Forbedringssaker i backlog

Sist oppdatert 2021-04-21 15:55

39 saker - sist oppdatert 21.04.2021


ElhubIDTypeOppsummeringPrioritetStatusBeskrivelse
EI-867ImprovementAdministrasjon av tredjepartstilgang for ikke-avregnede målepunkt2Ready for workRapportering av måleverdier for ikke-avregnede målepunkt kan gjøres gjennom Elhub dersom det lages en side i Elhubs brukergrensesnitt der dette kan administreres. Det burde være mulig å legge til, avslutte og se status for tredjepartstilgang for utvekslingsmålepunkt, kontrollmålepunkt og andre ikke-avregnede målepunkt.

I første omgang skal den være tilgjengelig for Elhuboperatør, men det kan vurderes om nettselskapet også skal kunne bruke siden.

Måleverdiene for målepunktene vil distribueres gjennom BRS-NO-313. Tilgjengeliggjøring av måleverdier i Elhub GUI prioriteres ikke.
EI-849ImprovementSende purringer til Måleverdi-innsamler (DDE) eller Tjenesteleverandør2Ready for workHvor purringene skal sendes har vært en diskusjon siden før Elhub GoLive. 

Et nettselskap er ansvarlig for måleverdiene i rollen Måleverdiansvarlig (MDR), men kan sette bort innsamlingen til en eller flere måleverdi-innsamlere (DDE) per nettområde. Siden det kan være flere konkurrerende DDEer, så sendes purringene til den ansvarlige MDR. Dagens løsning krever derfor at MDR splitter purrefilen og sender purringene videre til sine måleverdi-innsamlere. Dette oppleves av flere aktører som unødvendig tungvint, men alternative for Elhub i dag er å sende alle purringer til alle DDEer og dermed eksponere andres kvalitet på innsamlingen.

Et annet alternativ ville være å sende purringene til netteierens tjenesteleverandør. Flere av måleverdi-innsamlerne som ønsker en endring er også tjenesteleverandør. Det å sende purringene til netteiers tjenesteleverandør er uproblematisk, da de allerede har tilgang til alle målepunktene i rollen tjenesteleverandør.

Et problem med å velge DDE-løsningen er at RME/NVE må involveres, det kan ta tid å få nødvendige avklaringer.
EI-886ImprovementForenkling av godkjenningssiden i Elhub min side2Ready for workSom sluttbruker kan det være vanskelig å skjønne helt hvordan man skal godkjenne forespørsler og/eller legge til tredjeparter i plugin.
Dette skyldes bl.a. at man umiddelbart ved login kommer til en oversiktsside, og man må finne knappen for forespørsler. Når man har funnet riktig sted for å gjennomføre godkjenningen, kan det være vanskelig å skjønne hva man skal gjøre.

Mobilgrensesnittet er heller ikke særlig intuitivt, og siden det er en foretrukken plattform, må det ses på som vel så viktig å få denne i en form som gjør at brukeren forstår hvilke steg som må gjøres for å godkjenne.

Det er også viktig at tredjeparten kan rute kundene sine enklere inn i prosessen for godkjenning. Det foreslås derfor en at man lager en direktelink til godkjenningssiden som kan benyttes av tredjeparten når man sender brukeren over til plugin fra tredjepartens applikasjoner, i stedet for at brukeren blir sendt til oversiktssiden.
EI-876ImprovementBevare orginal URL/path ved innlogging i Elhub Portal/Plugin2Ready for workFor å kunne forenkle prosessen ved godkjenning av tredjepartsforespørsler i EWP for sluttbrukere, vil det å kunne gå direkte inn på url: [https://plugin.elhub.no/#pendingthirdpartyaccess/] bidra til at tredjeparter kan sende sine brukere av deres APP eller nettside direkte til EWP for å godkjenne den aktive BRS-NO-622 som er sendt til sluttbruker sitt målepunkt.
h3. Nåværende situasjon:

1. Åpne [https://plugin.elhub.no/#pendingthirdpartyaccess/]
2. Innlogging med MinID
3. Sendt til [https://plugin.elhub.no/#home]
h3. Ønsket resultet:

1. Åpne [https://plugin.elhub.no/#pendingthirdpartyaccess/]
2. Logge inn med MinID.
3. Sendt til: [https://plugin.elhub.no/#pendingthirdpartyaccess/]

Denne problemstillingen gjelder Elhub generelt. Den orignale url'en blir ikke bevart ved login i hverken EWP eller Aktørportalen.
EI-600ImprovementPurringer på timesavregna målepunkter ved endring avregningsform3Ready for workVed opprettelse av nytt timesavregna målepunkt purres det ikke på timeverdier før første timeverdi er sendt inn. (Prinsippet er at man lar måleverdiinnsending definere oppstart, framfor innmeldt oppstart.)

