Skip to main content

BF20/05 Møtenotater


Deltakere

Victoria Lund - Elhub

Alexander Stokke Dybvad - Elhub

Alexandra Edwards - Elhub

Alf Olevik Ulvan - Elhub

Andreas Holmqvist - Elhub

Anette Aslaksrud - Tieto

Audun Matre Meinich - Elhub

Lillian Bakken - CGI

Bernard Molhempour - NorgesEnergi

Christian Moe - Ringerikskraft Nett

Christine Rynning-Tønnesen - Elhub

Christoffer Sannes - Elhub

Eigil Gjelsvik - Elhub

Elisabet Lofthus - Elhub

Lars Ellingsgard - Elvia

Fahad Jamil - NVE

Frode Fausa - CGI

Finn Arne Gravdehaug - Istad Nett

Gideon Ovadya - BKK Nett

Helen Haave - Hansen CX

Helga Kleppe - Fjordkraft

Helge Grimstad - BKK Nett

Henrik Simonsen - Elhub

Ingrid Frisli - Eidsiva Marked

Ingvar Flaten Aarnes - Elhub

Ivar Moen - Fortum Marked

Jørgen Nafstad Møller - Elhub

Jorun Eggen - Entro

Kim Charlotte Elvestad - Elhub

Kjetil Urne - Glitre Energi Nett

Kristi Gullstein - Ustekveikja

Kristine Solberg Pedersen - 

Lars Wefald - Embriq Rejlers

Liv Helgesen Eppeland - Agder Energi Nett

Michael Long Gia Dung - Elhub

Magnus Olsen - Lyse Energisalg

Maria Georges - Elhub

Marit Andersen - Elvia

Marius Hovland - Hansen CX

Ole Marius Haugene Nansdal - Statkraft

Nina Ishaug Halvorsen - Skagerak Nett

Ola Tuntland Garmann - Elhub

Audun Brekke Sandhaug - Agder Energi Nett

Siri Hetland Myrset - Istad Kraft

Sjur Aanesen - Tieto

Jarle Stava - Lyse Elnett

Stine Haugland - Statnett

Therese Ernestus Hellingsrud - Elvia

Tor Arne Heggtveit - Vest-Telemark Kraftlag

Torstein Jensen - Tieto

Truls Løken Krohn - Elhub

Uy Tran - NVE


Presentasjon: BF20-05 20200514 Presentasjon Elhub brukerforum.pdf

Møtenotater

Saksnr

Sak

Presentatør


Gjennomgang agenda og kort status månedsrapport og åpne brukerforumsaker

·         Elhub månedsrapport

·         Forbedringssaker under arbeid

·         Forbedringssaker i Backlog

·         Dato for september-release er 13.09.2020. Vi håper å tilgjengeliggjøre funksjoanaliteten i Exa2 og ST3 i august 2020

Eigil Gjelsvik


Status fra aktører og systemleverandører. Hver aktør og systemleverandør forbereder tilbakemelding

·         Lillian Bakken og Frode Fausa, CGI

Alt går greit ifht Elhub, jobber med interne releaser

·         Bernard Molhempour, NorgesEnergi

Drift går normalt foreløpig

·         Christian Moe, Ringerikskraft Nett

Normal drift, ingen store utfordringer

·         Lars Ellingsgard, Elvia

Måleverdier og innsending av timeverdier går bra, utfordringer vi har er antatt årsforbruk på timesmålte anlegg, jobber med å få få plass funksjonalitet for dette

·         Finn Arne Gravdehaug, Istad Nett

Ingenting nytt å melde

·         Ingrid Frisli, Eidsiva Marked

Ingenting spesielt å melde, normal drift

·         Gideon Ovadya, BKK Nett

Ting funkerer fint, støtter på problemer med stand som registreres som timeverdi innimellom

·         Helen Haave, Hansen CX

Alt går som normalt

·         Helge Grimstad, BKK Nett

Drift går greit, jobber med backlog fra GoLive

·         Jorunn Eggen, Entro

Drift går helt fint, Jeg lurer på beslutningen om å utelate godkjenning av tredjepartsforespørsler, samt lurer jeg på estimerte timeverdier på profilmålere – burde ikke det være 100% timesmålt?

o    Svar: Tredjepartsforespørsler ligger på lista over Forbedringssaker under arbeid, det antas at det vil komme ila året men det vil legges ut på lista når vi har en konkret dato. Det må først godkjennes av NVE.

o    Profilmålte anlegg går jevnt og trutt nedover, nettselskapene må svare på tidsperspektiv på 100% timesmålt

·         Torstein Jensen og Sjur Aanesen, Tieto

Drift går som normalt

·         Tor Arne Heggtveit, Vest-Telemark Kraftlag

Ingenting spesielt å melde

·         Kjetil Urne, Glitre Energi Nett

Har en sak gående med Elhub ang. grensesetting mellom to MGAer, ellers normal drift. Gjenværende profilmålte anlegg er en halv prosent som gjenstår og en halv prosent nektere.

