Skip to main content

Endringene i Elhub for 15 minutter

Her finnes kun beskrivelse av endringene som kommer. Teknisk og gjeldene beskrivelse av endringene som kommer finnes i den midlertidige “Edielstandard 2.0.0 utkast“ versjonen.

Innhold

Hvilke målepunkt skal over på 15 minutters oppløsning?

Skal rapportere på 15 minutters oppløsning:

Dette skal kun gjøres for disse målepunktene ifølge RME sin høring om forskriftsendringene for "tilrettelegging for innføring av 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen": 

 • Forbruksmålepunkt definert som høyspenningsanlegg (RME definerer dette som "Høyspenningsanlegg: Anlegg med nominell spenning over 1000 volt vekselstrøm eller 1500 volt likestrøm." I siste høringen). 

 • All innmating, unntatt plusskunder. Dette gjelder: 

  • Alle produksjonsmålepunkt samt summeringspunkter som kun har innmating i nettet. 

  • Kombinasjonspunkt som ikke tilfredsstiller kravene i forskrift for å være plusskunde. 

 • All utveksling mellom nettavregningsområder, inkludert utveksling mot utlandet. 

  • Utvekslingspunkt endres til kvartersoppløst fra når netteier sender inn første kvartersverdier fra midnatt. Motgående nett får ikke beskjed om dette uten om at kvartersverdier sendes. 

 • Umålte anlegg. Dette gjelder alt forbruk som ikke er målt.

  • Umålte anlegg som ligger som profilavregnet i Elhub i dag skal endres til intervallavregnet og netteier skal stipulere måleverdier med 15 minutters oppløsning.  

Dette med at umålte anlegg skal rapporteres i 15 minutters oppløsning er nytt og kom i den nye høringen som RME har sendt ut.

Kan rapportere på 15 minutters oppløsning?

 • Næringskunder, med og uten produksjon (plusskunder), vil ha muligheten til å rapportere på kvartersoppløsning hvis ønskelig. Det er det opp til nettselskapene å tilby dette.

Dette er fjernet i den nye høringen som RME har sendt ut.

Skal ikke rapportere på 15 minutters oppløsning?

 • Forbrukere, med og uten produksjon (plusskunder), skal ikke over på kvartersoppløsning.

 • Næringskunder som er plusskunder, skal ikke over på kvartersoppløsning.

Når skal målepunktene sende inn 15 minutters måleverdier?

Dette skal skjer gradvis i det vi kaller “overgangsfasen” som er mellom 16.10.2023 til 22.01.2024.

Dette er perioden mellom implementeringen av Fase 1 og Fase 2. Her skal nettselskapene gradvis endre tidsoppløsning på målepunkt som skal over på kvartersoppløsning. Se tidsplanen her: Tidsplan (elhub.no)

Fase 1 - endringene

De aller fleste endringene i 15 minutter prosjektet som påvirker markedsaktørene i Elhub kommer i Fase 1. Markedsaktørene må derfor være klare for disse endringer på samme dato som de blir produksjons satt. Dette for å sikre at kommunikasjonen mellom aktører og Elhub ikke feiler.

EI-1067

Fjerning av BRS-NO-306 til fordel for BRS-NO-302

Fase 1

Avregningsform endres i dag gjennom BRS-NO-306 - Endring i avregningsform. Grunnen til at dette var skilt ut i separat BRS var fremst fordi overgangen fra profilavregnet til timeavregnet hadde stor betydning for balanseavregningen og for hvordan markedsaktørene foretar sluttbrukeravregning. Det er nå svært få profilavregnede målepunkter igjen og Elhub ser derfor at behovet for egen BRS er mindre. Endring av Avregningsform vil derfor bli flyttet til BRS-NO-302 - Oppdatering av grunndata - nettselskap, og BRS-NO-306 vil bli fjernet.

EI-1070

Innføring av Avlesningsoppløsning på målepunkt

Fase 1

Elhub vil innføre et nytt informasjonselement som bestemmer hvilken oppløsning nettselskapet sender målerverdier for på det enkelte målepunktet og dermed hvilke måleverdier som skal brukes i balanseavregningen. Dette feltet kalles Avlesningsoppløsning (BIM: MeterReadingOccurrence) og har følgende verdier:

Navn

Kode

15 Minute

PT15M

Hour

PT60M eller PT1H

Avlesningsoppløsning vil fungere på samme måte som andre informasjonselementer på målepunkt og oppdateres gjennom de samme BRSene, fremst BRS-NO-302 - Oppdatering av grunndata - nettselskap.

