. til å sikre kommunikasjonen mellom web tjenestene som f.eks. Elhub portal/plugin og EMIF.

Vi skal fase ut chifferkoder som anses nå som svake og utdaterte og er blitt erstattet av flere mer moderne koder.
Alle web browsere på markedet støtter nye og sterkere chifferkoder og har ikke behov for de som skal fases ut. Ingen web browsere helt tilbake til Window 7 er avhengig av chifferkodene som vi kommer til å fase ut. Endringen skal ikke ha noe effekt for våre brukere.

Endringen vil bli implementert først i test-miljøene slik at systemleverandørene kan test sine systemer mot Elhub.

 

Chifferkoder som blir fjernet:
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

 
319.11.2020 08:38
ImprovementEI-336Legge til mulighet for å eksportere data i "Kalkulasjon elsertifikatpliktig forbruk"RejectedKraftleverandørene bruker rapporten for å finne ut hvor mange elsertifikater som må handles inn. Rapporten viser i dag antall kWh per nettavregningsområde, det er fordelaktig om kraftleverandør kan laste ned denne listen og summere antall kWh i egnet program. Dagens funksjonalitet krever manuell summering, det åpner for feil.

Det ble gjort en analyse og med dagens rammeverk er dette ikke kostnadseffektivt. Det er laget en egen sak for å forbedre rammeverket hvor alle ønsker om eksport av data er samlet: EI-636
312.11.2020 12:36
ImprovementEI-411Utelate godkjenningssteg av tredjeparter i plugin for bedriftskunderRejectedTredjeparter sliter med å få større organisasjoner til å kunne godkjenne forespørsler i plugin. Forslag i behandling i samarbedisforum Elhub/NVE for å få fram vedtak at man utelater godkjenningssteg i plugin for bedriftskunder.
Private beholder godkjenningssteget da deres personvern er absolutt.
128.10.2020 16:46
ImprovementEI-260Definere regime for testdata i Exatest2DoneDagens data i Exatest2 er gammel og vanskelig å vedlikeholde.

Denne oppgaven dekker arbeidet med å lage et regime som tillater så produksjonslik data mulig og som samtidig muliggjør fornying av data enklere enn dagens løsning ved behov.
227.10.2020 10:34
ImprovementEI-651Utregning av nettapsparametre basert på nettap etter avviksoppgjørDoneDet er i dag ikke mange verktøy for netteierene for å regne ut nettapsparametrene sine. I Elhub har vi all data vi trenger for å kunne regne ut beste nettapsparametre basert på siste års nettap etter alle avviksoppgjør er kjørt. Vi bør lage en funksjonalitet som automatisk regner ut disse parametrene, så kan netteiere velge om de vil bruke dem. Det vil også gi dem mer informasjon som de kan bruke til å analysere nettet sitt.320.10.2020 14:56
ImprovementEI-463Overgang til ny driftsleverandør for ElhubDoneDrift av Elhub skal i løpet av høsten 2020 overføres fra Accenture til Basefarm (underliggede infrastruktur) og Elhub (applikasjonsdrift og applikasjonsforvaltning) . I den forbindelse er det planlagt en stegvis overgang som innebærer en svitsj over av Elhub produksjonsmiljø fra site 1 til site 2 i september 2020 og en overgang tilbake til site 1 i oktober 2020. Hver svitsj-over kan kreve utvidet nedetid og behov for at markedsaktører buffrer meldingsutsending og gradvis debuffrer i henhold til instruks. 

 
213.10.2020 11:46
ImprovementEI-315Mulighet for å søke på og eksportere målepunkter i pluginDoneSom sluttbruker med mange målepunkt ønsker jeg å kunne søke fram enkeltvise målepunkt og få resultatet vist i liste. Alle lister av målepunkt vil jeg har mulighet for å eksportere til CSV.

