Skip to main content

BF 20/06 Møtenotater

Deltakere:

Alexander Stokke Dybvad - Elhub
Alexandra Edwards - Elhub
Alf Olevik Ulvan - Elhub
Andreas Holmqvist - Elhub
Anette Aslaksrud - Tieto
Audun Matre Meinich - Elhub
Lillian Bakken - CGI
Christian Moe - Ringerikskraft Nett
Christine Rynning-Tønnesen - Elhub
Christoffer Sannes - Elhub
Eigil Gjelsvik - Elhub
Erlend Falch Pedersen - Altere Utility Cloud
Fahad Jamil - 
Finn Arne Gravdehaug - Istad Nett
Gideon Ovadya - BKK Nett
Grete Øwre - Trønderenergi Nett
Helga Kleppe - Fjordkraft
Helge Grimstad - BKK Nett
Henning Dag Stenseth - Validér
Henrik Simonsen - Elhub
Ingrid Frisli - Eidsiva Marked
Ingvar Flaten Aarnes - Elhub
Ivar Moen - Fortum Marked
Jørgen Nafstad Møller - Elhub
Kim Charlotte Elvestad - Elhub
Kristine Solberg Pedersen - Glitre Energi
Lars Ellingsgard - Elvia
Lars Wefald - Rejlers
Lene Antonsen Svarstad - SkandiaEnergi
Linn Vanessa Muribø - Fortum
Liv Helgesen Eppeland - Agder Energi Nett
Michael Long Gia Dung - Elhub
Magnus Olsen - Lyse Energisalg
Maria Georges - Elhub
Marit Andersen - Elvia
Marius Hovland - Hansen CX
Morten Torgalsbøen - Statnett
Nina Ishaug Halvorsen - Skagerak Nett
Ole Marius Haugene Nansdal - Statkraft
Ola Tuntland Garmann - Elhub
Omar Marzouki - Hafslund Strøm
Audun Brekke Sandhaug - Agder Energi Nett
Siri Hetland Myset - Istad Kraft
Sjur Aanensen - 
Therese Ernestus Hellingsrud - Elvia
Tor Arne Heggtveit - Vest-Telemark Kraftlag
Truls Løken Krohn - Elhub
Uy Tran - NVE
Victoria Lund - Elhub


Presentasjon: BF20-06 20200611 Elhub brukerforum.pdf

Møtenotater

Saksnr

Sak

Presentatør


Gjennomgang agenda og kort status månedsrapport og åpne brukerforumsaker

 • Elhub månedsrapport
  • Innspill: Det er ikke optimalt med "gapestokk" før en har verktøy som gjør at en kan jobbe med datakvalitet
  • Innspill: Det er positivt med identifisering av datakvalitet hos kraftleverandører fordi det får et mye større fokus i bedriften når datakvalitet synliggjøres per aktør. Men vi bør jobbe med et løft FØR en slik rapport publiseres.
  • Elhub: Er det greit at netteierrapport også distribueres til kraftleverandører?
  • Innspill: Det bør være gjensidighet og transparens mellom kraftleverandører og netteiere, så det støttes.
  • Innspill: Dette fokuset er bra for å forbedre hele bransjen.
  • Innspill: Det bør kun offentliggjøres for aktører, ikke journalister for eksempel. Det bør vurderes om alt som skal være i månedsrapporten egentlig bør være offentlig.
  • Elhub tar gjerne i mot innspill på innhold i rapportene og hvem som skal ha tilgang.
 • Forbedringssaker under arbeid
 • Forbedringssaker i Backlog

Eigil Gjelsvik


Status fra aktører og systemleverandører. Hver aktør og systemleverandør forbereder tilbakemelding