Avlesningsoppløsning vil være påkrevd på alle målepunkter som er intervallavregnet (tidligere kalt timeavregnet) eller ikke-avregnet, dvs. det vil være valgfritt for profilavregnede målepunkter siden det ikke har noen direkte funksjon for disse målepunktene.

Verdiene for avlesningsoppløsning vil ha gyldighetsperiode knyttet til seg slik at Elhub har full historikk, se Dataelementer med og uten gyldighetsperiode i Elhub for mer informasjon.

Hvorfor nytt informasjonselement

Det var opprinnelig vurdert om det hadde vært mulig å innføre en ny avregningsform for 15 minutter (analogt med Timeavregnet) men det ville resulterte i en del uheldige begrensningen. Med et separat informasjonselement for dette vil det også være mulig for netteier å flytte sine ikke avregnete målepunkter over til 15 minutters avlesning. Dette gjelder for eksempel målepunkter i virtuelle nett hvor produksjon skal rapporteres til NECS. Disse vil ha avregningsform ikke avregnet og ha avlesningsoppløsning enten som time eller 15 minutter avhengig hva netteier måler.

Avlesningsoppløsning for eksisterende målepunkter

Eksisterende målepunkter vil få Avlesningsoppløsning satt til Time. Netteier kan deretter flytte over målepunktene til 15 minutter fortløpende. 

"Timeavregnet" blir "Intervallavregnet"

Fordi Avregningsform ikke endres når et målepunkt går fra å levere timesverdier til å levere 15 minutters verdier til avregning må navnet for "Timeavregnet" endres til "Intervallavregnet". Det er kun navnet som endres, ikke kodene i BIM. Det vil si at endringer i Elhub fremst vil være begrenset til Aktørportalen, Min Side og diverse dokumentasjon.

EI-1071

Utvidelse av informasjonsmodell for å gjøre det entydig hvilke kanaler som er brukt i balanseavregningen

Fase 1

Hvilke kanaler som er inkludert i balanseavregningen og avviksoppgjøret bestemmes av Elhub utfra parametere på målepunktet (status, avregningsform, avlesningsoppløsning etc.). Et målepunkt kan ha både avregnede og ikke avregnede kanaler i parallell, for eksempel vil en netteier kunne registrere kanaler for 15 minutters måleverdier i en periode hvor de fortsatt registrerer timesverdier. Det finnes også mer komplekse tilfeller hvor for eksempel grunndata på målepunktet korrigeres tilbake i tid slik at hvilke kanaler som skal avregnes endrer seg. Elhub vil fange dette opp i avviksoppgjøret og markedsaktørene må på sin side fange det opp for å eventuelt korrigere sluttbrukerfaktureringen.

For å gjøre det mer eksplisitt for markedsaktørene hvilke kanaler som til enhver tid er avregnete vil vi innføre et binært informasjonselement. Dette feltet vil ha navnet Ekskludert Fra Avregning (BIM: ExcludeFromSettlement) og vil være satt til False for de kanalene som er brukt i beregning av avregningsgrunnlag i Elhub. Dette feltet er allerede i dag synlig i Aktørportalen men vil nå også kommuniseres over EMIF.

Verdiene for Ekskluder Fra Avregning vil ha gyldighetsperiode knyttet til seg slik at Elhub har full historikk, se Dataelementer med og uten gyldighetsperiode i Elhub - Elhub for mer informasjon.

Lagt til elementet ExcludeFromSettlement i klassen MeasurementDefinition i BIM meldingene NotifyStartOfSupply og NotifyMeteringPointCharacteristics.

EI-1096

Informer nettselskap om hvilke kanaler som er brukt i balanseavregningen

Fase 1

I de tilfeller Elhub endrer verdien på Ekskludert Fra Avregning (se EI-1071) som resultat av endringer i grunndata i målepunktet vil nettselskapet bli informert om dette.

Dette betyr at endringer som opprettelse, aktivering eller endringer på målepunkt som endrer hvilke kanal som blir brukt til avregning blir kommunisert fra Elhub. Nytt for nettselskap er at de vil få denne informasjonen tilsendt i NotifyStartOfSupply eller NotifyMeteringPointCharacteristics.