·         Liv Helgesen Eppeland og Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett

Har slått sammen to MGAer, det har gått fint. Er veldig fornøyde med onsdagsmøtene til Elhub.

·         Marit Andersen, Elvia

Ikke noe spesielt å meddele

·         Marius Hovland, Hansen CX

Ikke noe å legge til

·         Ivar Moen, Fortum Marked

Driften går som normalt, et spm om netteiere som slår seg sammen. Hvordan er Elhubs kommunikasjon rundt dette? Vi må fange opp disse endringene i forbindelse med gjennomfakturering

o    Svar: Vi har en egen nettside hvor vi oppdaterer dette løpende: https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/opprette-endre-og-avslutte-aktorer/planlagte-strukturendringer/, dette sendes også på epost til alle berørte aktører (epost sendes til driftskontakt registrert i Edielportalen) samt tar det opp i onsdagsmøtene.

o    Innspill Skagerak Nett: Det mangler en kontaktkategori i Edielportalen, vi burde ha en egen kontakt for Gjennomfakturering – Elhub ser på alternative løsninger

·         Ole Marius Haugene Nansdal, Statkraft

Det som Elhub rapporterer til eSett på D+4 er vi ikke enig i, når Elhub rapporterer 0 til eSett på D+4 skaper dette problemer for oss når det ikke igjen blir oppdater hos eSett før D+6. Elhub og eSett bør se på tidspunkt for rapportering.

o    Elhub noterer dette for videre diskusjon

·         Nina Ishaug Halvorsen, Skagerak Nett

Vi er tilbake på kontoret igjen og har tatt opp igjen arbeidet med å bytte målere

·         Magnus Olsen, Lyse Energisalg

Ikke noe spesielt å melde

·         Siri Hetland Myrset

Vi har ikke helt kontroll på beregning av JIP, vi må jobbe med dette fremover. Kundesenteret sliter litt med målerstander som blir avvist hos Elhub

·         Jarle Stava, Lyse Elnett

Normal drift, flere vender tilbake til kontorene og montørene er på jobb igjen

·         Therese Hellingsrud, Elvia

Vi er fortsatt på hjemmekontor og kommer til å være det en god stund. Elhub bør ha en gjennomgang av manuelle korrigeringer og hva som er tillatt og ikke. Vi får henvendelser der det er spørsmål om godkjenning av korrigeringer som ikke er tillatt.

·         Helga Kleppe, Fjordkraft

Vi har sannsynligvis avdekket feil i stander og volum på profilmålte anlegg. Dette kan se ut til å gjelde på tvers av systemleverandører, og oppstår hos netteier/på vei ut fra netteier. Gjelder EI-486.

·         Kristi Horne Gullstein, Ustekveikja

Ikke noe spesielt å melde, fortsatt på hjemmekontor. Gjennomfakturering har gått veldig fint

·         Erlend Falch-Pedersen, Altere

Det er frustrerende at begge testmiljøene har vært nede denne uka.

Aktører og systemleverandører

EI-463

Overgang til ny driftsleverandør for Elhub

Kim Charlotte Elvestad

EI-250 og EI-162

Tilbakemeldinger fra aktører på hvordan de forbereder seg på endringene som kommer i juni

·         Hansen CX: Endringer er klar for testing hos oss

·         CGI: Utvikling pågår, blir ikke klart til 18. mai, men ikke lenge etter. Vi tester mot Elhub som del av utvikling

·         Tieto: 611 må vi komme tilbake til, anleggsbeskrivelsen holder vi på med å utvikle

·         Altere: Vil tas med i Aktørgodkjenningen

·         Fjordkraft: Vi planlegger tilpassing

Andreas Holmqvist

EI-480

Vurdere om prosess for forbuks- og næringskode må revideres

  • Lyse Energisalg: Prosessen ser OK ut, vi tror det er en vei å gå med at nett godkjenner og tar eierskap til denne prosessen.
  • BKK: I Elwin vil denne bli oppdatert automatisk ved innmelding, i mange tilfeller skal ikke dette oppdateres
    • Hansen CX: Ser på automatikk i Elwin og om det må endres.
  • CGI: Har ikke sjekket dette men tar en runde på det
  • Forslag fra flere deltakere om å fjerne den valgfrie funksjonaliteten i Elhub for kraftleverandør å informere nettselskapet om endring i næringskode. Ønsker at disse sakene diskuteres utelukkende mellom sluttbruker og nettselskap.
    • Vurderes som en sak til Bransjerådet.