Ved endring avregningsform til timesavregna, vil denne funksjonaliteten føre til at vi kan få hull i timeverdier, da det ikke purres fra første bruksdøgn målepunktet er timesavregna, selv om det har profilavregnede timeverdier fra før. 

Dette er uheldig, da vi ikke har noen mekanisme for å oppdage disse utover at kraftleverandør (først og fremst) melder inn manglende timeverdier til Elhub.

Foreslår at ved endring avregningsform, så settes channel milestone på 1.3-kanalen. Da vil det bli purringer, og hvis datoen for endring viser seg å ikke stemme, kan nettselskapet endre dette tilbake i tid.   

Nett skal enten sende inn måleverdier eller fikse tidspunkt for endring av avregningsform. Purringer kan bidra til at nett fikser det i begge tilfellet. 
EI-331ImprovementInnføring av kryptering i supportkommunikasjon mellom Elhub og aktørene3Ready for workDagens epost-kommunikasjon mellom aktørene og Elhub er ikke kryptert. Innholdet i sakene kan inneholde personopplysninger og skal ikke komme på avveie. Vi ønsker å gjøre bruk av TLS obligatorisk i mailkommunikasjon mot Elhub. Ingen hadde innvendinger mot dette i BF 14.08.2019 og Elhub vil gå videre med dette.

 ** Innføring av en saksbehandlingsportal vil løse denne utfordringen og er veldig ønskelig.
EI-843ImprovementLage en avviksoppgjørsvisning som er kraftleverandørsentrisk3Ready for workAvviksoppgjørssiden i dag tvinger de som går inn til å først filtrere på nettområder. Dette gir mening for netteiere som har et relativt lavt antall nettområder men med mange målepunkter i hvert nettområde. Det er også praktisk for Elhub operatører.

For kraftleverandører er denne løsningen tungvindt. Det er ingen måte å se totalbildet sitt, og en kraftleverandør kan ha kontrakter i veldig mange forskjellige nettområder. Enkelte ganger kan det også være relativt få målepunkter per nettområde, samtidig som de har målepunkter i ekstremt mange nettområder. 

Kraftleverandørene trenger en avviksoppgjørsside hvor de enkelt kan se totalbilde per avviksoppgjør, samtidig som de enkelt kan finne hvilke målepunkter og måleverdier som bidrar mest til oppgjøret
EI-186ImprovementTillate innflytting av samme sluttbruker på utflyttingsdato3Ready for workDer er en del tilfeller der ute hvor sluttbruker blir feilaktig flyttet ut. Når ny kraftleverandør eller nettselskapet prøver å flytte inn sluttbruker på utflyttingsdato blir prosess avvist fordi sluttbruker allerede er registrert på målepunktet på den datoen. Det er designet slik fordi i dette tilfelle skal heller utflyttingen bli reversert. Det kan dog være vanskelig for ny kraftleverandør eller nettselskapet og få gammel kraftleverandør til å gjøre dette. Burde det heller vært mulig å kjøre BRS-NO-103 og 123 på utflyttingsdato med samme sluttbruker?
EI-308ImprovementUtvide reverseringsprosesser for å håndtere de vanligste feilene som håndteres manuelt3Ready for workVurdere å utvide eksisterende BRS'er for å korrigere/reversere vanlige feil i kontrakter. Målet er å avhjelpe det som i dag gjøres manuelt.
EI-462ImprovementForbedre BRS-NO-601 basert på erfaringer siden Go Live3Ready for workDet har kommet opp flere forbedringsforslag relatert til BRS-NO-601 etter Go Live. En analyse bør gjøres for å se på alle forslag i sin helhet og for å finne de mest hensiktsmessige endringene.

