Skip to main content

Datatyper

Spesifikasjoner på datatyper brukt i Elhubs datasett.

Prisområde

Beskrivelse

Norge er delt inn i uavhengige prisområder, et målepunkt kan kun tilhøre ett prisområde.

Se detaljer hos Statnett

Format

Det korte navnet for et prisområde.

Kan inneholde en av følgende verdier:

 • NO1

 • NO2

 • NO3

 • NO4

 • NO5

Eksempel

NO1

Dato

Beskrivelse

Dato

Ofte brukt om bruksdøgn som viser til når måleverdien er målt.

Format

YYYY-MM-DD i henhold til ISO 8601

Eksempel

2023-09-07

ProduksjonsType

Beskrivelse

Type produksjonsanlegg

Format

Kan inneholde en av følgende verdier:

 • Solkraft

 • Vannkraft

 • Vindkraft

 • Termisk kraft

 • Annen kraft

Hvor “Annen kraft” er alt som ikke passer inn i de andre alternativene.

Eksempel

Solkraft

MWh

Beskrivelse

Måleverdi i oppløsning Megawatt timer / hours

kWh / 1000

Format

Et tall med maksimalt 3 desimaler.

Ingen tusenskilletegn og uten benevnelse.

Desimalskilletegn:

 • , (komma) på norsk

 • . (punktum) på engelsk

Eksempel

1234,567

NæringsHovedområde

Beskrivelse

Næringsgruppe forbruket er registrert på

Format

Kan inneholde en av navnene til hovedgruppen i oversikten over næringsgrupper hos SSB.

I tillegg til navnene i listen har Elhub definert en retningslinjer for hvordan vi fører næringskodene. Her er det for eksempel differensiert mellom “Husholdning” og “Hytter og fritidshus”.

Det er også lagt til en oppsamlingsgruppe som eksempelvis omfatter feilregistrering, denne heter “Andre koder uten definisjon i SSB”

Eksempel

Jordbruk, skogbruk og fiske

Antall

Beskrivelse

Et positivt heltall

Denne datatypen kan for eksempel brukes for å angi antall målepunkter som er del av en aggregert verdi. Av anonymiseringsårsaker kan ikke Elhub dele aggregeringer på færre enn 5 målepunkt. I slike tilfeller er definisjonen i praksis begrenset til [5,∞).

Format

Et heltall uten desimaler, tusenskilletegn eller benevnelse

Eksempel

5

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.