Skip to main content

BF21/08 Møtenotater

Dato: 23.09.2021

Sted: Teams

Presentasjon: BF21-08 20210923 Elhub brukerforum.pdf

Deltakere:

Anette Ståleberg – NorgesEnergi
Anita Ystmark – Arva
Aud Bjerga Sigurdsen – Lyse Elnett
Audun Brekke Sandhaug – Agder Energi Nett
Benedicte Næss – Glitre Energi Nett
Christian Moe – Ringerikskraft Nett
Erlend Falch-Pedersen – Altere
Frode Fausa – CGI
Gideon Ovadya – BKK Nett
Helga Kleppe – Fjordkraft
Helge Grimstad – BKK Nett
Henning Haldsrud – Tieto Evry
Ida Roksund Gundersen – Fortum
Jannicke Thorstenson – Metzum
Jarle Stava – Lyse Elnett
Kristi Gullstein – Ustekveikja
Lars Ellingsgard – Elvia
Lene Antonsen Svarstad – SkandiaEnergi
Lillian Bakken – CGI
Liv Helgesen Eppeland – Agder Energi Nett
Magnus Olsen – Lyse Energisalg
Marit Andersen – Elvia
Morten Torgalsbøen – Statnett
Nina Ishaug Halvorsen – Skagerak Nett
Sandra Schau – Fortum
Siri Hetland Myrset – Istad Kraft
Therese Ernestus Hellingsrud – Elvia
Tonje Christoffersen – LOS
Tor Arne Heggtveit – VTK
Torstein Jensen – HansenCX

Deltakere Elhub:

Christine Rynning-Tønnesen
Alexandra Edwards
Alf Olevik Ulvan
Andreas Holmqvist
Anne-Stine Hop
Elisabet Lofthus
Eigil Gjelsvik
Henrik Simonsen
Ingvar Aarnes
Julie Nordnes 
Jørgen Møller
Mike Long Dung
Maria Georges
Ola Tuntland Garmann
Victoria Lund

Møtenotater:

Sak

Ansvarlig

Status åpne brukerforumsaker og saker som er lukket siden sist

Forbedringssaker under arbeid

Forbedringssaker i backlog

 • https://dok.elhub.no/bf/forbedringssaker-i-backlog
 • En ny forbedringssak siden forrige Brukerforum: EI-976 Tildeling av MPID i nybygg
  • Agder Energi Nett: Ikke mye pågang angående denne problemstillingen. Oppleves ikke som et problem for oss.
  • BKK Nett: heller ikke hørt om dette problemet. Antar at utfordringen er at de selger boliger før installatøren er ferdig. Noen utbyggere setter det på byggherren før kunden flytter inn, noen netteier aktiverer ikke målepunktet før kunden flytter inn.
  • Lyse Energisalg: Opplevd dette selv, leverandørene kan ikke inngå kundeforhold før målepunktet er aktivt. Må legge til at MPID ble oppgitt til kunde fra installatør. 
  • LOS: Går ut fra at netteier ikke eksporterer informasjon om MPID før det er ferdig meldt. Da får ikke kraftleverandør meldt inn kunde før dette foreligger.
  • Agder Energi Nett: Målepunktet opprettes når installatør starter jobben. Så fort målepunktet «tas ut» i systemet her, sendes det også Elhub. Aktivering skjer når installatør er ferdig.
  • BKK Nett: Større nye boligkomplekser skaper problemer når målere skal installeres fordi leilighetsnummer ikke stemmer, anleggsadresser mangler osv. 
  • Lyse Energisalg: Hva med salg av boliger med etablerte målepunkt, er eiendomsmeglere villige til å oppgi målepunkt i salgsmeldingen?
  • Elhub har ikke fulgt opp dette, men skal ta det med Energi Norge og kommer tilbake.

