Skip to main content

BRS-NO-101 - Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte

Oversikt

Leverandørskifteprosessen foregår i hovedsak mellom kraftleverandør og Elhub. Nettselskapet har ingen direkte rolle i leverandørskifteprosessen, utover at nettselskapet blir informert om relevante endringer.

Ved et leverandørskifte sender ny kraftleverandør melding om oppstart av kraftleveranse til Elhub. Ny kraftleverandør kan melde leverandørskifte frem i tid så lenge tidsfristene holdes. 

Eventuell angrefrist skal tas høyde for slik at fristen senest sammenfaller med siste frist for kansellering av leverandørskifte.
Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter leverandørskiftet til ny kraftleverandør, eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene.
Kraftleverandøren skal presisere overfor sluttbruker med profilavregnet målepunkt at en avlesning er nødvendig for gjennomføringen av leverandørskiftet, og må sendes inn enten via kraftleverandøren eller gjennom nettselskapets kanaler. Før melding om oppstart sendes, sikrer kraftleverandøren at det finnes avlesning nyere enn 3 mnd. før oppstartdato, i Elhub.
Når fristen for kansellering av melding om oppstart av kraftleveranse er passert, vil nettselskapet informeres gjennom oppdatering av grunndata og den gamle kraftleverandøren informeres gjennom opphør kraftleveranse.
I tillegg sendes oppdatering av grunndata til den nye kraftleverandøren.
Etter oppstartdato vil avlesning på profilavregnede målepunkt sendes fra nettselskapet gjennom Elhub, til både ny og gammel kraftleverandør. Hvis nettselskapet ikke sender inn oppstartsavlesning innen fristen, vil Elhub estimere volumet frem til oppstartsdato og sende dette både til gammel kraftleverandør og nettselskap. I tillegg sendes estimert start-stand til ny kraftleverandør.
Gammel kraftleverandør kan lage en sluttavregning når måleverdier er oppdatert i Elhub.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-141836.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Sluttbruker starter prosessen ved å tegne kontrakt med ny kraftleverandør.
Sluttbrukeren er ansvarlig for å ha oversikt over egne avtaler og bindinger. Informasjon om sluttbruker-kraftleverandørkontakter vil ikke ligge i Elhub.

 • Ny kraftleverandør har et ansvar for å avklare eventuelle hindringer for at et leverandørskifte kan gjennomføres med sluttbrukeren, som for eksempel inaktivt målepunkt.

 • Ny kraftleverandør bør også avklare med sluttbrukeren om det finnes bindinger i forhold til tidligere kontrakt og sikre at sluttbrukeren forstår konsekvensen av å bryte kontrakten.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Før leverandørskifte innhenter ny kraftleverandør informasjon fra sluttbruker, inkludert fødselsnummer/D-nummer/organisasjonsnummer. «BRS-NO-611-Verifiser grunndata i målepunkt» bør brukes for å verifisere informasjon. Ved leverandørskifte skal postadresse til sluttbruker alltid oppgis. Denne brukes til kommunikasjon og fakturering hvis ikke annet er oppgitt. Hvis sluttbruker har en annen fakturaadresse kan denne oppgis i tillegg til postadressen. For mer detaljert informasjon om hvordan de enkelte adresseelementene for sluttbrukeradresse i Elhub skal brukes se kapittel 3 Generelle temaer.

 • Ny kraftleverandør har ansvaret for å presisere overfor sluttbruker med profilavregnet målepunkt at en avlesning er nødvendig for gjennomføringen av skiftet, og må sendes inn enten via kraftleverandøren eller direkte gjennom nettselskapets kanaler. Før melding om oppstart sendes, sikrer kraftleverandøren i Elhub at det finnes avlesning nyere enn 3 mnd før oppstartsdato

 • Eventuell angrefrist skal tas høyde for slik at fristen senest sammenfaller med siste frist for kansellering av leverandørskifte, som er tre virkedager før dato for leveringsstart for profilavregnet målepunkt, og 1 kalenderdag før for intervallavregnet målepunkt.