Lagt til 6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party fra Elhub til Nettselskap i BRS-NO-121 - Nytt målepunkt, BRS-NO-122 - Aktivering i målepunkt, BRS-NO-132 - Reversering av aktivering i målepunkt, BRS-NO-212 - Deaktivering av målepunkt, BRS-NO-214 - Deaktivering av målepunkt med sluttbruker, BRS-NO-223 - Reversering av deaktivering av målepunkt, BRS-NO-302 - Oppdatering av grunndata - nettselskap og BRS-NO-402 - Korrigeringer i grunndata - fra nettselskap

EI-1072

Håndtering av kanaler for 15 minutters måleverdier på avregningspunkt

Fase 1

Netteier må registrere kanaler for 15 minutters verdier på sine avregningspunkt før de begynner å sende inn måleverdier. Måten kanaler oppdateres på i Elhub vil fungere likt som i dag, dvs. det er fremst BRS-NO-302 - Oppdatering av grunndata - nettselskap som vil bli brukt for å registrere de nye kanalene og avslutte de gamle timeskanalene når de ikke lenger vil bli brukt.

EI-1073

Utvidelse av informasjonsmodellen for å enklere skille på kanaler

Fase 1

I forbindelse med innføringen av 15 minutters måleverdier vil det være behov for å kunne skille på flere typer måleverdier som beregnes av Elhub. Dette gjelder fremst de 6015 transformerte måleverdiene på forbruksmålepunkter. Dette vil løses ved å innføre en ny Produktkode (BIM: ProductIncludedProductCharacteristics).

Det vil også bli innført en egen produktkode for de profilerte intervallverdiene (FPPC, FPC og TPC) for profilavregnede målepunkter.

Videre vil det bli innført nye Produktkoder for å kunne skille på måleverdier i virtuelle målepunkter. Dette er funksjonalitet som ikke er i utbredt bruk i dag men som gjør det mulig for Elhub å sette opp beregninger basert på måleverdier fra ulike målepunkter.

Følgende Produktkoder vil bli lagt til/oppdatert:

Navn

Kode

Energy Active 6015 Transformed

4700000000201

Energy Active Profiled

4700000000101

Energy Active Virtual Distributed

4700000000301

Energy Active Virtual Gross

4700000000302

Energy Active Virtual Net

4700000000303

Energy Active 6015 Transformed

Ved implementeringen av Fase 1 vil kanalen for 6015 transformerte måleverdier bli automatisk opprettet på målepunkter som allerede har en kanal for timeavleste intervallserier. Denne kanalen vil ikke kommuniseres over EMIF. Det er fordi måleverdiene på denne kanalen vil kun brukes av Elhub til balanseavregningsgrunnlag etter Fase 2 og ikke sendes ut til markedsaktørene. Les mer om 6015 transformering her: Endringer i balanseavregningen, utregning av JIP, nettap og 6015 transformering (elhub.no)

Energy Active Profiled

Produktkode for profilerte intervallverdier oppdateres fra 8716867000030 til 4700000000101. Denne kanalen finnes allerede på alle profilavregnede målepunkt, det er kun kode (BIM: ProductIncludedProductCharacteristics) som endres. Denne kanalen kommuniseres ikke over EMIF som grunndata (likt som det fungerer i dag). For opprettelse av profilavregnet målepunkt, eller endring på målepunkt fra times- til profilavregnet brukes fortsatt 8716867000030 som kode inn til Elhub.

Etter overgangen til 15 minutters oppløsning i balanseavregningen (Fase 2) vil det opprettes en tilsvarende kanal for 15 minutters profilerte måleverdier der Produktkode er 4700000000101 og oppløsningen er satt til PT15M. Samme som dagen løsning vil denne ikke kommuniseres over EMIF. Kun i utsending av kvartersverdier.

Energy Active Virtual Distributed/Gross/Net

Virtuelle kanaler vil etter endringen kommuniseres over EMIF som grunndata på målepunktet. Dette vil gjøre det tydelig for aktørene med en tilknytning til målepunktet hvilke måleverdier som er satt opp med en beregning i Elhub.

Hvorfor oppretter Elhub nye kanal koder?

