Forbedringssaker i backlog

Sist oppdatert 2020-06-11 09:55

23 saker - sist oppdatert 11.06.2020

Elhub IDOppsummeringPrioritetStatusBeskrivelse
EI-308Utvide reverseringsprosesser for å håndtere de vanligste feilene som håndteres manuelt2Ready for workVurdere å utvide eksisterende BRS'er for å korrigere/reversere vanlige feil i kontrakter. Målet er å avhjelpe det som i dag gjøres manuelt.
EI-370Utvide portalversjon av BRS-NO-303 med historikk3Ready for workSiden flere selskap ønsker å bruke porteføljesjekk for å - nettopp - sjekke porteføljen i Elhub mot egne data - er det viktig å få fram historikk og ikke bare vise aktuell versjon av kontrakt, sluttbruker, avregningsform o.a. når man spør etter sin portefølje.

Videre er det ofte en kombinasjon av disse elementene som ønskes historikk på, i da har vi enten grunndata målepunkt eller grunndata sluttbruker.

Vi må ha et tredje søk som viser kombinasjonen av målepunkt grunndata målepunkt, sluttbruker, og kontrakt, samt fra- og tildatoer i CET/CEST. Dette vil bistå til aktørene kan ta ut rapporter over de dataene de har lov å se og sammenstille meg egne systemer slik rapporten er tenkt i utgangspunktet.

EI-331Innføring av kryptering i supportkommunikasjon mellom Elhub og aktørene3Ready for workDagens epost-kommunikasjon mellom aktørene og Elhub er ikke kryptert. Innholdet i sakene kan inneholde personopplysninger og skal ikke komme på avveie. Vi ønsker å gjøre bruk av TLS obligatorisk i mailkommunikasjon mot Elhub. Ingen hadde innvendinger mot dette i BF 14.08.2019 og Elhub vil gå videre med dette.

 ** Innføring av en saksbehandlingsportal vil løse denne utfordringen og er veldig ønskelig.
EI-528Eksport av lister under "Vis saker" i Elhub Aktørportal3Ready for workNoen av sakene som ligger under Vis saker ville vært fornuftig å kunne eksportere - på samme måte som man også kan eksportere liste over Manglende/ufullstendige volumserier.
Det vil være riktig å implementere på alle 5 fanene under "Vis saker", men først starter man med fanen "Utdatert volum". I diskusjonen rundt dette, kom ønsket om å kunne eksportere "MålerID" ut som del, men dette vil kreve en god del ekstrautvikling, så vi foreslår å holde oss til de verdiene som vises i listen(e) i dag.
EI-462Forbedre BRS-NO-601 basert på erfaringer siden Go Live3Ready for workDet har kommet opp flere forbedringsforslag relatert til BRS-NO-601 etter Go Live. En analyse bør gjøres for å se på alle forslag i sin helhet og for å finne de mest hensiktsmessige endringene.

Endringsønsker som er registrert:
# Mulighet for nettselskap til å initiere forespørsel til kraftleverandør
# Legg til informasjon om motpart i BRS-NO-601
# Mulighet for å svare flere ganger i en BRS-NO-601
EI-317Markedsmelding til tredjepart når tilgang trekkes tilbake4Ready for workTredjepartene savner en melding som sier når en tredjepartskontrakt er opphørt. De ønsker også årsak for opphør, som utflytting, oppsigelse av kontrakt.
EI-352Innfør validering av næringskode og forbrukskode4Ready for workElhub har ingen validering av næringskode og forbrukskode med unntak av maks lengde på 10 tegn. For å unngå problemer med statistikk og at kraftleverandør får ukjente koder bør Elhub validere at kodene som mottas er gyldige. Elhub kan enten innføre validering av næringskode og forbrukskode opp mot en liste med godkjente verdier, eller bare sjekke at format er korrekt. Det er uklart om dette er et omfattende problem. Saken må analyseres videre.
EI-302Løsning for å holde BRS-NO-611 tilgjengelig selv om Elhub er nede4Ready for workVi har fått kritikk fra markedsaktører for at BRS-NO-611 tjenesten tas ned for ofte i forbindelse med planlagt vedlikehold. Videre er det en risiko for at uventet stor bruk av 611, som det er vanskelig for oss å begrense, går ut over ytelsen for andre tjenester. 611-spørring bør i større grad være tilgjengelig selv om resten av Elhub er nede.
EI-552Eksternt grensesnitt for å gi tredjepartstilgang uten at sluttbruker må logge inn eksplisitt i Elhub Web Plugin4Ready for work
Det er hovedsakelig for å godkjenne tredjepartsforespørsler at plugin benyttes av private sluttbrukerne. Siden godkjenningen krever separat pålogging via ID-porten kan det medføre som utfordrende steg i prosessen, og tredjeparten kan i verste fall miste kontraktsmuligheten med sluttbrukeren.
Det foreslått at man tilbyr et eksternt grensesnitt (f.eks. web service) for tredjepartene hvor denne kan bygges inn i tredjepartens løsninger for å forhindre ekstrapålogging for sluttbrukeren, slik at sluttbrukeren kan godkjenne uten noen gang å se Elhub Web Plugin.
Oppgaven bør ses i sammenheng med tjenestegrensesnittet vi skal tilby i Elhub, under den foreløpige tittelen "EQIF".
EI-381Definere kjøreregler for hvordan kraftleverandør kan informere nettselskap om kontaktinformasjon for varsling gjennom Elhub4Ready for workKraftleverandører skal registrere kontaktinformasjon om sine sluttbrukere i Elhub. Men de er ikke forpliktet til å innhente kontaktinformasjon som skal brukes til varsling eller andre oppgaver som nettselskapet ivaretar. Vi bør se på hvordan kraftleverandører kan formidle dette til nettselskapet hvis sluttbruker ønsker det. Det må løses på en måte som gjør at nettselskapet kan behandle dette riktig i sine systemer.