308.10.2020 13:48
ImprovementEI-309Visning tilgangsinfo på målepunktoversikt pluginDoneSom sluttbruker ønsker jeg å se antall personer og tredjeparter som er gitt tilgang til målepunktene mine uten at jeg må gå inn på hvert enkelt målepunkt for slik å få totalkontroll på hvor mange som kan se mine data408.10.2020 13:48
ImprovementEI-303Brukervennlighetsmessige forbedringer Plugin for organisasjonsbrukereDone_Som sluttbruker når jeg representerer en organisasjon ønsker jeg forenklinger og bedring i oversikt i plugin._

Blant annet ønsker jeg ikke se "Ingen beskrivelse" når dette gjelder brorparten av mine organisasjonstilhørige målepunkt.
408.10.2020 13:47
ImprovementEI-344Mulighet for nettselskap å følge opp plusskunder over 100kWh i Elhub AktørportalRejectedForslag om operasjonell støtte for nettselskapene til å følge opp plusskunder som går over grensen på 100kWh produksjon i en time. Dette kan for eksempel løses ved en rapport i Aktørportalen.317.09.2020 14:50
ImprovementEI-632Forbedre siden for endelig nettap i portalenRejected* Oppdatere navnene i tabellvisning slik at det ikke står avviksoppgjør i kolonnen men beregnet nettap. Endre fra 3 kolonner til 2 kolonner
* Oppdatere tabellen til høyre slik at man kan sammenligne med D+5
* Endre tabellen til høyre slik at den ser mer ut som i balanseavregningen (og ikke som et stort og litt uforståelig regnestykke
* Legg inn en anbefaling om oppdatering av nettapsparametre

Etter å ha fått den nye siden "Oversikt nettap" har Elhub bestemt å ikke prioritere å oppdatere å endre Endelig Nettap siden
517.09.2020 13:42
ImprovementEI-372Vise kWh på y-aksen i balanseavregningDoneØnske om at vi skal kunne vise kWh på y-aksen i balanseavregningsbildet.

 

 
417.09.2020 12:46
ImprovementEI-378Slå sammen sending av produksjonsverdier til eSett, slik at Elhub sender aggregerte verdier for plusskunderDoneeSett skal i forbindelse med innføring av den danske datahuben, tilrettelegge for aggregering av produksjonsverdier. Dette betyr at vi skal kunne aggregere alle verdier for produksjonsverdier for måelpunkter under 1 MW installert effekt per kraftleverandør per nettområdet per produksjonstype. Dette vil spare Elhub for en stor mengde manuelt arbeid 217.09.2020 12:43
ImprovementEI-528Eksport av lister under "Vis saker" i Elhub AktørportalRejectedNoen av sakene som ligger under Vis saker ville vært fornuftig å kunne eksportere - på samme måte som man også kan eksportere liste over Manglende/ufullstendige volumserier.
Det vil være riktig å implementere på alle 5 fanene under "Vis saker", men først starter man med fanen "Utdatert volum". I diskusjonen rundt dette, kom ønsket om å kunne eksportere "MålerID" ut som del, men dette vil kreve en god del ekstrautvikling, så vi foreslår å holde oss til de verdiene som vises i listen(e) i dag.
315.09.2020 09:56
ImprovementEI-299Forenklet prosess for godkjenning av tredjeparter i pluginRejectedSom sluttbruker ønsker jeg en oversiktlig og enkel behandling av tredjeparter knyttet til å gi og ta tilgang til alle mine målepunkt, Jeg vil se totale antall tilganger i oversikten over målepunkt og jeg kan gi og ta tilganger for en eller flere tredjeparter gjennom en - 1 - operasjon.

Sak beskrevet i tre deloppgaver (kan bli sub-tasks på denne):
# Tilgangsgodkjenning til alle målepunkt i en operasjon - Major
# Avvisning tredjepartsforespørsler i en operasjon - Trivial
# Fjerne tilgang for alle målepunkt i en operasjon - Major