Aktørene må kunne skille på måleverdier fra aktive og virtuelle kanaler. Derfor oppretter Elhub egne kanal koder for de virtuelle kanalene. Uten dette vil det bli umulig for aktørene å skille mellom måleverdier fra virtuelle og aktive kanaler.

Hvorfor endrer Elhub kanal kode for profilerte intervallverdier?

Grunnen til dette er også for å gjøre det enklere og tydeligere for aktørene å skille mellom intervallverdiene som Elhub beregner. Denne nye koden markerer at måleverdiene har blitt beregnet av Elhub og skal ikke forveksles med innsendte intervallverdier.

For en helhetlig løsning ønsker Elhub at kode 8716867000030 kun brukes av intervallverdier som blir sendt inn til Elhub og videre distribuerer. Derfor får alle andre kanaler der Elhub gjennomfører beregninger egne koder.

EI-1089

Distribusjon av 15-minutters volumserier

Fase 1

Elhub vil naturlig nok støtte mottak og distribusjon av 15 minutters måleverdier for de målepunktene som måles og avregnes på 15 minutters oppløsning, samt at måleverdiene vises i Elhub Aktørportalen og Elhub Min Side.

Avlesningsoppløsning må være satt til 15 minutter for at det skal kunne sendes inn 15 minutters måleverdier og Elhub vil videre distribuerer disse. 

Aktørene vil få måleverdiene på oppløsning registrert på målepunktet. Aktørene må selv aggregere kvartersverdiene til timesverdier. Ansvaret for aggregering av måleverdiene ligger hos aktørene og dette må gjøres når kundene fortsatt avregnes på timesoppløsning med timespriser. 

EI-1090

Innsending av måleverdier på avregningspunkt ved overgang til avregning på 15-minutters oppløsning

Fase 1

Krav til innsending av avregnete måleverdier

Netteier må sende inn måleverdier på den oppløsningen som er spesifisert av Avlesningsoppløsning på målepunkt og hvor disse måleverdiene skal være med i balanseavregningen. Hvis netteier ikke sender inn disse måleverdiene vil Elhub sende purringer på samme måte som i dag.

Hvis et målepunkt ikke er med i balanseavregningen vil Elhub ikke purre på måleverdier. Dette gjelder for eksempel på inaktive målepunkter eller målepunkter med avregningsform ikke avregnet. Dette er slik det fungerer i dag også.

Måleverdier på overgangsdøgnet

Grunndata på målepunkt er døgnoppløst, der inkludert Avlesningsoppløsning. Dette innebærer at hvis nettselskapet endrer oppløsning på måleverdiene de henter fra måler i løpet av dagen må de transformere disse til oppløsningen Elhub krever. Dette er analogt med hvordan overgangen fra registrering av periodevolum til intervallserier gjordes ved overgangen til AMS.

EI-1091

Innsending av måleverdier på utvekslingsmålepunkt ved overgang til avregning på 15-minutters oppløsning

Fase 1

Fordi det ikke utveksles markedsprosesser på utvekslingspunkter vil Elhub sette opp kanaler for 15 minutters måleverdier på alle utvekslingspunkt. Dette gjelder både aktiv og reaktiv energi. Videre vil også overgangen til 15 minutters Avlesningsoppløsning gjøres automatisk når netteier begynner å sende inn 15 minutters måleverdier. Likt som for avregningspunkt må overgangen til 15 minutters måleverdier skje ved midnatt. Elhub vil oppdatere målepunktet til å avregne 15 minutters måleverdier fra og med dagen etter siste dag med timesverdier. Dette innebærer at fra og med netteier begynner å sende 15 minutters måleverdier vil de ikke lenger kunne registrere timesverdier på det utvekslingspunktet.

EI-1278

PPC vil ikke lenger bli generert

Fase 1

Ved innføringen av Fase 1 vil PPCer ikke lenger distribueres da måleverdiene ikke brukes av markedet og kostnaden for 15 minutters PPCer er høyere enn nytteverdien.

Dette kommer i Fase 1 og ikke Fase 2 som tidligere kommunisert.

Utsending av resultater fra balanseavregning og avviksoppgjør

Fase 1

Elhub oppdaterer og legger til flere aggregeringstyper i Fase 1. Noe av disse blir tatt i bruk fra Fase 2.