 • Meldingen «1-Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte» til Elhub sendes:

  • senest tre virkedager før oppstartdato for profilavregnet målepunkt,

  • senest 1 kalenderdag før oppstartdato for intervallavregnet målepunkt,

  • tidligst seks virkedager før oppstartdato for profilavregnet målepunkt,

  • tidligst fire kalenderdager før oppstartdato for intervallavregnet målepunkt,

 • Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding «1-Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte» og bekrefter mottatt leverandørskifte til ny kraftleverandør. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene.

 • Før oppstartsdato

  • informeres nettselskapet gjennom «14-oppstart i målepunktet - leverandørskifte»

  • den gamle kraftleverandøren informeres gjennom «11-opphør kraftleveranse - leverandørskifte»

  • I tillegg sendes «6-oppdatering av grunndata» til den nye kraftleverandøren. Hvis det er registrert endringer i grunndata i målepunktet etter dato for leverandørskifte, vil samtlige endringer bli sendt til kraftleverandøren i en separat melding for å sikre konsistens i grunndata.

 • Etter oppstartsdato sendes avlesning på profilavregnede målepunkt fra nettselskapet gjennom Elhub, både til ny og gammel kraftleverandør. Hvis nettselskapet ikke sender inn ny avlesning innen fristen, vil Elhub estimere volumet frem til oppstartsdato og sende dette, samt estimert målerstand, både til gammel kraftleverandør og nettselskap. I tillegg sendes estimert start-stand til ny kraftleverandør.

Kansellering

image-20240129-141947.png

Sekvensdiagram

Prosessforløp for Kansellering

Hvis sluttbruker eller kraftleverandøren av en eller annen grunn kansellerer innen fristen, bekreftes dette, og ingen andre parter vil involveres. Hvis en oppdager feil etter fristen kan en reversering initieres. En eventuell kansellering vil avvises.

Valideringsregler

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Målepunkt må være et avregningspunkt

EH010

3

Dato for leverandørskifte må være innenfor tidsfristene

EH003

4

Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid

EH032

5

Kraftleverandøren som initierer prosessen skal ikke allerede ha kraftkontrakten i målepunktet

E16

6

Kraftleverandør med en kraftkontrakt må ha avtale for forbruk med en balanseansvarlig i nettområdet som målepunkter er i hvis målepunkttype er en av følgende:

 • Forbruk

 • Kombinert

E16

7

Kraftleverandør med en kraftkontrakt må ha avtale for produksjon med en balanseansvarlig i nettområdet som målepunktet er i hvis målepunkttype er en av følgende:

 • Produksjon

 • Kombinert

E16

8

En måleravlesning nyere enn 3 måneder fra gyldighetsdato oppgitt i prosessen må være registrert i Elhub hvis avregningsform i målepunktet er Profilavregnet

E19

9

Målepunktet skal ikke være blokkert for leverandørskifte

E22

10

Sluttbruker ID oppgitt i prosessen må være den samme som er registrert i Elhub på målepunktet

EH018

11

Sluttbruker ID må være én av følgende:

 • gyldig norsk fødselsnummer

 • gyldig norsk D-nummer

 • gyldig norsk organisasjonsnummer

ikke spesifisert

12

En postadresse må være spesifisert for sluttbruker

EH014

13

Postnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må inneholde fire tall

RegEx: ^\d{4}$

EH031

14

Poststed for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må ikke inneholde små bokstaver

EH031

15

Husnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må starte med et tall som ikke er 0

 • må avsluttes med et tall eller en bokstav

 • må inneholde maks én bokstav

 • må ikke inneholde små bokstaver

RegEx: ^[1-9]{1}[0-9]*[A-ZÆØÅ]?$

EH031

16

Bruksenhetsnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må starte med enten L, H, U eller K og deretter ha fire tall

RegEx: ^[LHUK][0-9]{4}?$

EH031

17

Kommunenummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må inneholde fire tall

RegEx: ^\d{4}$

EH031

18

Hvis Gatenavn er oppgitt i en norsk post- eller fakturaadresser skal ingen av følgende være oppgitt:

 • Postboks

 • Stedsnavn

EH031

Valideringsregler kansellering:

Validering

Feilkode

1

Opprinnelig prosess må være registrert i Elhub

EH033

2

Kanselleringsmelding for leverandørskifte må være sendt før kanselleringsfristen

EH003

3

Markedsaktør som initierer kansellering må være samme som i opprinnelig prosess

EH033

4

Opprinnelig prosess må være i tilstand hvor den venter på kanselleringsfrist

EH036

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager før Oppstartsdato - Min

Kraftleverandør

Elhub

 • intervallavregnet: 1 kalenderdag

 • profilavregnet: 3 virkedager.