 • Anette Aslaksrud, Tieto
 • Det går greit hos oss.  Jeg lurer på når shiffer-kodene blir fjernet fra produksjon? Og er de i Exa2?
 • Elhub sjekker opp dette og kommer tilbake med et svar senere.
 • Lillian Bakken, CGI
 • Det går greit, vi jobber med endringene fra Elhub som kommer i juni og september.
 • Christian Moe, Ringerikskraft Nett
 • Går greit, normal drift. Det går noe bedre på sluttbrukerinformasjon, men vi har fortsatt mye å jobbe med der, spesielt navn og adresse-felt.
 • Finn Arne Gravdehaug, Smarthub
 • Jobber for tiden Smarthub med forenklet aktørgodkjenning
 • Ingrid Frisli, Eidsiva Marked
 • Det går fint, ingenting spesielt å melde
 • Gideon Ovadya, BKK Nett
 • Det går mye bedre på balanse- og timeavregning. Vi har fått nytt system.
 • Grete Øwre, Tensio
 • Det går veldig greit, har hatt noe utfordringer i balanseavregning, markedsprosesser går bedre og kundedata anses som ganske bra. Vi må ta en grundigere undersøkelse når vi skal ta i bruk KIS-systemet til CGI for å fakturere kunder.
 • Helga Kleppe, Fjordkraft
 • Det går bra hos oss. Vi ser at netteier sender måleverdier på timesavregnede anlegg, det er unødvendig og kan føre til litt kluss og merarbeid. Det er viktig at vi spiller hverandre god og sier ifra til hverandre når en ser feil, for de fleste feil er nok ikke bevisst.
 • Helge Grimstad, BKK Nett
 • Det går OK, ingen store utfordringer p.t
 • Henning Stenseth, Validér
 • Stabil drift, bruker tid på å lete etter og rette små avvik
 • Kristi Gullstein, Ustekveikja
 • Anmeldingsteamet savner kvalitet på D+1, backlog, vi vil gjerne bruke tid på dette. Har testet BRS-NO-611 og det gikk fint, testdata er oppdatert så vi deltar gjerne i ende-til-ende-test. Har veldig god kontroll på kundeadresser, ikke fullt så god kontroll på fakturaadresse.
 • Kristine Solberg Pedersen, Glitre Energi Nett
 • Det går bra, endel manuelt arbeid med datakvalitet. Datavasken fra Evry til Elvin har gitt veldig mye feil på bedriftskunder, så vi har stoppet all automatikk. Vi jobber med dette.
 • Lars Ellingsgard, Elvia
 • Måleverdiinnsending, balanse osv. går bra.
 • Lars Wefald, Rejlers
 • Ingenting spesielt å melde
 • Lene Antonsen Svarstad, SkandiaEnergi
 • Har jobbet mye med datakvalitet og hadde satt pris på en rapport fra Elhub. Ellers går alt fint
 • Linn Vanessa Muribø, Fortum
 • Alt fint hos oss
 • Liv Helgesen Eppeland, Agder Energi Nett
 • Vi har byttet system og alt har gått fint. Vi er spent på BRS-NO-214 da vi skal være pilotaktør, håper vi får støtten vi trenger fra HansenCX. Litt problemer på anleggsbeskrivelser - kommer til å kontakte Elhub for å få litt støtte.
 • Magnus Olsen, Lyse Energisalg
 • Jobber med splitt av kombidatabase, planen er splitt uken før vi går over. Ellers går det bra hos oss
 • Marius Hovland, HansenCX
 • Ingenting spesielt å ta opp
 • Ola Marius Haugene Nansdal, Statkraft
 • Er interessert i å få se den MGA-godkjente lista som vises i onsdagsmøter. Kunne tenke meg at Elhub publiserte ikke godkjente MGA på D+5 eller før, jeg har også sendt inn dette som en sak til support. Synes søk på elhub.no er veldig kronglete, man får opp veldig mye irrelevant på enkle søk.
 • Elhub: Balanseansvarlige har ikke tilgang til portalen, men Elhub sender ut BRS-NO-502 som sier når et nett er ferdig på de forskjellige versjonene. Om dere poller ut denne meldingen vil dere kunne få en rapport over ferdige og ikke ferdige MGA.
 • Nina Halvorsen, Skagerak Nett
 • Vi har en kritisk feil på måleverdier som vi jobber med nå. Kundedata: Ser ok ut på postadresser, men mye rart på fakturaadresser. Har endel tilfeller at kraftleverandører flytter ut døde kunder, hadde sett at kraftleverandør heller meldte ut kraftleveransen slik at kunden havner på lev.plikt. Utfordringer rundt kunder som blir meldt inn av megler eller utbygger som ikke er kredittverdig, da havner leveransen på gammel kunde uten at de får beskjed.
 • Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett
 • Liv sa det meste. Noen kommentarer rundt BRS-NO-301, men kan ta det senere
 • Siri Hetland Myrset, Istad Kraft
 • Virker som vi sliter med flyten fra Elhub til eSett på anmelding. Hva skjer i disse sakene? Må noe gjøres manuelt av Elhub? Måleverdier er stipulert flatt tilbake til mai for subnett, vi har opprettet sak på dette.
 • Elhub: En sjelden gang er ikke kommunikasjonen mellom Elhub og eSett ved nye produksjonsmålepunkter eller kraftleverandører helt optimal og må gjøres manuelt. Det er ikke lurt å sjekke data i eSett på D+5 før kl 11:00-11:30
 • Therese Ernestus Hellingsrund, Elvia
 • Er ajour mtp kommende ferieavvikling. Datakvalitet: Mye rart med husnummer/leilighetsnummer osv. som ikke er korrekt/satt i korrekt felt. I tillegg er organisasjonsnummer og navn ustabilt.
 • Tor Arne Heggtveit, VTK
 • Ingenting spesielt å melde, alt går greit