Fra Fase 1 til Fase 2, når balanseavregningen fortsatt er på timesoppløsning, blir alt sendt ut med timesoppløsning. Fra Fase 2 og utover blir alt sendt ut i kvartersoppløsning. Alle bruksdøgn før 22.01.2024 vil være timesoppløst. Alt etter er kvartersoppløst.

Det betyr at i Fase 1 vil verdiene sendes ut i timesoppløsning, i Fase 2 blir de sendt ut i kvartersoppløsning. Verdier som sendes inn i en annen oppløsning summeres eller deles på fire.

I Fase 2 blir forbruket splittet i to serier, en for målt 15-minutter, og en for 6015 transformert forbruk.


Vi har samtidig gjort andre forbedringer basert på ønsker fra markedsaktører.
- Netto innmating til balanseansvarlig og kraftleverandører i nettområdet.
- Splittet produksjon fra plusskunder (kombinerte målepunkt) og produksjon fra produksjonspunkter.
- Nye koder for netteier. Tap fra målepunkt uten kontrakt.

Kodene som starter på RE vil fortsette å ha døgnoppløsning.

Disse kodene sendes ut gjennom BRS-NO-321, BRS-NO-502 og BRS-NO-503. Det er mulig å spørre på kodene gjennom BRS-NO-324. Nedenfor er kun de nye og endrede kodene listet, de eksisterende er dokumentert i Markedsdokumentasjonen, se Business type - Markedsdokumentasjon.

Ny koder i BRS-NO-321, BRS-NO-324, BRS-NO-502, og BRS-NO-503

Aggregeringstyper (BIM kode)

Norsk navn

Engelsk navn

Kommentar

BRS

LS03

Tap fra profilavregnet forbruk uten kontrakt

No Balance supplier losses for profiled consumption

BRS-NO-321, BRS-NO-324

LS04

Tap fra 6015-transformert forbruk uten kontrakt

No Balance supplier losses for 6015 transformed consumption

Sendes kun ut når tidsoppløsningen i balanseavregningen er 15-min

BRS-NO-321, BRS-NO-324

LS05

Tap fra intervallavregnet forbruk uten kontrakt (ekskl. 6015 forbruk)

No balance supplier losses for interval consumption

BRS-NO-321, BRS-NO-324

LS06

Endelig tap fra profilavregnet forbruk uten kontrakt

Final no Balance supplier losses for profiled consumption

Beregnet 1, 2 og 3 år etter bruksdøgnet

BRS-NO-324

LS07

Endelig tap fra 6015-transformert forbruk uten kontrakt

Final no Balance supplier losses for 6015 transformed consumption

Sendes kun ut når tidsoppløsningen i balanseavregningen er 15-min. Beregnet 1, 2 og 3 år etter bruksdøgnet

BRS-NO-324

LS08

Endelig tap fra intervallavregnet forbruk uten kontrakt (ekskl. 6015 forbruk)

Final no balance supplier losses for interval consumption

Beregnet 1, 2 og 3 år etter bruksdøgnet

BRS-NO-324

RE03

Avviksoppgjør for produksjon

Reconciliation for production per balance supplier

BRS-NO-503, BRS-NO-324

RE04

Avviksoppgjør for 6015 transformert forbruk

Reconciliation for consumption for 6015 transformed metering points per balance supplier

BRS-NO-503, BRS-NO-324

RE05

Avviksoppgjør for utveksling per nabonett

Reconciliation for exchange per neighbouring grid area

Dette kan ikke spørres om eller vil sendes ut på melding, men koden er klar til når dette skal støttes i fremtiden


