Skip to main content

Datatyper

Spesifikasjoner på datatyper brukt i Elhubs datasett.

asistyper

Tekst

Beskrivelse

Tekst

Format

En hvilken som helst tekst

Eksempel

Tekst tekstesen AS

Antall

Beskrivelse

Et positivt heltall

Denne datatypen kan for eksempel brukes for å angi antall målepunkter som er del av en aggregert verdi. Av anonymiseringsårsaker kan ikke Elhub dele aggregeringer på færre enn 5 målepunkt. I slike tilfeller er definisjonen i praksis begrenset til [5,∞).

Format

Et heltall uten desimaler, tusenskilletegn eller benevnelse

Eksempel

5

Prosent

Beskrivelse

Prosentandel

Format

Et tall mellom 0 og 100, med 4 desimaler.

Uten benevnelse.

Desimalskilletegn:

 • , (komma) på norsk

 • . (punktum) på engelsk

Eksempel

98,1234

Nettmodellen

Prisområde

Beskrivelse

Norge er delt inn i uavhengige prisområder, et målepunkt kan kun tilhøre ett prisområde.

Se detaljer hos Statnett

Format

Det korte navnet for et prisområde.

Kan inneholde en av følgende verdier:

 • NO1

 • NO2

 • NO3

 • NO4

 • NO5

Eksempel

NO1

Nettområde

Beskrivelse

Norge er delt inn i uavhengige nettområder.

Et målepunkt kan kun tilhøre ett nettområde.

Et nettområde kan kun tilhøre ett prisområde.

Se definisjon i avregningsforskriften

Format

Det korte navnet for et nettområde.

Eksempel

MGA1Avregning

Avregningsversjon

Beskrivelse

Avregningsversjon er versjonen en balanseavregning er avregnet på. Hvor D betegner bruksdøgn og antall etter + er betegner antall dager etter bruksdøgn.

Elhub låser og videresender avregningsgrunnlag til eSett ved avregningsversjon D+5.

Format

Kan inneholde en av følgende verdier:

 • D+1

 • D+2

 • D+3

 • D+4

 • D+5

Eksempel

D+5

Geografi og sted

Postnummer

Beskrivelse

Postnummer

Format

Et tall mellom 0000 og 9999, uten desimaler og benevnelse

Eksempel

1234

Kommune

Beskrivelse

Kommune

Format

Et kommunenavn.
Se oversikt over kommuner hos Matrikkelen

Eksempel

Hamresanden

Kommunenummer

Beskrivelse

Kommune

Format

Et tall mellom 0000 og 9999, uten desimaler og benevnelse
Se oversikt over kommuner hos Matrikkelen

Eksempel

0301


Tid og dato

Dato

Beskrivelse

Dato

Ofte brukt om bruksdøgn som viser til når måleverdien er målt.

Format

YYYY-MM-DD i henhold til ISO 8601

Eksempel

2023-09-07

Tid

Beskrivelse

Tid

Ofte brukt om start/slutt for intervaller eller gyldigheten til data.

Format

I henhold til ISO 8601.

YYYY--MM--DD"T"hh:mm:ss±hh:mm

Eksempel

2023-11-23T10:38:37+01:00

Enheter

kWh

Beskrivelse

Måleverdi i oppløsning Megawatt timer / hours

kWh / 1000

Format

Et tall med maksimalt 3 desimaler.

Ingen tusenskilletegn og uten benevnelse.

Desimalskilletegn:

 • , (komma) på norsk

 • . (punktum) på engelsk

Eksempel

1234,567

MWh

Beskrivelse

Måleverdi i oppløsning Megawatt timer / hours

kWh / 1000

Format

Se Datatyper | kWh

Eksempel

1234,567

kW

Beskrivelse

Elektrisk effekt oppgitt i kilowatt

Format

Et tall med maksimalt 3 desimaler.

Ingen tusenskilletegn og uten benevnelse.

Desimalskilletegn:

 • , (komma) på norsk

 • . (punktum) på engelsk

Eksempel

20,2

Grupperinger

ProduksjonsGruppe

Beskrivelse

Gruppering av produksjonsanlegg basert på produksjonstype.

Format

Kan inneholde en av følgende verdier:

 • Sol uspesifisert

 • Vann uspesifisert

 • Vind uspesifisert

 • Termisk uspesifisert

 • Annen uspesifisert

Hvor “Annen uspesifisert” er alt som ikke passer inn i de andre alternativene.

Eksempel

Sol uspesifisert

ProduksjonsType

Beskrivelse

Gruppering av produksjonsanlegg basert på produksjonstype.

Format

Kan inneholde en av følgende verdier:

 • Solkraft

 • Vannkraft

 • Vindkraft

 • Termisk kraft

 • Annen kraft

Hvor “Annen kraft” er alt som ikke passer inn i de andre alternativene.

Eksempel

Solkraft

ForbruksGruppe

Beskrivelse

Gruppering av forbruksanlegg basert på nærings- og forbrukskode.

 • Husholdning - næringskoden XX eller kombinasjonen av næringskoden 68.201 og forbrukskode 35

 • Hytter - Næringskode XY

 • Primærnæring - Næringskodene YZ og næringene 01, 02 og 03

 • Sekundærnæring - Følgende næringer:

  • 05 - 33

  • 35 - 39

  • 41 - 43

 • Tærtiærnæring - Alt annet forbruk

Format

Kan inneholde en av følgende verdier:

 • Husholdning

 • Hytter

 • Primærnæring

 • Sekundærnæring

 • Tærtiærnæring

Eksempel

Sekundærnæring

NæringsHovedområde

Beskrivelse

Næringsgruppe forbruket er registrert på

Format

Kan inneholde en av navnene til hovedgruppen i oversikten over næringsgrupper hos SSB.

I tillegg til navnene i listen har Elhub definert en retningslinjer for hvordan vi fører næringskodene. Her er det for eksempel differensiert mellom “Husholdning” og “Hytter og fritidshus”.

Det er også lagt til en oppsamlingsgruppe som eksempelvis omfatter feilregistrering, denne heter “Andre koder uten definisjon i SSB”

Eksempel

Jordbruk, skogbruk og fiske

BrukerType

Beskrivelse

Type sluttbruker

Format

Kan inneholde en av følgende verdier:

 • Privat

 • Næring

Eksempel

Privat

MålepunktType

Beskrivelse

Type målepunkt som definert i referansedata

Format

Kan inneholde en av følgende verdier:

 • Forbruk

 • Produksjon

 • Kombinert

 • Utveksling

 • Tilknytning

Vil også kunne inneholde typen ‘Alle' som dekker alle typene.

Eksempel

Forbruk

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.