[https://confluence.elhub.cloud/pages/viewpage.action?pageId=431390782]
304.09.2020 10:46
ImprovementEI-552Eksternt grensesnitt for å gi tredjepartstilgang uten at sluttbruker må logge inn eksplisitt i Elhub Web PluginRejected
Det er hovedsakelig for å godkjenne tredjepartsforespørsler at plugin benyttes av private sluttbrukerne. Siden godkjenningen krever separat pålogging via ID-porten kan det medføre som utfordrende steg i prosessen, og tredjeparten kan i verste fall miste kontraktsmuligheten med sluttbrukeren.
Det foreslått at man tilbyr et eksternt grensesnitt (f.eks. web service) for tredjepartene hvor denne kan bygges inn i tredjepartens løsninger for å forhindre ekstrapålogging for sluttbrukeren, slik at sluttbrukeren kan godkjenne uten noen gang å se Elhub Web Plugin.
Oppgaven bør ses i sammenheng med tjenestegrensesnittet vi skal tilby i Elhub, under den foreløpige tittelen "EQIF".
404.09.2020 08:53
ImprovementEI-480Vurdere om prosess for endring av nærings- og forbrukskode må revideresRejectedDet skjer at sluttbrukere i målepunkt endres fra en privatperson til en bedrift (eller andre veien) etter at de har fått tilbud om en gunstigere kraftavtale. Dette medfører også at nærings- og forbrukskode ønskes endret selv om faktisk forbruk bak målepunktet ikke har vært endret. Det finnes i dag en prosess for dette beskrevet i markedsdokumentasjonen. Brukes denne i markedet? Trenger den å revideres? Problemstillingen må analyseres.327.08.2020 13:16
ImprovementEI-389Innfør valideringsregel for sluttbrukere under 18 årRejectedElhub aksepterer innflyttinger med sluttbruker under 18 år. Det er ikke lov å tegne kraftkontrakt for umyndige og det er et ønske om at Elhub validerer på dette.427.08.2020 10:34
ImprovementEI-324Etablere regime for å måle, publisere og følge opp nettselskapers totalleveranserDoneElhub har et ansvar for å synliggjøre hvordan nettselskapet leverer på sine forpliktelser. Eventuelle sanksjoner overfor nettselskaper er NVEs ansvar men må baseres på Elhubs målinger. 

NVE, brukerforum og bransjerådet støtter at Elhub utarbeider en liste pr nettselskap0 og distribuerer dette internt i bransjen.

Det må identifiseres konkrete parametere for å måle og følge opp hvert enkelt nettselskap.
420.08.2020 22:22
ImprovementEI-386Eksportere balanseavregningsdetaljer for mer enn en dagDoneMarkedet vil gjerne kunne eksportere rapporten "Balanseavregningsdetaljer" for mer enn en dag. I dagens funksjonalitet er det kun mulig å eksportere en dag av gangen

I samme rapport er det ønsket at man skal kunne splitte mellom stor produksjon og liten produksjon

 
311.08.2020 09:11
ImprovementEI-250Justering i BRS-NO-611 etter erfaringer fra Go LiveDoneI forbindelse med Go Live av Elhub i februar 2019 ble det observert en betydelig større bruk av BRS-NO-611 Verifiser grunndata i målepunkt enn det som var forventet. Den store mengden spørringer kom fremst fra at kraftleverandører kjørte flere BRS-NO-611 når de ikke fikk treff med de spørrekriterier de oppga første gang. At en ikke får treff kan skje grunnet feil i data i Elhub eller at feil informasjon blir oppgitt i kommunikasjon med sluttbruker. For å forbedre situasjonen ble det besluttet at Elhub sammen med Brukerforum skal arbeide med to prosjekter:
# Forbedre datakvaliteten på dataelementer i Elhub som er viktige for å få gjennomført en oppstart
# Justere funksjonaliteten i BRS-NO-611 for å bedre støtte oppstartsprosessen

Dette prosjektet skal behandle punkt 2.

Endringer til BRS-NO-611 innføres i v1.9.0 av markedsdokumentasjonen.
219.06.2020 09:04
ImprovementEI-455Utveksling i bilde for balanseavregningsdetaljerDoneBildet for balanseavregningsdetaljer bør vise mer informasjon om utveksling. Dette bør vises på samme format som detaljert informasjon om produksjon, forbruk og timesmålt forbruk

 
319.06.2020 09:04
ImprovementEI-162Gjør Anleggsbeskrivelse obligatorisk for produksjons- og kombinasjonsmålepunkterDoneImplementere valideringsregel som krever at nettselskapet registrerer Anleggsbeskrivelse på aktive Produksjons- og Kombinasjonsmålepunkter. Dette feltet kreves av eSett fordi det skal inneholde navn på kraftverket. Hvis det ikke er utfylt i Elhub feiler synk mot eSett.

Valideringsregel innført i v1.9.0 av markedsdokumentasjonen.
319.06.2020 09:04
ImprovementEI-335Fane i Daglige måleverdier (liste) med estimeringskoderDoneDet utvikles en ny fane i rapporten Daglige måleverdier (liste). Rapporten vil inkludere variabelen estimeringskode. Hensikten er å bedre muligheten til å feilsøke måleverdier som er rapportert til Elhub.