SE25

6015 transformert forbruk per balanseansvarlig

Sum consumption 60→15 for Balance Responsible Party

Sendes kun ut når tidsoppløsningen i balanseavregningen er 15-min

BRS-NO-502, BRS-NO-324

SE26

6015 transformert forbruk per kraftleverandør

Sum consumption 60→ 15 for Balance supplier

Sendes kun ut når tidsoppløsningen i balanseavregningen er 15-min

BRS-NO-502, BRS-NO-324

SE27

Totalt forbruk 

Sum consumption

Totalt forbruk i nettområde, inkludert profil, intervall og 6015 forbruk

BRS-NO-321, BRS-NO-324

SE28

Totalt 6015 transformert forbruk

Sum 60 → 15 consumption

Sendes kun ut når tidsoppløsningen i balanseavregningen er 15-min

BRS-NO-321, BRS-NO-324

SE29

Produksjon fra plusskunder per balanseansvarlig

Sum small production for Balance Responsible Party

BRS-NO-502, BRS-NO-324

SE30

Produksjon fra plusskunder per kraftleverandør

Sum small production for Balance Supplier

BRS-NO-502, BRS-NO-324

SE31

Total produksjon fra plusskunder

Sum small production

BRS-NO-321, BRS-NO-324

Koder med endret innhold i BRS-NO-321, BRS-NO-324 og BRS-NO-502

Aggregeringstyper

Norsk navn

Engelsk navn

Beskrivelse av endring

BRS

SE02

Netto innmating

Net infeed

Dette sendes nå ut til kraftleverandør og balanseansvarlig

BRS-NO-502, BRS-NO-321, BRS-NO-324

SE08

Forbruk per balanseansvarlig

Sum consumption per balance responsible party

Pumpekraft og pumpeforbruk vil nå være inkludert i denne aggregeringstypen

BRS-NO-502, BRS-NO-324

SE09

Produksjon per balanseansvarlig (ekskl. produksjon fra plusskunder)

Sum large production per balance responsible party

Produksjon fra plusskunder er splittet ut i egen kode

BRS-NO-502, BRS-NO-324

SE10 

Forbruk per kraftleverandør

Sum consumption per balance Supplier

Pumpekraft og pumpeforbruk vil nå være inkludert i denne aggregeringstypen

BRS-NO-502, BRS-NO-324

SE11 

Produksjon per kraftleverandør (ekskl. produksjon fra plusskunder)

Sum large production per balance Supplier

Produksjon fra plusskunder er splittet ut i egen kode

BRS-NO-502, BRS-NO-324

SE12 

Profilavregnet forbruk per kraftleverandør

Sum profiled consumption per Balance Supplier

Pumpekraft og pumpeforbruk vil nå være inkludert i denne aggregeringstypen

BRS-NO-502, BRS-NO-324

SE13

Intervallavregnet forbruk per kraftleverandør (ekskl. 6015 forbruk)

Sum interval consumption for Balance Supplier

Pumpekraft og pumpeforbruk vil nå være inkludert i denne aggregeringstypen

BRS-NO-502, BRS-NO-324

SE21

Profilavregnet forbruk per balanseansvarlig

Sum profiled consumption per balance responsible party

Pumpekraft og pumpeforbruk vil nå være inkludert i denne aggregeringstypen

BRS-NO-502, BRS-NO-324

SE22

Intervallavregnet forbruk per balanseansvarlig (ekskl. 6015 forbruk)

Sum interval consumption for balance responsible party

Pumpekraft og pumpeforbruk vil nå være inkludert i denne aggregeringstypen

BRS-NO-502, BRS-NO-324

SE23

Total produksjon (ekskl. produksjon fra plusskunder)

Sum large production

Produksjon fra plusskunder er splittet ut i egen kode

BRS-NO-321, BRS-NO-324

Kodene som endrer innhold vil ha tilbakevirkende kraft. Dvs at pumpekraft og pumpeforbruk vil bli inkludert i aggregeringstypene over hvis man spør på bruksdøgn tilbake i tid gjennom BRS-NO-324

Endringer til BRSer

BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Endringer

BRS-NO-318 - Oppdatering av parametre for nettap

Ingen endring i prosess

BRS-NO-321 - Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap

 • Det blir lagt til nye aggregeringskoder:

  • LS03 Tap fra profilavregnet forbruk uten kontrakt

  • LS04 Tap fra 6015-transformert forbruk uten kontrakt

  • LS05 Tap fra intervallavregnet forbruk uten kontrakt (ekskl. 6015 forbruk)

  • SE27 Totalt forbruk 

  • SE28 Totalt 6015 transformert forbruk

  • SE31 Total produksjon fra plusskunder

 • Det vil være 15-minutters oppløsning på meldingen for bruksdøgn etter 22. januar 2024

BRS-NO-324 - Spørring avregningsgrunnlag

Nye aggregeringskoder blir lagt til. Det vil være mulig å spørre på alle de nye kodene definert i BRS-NO-321 og BRS-NO-502. I tillegg vil det være flere koder man kan spørre på for endelig nettap. Nye koder man kan spørre på:

 • LS03 Tap fra profilavregnet forbruk uten kontrakt

 • LS04 Tap fra 6015-transformert forbruk uten kontrakt

 • LS05 Tap fra intervallavregnet forbruk uten kontrakt (ekskl. 6015 forbruk)

 • LS06 Endelig tap fra profilavregnet forbruk uten kontrakt

 • LS07 Endelig tap fra 6015-transformert forbruk uten kontrakt

 • LS08 Endelig tap fra intervallavregnet forbruk uten kontrakt (ekskl. 6015 forbruk)

 • RE03 Avviksoppgjør for produksjon

 • RE04 Avviksoppgjør for 6015 transformert forbruk

 • SE25 6015 transformert forbruk per balanseansvarlig

 • SE26 6015 transformert forbruk per kraftleverandør

 • SE27 Totalt forbruk

 • SE28 Totalt 6015 transformert forbruk

 • SE29 Produksjon fra plusskunder per balanseansvarlig

 • SE30 Produksjon fra plusskunder per kraftleverandør

 • SE31 Total produksjon fra plusskunder

BRS-NO-502

 • Det blir lagt til nye aggregeringskoder:

  • LS03 Tap fra profilavregnet forbruk uten kontrakt (Kun for balanseansvarlig for/og kraftleverandør for nettap)

  • LS04 Tap fra 6015-transformert forbruk uten kontrakt (Kun for balanseansvarlig for/og kraftleverandør for nettap)

  • LS05Tap fra intervallavregnet forbruk uten kontrakt (Kun for balanseansvarlig for/og kraftleverandør for nettap)

  • SE25 6015 transformert forbruk per balanseansvarlig

  • SE26 6015 transformert forbruk per kraftleverandør

  • SE28 Totalt 6015 transformert forbruk

  • SE29 Produksjon fra plusskunder per balanseansvarlig

  • SE30 Produksjon fra plusskunder per kraftleverandør

 • Det vil være 15-minutters oppløsning på meldingen for bruksdøgn etter 22. januar 2024

BRS-NO-503 - Rapportering grunnlag for avviksoppgjør

 • Det blir lagt til nye aggregeringskoder:

 • RE03 Avviksoppgjør for produksjon

 • RE04 Avviksoppgjør for 6015 transformert forbruk

Endringer til BIM meldinger

BIM meldinger

Endringer

PriceVolumeCombinationforReconciliation

 • SettlementMethodType i  bli byttet ut med BusinessType. BusinessType vil inneholde kodene RE01, RE02, RE03 eller RE04

RequestDataFromElhub

 • Feltet BusinessType vil bli utvidet med følgende verdier:

  • LS03 Tap fra profilavregnet forbruk uten kontrakt

  • LS04 Tap fra 6015-transformert forbruk uten kontrakt

  • LS05 Tap fra intervallavregnet forbruk uten kontrakt (ekskl. 6015 forbruk)

  • LS06 Endelig tap fra profilavregnet forbruk uten kontrakt

  • LS07 Endelig tap fra 6015-transformert forbruk uten kontrakt

  • LS08 Endelig tap fra intervallavregnet forbruk uten kontrakt (ekskl. 6015 forbruk)

  • RE03 Avviksoppgjør for produksjon

  • RE04 Avviksoppgjør for 6015 transformert forbruk

  • SE25 6015 transformert forbruk per balanseansvarlig

  • SE26 6015 transformert forbruk per kraftleverandør

  • SE27 Totalt forbruk

  • SE28 Totalt 6015 transformert forbruk

  • SE29 Produksjon fra plusskunder per balanseansvarlig

  • SE30 Produksjon fra plusskunder per kraftleverandør

  • SE31 Total produksjon fra plusskunder

NotifyValidatedDataForBillingEnergy

 • Feltet Identiciation under ProductIncludedProductCharacteristics vil bli utvidet med følgende verdier:

  • 4700000000301

  • 4700000000302

  • 4700000000303

  • 4700000000101

 • Feltet BusinessType under MPDetailMeasurementMeteringPointCharacteristic vil bli utvidet med følgende verdier:

  • LS03 Tap fra profilavregnet forbruk uten kontrakt

  • LS04 Tap fra 6015-transformert forbruk uten kontrakt

  • LS05 Tap fra intervallavregnet forbruk uten kontrakt (ekskl. 6015 forbruk)