Endringsønsker som er registrert:
# Mulighet for nettselskap til å initiere forespørsel til kraftleverandør
# Legg til informasjon om motpart i BRS-NO-601
# Mulighet for å svare flere ganger i en BRS-NO-601
# Mulighet for å koble BRS-NO-601 til flere målepunkter, eller til ingen målepunkt
# Mulighet å avslutte en forespørsel om den ikke krever svar, kan f.eks. gjøres automatisk etter en tid eller ved at en av de involverte aktørene lukker den eksplisitt
EI-730ImprovementForenkle tilgang til data for porteføljen for tjenesteleverandører3Ready for workFor noen tjenesteleverandører vil det være nyttig med ulike rapporter som gir oversikt over flere av eller alle sine kunder samtidig.

Hensikten er at tjenesteleverandøren ikke behøver å logge på Elhubportalen for hver enkelt av aktørene den selger tjenester til for å kontrollere ulike statuser.
EI-879ImprovementSende ut sum produksjon fra kominasjonsmålepunkt i BRS-NO-321 og 5023Ready for workI BRS-NO-321 og BRS-NO-502 (til kraft og balanseansvarlig) sender vi kun ut total produksjon. I BRS-NO-502 til eSett splitter vi på plusskunder og vanlig produksjon

Vi har fått ønske om at vi sender ut sum produksjon for plusspunkt til netteier, kraftleverandør og balanseansvarlig på samme måte som vi sender det til eSett. Dette betyr at vi må splitte produksjon på plusskunder og produksjon på vanlig produksjonspunkt i to måleverdiserier. 
EI-896ImprovementLegge til Endelig Estimert som kvalitetbeskrivelse på måleverdier i Elhub Webportal3Ready for workVed innsending av Endelig Estimerte timesverdier vises verdiene kun som estimert i portalen. Flere aktører ønsker at portalen viser verdien som endelig estimert og ikke kun som estimert. 

Elhub ønsker også å legge til Endelig Estimert for å øke kvalitetstransparensen. Elhub måler aktørene på kvalitet, da er det viktig at aktørene har lett tilgang til kvaliteten i Elhub.

Det vil måtte lages et eget ikon for Endelig Estimert.
EI-581ImprovementSende oppdaterte måleverdier for produksjon til NECS3Ready for workElhub sender produksjonsmåleverdier til NECS D+14, det vil si at sertifikatberettiget aktør er avhengig av at nettselskapet rapporterer korrekte produksjonsmåleverdier til Elhub innen D+13 for å få utstedt korrekt antall elsertifikater. Det er ikke alltid tilfellet at produksjonsmåleverdiene er korrekte innen D+13. Dette fanger Elhub opp i avviksoppgjøret, men oppdaterte måleverdier re-rapporteres ikke til NECS. Sertifikatberettiget aktør kan påklage volum rapportert til NECS direkte til NECS, men det mange mindre volum som ikke oppdages og dermed ikke påklages.

Endringen medfører at alle endringer i produksjonsmåleverdier som fanges opp i avviksoppgjøret i Elhub sendes til NECS.
EI-349ImprovementUtvid BlockedForSwitching til å også stoppe innflytting4Ready for workDet er spesielle prosedyrer for å flytte inn ny sluttbruker på produksjonsmålepunkt, på samme måte som det er spesielle prosedyrer for å gjøre leverandørskifte. BlockedForSwitching burde dermed blokkere også for innflytting (BRS-NO-102, 103, 123). Behovet må analyseres nærmere.
EI-317ImprovementMarkedsmelding til tredjepart når tilgang trekkes tilbake4Ready for workTredjepartene savner en melding som sier når en tredjepartskontrakt er opphørt. De ønsker også årsak for opphør, som utflytting, oppsigelse av kontrakt.
EI-866ImprovementManuelt sende tredjeparter måleverdier for tidligere sluttkunder som ikke lengre har aktiv kontrakt i målepunktet i utvalgte tilfeller4Ready for workTredjeparter kan i dag få tilgang til data for aktive sluttbrukere i Elhub. Tilgang for tredjepart blir gitt tilbake til sluttbrukerens innflyttingsdato. Ved utflytting eller fjerning av tredjeparts tilgang beholder tredjepart mulighet for å spørre på data som er gyldig frem til utflyttingsdato/avsluttingsdato. 

