Skip to main content

Endringene i Elhub for 15 minutter

Her finnes kun beskrivelse av endringene som kommer. Teknisk og gjeldene beskrivelse av endringene som kommer finnes i den midlertidige “Edielstandard 2.0.0 utkast“ versjonen.

Innhold

Hvilke målepunkt skal over på 15 minutters oppløsning?

Skal rapportere på 15 minutters oppløsning:

 • All produksjon skal rapporteres på kvartersoppløsning.

  • Dette betyr alle målepunkt registrert som produksjon i Elhub skal over på kvartersoppløsning. Dette gjelder ikke plusskunder.

 • All utveksling skal rapporteres på kvartersoppløsning.

  • Dette betyr alle målepunkt registrert som utveksling i Elhub skal over på kvartersoppløsning.

 • Forbruk med tilkobling på over 1000 V skal rapporteres på kvartersoppløsning.

  • Elhub har ingen oversikt over volt spenningen per målepunkt, så det er opp til nettselskapene å følge opp dette.

 • Umålte anlegg der forbruket estimeres skal rapporteres på kvartersoppløsning.

Kan rapportere på 15 minutters oppløsning?

 • Næringskunder, med og uten produksjon (plusskunder), vil ha muligheten til å rapportere på kvartersoppløsning hvis ønskelig. Det er det opp til nettselskapene å tilby dette.

Dette er fjernet i den nye høringen som RME har sendt ut.

Skal ikke rapportere på 15 minutters oppløsning?

 • Forbrukere, med og uten produksjon (plusskunder), skal ikke over på kvartersoppløsning.

 • Næringskunder, med og uten produksjon (plusskunder), skal ikke over på kvartersoppløsning.

Når skal målepunktene sende inn 15 minutters måleverdier?

Dette skal skjer gradvis i det vi kaller “overgangsfasen” som er mellom 16.10.2023 til 22.01.2024.

Dette er perioden mellom implementeringen av Fase 1 og Fase 2. Her skal nettselskapene gradvis endre tidsoppløsning på målepunkt som skal over på kvartersoppløsning. Se tidsplanen her: Tidsplan (elhub.no)

Illustrasjon fra RME sitt høringsdokument som viser dette:

Fase 1 - endringene

De aller fleste endringene i 15 minutter prosjektet som påvirker markedsaktørene i Elhub kommer i Fase 1. Markedsaktørene må derfor være klare for disse endringer på samme dato som de blir produksjons satt. Dette for å sikre at kommunikasjonen mellom aktører og Elhub ikke feiler.

EI-1067

Fjerning av BRS-NO-306 til fordel for BRS-NO-302

Fase 1

Avregningsform endres i dag gjennom BRS-NO-306 - Endring i avregningsform. Grunnen til at dette var skilt ut i separat BRS var fremst fordi overgangen fra profilavregnet til timeavregnet hadde stor betydning for balanseavregningen og for hvordan markedsaktørene foretar sluttbrukeravregning. Det er nå svært få profilavregnede målepunkter igjen og Elhub ser derfor at behovet for egen BRS er mindre. Endring av Avregningsform vil derfor bli flyttet til BRS-NO-302 - Oppdatering av grunndata - nettselskap, og BRS-NO-306 vil bli fjernet.

EI-1070

Innføring av Avlesningsoppløsning på målepunkt

Fase 1

Elhub vil innføre et nytt informasjonselement som bestemmer hvilken oppløsning nettselskapet sender målerverdier for på det enkelte målepunktet og dermed hvilke måleverdier som skal brukes i balanseavregningen. Dette feltet kalles Avlesningsoppløsning (BIM: MeterReadingOccurrence) og har følgende verdier:

Navn

Kode

15 Minute

PT15M

Hour

PT60M eller PT1H

Avlesningsoppløsning vil fungere på samme måte som andre informasjonselementer på målepunkt og oppdateres gjennom de samme BRSene, fremst BRS-NO-302 - Oppdatering av grunndata - nettselskap.

Avlesningsoppløsning vil være påkrevd på alle målepunkter som er intervallavregnet (tidligere kalt timeavregnet) eller ikke-avregnet, dvs. det vil være valgfritt for profilavregnede målepunkter siden det ikke har noen direkte funksjon for disse målepunktene.

Verdiene for avlesningsoppløsning vil ha gyldighetsperiode knyttet til seg slik at Elhub har full historikk, se Dataelementer med og uten gyldighetsperiode i Elhub - Elhub for mer informasjon.

Hvorfor nytt informasjonselement

Det var opprinnelig vurdert om det hadde vært mulig å innføre en ny avregningsform for 15 minutter (analogt med Timeavregnet) men det ville resulterte i en del uheldige begrensningen. Med et separat informasjonselement for dette vil det også være mulig for netteier å flytte sine ikke avregnete målepunkter over til 15 minutters avlesning. Dette gjelder for eksempel målepunkter i virtuelle nett hvor produksjon skal rapporteres til NECS. Disse vil ha avregningsform ikke avregnet og ha avlesningsoppløsning enten som time eller 15 minutter avhengig hva netteier måler.