 
119.06.2020 09:04
ImprovementEI-374Sum døgnverdi i Søk volum-fane i måleverdibildet til målepunktetDoneHensikten er å gjøre det lettere å kontrollere at måleverdier i Elhub samsvarer med måleverdier i aktørens system. Allerede mulig i fane for volum produksjon eller forbruk, men dette krever en del ekstra tastetrykk.

 

 

 
319.06.2020 09:04
ImprovementEI-325Utvekslingsdetaljer avviksoppgjørDoneSom operatør, netteier og tapsleverandør ønsker jeg å se fordelingen av utveksling fordelt på nettområder i avviksoppgjøret.

319.06.2020 09:04
ImprovementEI-259Gjennomfakturering II: Videreforedling av dagens løsning for gjennomfakturering av nettleie via kraftleverandørDoneEtter noen års erfaring med gjennomfakturering fra 2016, ønsket bransjen en foredling av modellen. Tidligere Norsk Ediel ekspertgruppe satte ned en prosjektgruppe for å primært finne løsning på 6 tema, som markedsaktørene anså ville forbedre prosessene rundt håndtering av gjennomfakturering. Kun et fåtall av forslagene ble imidlertid vedtatt, da Bransjerådet ønsket å avvente enregningsmodellen.

Parallelt med prosessforbedringene oppgraderte Digitaliseringsdirektoratet EHF-formatet til ny hovedversjon 3.0. Tilpasninger til denne oppgraderingen var mer omfattende enn antatt i NEE-prosjektet, og arbeidet pågår, med endelig driftsetting 20. april 2020.

En pilotgruppe med representanter for nettselskaper, kraftleverandører, systemleverandører og aksesspunktleverandører har i mars 2020 gjennomført en rekke tester, og testarbeidet pågår inn i april.  
209.06.2020 13:45
ImprovementEI-482Begrense tidsperiode for unikhetssjekk på meldinger i EMIFDoneFor å få bedre ytelse har det vært foreslått å fjerne unikhetssjekk på pollemeldinger i EMIF. En analyse viser at dette ikke er mulig siden funksjonaliteten brukes i markedet. Tidsperioden Elhub sjekker unikhet over vil dog bli begrenset. Unikhetssjekk på Ack av poll vil også bli fjernet.

Innført i v1.10.0 av markedsdokumentasjonen.
402.06.2020 14:09
ImprovementEI-263Utarbeide kriseberedsskapsplaner for tilfeller der nettselskapers måleverdiinnsending er nedeDoneEt velfungerende kraftmarked avhenger av at nettselskaper sender inn måleverdier for foregående bruksdøgn til Elhub hver dag innen kl 07. Det forventes derfor at nettselskaper har beredsskapsplaner for å kunne håndtere kritiske feil i sin målerinnsendingskjede og at eventuelle problemer med måleverdiinnsending varsles berørte parter. Elhub og brukerforum bør sammen komme frem til retningslinjer for dette.220.05.2020 10:36
ImprovementEI-355Instruks for varsling av forsinket måleverdiinnsendingDoneVed forsinkelse i måleverdiinnsending skal nettselskap varsle Elhub.
Tema til diskusjon er hvordan man skal informere resten av markedet, og hvem som er resten av markedet.

Denne instruksen gjelder forsinkelse inntil 24 timer. Ved lengre forsinkelse trer kriseberedskap i kraft
306.05.2020 11:04
ImprovementEI-551Plugin - tredjepartsforespørsler mer synlig i mobilversjonRejectedNår en bruker benytter mobilversjonen ser man ikke tredjepartsforespørslene slik de burde, og godkjenningsprosessen er ikke mobilvennlig.
Dette må vi se om vi kan få innspill fra designer på hvordan vi enklest løser.
221.04.2020 13:30
ImprovementEI-251Håndtering av nettleieavtale til kunde fra husstand med opparbeidet gjeldRejectedNettselskap har utfordringer med å håndtere kunder som har opparbeidet ubetalt gjeld og som melder innflytting av annen person i samme husstand gjennom kraftleverandør. I følge standard nettleieavtale har nettselskapet rett til å nekte medlem av husstand med opparbeidet gjeld å tegne ny nettleieavtale. Før Elhub var dette løst ved at nettselskapet avviste innflytting fra kraftleverandør, noe som ikke lenger er mulig. Nettselskapet har videre utfordringer med å stenge strømmen i disse situasjonene.