Det er ikke mulig for tredjeparter å be om tilgang til tidligere sluttkundes data. Dette gjelder også i tilfeller der sluttkunde har endret sluttbrukerID, som hvis organisasjoner endrer organisasjonsnummer som følge av f.eks. oppkjøp eller sammenslåinger. 

Vi ønsker å lage en manuell rutine der Elhub manuelt sender nye tredjeparter tilgang til tidligere sluttkundes måleverdier i gitte tilfeller, f.eks. dersom en organisasjonssluttkunde blir kjøpt opp.  
EI-860ImprovementInkludere tap på målepunkt uten kontrakt i nettapsgrafen på avviksoppgjørssiden i portalen4Ready for workTap på målepunkt uten kontrakt er per i dag ikke inkludert i nettapsgrafen på avviksoppgjørsiden. Det er det derimot i rapporten for endelig nettap i portaln. 

Foreslår å legge dette tapet til i avviksoppgjøret slik at det blir samsvar mellom rapportene. 
EI-771ImprovementEndre VMP delt produksjon til å ikke oppdatere Anleggsbeskrivelse-feltet4Ready for workEtter at Elhub nå sender aggregert produksjon til eSett er det ikke lengre nødvendig å bruke dette feltet. Slik det er nå, så overskriver Elhub navnet nettselskapet har lagt inn.
EI-495ImprovementGjør det mulig å registrere målere med 12 siffer4Ready for workDet er per nå kun mulig å registrere 10 siffer for en målere i Elhub, men det er identifisert målere med 12 siffer hos nettselskapene. Endringen vil innebære en endring i BIM og omfang og gevinst bør undersøkers før saken beslutes implementert.
EI-232ImprovementIkke tillat nåværende kraftleverandør å kjøre BRS-NO-301 hvis der er registrert et fremtidig leverandørskifte4Ready for workEtter at kanselleringsfrist er passert for BRS-NO-101 registreres ny kraftleverandørs sluttbrukerinformasjon i Elhub. Etter dette tidspunktet bør nåværende kraftleverandør ikke lenger har mulighet å endre sluttbrukerinformasjonen siden det påvirker ny kraftleverandør. I dag kan de oppdatere sluttbrukerinformasjon helt frem til dato for leverandørskifte og dermed skrive over det ny kraftleverandør sendte inn i BRS-NO-101. Etter Go Live skapet dette en del problemer. Mange av de var sannsynligvis grunnet feil i markedets systemer. Behovet for denne endringen bør vurderes på nytt.
EI-726BugForbedre rekkefølge på utgående meldinger i forbindelse med reverseringer4Ready for workI forbindelse med reverseringer (BRS-NO-111) av innflytting mer enn 30 virkedager tilbake i tid (BRS-NO-103) hvor utflyttende sluttbruker ligger på leveringsplikt sendes det i dag ut meldinger i følgende rekkefølge til leveringspliktig kraftleverandør:
# NotifyEndOfSupply (E02)
# NotifyStartOfSupply (414)
# RequestStartOfSupply (E02)

Forventet rekkefølge er (omvendt kronologisk rekkefølge):
# RequestStartOfSupply (E02)
# NotifyEndOfSupply (E02)
# NotifyStartOfSupply (414)

 Nåværende rekkefølge kan tolkes feil av leveringspliktig kraftleverandør.
EI-369ImprovementForbedre informasjonen på fakturaen fra avviksoppgjøret4Ready for workVi har fått inn en del ønsker på å forbedre fakturaen som kommer fra avviksoppgjøret. Mer informasjon gjør fakturaen lettere å behandle for aktøren.

Forslag:
* Periode fakturaen gjelder for
* Rolle, BSL/SLR
* Skille mellom ATAM produksjon og ATAM forbruk
EI-352ImprovementInnfør validering av næringskode og forbrukskode4Ready for workElhub har ingen validering av næringskode og forbrukskode med unntak av maks lengde på 10 tegn. For å unngå problemer med statistikk og at kraftleverandør får ukjente koder bør Elhub validere at kodene som mottas er gyldige. Elhub kan enten innføre validering av næringskode og forbrukskode opp mot en liste med godkjente verdier, eller bare sjekke at format er korrekt. Det er uklart om dette er et omfattende problem. Saken må analyseres videre.
EI-683ImprovementSuperbrukere mottar svært mange epost når brukerroller er i ferd med å utløpe4Ready for workEn superbruker mottar i dag en epost per bruker per brukerrolle når brukerens roller nærmer seg utløp. For en superbruker som har mange brukere i ulike roller i mange organisasjoner, som eksempelvis hos tjenestetilbyderne, så kan rekken med eposter blir svært overveldende. Dette fyller unødig opp innboksen og kan medføre at superbrukeren ikke rekker oppfatte alle utgående brukere.