Avlesningsoppløsning for eksisterende målepunkter

Eksisterende målepunkter vil få Avlesningsoppløsning satt til Time. Netteier kan deretter flytte over målepunktene til 15 minutter fortløpende. 

"Timeavregnet" blir "Intervallavregnet"

Fordi Avregningsform ikke endres når et målepunkt går fra å levere timesverdier til å levere 15 minutters verdier til avregning må navnet for "Timeavregnet" endres til "Intervallavregnet". Det er kun navnet som endres, ikke kodene i BIM. Det vil si at endringer i Elhub fremst vil være begrenset til Aktørportalen, Min Side og diverse dokumentasjon.

EI-1071

Utvidelse av informasjonsmodell for å gjøre det entydig hvilke kanaler som er brukt i balanseavregningen

Fase 1

Hvilke kanaler som er inkludert i balanseavregningen og avviksoppgjøret bestemmes av Elhub utfra parametere på målepunktet (status, avregningsform, avlesningsoppløsning etc.). Et målepunkt kan ha både avregnede og ikke avregnede kanaler i parallell, for eksempel vil en netteier kunne registrere kanaler for 15 minutters måleverdier i en periode hvor de fortsatt registrerer timesverdier. Det finnes også mer komplekse tilfeller hvor for eksempel grunndata på målepunktet korrigeres tilbake i tid slik at hvilke kanaler som skal avregnes endrer seg. Elhub vil fange dette opp i avviksoppgjøret og markedsaktørene må på sin side fange det opp for å eventuelt korrigere sluttbrukerfaktureringen.

For å gjøre det mer eksplisitt for markedsaktørene hvilke kanaler som til enhver tid er avregnete vil vi innføre et binært informasjonselement. Dette feltet vil ha navnet Ekskludert Fra Avregning (BIM: ExcludeFromSettlement) og vil være satt til False for de kanalene som er brukt i beregning av avregningsgrunnlag i Elhub. Dette feltet er allerede i dag synlig i Aktørportalen men vil nå også kommuniseres over EMIF.

Verdiene for Ekskluder Fra Avregning vil ha gyldighetsperiode knyttet til seg slik at Elhub har full historikk, se Dataelementer med og uten gyldighetsperiode i Elhub - Elhub for mer informasjon.

Lagt til elementet ExcludeFromSettlement i klassen MeasurementDefinition i BIM meldingene NotifyStartOfSupply og NotifyMeteringPointCharacteristics.

EI-1096

Informer nettselskap om hvilke kanaler som er brukt i balanseavregningen

Fase 1

I de tilfeller Elhub endrer verdien på Ekskludert Fra Avregning (se EI-1071) som resultat av endringer i grunndata i målepunktet vil nettselskapet bli informert om dette.

Dette betyr at endringer som opprettelse, aktivering eller endringer på målepunkt som endrer hvilke kanal som blir brukt til avregning blir kommunisert fra Elhub. Nytt for nettselskap er at de vil få denne informasjonen tilsendt i NotifyStartOfSupply eller NotifyMeteringPointCharacteristics.

Lagt til 6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party fra Elhub til Nettselskap i BRS-NO-121 - Nytt målepunkt, BRS-NO-122 - Aktivering i målepunkt, BRS-NO-132 - Reversering av aktivering i målepunkt, BRS-NO-212 - Deaktivering av målepunkt, BRS-NO-214 - Deaktivering av målepunkt med sluttbruker, BRS-NO-223 - Reversering av deaktivering av målepunkt, BRS-NO-302 - Oppdatering av grunndata - nettselskap og BRS-NO-402 - Korrigeringer i grunndata - fra nettselskap

EI-1072

Håndtering av kanaler for 15 minutters måleverdier på avregningspunkt

Fase 1

Netteier må registrere kanaler for 15 minutters verdier på sine avregningspunkt før de begynner å sende inn måleverdier. Måten kanaler oppdateres på i Elhub vil fungere likt som i dag, dvs. det er fremst BRS-NO-302 - Oppdatering av grunndata - nettselskap som vil bli brukt for å registrere de nye kanalene og avslutte de gamle timeskanalene når de ikke lenger vil bli brukt.

EI-1073

Utvidelse av informasjonsmodellen for å enklere skille på kanaler

Fase 1

I forbindelse med innføringen av 15 minutters måleverdier vil det være behov for å kunne skille på flere typer måleverdier som beregnes av Elhub. Dette gjelder fremst de 6015 transformerte måleverdiene på forbruksmålepunkter. Dette vil løses ved å innføre en ny Produktkode (BIM: ProductIncludedProductCharacteristics).