Lukkede forbedringssaker

Christine Rynning-Tønnesen

Status Elhub - månedsrapport

https://elhub.no/brukerfora/elhub-manedsrapport/

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

 • Aud Bjerga Sigurdsen, Lyse Elnett: Strever mye med anlegg uten kunde i utleieboliger. Lurer på om andre nettselskap overfører det til huseier? 
 • Helge Grimstad, BKK Nett: Vi sørger for å sende melding til huseier før vi stenger strømmen.
 • Benedicte, Glitre: Vi sender SMS med varsel til huseier og utflyttere, og stenger etter 2 virkedager hvis vi ikke får kontakt.
 • Therese Hellingsrud, Elvia: Vi sender SMS til utflyttende kunde. Får vi kontaktinfo til ny kunde prøver vi å kontakte denne. Vi stenger målepunktet hvis vi ikke får kontakt. VI belaster ikke huseier uten skriftlig bekreftelse på at de skal være ansvarlig.
 • Kristi Gullstein, Ustekveikja: Har ikke fått testet den nye funksjonaliteten ennå. I Bransjerådet ble det snakket om nye nettariffer. Det beste er om man bruker Elhub fordi da har kraftleverandørene én aktør å forholde seg til. Hvordan blir dette i forhold til gjennomfakturering? Ønsker at denne problemstillingen tas opp igjen.
 • Torstein Jensen, HansenCX: Vi har ikke fått rapportert noen problemer med ny funksjonalitet så det ser ut til å fungere bra. Vi jobber mye med effekttariffene og ser på hvordan dette kan rapporteres. 
 • Morten Torgalsbøen, Statnett: Påminnelse med Avregningskonferansen, påmeldingsfrist 1. oktober.
 • Aktører som har fått implementert ny funksjonalitet: Glitre Energi Nett, Fjordkraft, Elvia, Lede, Ustekveikja, NorgesEnergi
 • Benedicte, Glitre Energi Nett: Funksjonaliteten har fungert veldig fint. Vi har ikke hatt tilfeller der vi kan avvise innflytting i inaktivt målepunkt ennå så det får vi ta når det kommer.

Tidspunkt for nedetid på søndager

 • Elhub vil redusere kommunisert nedetid de to første søndager i måneden (12:00-24:00) og innstiller på at reduksjonen tas ut på slutten av nedetid - altså at vi opprettholder starttidspunkt fra kl 12:00 og heller avslutter tidligere enn å starte nedetiden senere på dagen.
 • Fjordkraft: Dette høres veldig bra ut. Det påvirker ikke oss i daglig drift, men det er en god justering.
 • Konklusjon: Elhub reduserer kommunisert nedetid etter faktisk behov og med oppstart fra kl 12:00.
Alf Olevik Ulvan

EI-859 Pollerespons ved nedetid

 • Elhub planlegger en pollerespons ved nedetid (planlagt og ikke planlagt)
 • Respons Retry-After; Elhub tenker at systemene kan tolke dette automatisk. 
 • Tilbakemeldinger:
 • Fjordkraft: Veldig god ide, alltid bra å få en beskjed om 
 • Agder Energi Nett: Ser på dette som nyttig, kanskje vi kan til automatikk på vår side; resending eller pause.
 • HansenCX: Vi tenker at det er en forbedring som vi kan tilpasse oss til, når vi legger opp til polling og resending.
 • Altere (fra chat): Grei feedback til bruker, den biten tar vi gjerne. Men om ikke Elhub har store problemer med "fiktiv" ddos, så ser jeg det som bortkastet implementeringstid og komplisere pollogikken ut over at enhver systemleverandør bør bruke Circuit Breaker Pattern.
Ingvar Flaten Aarnes

Optimus

 • Oppgradering av strukturen Elhub ligger på. Fysiske maskiner som er på slutten av teknisk levetid.
 • Hardware er på vei til å gå ut på support og det ønsker vi ikke at skal skje.
 • Elhub må følge med på utviklingen i markedet og vil derfor flytte infrastrukturen til skytjeneste.
Eigil Gjelsvik 