Foreslått løsning i første omgang er å bruker Description feltet i Communication Channels for å definere et set roller som er entydig forstått i markedet.
EI-349Utvid BlockedForSwitching til å også stoppe innflytting4Ready for workDet er spesielle prosedyrer for å flytte inn ny sluttbruker på produksjonsmålepunkt, på samme måte som det er spesielle prosedyrer for å gjøre leverandørskifte. BlockedForSwitching burde dermed blokkere også for innflytting (BRS-NO-102, 103, 123). Behovet må analyseres nærmere.
EI-526Avviksoppgjørsida i portalen - konsistens mellom web-deler4Ready for workPå sida som viser avviksoppgjørdetaljer er det laget et avhukingsfelt "Vis alle" hvor man kan velge om man vil inkludere annulerte avviksoppgjør i visninga. 

Denne påvirker ikke den nederste grafen/tabellen, påvirker ikke valget denne, som gjør web-delen lite brukbar.

To muligheter: 

1) La avhukingsfeltet påvirke hele sida

2) Lage tilsvarende avhukingsfelt for den nederste grafen. (lurest)
EI-253Forbedre prosess for bytte av sluttbruker ID4Ready for workEndre prosess for endring av sluttbruker ID, fremst for privatpersoner, slik at den ikke blir benyttet til å bytte kunde uhensiktsmessig. Gjelder både privatpersoner og bedrifter. Nåværende løsning kan bl.a. føre til at feil sluttbruker får tilgang til målepunktinformasjon. Vurdere ny BRS eller modifisering av eksisterende. En mulig løsning er at både gammel og ny sluttbruker ID må oppgis for å sikre at endring skjer for riktig sluttbruker.

Det har vært gjort flere operasjonelle tiltak på dette området så behov for endring i markedsprosessene må vurderes.
EI-617Statistikk fra månedsrapporten per markedsaktør4Ready for workEndringsønske hvor en markedsaktør skal kunne logge inn i Elhub Aktørportal og se relevant statistikk fra månedsrapporten for sin organisasjon. Eksisterende rapport for Markedsendringer er vanskelig å tolke riktig.
EI-232Ikke tillat nåværende kraftleverandør å kjøre BRS-NO-301 hvis der er registrert et fremtidig leverandørskifte4Ready for workEtter at kanselleringsfrist er passert for BRS-NO-101 registreres ny kraftleverandørs sluttbrukerinformasjon i Elhub. Etter dette tidspunktet bør nåværende kraftleverandør ikke lenger har mulighet å endre sluttbrukerinformasjonen siden det påvirker ny kraftleverandør. I dag kan de oppdatere sluttbrukerinformasjon helt frem til dato for leverandørskifte og dermed skrive over det ny kraftleverandør sendte inn i BRS-NO-101. Etter Go Live skapet dette en del problemer. Mange av de var sannsynligvis grunnet feil i markedets systemer. Behovet for denne endringen bør vurderes på nytt.
EI-470Forbedre kapasitet på meldingsmottak i Elhub4Ready for workMed bakgrunn i blant annet tidligere diskusjoner om Kommunesammenslåingen og erfaringer med BRS-NO-611 i tiden etter Go Live har flere markedsaktører uttrykt en økt bekymring for kapasiteten til Elhub.