Vi foreslår nå en forenkling, for eksempel ved at man sender epost for flere brukere og brukerroller i flere organisasjoner i en samlet bulk-epost. Dette forutsetter samtidig at man øker perioden man ser på for å kunne slå sammen til en epost.

Utformingen må vi bli enige om og på hvilket oppdelingsnivå som er hensiktsmessig.
EI-830ImprovementGi superbruker hos tjenestetilbyder oversikt over hvilke ansatte som har tilgang per aktør4Ready for workSuperbruker hos tjenestetilbyder agent ønsker en oversikt over hvilke brukere som har tilgang per aktør. Superbruker ønsker å kunne få oversikt over hvilke brukere som er lagt inn per aktør tjenesteyter har agentkontrakt hos. Dette vil hjelpe superbruker å se hvilke av aktørene som har gitt dem agentkontrakt der det mangler brukere, og generelt gi bedre oversikt. 
EI-668ImprovementFlerselskapoversikt i portalen for tjenestetilbydere på vegne av netteier4Ready for workSom tjenestetilbyder med forretningsrollen DDE ønsker man at man har muligheten til å se alle nettselskap jeg utfører tjenester på vegne av når man logger inn i portalen. På denne måten slipper man å logge inn og ut for å få hele oversikten. Noen av tjenestetilbyderne det dreier seg om har inntil 40 nettselskap de skal overvåke og tilsvarende antall endringer innlogginger for å se hvert selskap.
EI-653ImprovementSend de riktige målingsoppsettene også på ikke-avregnede VMPer4Ready for workFlagget "Send to market party" på målingsoppsettet endres ikke for ikke avregnede VMPer. Det betyr at aktørene (bare DDM i dagens løsning) ikke får måleverdier ut fra beregningen. Det er få av disse VMPene i dag.

Midlertidig workaround er for aktør å hente måleverdiene i Elhub aktørportal.
EI-636ImprovementFjerne paginering og legge til eksportmulighet for alle listesider i portalen4Ready for workSider med paginering som ikke er basert på OBIEE lar deg kun eksportere antallet rader som vises på siden. Per nå er det 100 rader. For å gjøre det lettere å eksportere flere antall rader er det to alternativer:
* Øke antallet rader til for eksempel 1000 for sider dette gjelder (en slags workaround dersom performance er et problem)
* Lage funksjonalitet som lar en eksportere alle rader (foretrukket løsning)
EI-846ImprovementFjern rapport Markedsendringer fra Aktørportalen4Ready for workRapporten var ment å gi en oversikt over endringene i kontraktene i porteføljen til en aktør ved å se på utførte markedsprosesser. Det har vist seg at rapporten er vanskelig og forstå og bidrar til forvirring hos brukerne. Det foreslås at rapporten fjernes da det finnes andre rapporter i Aktørportalen som er bedre egnet for å få en oversikt over porteføljen til en aktør.
EI-858ImprovementEndre fra fokus på intervaller til fokus på perioder for manglende og ufullstendige volum i GUI4Ready for workDette er GUI-delen av EI-850. Vurderes som den viktigste for operatøren.

Når det mangler en lengre periode vil det være mange innslag, ett for hvert bruksdøgn med mangler, i skjermbildet. Dersom flere påfølgende bruksdøgn med mangler istedenfor vises som en periode, og dermed med ett innslag i skjermbildet, vil det være lettere for brukeren å få oversikt - og lettere å deretter agere på informasjonen.  

Denne siden er viktig for å bedre kvaliteten på måleverdiene i Elhub.

15-minutters-avregning må tas hensyn til i endringene.
EI-897ImprovementMulighet for netteier å søke opp Avregningspunkt knyttet til et sub-nett4Ready for workDet er ikke mulig for nettselskap å søke opp målepunkt i deres nett som er Avregningpunkt mot Tilknytningspunkt til Subnett.