Det vil også bli innført en egen produktkode for de profilerte intervallverdiene (FPPC, FPC og TPC) for profilavregnede målepunkter.

Videre vil det bli innført nye Produktkoder for å kunne skille på måleverdier i virtuelle målepunkter. Dette er funksjonalitet som ikke er i utbredt bruk i dag men som gjør det mulig for Elhub å sette opp beregninger basert på måleverdier fra ulike målepunkter.

Følgende Produktkoder vil bli lagt til/oppdatert:

Navn

Kode

Energy Active 6015 Transformed

4700000000201

Energy Active Profiled

4700000000101

Energy Active Virtual Distributed

4700000000301

Energy Active Virtual Gross

4700000000302

Energy Active Virtual Net

4700000000303

Energy Active 6015 Transformed

Ved implementeringen av Fase 1 vil kanalen for 6015 transformerte måleverdier bli automatisk opprettet på målepunkter som allerede har en kanal for timeavleste intervallserier. Denne kanalen vil ikke kommuniseres over EMIF. Det er fordi måleverdiene på denne kanalen vil kun brukes av Elhub til balanseavregningsgrunnlag etter Fase 2 og ikke sendes ut til markedsaktørene. Les mer om 6015 transformering her: Endringer i balanseavregningen, utregning av JIP, nettap og 6015 transformering (elhub.no)

Energy Active Profiled

Produktkode for profilerte intervallverdier oppdateres fra 8716867000030 til 4700000000101. Denne kanalen finnes allerede på alle profilavregnede målepunkt, det er kun kode (BIM: ProductIncludedProductCharacteristics) som endres. Denne kanalen kommuniseres ikke over EMIF som grunndata (likt som det fungerer i dag). For opprettelse av profilavregnet målepunkt, eller endring på målepunkt fra times- til profilavregnet brukes fortsatt 8716867000030 som kode inn til Elhub.

Etter overgangen til 15 minutters oppløsning i balanseavregningen (Fase 2) vil det opprettes en tilsvarende kanal for 15 minutters profilerte måleverdier der Produktkode er 4700000000101 og oppløsningen er satt til PT15M. Samme som dagen løsning vil denne ikke kommuniseres over EMIF. Kun i utsending av kvartersverdier.

Energy Active Virtual Distributed/Gross/Net

Virtuelle kanaler vil etter endringen kommuniseres over EMIF som grunndata på målepunktet. Dette vil gjøre det tydelig for aktørene med en tilknytning til målepunktet hvilke måleverdier som er satt opp med en beregning i Elhub.

Hvorfor oppretter Elhub nye kanal koder?

Aktørene må kunne skille på måleverdier fra aktive og virtuelle kanaler. Derfor oppretter Elhub egne kanal koder for de virtuelle kanalene. Uten dette vil det bli umulig for aktørene å skille mellom måleverdier fra virtuelle og aktive kanaler.

Hvorfor endrer Elhub kanal kode for profilerte intervallverdier?

Grunnen til dette er også for å gjøre det enklere og tydeligere for aktørene å skille mellom intervallverdiene som Elhub beregner. Denne nye koden markerer at måleverdiene har blitt beregnet av Elhub og skal ikke forveksles med innsendte intervallverdier.

For en helhetlig løsning ønsker Elhub at kode 8716867000030 kun brukes av intervallverdier som blir sendt inn til Elhub og videre distribuerer. Derfor får alle andre kanaler der Elhub gjennomfører beregninger egne koder.

EI-1089

Distribusjon av 15-minutters volumserier

Fase 1

Elhub vil naturlig nok støtte mottak og distribusjon av 15 minutters måleverdier for de målepunktene som måles og avregnes på 15 minutters oppløsning, samt at måleverdiene vises i Elhub Aktørportalen og Elhub Min Side.

Avlesningsoppløsning må være satt til 15 minutter for at det skal kunne sendes inn 15 minutters måleverdier og Elhub vil videre distribuerer disse. 

Aktørene vil få måleverdiene på oppløsning registrert på målepunktet. Aktørene må selv aggregere kvartersverdiene til timesverdier. Ansvaret for aggregering av måleverdiene ligger hos aktørene og dette må gjøres når kundene fortsatt avregnes på timesoppløsning med timespriser. 

EI-1090

Innsending av måleverdier på avregningspunkt ved overgang til avregning på 15-minutters oppløsning

Fase 1

Krav til innsending av avregnete måleverdier

Netteier må sende inn måleverdier på den oppløsningen som er spesifisert av Avlesningsoppløsning på målepunkt og hvor disse måleverdiene skal være med i balanseavregningen. Hvis netteier ikke sender inn disse måleverdiene vil Elhub sende purringer på samme måte som i dag.