Det legges ekstra arbeid, kostnader og ansvar på aktørene og systemleverandørene for å regulere trafikken inn til Elhub. Eksempler på dette er pålagte justeringer i forhold til bruk av BRS-NO-611, BRS-NO-317 og valget av å gjennomføre kommunenummeroppdateringen uten meldingsutveksling. Å gjøre oppdateringer uten meldingsutveksling gir stor risiko for mismatch i data.

Det vil komme situasjoner i fremtiden der det er påkrevd at alle aktører i markedet må oppdatere gjennom meldingsutveksling innenfor et kort tidsrom. Det oppstår også jevnlig situasjoner der en aktør må sende store mengder data i løpet av kort tid.

For å sikre effektiv ressursutnyttelse og høy datakvalitet som er synkron på tvers av aktørene, så må det være en ambisjon for Elhub at løsningen skal ha grunnleggende god ytelse samt ha muligheten til å skalere ved behov. Det er viktig at Elhub, og markedet, i forkant er rigget for å håndtere disse situasjonene

Elhub bør i første omgang levere en aksjonsplan for forbedring av kapasiteten til Elhub, gjerne i form av et roadmap, med leveringsdatoer
EI-389Innfør valideringsregel for sluttbrukere under 18 år4Ready for workElhub aksepterer innflyttinger med sluttbruker under 18 år. Det er ikke lov å tegne kraftkontrakt for umyndige og det er et ønske om at Elhub validerer på dette.
EI-553Muligheten til å hente ut nettområder via CSV4Ready for workI eSett kan man hente ut en liste over alle MGAer med info om blant annet netteier og prisområde, tilsvarende Nettområder under Strukturdata i Elhub. 

Det er ønske fra enkelte aktører at dette området også kan hentes ut via CSV-fil i Elhub, for eksempel for tredjeparter i benyttelse av automatisk å kunne beregne nettleie for sine kunder. 
EI-205Mulighet for å endre sluttbrukers organisasjonsnummer gjennom markedsprosess4Ready for workPer nå er det mulig å endre sluttbrukers organisasjonsnummer i BRS-NO-301 men nettselskapene klarer ikke alltid å håndtere dette i sine systemer. Grunnet dette har vi kommunisert til markedet at det ikke er lov. Bør BRSene tilpasses for å tillate endring av sluttbrukers organisasjonsnummer? Hvis ikke bør det blokkeres i BRS-NO-301.
EI-379Forbedret feilkode for ExtendedStorageMeteringValues i BRS-NO-6225Ready for workI Prosesspesifikke meldingsvalideringer finnes følgende validering:
|ExtendedStorageMeteringValues skal ikke være oppgitt i melding hvis UpdateIndicator = Delete|EH032|

Denne feilkoden tilsier at dato er feil, noe som er misvisende. Dette bør endres. Kanskje trengs en ny feilkode.
EI-481Utvikle en webservice som kommuniserer nedetid i Elhub5Ready for workDet er ønske om mulighet for å hente informasjon om Elhubs tilstand i strukturert form over et teknisk grensesnitt. Dette vil gjøre det mulig for markedsaktørene og styre meldingsinnsending utfra om Elhub er oppe eller nede. Grensesnittet kunne også kommuniser planer for nedetid, men det kan være tilstrekkelig at dette kommuniseres ustrukturert gjennom eksisterende kanaler.
EI-508Hjelp til å finne årsaker til avvik i balanseavregningen5Ready for workNettselskapene har behov for verktøy som kan anvendes for feilsøking og analyse av måledata rapportert til Elhub. Det har kommet flere konkrete forslag, de fleste av disse forslagene er dekket av EI-264.

Elhub har forslag til ytterlige forbedringer:
* På aggregert nivå i balanseavregningen så sammenligner vi en kjøring med samme kjøring 7 dager før
* På overordnet nivå i måleverdimottaket så sammenligner vi antall innkommende verdier med gjennomsnitt de siste x (7?) dagene
* Noe lignende hadde vært til stor hjelp også i:
** Balanseavregningsdetaljer; Legge til en kolonne med gjennomsnitt de siste 7 dager + % avvik?
** Daglige måleverdier; Legge til en kolonne med gjennomsnitt de siste 7 dager + % avvik?
** + eventuelt mulighet for sortering begge steder med høyest % avvik?
* Dette vil være til stor hjelp for å finne ut hvor en eventuell feil i innsendte måleverdier ligger
EI-176Legge til sorteringsmuligheter på måleverdier under Søk etter volum5Ready for workElhub sorterer måleverdier i tabeller motsatt vei av det som er vanlig i markedet. Om brukeren selv kunne velge hvilken vei døgnet sorteres kan det i noen tilfeller øke lesbarheten under "Søk etter volum".

 

!image-2019-03-07-14-20-34-208.png!