Elsertifikatandel på avregningspunkter til tilknytningspunkter

 • Elhub ser ingen grunn til at subnettselskapene skal ta over rapporteringen av elavgiften (forbruksavgiften). Denne avgiften blir viderefakturert av subnettselskapene og det er ingen hensikt å endre på dette. 
 • Diskusjonen handlet om rapporteringsansvaret, siden elsertifikatandelen kun er avgifts informasjon som ikke blir fakturert av nettselskapene men av kraftleverandørene.
 • Elhub har sendt en henvendelse til RME for at de skal avklare dette. Elhub avventer svar fra NVE/RME.
Henrik Simonsen

15- minutter prosjektet - Test og verifisering

 • Elhub foreslo nytt forslag til krav om testing og verifisering til systemleverandøren og aktører for 15-min prosjektet.
 • Kravet er at alle systemleverandører og minst én av hver aktørtype systemleverandørene leverer systemer til skal gjennomføre test og verifisering for 15-min. 
Henrik Simonsen

EI-889 Fornyet aktørtilgang for vask mot Folkeregisteret

 • Fra 1. januar 2022 går Norge over til ny modernisert folkeregister løsning (Freg).
 • Alle kraftleverandører og nettselskap som vil ha tilgang til og benytte folkeregisteret må søke om ny tilgang i god tid før 1. januar 2022.
 • Hver virksomhet må sende inn en søknad på sitt organisasjonsnummer.
 • For å være sikker på at tilganger og avtaler er på plass innen utgangen av året, oppfordrer Elhub aktører om å søke tilgang før 1. november 2021
 • Etter å ha fått godkjent søknad og tilgang til Skatteetatens Folkeregister velger virksomheten selv om de vil koble seg opp direkte eller om de vil benytte systemleverandør for integrasjon mot folkeregisteret. Aktører står fritt til å velge hvilke systemleverandør de måtte ønske.
 • Elhub / Systemstøtte for Ediel er segmentansvarlig for kraftbransjen mot folkeregisteret, og vi vil bistå aktører i søknadsprosessen. Vi vil ha statusmøte med skatteetaten annenhver uke hvor vi går igjennom aktører som har søkt og aktører som har blitt godkjent, og vi vil basert på status følge opp aktører individuelt.
 • Følg denne veilederen for informasjon om hvordan dere søker tilgang til folkeregisteret.
 • NVE: Positivt at noen aktører har søkt allerede og forbereder seg på endringer tidlig. Antar at behandlingen tar litt tid hos Skatteetaten. Målet i seg selv er ikke tilgang til Folkeregisteret, men å sikre at informasjonen om kundene er korrekt.
Uy Tran / Ola Garmann 

Personvern-nytt

 • Ny brukerrolle for "Personvern" i Edielportalen. Elhub ber om at alle aktører registrerer sine personvernressurser i Ediel. Formålet er både å ha kontaktpersoner ved eventuelle hendelser, og å ha oversikt over personer som kan delta i en ressursgruppe for personvernarbeid i kraftbransjen. 
 • Elhub har vært i kontakt med Kriminalomsorgen angående adresser med kode 4/ klientadresse. De ba om å få nærmere informasjon om utfordringene for kraftbransjen rundt denne adresseinformasjonen, og vil se på det internt. Elhub følger opp. 
Anne Stine Hop

Eventuelt

 • Fellesbruker i Elhub Supportportal
  • Med fellesbruker ser alle ansatte hos en aktør hverandres saker. Løsningen fungerer veldig bra og vil rulles ut etter hvert.
 • Agder Energi Nett ønsker en avklaring på sak om innsending av Asymmetriske korreksjoner til Elhub.
  • Saken gjelder profilavregnede målepunkter og ligger fortsatt til avklaring hos RME.
 • Elvia: Feil med meldinger som inneholder Æ, Ø, Å, alle blir avvist. Er det noen andre netteiere som opplever det samme? Ingen tilbakemelding, vi følger opp dette i etterkant av dette møtet.
 • Kinect: Vi opplever noen ganger at kunder oppgir at de har en annen anleggsadresse enn det som er registrert i Elhub. Hva er rutinen her for å å oppdatere anleggsadresser?
  • Elvia: Det skal sendes automatisk, men vi har en systemfeil som fører til at det ikke sendes automatisk. Systemleverandør har funnet feilen og jobber med å løse den.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.