Hvis et målepunkt ikke er med i balanseavregningen vil Elhub ikke purre på måleverdier. Dette gjelder for eksempel på inaktive målepunkter eller målepunkter med avregningsform ikke avregnet. Dette er slik det fungerer i dag også.

Måleverdier på overgangsdøgnet

Grunndata på målepunkt er døgnoppløst, der inkludert Avlesningsoppløsning. Dette innebærer at hvis nettselskapet endrer oppløsning på måleverdiene de henter fra måler i løpet av dagen må de transformere disse til oppløsningen Elhub krever. Dette er analogt med hvordan overgangen fra registrering av periodevolum til intervallserier gjordes ved overgangen til AMS.

EI-1091

Innsending av måleverdier på utvekslingsmålepunkt ved overgang til avregning på 15-minutters oppløsning

Fase 1

Fordi det ikke utveksles markedsprosesser på utvekslingspunkter vil Elhub sette opp kanaler for 15 minutters måleverdier på alle utvekslingspunkt. Dette gjelder både aktiv og reaktiv energi. Videre vil også overgangen til 15 minutters Avlesningsoppløsning gjøres automatisk når netteier begynner å sende inn 15 minutters måleverdier. Likt som for avregningspunkt må overgangen til 15 minutters måleverdier skje ved midnatt. Elhub vil oppdatere målepunktet til å avregne 15 minutters måleverdier fra og med dagen etter siste dag med timesverdier. Dette innebærer at fra og med netteier begynner å sende 15 minutters måleverdier vil de ikke lenger kunne registrere timesverdier på det utvekslingspunktet.

Fase 2 - endringene

Det er ikke så mange endringer i Fase 2 som påvirker markedsaktørene. De fleste endringene skjer i Elhub.

Elhub går over fra timesoppløsning til kvartersoppløsning i utregningen av grunnlaget til balanseavregning. Dette gjelder også avviksoppgjøret og utregning av endelig nettap.

Målepunkt som er timesavregnet blir transformert til kvartersverdier ved Elhub sin 6015 transformering. Disse vil kun bli brukt til utregning av balanseavregningen og ikke distribuert ut til markedsaktørene.

Timesverdiene som Elhub beregner for profilavregnede målepunkt blir nå profilert til kvartersoppløsning og distribuert i kvartersoppløsning. Det betyr at FPPC, FPC og TPC verdiene blir kun tilgjengelig i kvartersoppløsning. Ønsker markedsaktørene disse verdiene i timesoppløsning må de summeres i eget system. 

EI-1092

Distribusjon av 15-minutters måleverdier på profilavregnede målepunkt

Fase 2

Elhub vil profilere måleverdier for profilavregnede målepunkt til 15-minutters oppløsning for bruk i balanseavregningsgrunnlaget og utsendelse til markedsaktørene.

De profilerte måleverdiene vil også vises i aktørportalen og Elhub Min side for sluttkunder, på samme måte som profilerte måleverdier i 60-minuttersoppløsning vises i dag.

Ved innføringen av Fase 2 vil PPCer ikke lenger distribueres da måleverdiene ikke brukes av markedet og kostnaden for 15 minutters PPCer er høyere enn nytteverdien.

EI-700

15 minutters oppløsning i balanseavregningen

Fase 2

Elhub vil beregne grunnlaget for balanseavregningen på 15 minutters tidsoppløsning. All produksjon og utveksling skal på dette tidspunktet måles på 15 minutters oppløsning. Forbruk som ikke måles på timeoppløsning eller er profilavregnet vil få profilert verdier på 15 minutters oppløsning. Avviksoppgjøret og utregning av endelig nettap vil også være på 15 minutter oppløsning for bruksdøgn når balanseavregningen er på 15 minutters oppløsning.

EI-1094

Nye aggregeringskoder for utsendelse av resultater fra balanseavregning og avviksoppgjør

Fase 2

I forbindelse med 15-minutters balanseavregning vil Elhub få en rekke nye Aggregeringstyper (BIM: BusinessType). Med 15-minutter vil forbruket i Elhub få en ny dimensjon. 15-minutter forbruk vil bli tatt ut og aggregeres i egne serier. Forbruket som måles på timenivå vil få estimert opp 15-minuttsverdier i en profilering vi har kalt 6015 Transformering. 15-minutters verdiene og timeverdiene for forbruk vil sendes ut i egne serier.

EI-1097

Forenkle forståelse og bruk av BRS-NO-317 og sikre sporbarhet i beregningene

Fase 2

Endret reglene for bruk av gyldighetsdato i BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsforbruk. Teksten som stod i forrige versjon var ikke riktig, og med innføring av 15 minutters oppløsning brukes antatt årsforbruk i flere beregninger, slik at det blir enda viktigere å sikre sporbarhet. For detaljer rundt beregningene, se Elhub Beregningsfunksjoner.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.