Antall dager før Oppstartsdato - Max

Kraftleverandør

Elhub

 • intervallavregnet: 4 kalenderdager

 • profilavregnet: 6 virkedager.

Kanselleringsfrist

Kraftleverandør

Elhub

 • intervallavregnet: 1 kalenderdag

 • profilavregnet: 3 virkedager.

Avlesning – profilavregnet

Kraftleverandør eller sluttbruker

Nettselskap via Elhub, eller direkte til nettselskap

Tidligst 3 mnd. før oppstartsdato og senest 3 virkedager før melding om leverandørskifte sendes.

Oppdatering til nettselskap

Elhub

Nettselskap

 • intervallavregnet: 1 kalenderdag

 • profilavregnet: 3 virkedager.

Opphør til gammel kraftleverandør

Elhub

Gammel kraftleverandør

 • intervallavregnet: 1 kalenderdag

 • profilavregnet: 3 virkedager.

Måleverdier

Nettselskap via Elhub

Ny og gammel kraftleverandør

 • intervallavregnet: Kalenderdagen etter oppstart

 • profilavregnet: 3 virkedager etter oppstart

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type


Prosess

1 - Start of supply - from Balance Supplier

leverandørskifte

1 - RequestStartOfSupply

392 - Anmodning om Leverandørskifte

BRS-NO-101 Leverandørskifte

1 - Start of supply - from Balance Supplier

leverandørskifte

2 - ConfirmStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-101 Leverandørskifte

1 - Start of supply - from Balance Supplier

leverandørskifte

3 - RejectStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-101 Leverandørskifte

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

leverandørskifte

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse  leverandørskifte

BRS-NO-101 Leverandørskifte

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret MP data

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata

11 - End of supply - to Balance Supplier

leverandørskifte

8 - NotifyEndOfSupply

406 - Varsel om oppsigelse

BRS-NO-101 Leverandørskifte

Start in metering point - to Grid Access Provider

leverandør skifte

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-101 Leverandørskifte

16 - Metering values - from Metered Data Collector

Periodevolum, stand

14 - CollectedData

E30 - Måleravlesing

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

7 - Metering values - to Market parties

Periodevolum, stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65 - Periodevolum

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

7 - Metering values - to Market parties

Stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65 -Periodevolum

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

1 - Start of supply - from Balance Supplier

kansellert skifte

1 - RequestStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-101 Leverandørskifte

1 - Start of supply - from Balance Supplier

kansellert skifte

2 - ConfirmStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-101 Leverandørskifte

1 - Start of supply - from Balance Supplier

kansellert skifte

3 - RejectStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-101 Leverandørskifte


Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestStartOfSupply fra Kraftleverandør til Målepunktadministrator.

Hovedprosess:

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestStartOfSupply

 EH055

2

Document Type = 392

 EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 6

 EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-101

 EH055

5

EnergyBusinessRole = DDQ

 EH013

6

Payload

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

 EH033

7

BalanceSupplierInvolvedEnergyParty må være lik JuridicalSenderEnergyParty/Identification

 EH060

8

Minimum én av følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01)

 • GivenName

 • FamilyName

 EH031

9


Følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82)

 • Name

 EH031

10

Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01)

 • Name

 EH031

11

Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82)

 • GivenName

 • FamilyName

 EH031

12

NACE_DivisionCode skal ikke være oppgitt i melding

 EH061

Informasjon om utvidet lagring for måleverdier (ExtendedStorageMeteringValues) vil ikke bli oppdatert i BRS-NO-101


Kansellering:

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestStartOfSupply

EH055

2

Document Type = E02

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-101

EH055

5

EnergyBusinessRole = DDQ

 EH013

6

Payload

OriginalBusinessDocumentReference må være oppgitt i melding

EH033

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.