Dette er informasjon de må få til sendt fra Elhub eller Subnett-eier p.t.

Ønsker en søke funksjonalitet for dette under Avansert søk.  
EI-905BugStoppe deaktivering gjennom BRS-NO-212 når kraftkontrakt har en sluttdato4Ready for workFør innføringen av BRS-NO-214 Deaktivering av målepunkt med sluttbruker kunne BRS-NO-212 brukes for å deaktivere et målepunkt med en pågående utflytting. Denne funksjonaliteten i BRS-NO-212 skal ikke lenger være tilgjengelig. BRS dokumentasjon er korrekt oppdatert men implementasjon er ikke det.
EI-891ImprovementLegge til nettap som andel av netto innmating i balanseavregningsbildet4Ready for workI balanseavregningsbildet er det nå oppgitt nettap som prosentandel av innmating. Dette tallet er basert på brutto innmating. Vi bør i tillegg oppgi dette som andel av netto innmating - det er netto innmating som ligger til grunn for nettapsberegninga, men p.g.a. den store forskjellen mellom nettenes oppsett, har vi valgt å validere på brutto innmating. Derfor bør vi vise begge tallene. 
EI-904ImprovementEndre navn på Elhub Web Plugin til Min side4Ready for workPlugin er et begrep som ble innført tidlig i kravspesifiseringsfasen til Elhub, meningen på den tiden var at plugin var et teknisk navn til bruk for aktørene. Navnet skulle ikke eksponeres ut mot sluttbrukermarkedet.
Nå har vi en annen implementering enn opprinnelig tenkt, ergo eksponeres "plugin". Det foreligger et (godt) forslag om å endre navn fra plugin til "Min side" for bedre å synliggjøre hensikten med sluttbrukerapplikasjonen.
Endringen vil innebære:
- Endring i URL
- Design-oppdatering (mindre endringer)
- Oppdateringer i dokumentasjon.

Endringen foreslås innført suksessivt, dvs. endre over tid dokumentasjon, påse at oppdatering av rammeverket også tar med seg evt. endringer i presentasjon på applikasjonen, og endre URL når innføring av EI-876 (som omhandler hensiktsmessige linker til ulike sider i fhv. plugin
EI-698ImprovementLaste ned måleverdier for målepunkt lengre enn én måned av gangen og samtidig velge versjon4Ready for workHvis vi eller aktører skal laste ned måleverdier for et målepunkt fra portalen kan det kun lastes ned én måned av gangen. 

Ønsker mulighet for å velge perioden som skal lastes ned.

Ønsker også å velge om alle versjoner av måleverdiene skal med eller om kun de gjeldene måleverdiene skal bli med. 

Boks for å velge de to alternativene nevnt over.

Ønsker gjelder for både portal og Plug-In.
EI-176ImprovementLegge til sorteringsmuligheter på måleverdier under Søk etter volum5Ready for workElhub sorterer måleverdier i tabeller motsatt vei av det som er vanlig i markedet. Om brukeren selv kunne velge hvilken vei døgnet sorteres kan det i noen tilfeller øke lesbarheten under "Søk etter volum".

!image-2019-03-07-14-20-34-208.png!
EI-481ImprovementUtvikle en webservice som kommuniserer nedetid i Elhub5Ready for workDet er ønske om mulighet for å hente informasjon om Elhubs tilstand i strukturert form over et teknisk grensesnitt. Dette vil gjøre det mulig for markedsaktørene og styre meldingsinnsending utfra om Elhub er oppe eller nede. Grensesnittet kunne også kommuniser planer for nedetid, men det kan være tilstrekkelig at dette kommuniseres ustrukturert gjennom eksisterende kanaler.
EI-379ImprovementForbedret feilkode for ExtendedStorageMeteringValues i BRS-NO-6225Ready for workI Prosesspesifikke meldingsvalideringer finnes følgende validering:
|ExtendedStorageMeteringValues skal ikke være oppgitt i melding hvis UpdateIndicator = Delete|EH032|

Denne feilkoden tilsier at dato er feil, noe som er misvisende. Dette bør endres. Kanskje trengs en ny feilkode.