Besluttet å ikke gjøre endringer i markedsprosessene. Energi Norge skal se over standard nettleieavtale og ta med denne problemstillingen i det arbeidet.
M3ajor21.04.2020 09:54
ImprovementEI-230Håndtering av aktive målepunkter med forbruk uten sluttbruker registrertDoneDet er en utfordring i markedet når det meldes utflytting uten ny innflytting og det påløper forbruk i målepunktet som ikke lenger kan allokeres til en sluttbruker. Kraftleverandøren sender melding om utflytting til Elhub i henhold til tidsfrister i BRS og nettselskapet får informasjon etter kanselleringsfrist. Målepunkt blir på dette tidspunkt stående aktivt uten sluttbruker. Hvis ny sluttbruker ikke er kjent ønsker nettselskap å koble fra anlegget for å hindre administrativt tap i nettet.

Elhub og Brukerforum utarbeider en felles rutine for hvordan ny sluttbruker kan identifiseres og målepunkt kan kobles fra hvis nødvendig.
221.04.2020 09:53
ImprovementEI-364Kommunereformen 01.01.2020 - Oppdatere kommunenummerDoneSom følge av kommunereformen med virkning fra 01.01.2020 vil 119 kommuner slå seg sammen og bli 47 nye kommuner.

Dette medfører endringer i feltet for kommunenummer på et betydelig antall anleggsadresser og sluttbrukeradresser i Elhub og hos aktørene.

Denne oppgaven tar for seg hvordan dette skal løses på en smidigst mulig måte uten å støte på ytelsesproblemer for både aktører og Elhub.

 

Løsning:
* Elhub og aktører oppdaterer på hver sin side uten bruk av meldinger
** Elhub oppdaterer de anleggsadresser og sluttbrukeradresser som er berørt i Elhub
** Aktørene oppdaterer anleggsadresser og sluttbrukeradresser som er berørt i sine systemer

 
120.04.2020 12:53
ImprovementEI-367Legge til feltet Anleggsbeskrivelse i oversikt over nabonett og utveksling i portalenDoneSom aktør ønsker jeg å se beskrivelse av utvekslingspunktene i oversikten som ligger under nettområde og nabonett/utveksling slik at jeg lettere kan se hvilket utvekslingspunkt det gjelder uten å måtte ha pugget målepunktsID-ene. (EIM: Installation description)

Endringen gjelder alle som i dag har lov å se oversikten.
427.03.2020 12:21
ImprovementEI-375Vise sluttbrukers kontaktinformasjon på målepunktet i portalenDoneAs market party having responsibility for ensuring good quality in my customers' communication when looking in the portal then I should see all end-user specific communication available in the as long as I am entitled to see contract information for the same time period.

 

Meldt inn i brukerforum 30.10.2019
327.03.2020 12:20
ImprovementEI-474Endring i Elhubs unikhets-sjekk for meldings-ID på innkommende meldingerDoneI dag gjøres det unikhets-sjekk over "all tid". For å hindre ytelsesproblemer ønsker Elhub å endre dette til kun et "sliding window" på 3-6 måneder tilbake i tid211.03.2020 10:29
ImprovementEI-441Legge til Reaktive kanaler på utvekslingpunktDoneBRSene våre sier at bare reaktive kanaler som avregnes skal sendes inn.

Flere nettselskap, inkl Hafslund, fakturerer reaktiv effekt på utvekslingspunkt.

Vi bør derfor legge inn støtte for dette i Elhub.
413.02.2020 12:09
ImprovementEI-437Legge til nabonetts utvekslingsmålepunkt i Kompletthet volumDoneSom netteier ønsker jeg å se dersom måleverdier for nabonettområders utvekslingsmålepunkt er rapportert til Elhub212.02.2020 15:27
ImprovementEI-385Mulighet for aktørene til å forespørre rekjøring av enkelt-MGA i portalenRejectedFlere aktører har ønsket at man kan forespørre rekjøring av enkelt-MGA når man har rettet måleverdier. Dette vil erstatte dagens kommunnkasjon med epost/telefon der aktørene tar kontakt for å forelle at de har rettet måleverdier og ønsker rekjøring. For å ha kontroll på ytelse kan vi ikke overlate til aktørene å starte jobber, men en løsning kan være at aktørene med en knapp erklærer at MGA'er er klart for rekjøring og at vi har en knapp for å rekjøre MGA'er som er erklært rettet.212.02.2020 14:44


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.