Andreas Holmqvist

EI-357

Legge til et tidsstempel i utågående BRS-NO-313

·         Produksjonssettes i Q1 2021

·         Elhub vil produsere ny brukerdokumentasjon på dette i begynnelsen av juni slik at det kan diskuteres i neste BF

·         RegistrationDateTime er nettselskapets tidsstempel for måleverdier

·         InsertDateTime er Elhubs tidsstempel

·         Elvia: Vurderes det å gjøre det samme med BRS-NO-312 også? Tidsserie på korrigerte måleverdier hadde vært praktisk

o    Elhub tar innspillet internt

Jørgen Møller

EI-270

Status EAC

·         Oppleves manglende / utdaterte EAC som et problem blant kraftleverandører?

·         Er det et ønske om at Elhub tar over beregning av EAC tidligere enn ved innføring av 15 min i 2023?

·         Tieto: Årsforbruket blir oppdatert over tid, problemet er størst ved nye leveranser

·         Elhub: Aller tidligst kan vi få til dette i 2022

·         Lyse: Dette bør komme på plass så tidlig som mulig

·         Altere: Det er veldig relevant å få årsforbruket for kraftleverandører så tidlig som mulig

·         Ustekveikja: Oppdatering av antatt årsforbruk har blitt mye bedre i det siste

·         Elhub: Vi tar med oss innspillene og gjør en intern vurdering på veien videre

Alf Ulvan

EI-486

Kartlegge gjenstående utfordringer på profilavregnede målepunkter – status

·         Elvia: Opplever at timeverdier ikke blir beregnet på nytt når periodevolum blir oppdatert

o    Elhub: Denne feilen er heldigvis ikke veldig utbredt, men vi undersøker den. Om noen andre opplever lignende må det meldes til Elhub

Henrik Simonsen


EI-263

Beredskap for måleverdiinnsending

·         Forslag til ny formulering av tekst for "Utarbeide kriseberedskapsplaner for tilfeller der nettselskapers måleverdiinnsending er nede" – se presentasjon

·         Fjordkraft: Synes det ser greit ut, lurer på hvorfor det brukes "bør" i teksten? Det burde være et krav og "skal" er en bedre formulering

o    Elhub: Dette er mer Elhubs forventninger og vi har ikke myndighet til å sette krav. Det bør kanskje heller diskuteres hvor vidt NVE skal sette kravet

o    NVE: Reguleringen setter ikke detaljerte krav for alle uforutsette situasjoner. NVE vurderer hvordan dette kan tas videre

·         Elvia: Det er litt usikkerhet rundt hva som er kritiske målepunkter. Det bør være mer spesifikt

·         BKK: Det er opp til netteier selv å vurdere hvilke målepunkter som er kritiske.

·         Ny formulering er godkjent i brukerforum, Elhub vil kommunisere denne ut til nettselskapene

Eigil Gjelsvik


Åpningstider supporttelefon i juli

·         Elhub foreslår redusert åpningstid på support-telefon til 09:00-14:00 i juli 2020 grunnet mindre bemanning og for å forsikre effektiv håndtering av alle support henvendelser.

·         Det vurderes også å endre dette i brukeravtalen for fremtiden.

·         Brukerforum samtykker til redusert åpningstid i juli

Eigil Gjelsvik

EI-259

Status ny versjon gjennomfakturering - alle må være klare til månedsfakturering for mai

·         Nets må kontaktes for de som bruker den plattformen for å komme over på ny versjon, både for avsender og mottaker.

·         Støtte for EHF 2.0 fjernes fra aksesspunktene og Digdir 1. juli

·         Gjennomfakturering på EHF 2.0 vil feile etter 1. juli

Anne Stine Laastad Hop


Eventuelt

·         EI-569 Tilbakemelding fra systemleverandører etter fjerning av gamle chipher-koder i ST3

o    CGI: Vet ikke og kan ikke bekrefte at det fungerer

o    Hansen CX: Har ikke testet så kan ikke bekrefte, men har ikke sett noen problemer

o    Tieto: Vet ikke, skal sjekke det opp

o    Alle systemleverandører sjekker om det fungerer og sender tilbakemelding til truls.krohn@statnett.no

·         Neste brukerforum 11, juni holdes også over Teams kl.10:00-14:00

·         Altere: Elcert prosentandel, skal den ligge på anlegget? Den står som optional.

o    Elhub undersøker dette

·         Elhub tar gjerne imot skriftlige innspill på hvordan vi kan informere på best mulig måte om strukturdataendringer


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.