  • LS06 Endelig tap fra profilavregnet forbruk uten kontrakt

  • LS07 Endelig tap fra 6015-transformert forbruk uten kontrakt

  • LS08 Endelig tap fra intervallavregnet forbruk uten kontrakt (ekskl. 6015 forbruk)

  • RE03 Avviksoppgjør for produksjon

  • RE04 Avviksoppgjør for 6015 transformert forbruk

  • SE25 6015 transformert forbruk per balanseansvarlig

  • SE26 6015 transformert forbruk per kraftleverandør

  • SE27 Totalt forbruk

  • SE28 Totalt 6015 transformert forbruk

  • SE29 Produksjon fra plusskunder per balanseansvarlig

  • SE30 Produksjon fra plusskunder per kraftleverandør

  • SE31 Total produksjon fra plusskunder

Dette kommer i Fase 1 og ikke Fase 2 som tidligere kommunisert.

Fase 2 - endringene

Det er ikke så mange endringer i Fase 2 som påvirker markedsaktørene. De fleste endringene skjer i Elhub.

Elhub går over fra timesoppløsning til kvartersoppløsning i utregningen av grunnlaget til balanseavregning. Dette gjelder også avviksoppgjøret og utregning av endelig nettap.

Målepunkt som er timesavregnet blir transformert til kvartersverdier ved Elhub sin 6015 transformering. Disse vil kun bli brukt til utregning av balanseavregningen og ikke distribuert ut til markedsaktørene.

Timesverdiene som Elhub beregner for profilavregnede målepunkt blir nå profilert til kvartersoppløsning og distribuert i kvartersoppløsning. Det betyr at FPPC, FPC og TPC verdiene blir kun tilgjengelig i kvartersoppløsning. Ønsker markedsaktørene disse verdiene i timesoppløsning må de summeres i eget system. 

EI-1092

Distribusjon av 15-minutters måleverdier på profilavregnede målepunkt

Fase 2

Elhub vil profilere måleverdier for profilavregnede målepunkt til 15-minutters oppløsning for bruk i balanseavregningsgrunnlaget og utsendelse til markedsaktørene.

De profilerte måleverdiene vil også vises i aktørportalen og Elhub Min side for sluttkunder, på samme måte som profilerte måleverdier i 60-minuttersoppløsning vises i dag.

EI-700

15 minutters oppløsning i balanseavregningen

Fase 2

Elhub vil beregne grunnlaget for balanseavregningen på 15 minutters tidsoppløsning. All produksjon og utveksling skal på dette tidspunktet måles på 15 minutters oppløsning. Forbruk som ikke måles på timeoppløsning eller er profilavregnet vil få profilert verdier på 15 minutters oppløsning. Avviksoppgjøret og utregning av endelig nettap vil også være på 15 minutter oppløsning for bruksdøgn når balanseavregningen er på 15 minutters oppløsning.

EI-1094

Nye aggregeringskoder for utsendelse av resultater fra balanseavregning og avviksoppgjør

Fase 2

I forbindelse med 15-minutters balanseavregning vil Elhub få en rekke nye Aggregeringstyper (BIM: BusinessType). Med 15-minutter vil forbruket i Elhub få en ny dimensjon. 15-minutter forbruk vil bli tatt ut og aggregeres i egne serier. Forbruket som måles på timenivå vil få estimert opp 15-minuttsverdier i en profilering vi har kalt 6015 Transformering. 15-minutters verdiene og timeverdiene for forbruk vil sendes ut i egne serier. Produksjonen fra plusskunder vil få sin egen aggregeringskode.

Dette kommer allerede i Fase 1:
Produksjonen fra plusskunder vil få sin egen aggregeringskode.
15 minutter verdiene blir aggregert med timesverdiene for utveksling, produksjon og forbruk.

EI-1097

Forenkle forståelse og bruk av BRS-NO-317 og sikre sporbarhet i beregningene

Fase 2

Endret reglene for bruk av gyldighetsdato i BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsforbruk. Teksten som stod i forrige versjon var ikke riktig, og med innføring av 15 minutters oppløsning brukes antatt årsforbruk i flere beregninger, slik at det blir enda viktigere å sikre sporbarhet. For detaljer rundt beregningene, se Elhub Beregningsfunksjoner.

10/01/2024:
EI-1097 utgår fra Fase 2. Dette blir inkludert når Elhub skal oppdatere estimert årsforbruk på alle målepunkt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.