Aktører og systemleverandører


Gjennomgang av endringer som kommer i produksjon 14. juni 2020

 • EI-250: Justering av BRS-NO-611 etter erfaringer fra Go Live
 • EI-162: Anleggsbeskrivelse blir obligatorisk for produksjons- og kombinasjonsmålepunkter
 • Er det noen som har testet disse endringene? Om release fra systemleverandører kommer etter produksjonssetting anbefales det å teste med gammelt testmiljø
 • Hvordan ligger systemleverandørene an med utrullingen?
 • CGI: Det blir rullet ut hos oss i morgen, da kan aktørene begynne å teste. Jeg antar at vi har testet mot Systest3. Begge disse endringene produksjonsettes og testes samtidig.
 • HansenCX: Vi har testet den nye funksjonaliteten, det skal være klart. Begge disse endringene produksjonsettes og testes samtidig.


 • OA-041 - Ny fane i Daglige måleverdier (liste)
  • Endringen som kommer gjør det enklere å filtrere når en søker, samt en kan velge mellom siste 14 dager eller siste 90 dager for å bedre kapasitet.
  • Elvia: Får vi eksportert den ut?
  • Elhub: Ja denne kan eksporteres og det er hensiktsmessig å bruke det da det kan være ganske store lister.


 • EI-544 Utveksling i bildet for balanseavregningsdetaljer
  • Lagt til utveksling inn og ut, også aggrergert per nabonett
 • EI-325 Utvekslingsdetaljer i avviksoppgjør
  • Viser nå målepunktdetaljer for utvekslingspunkt, kan også aggregeres på nabonett
  • Tar hensyn til situasjoner der det er endring i utveksling mellom nabonett og ditt nett får D+5 godkjent


 • Markedsdokumentasjon v1.11.0 publiseres i løpet av juni
  • Nytt felt i BIM må testes - InsertDateTime i NotifyValidatedDataForBillingEnergy
  • Systemleverandører kommer med tilbakemelding på tidsperspektiv for testing av dette i løpet av neste uke

Andreas Holmqvist

Audun Matre Meinich

Jørgen Nafstad Møller


Gjennomgang av endringer som kommer i produksjon 13. september 2020

 • EI-249 Presentere test scope, tidsplan og befeste pilotgruppe for aktørtesting
  • EI-249 - Deaktivering av målepunkt med sluttbruker registrert
   • Ny BRS-NO-214 inkl. oppdatering av XSD
   • Elhub ønsker tilbakemelding fra alle systemleverandører på kompatibilitet for ny XSD-versjon innen 1. september 2020
   • Er det dekkende om systemleverandørenes scope tilsvarer aktørenes, eller burde de hå dypere?
   • CGI: Vi mener vi bør gå dypere, negative tester gjør at vi får avdekket mer.
   • HansenCX: Det er kanskje nødvendig med større testomfang for aktørene også
   • Elhub oppfordrer flere til å melde seg på til å gjennomføre testing.
   • Er tidsplanen for testing ok? 01.10.2020 og 01.11.2020?
   • Innspill: Planen ser ok ut men må kanskje revurderes noe om testscopet utvides.
   • CGI: Det er kanskje litt dårlig tid med en mnd mellom testene.
   • Fjordkraft: Testene tar ikke så lang tid, vi mener at det burde gå fint med en mnd mellom testene
   • Ustekveikja melder seg på til testing
   • Altere: Elhub bør være varsomme med negative tester, da noen av de legger opp til caser som vi automatiserer bort. Ønsker ikke utvikle funksjonalitet for å teste noe vi aldri vil "gjøre". Bør være optional i så fall.
    • Elhub: Negative tester vil itilfelle kun være aktuelt for systemleverandørene som lager systemene, og det er ikke meningen at det testes på noe som ikke vil brukes.

Andreas Holmqvist

Truls Løken Krohn

EI-463

Overgang til ny driftsleverandør for Elhub

 • Ekstern informasjon om overgang til ny driftsleverandør er publisert her: https://elhub.no/overgang-til-ny-driftsleverandor-for-elhub/
 • Gjennomgang av forberedende aktiviteter og ekstern kommunikasjonsplan
  • Se presentasjon
 • Under overgangshelgene har vi planlagt å ta ned miljøet kl 16 på fredagen. Vi ser et behov for å ta ned portalen 15:30, slik at vi kan starte intern verifisering så tidig som mulig.
  • Enstemmig OK fra Brukerforum


 • Elhub og Basefarm tok over drift av Exa2 02.06.2020
  • Elhub oppfordrer til å teste så mye som mulig i Exa2 da det også er god testing for oss.

Kim Charlotte Elvestad

EI-635

Visning av hele fødselsnummer i Elhub Aktørportal

 • Elhub har mottatt spørsmål om det fortsatt er riktig å vise hele fødselsnummeret i Elhub Aktørportal.
 • Det er ikke et spørsmål om fødselsnummer skal ligge i portalen, det må det. Men spørsmålet er å vurdere visningen av det. Elhub har et behov for å ha det tilgjengelig.
 • Fjordkraft: Vi ser behov for at det fortsatt skal være synlig i portalen.
 • Elvia: Du får jo hele fødselsnummer når sender spørring, så om det vises på siden i portalen er kanskje ikke så viktig
 • Lyse: vi ser merverdi av å fortsatt ha fødselsnummer synlig
 • Fjordkraft: Et alternativ er jo å ha differensiert tilgang til portalen slik at ikke alle tilgangs-/brukernivåer kan se det.
 • Agder Energi Nett: Som nettselskap har vi ikke store behovet for å ha det synlig.

Foreløpig konklusjon: Elhub oppfatter at visning fortsatt er nødvendig for effektiv kundehåndtering og sånn sett fortsatt i tråd med Elhubs formål, men vil utrede om visningen eventuelt kan tilpasses rollenivå. Dette gjelder også mulighet for å hente ut sluttkundelister hvor fødselsnummeret vises.

Anne Stine Laastad Hop

EI-487

Regime for oppfølging av markedsaktører som misbruker markedsprosesser

 • Elhub kjører månedlige kontroller for å identifisere feil bruk av markedsprosesser som bryter med forretningsreglene.
 • Kontroller er hyppige reverseringer og uhensiktsmessig endring av sluttbrukerID
 • Misbruk vil meldes til NVE
 • Har brukerforum flere innspill til kontroller?
 • Innspill: Foreslår å opprette et dashboard i portalen som viser oversikt over prosessene
 • Innspill: Det bør også være aktuelt å kontrollere korrigeringer som skjer langt tilbake i tid. Hvorfor finner en feil så lenge etter og hvorfor er ikke de fanget opp før?
 • Innspill: reverseringer av kundebytter, spesielt langt tilbake i tid. Ofte må nettselskap legge inn kunden på lev.plikt fordi kunden er riktig men krafleverandør skulle kanskje ikke ha leveransen allikevel.
 • Innspill: Korrigering av gjennomfakturering henger sammen med dette - kreditering og fakturering langt tilbake i tid er ikke optimal
 • Innspill: Endring av fødselsnummer eller org.nummer på kunde bør være historikk på, det er vanskelig å følge opp hva som har skjedd
 • Innspill: Det er veldig fint at dere følge opp dette, og jeg oppfordrer også Elhub til å ha en åpen dialog med aktørene for feilene kan komme av mange ulike situasjoner
 • Innspill: Dere bør også kontrollere at det blir kjørt lev.bytte med nytt navn
 • Innspill: I KIS-systemet er det mulig å endre navn og fødselsnummer på en kunde, gjør man det i forbindelse med lev.bytte så sklir det gjennom
 • Innspill: Vi har opplevd å motta 101 med gammelt navn og deretter 301 med nytt navn
 • Innrapporterte feilbrukte markedsprosesser:BRS-NO-301, 103, 202, 101 og 111
 • Elhub oppfordrer aktører til å rapportere misbruk til post@elhub.no  

Ola Garmann


Håndtering av avviksoppgjør i juli

 • Elhub planlegger å ikke kjøre avviksoppgjør i midten av juli
 • Plan for kommende kjøringer: 15. juni og 17. august
 • Er det innsigelser på dette?
 • Agder Energi Nett: Vi ønsker ikke avviksoppgjør i juli
 • BKK: Det går fint
 • VTK: Godt forslag
 • Ingen innsigelser i Brukerforum og det vedtas å ikke kjøre avviksoppgjør i juli. Nyhet vil publiseres om dette
Alf Ulvan


EI-270

Endre regimet for BRS-NO-317 - oppdatering og formidling av forventet årsforbruk

 • Det er ytret ønske om at Elhub skal sette forventet årsforbruk
 • Elhub har besluttet å vente med å bygge støtte for dette før Elhub oppgraderes med 15-minuttersavregning
  • Usikkert om det kan leveres før det uansett kommer ifm. 15-minuttersavregning
  • Ikke fornuftig allokering av ressurser
 • Elhub vil fortsette å følge opp nettselskapene "manuelt"
 • Fjordkraft: Dette er ok, men netteier MÅ følge forskriftene og sende dette, hos mange mangler dette
 • VTK: Dette burde være satt opp med automatisk sending fra nettselskapenes KIS-systemer
 • Elvia: Vi er avhengig av å motta en liste fra Elhub

Jørgen Nafstad Møller

EI-633

Oppdatering av nettapsparametre

 • Elhub oppfordrer alle netteiere til å se på sine nettapsparametre og ta kontakt med Elhub for å få hjelp til å regne ut korrekte parametre
 • BKK Nett: Hvorfor er nettapsparametre netteier sitt ansvar? Jeg trodde dette var Elhub sitt ansvar?
 • Elhub skal beregne den automatiske beregningsmetoden, men selve nettapsparametrene er det nettselskapet som har ansvar for.
 • Istad: Det er kun nettselskapet som kan gjøre dette ifht nettapsstasjoner etc.

Audun Matre Meinich

Alf Ulvan


Gjennomfakturering - siste status før EHF 2.0 stenges 1. juli

 • NETS er klar til å håndtere gjennomfakturering EHF 3.0
 • Påminnelse om at alle må være på EHF 3.0 senest 1. juli
 • Innspill: Hva skjer med de som ikke kommer seg på 3.0?
 • Svar: Litt usikker på hva som faktisk skjer, men all støtte til EHF 2.0 skal stenges 1. juli ihht. Digitaliseringsdirektoratet. Aktørene må nå selv følge opp at de gjennomfakturerer på korrekt versjon og komme seg over til fakturering basert på EHF 3.0 så raskt som mulig. Først og fremst er det ønskelig at aktørene har direkte dialog med hverandre hvis noen fortsatt kjører på EHF 2.0, men kan også si fra til SSE/ Elhub, så kan vi bidra med purring hvis det ikke endres asap.

Anne Stine Laastad Hop


Eventuelt

 • Det blir også månedlige brukerforum til høsten. Elhub vil komme med oppdatert liste over møteplan snarlig. Første møte planlegges 20.08.2020 - det ser ut til at også dette må holdes via Teams.
 • Innspill: Vi ønsker en liste over leverandører som håndterer kombinasjonsmålepunkter som vi kan sende til kunder.
  • Elhub kan ta en ny runde med å oppfordre leverandører til å oppdatere informasjon i Edielportalen. Nettselskapene er pålagt ihht. Avregningsforskriften å sende ut listen som vedlegg til levplikt-brevet, så viktig at den er oppdatert. Info om plusskunde-håndgering og gjennomfakturering er ansett å være nyttig på denne listen.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.