Skip to main content

Endringer i balanseavregningen, utregning av JIP, nettap og 6015 transformering

Med innføringen av 6015 Transformering vil det skje endringer i utregning av JIP og nettap og intervallverdier på 15-min tidsoppløsning for timesavleste målepunkt. Grunnlaget for nettapsutregningen vil fortsatt være den samme nettapsformelen. Konstantene vil fortsatt være gitt per time. Det vil også bli lagt til mer logikk ved selve utregningen av nettapet. Denne logikken vil på et senere tidspunkt bli grundig dokumentert i Beregningsfunksjoner i markedsdokumentasjonen. 

Med innføring av 15 minutters avregning vil vi også få to typer umålt forbruk sett fra 15-minutters oppløsning. Forbruksmålepunkt målt med timesoppløsning og profilavregnede målepunkt. Dette vil endre innholdet i begrepet JIP og samtidig innføre et nytt begrep:

  • Justert Innmatings Profil (JIP)  vil inneholde alt forbruk som ikke er målt med 15-minutters oppløsning. Dette inkluderer både forbruk for profilavregnede målepunkt og forbruk for målepunkt med Avlesningsoppløsning på time.
  • Umålt forbruk (UMF) vil være summen av det estimerte forbruket fra profilavregnede målepunkt. UMCen og JIPen vil ha samme profil. Umålt betyr alt forbruk som ikke er målt ved tidspunktet balanseavregningjobben kjører (normalt alt som ikke har AMS måler).

Alle målepunkt i Elhub vil få utregnet intervallverdier på 15-minutters tidsoppløsning når balanseavregningen er på 15-min. Disse verdiene vil bli behandlet forskjellig basert på hva slags målepunkter det er:

  • Intervall verdier på profilavregnede målepunkt til alltid ha samme tidsoppløsning som balanseavregningen. Disse verdiene vil fortsatt bli sendt ut fra Elhub gjennom BRS-NO-312 og BRS-NO-322
  • Elhub vil regne ut intervallverdier med 15-minutters tidsoppløsning for alletimeavleste forbruksmålepunkt . Se mer detaljer om hvordan verdiene regnes ut under. Verdiene vil bli lagret i Elhub, og man kan se de per målepunkt i Elhubs Web Portal, men disse verdiene vil ikke bli sendt ut.
  • For timeavlest produksjon (for plusskunder) vil Elhub verken lagre eller sende ut verdier med 15-minutters tidsoppløsning. Produksjonsverdier vil flatfordeles.
  • All stor produksjon og utveksling skal måles på 15-minutters tidsoppløsning innen balanseavregningen går over til 15-minutters tidsoppløsning

6015 transformering

Utregningen av intervallverdier med 15-minutters oppløsning for forbrukspunkt som er timeavlest kalles 6015-transformering. Timeverdier vil i denne prosessen transformeres til kvarterverdier. Transformeringen bruker profilen i nettet til å regne ut kvarterverdier.


For å finne profilen i nettet vil Elhub summere opp all produksjon og utveksling, samt forbruk med avlesningsoppløsning på 15-minutter. Nettapet vil så bli regnet ut med samme nettapsformel som brukes i dag, basert på innmatingen i nettet. Siden innmating og uttak i et nettområde fysisk til en hver tid må være like store kan vi regne ut en verdi for justert innmating per kvarter.


6015-transformasjonen vil da skje ved at Elhub regner ut verdier med 15-minutters oppløsning per timeavleste forbruksmålepunkt. Dette gjøres ved å ta intervallverdien for en time, multiplisere den med JIPen for et kvarter og dele den på summen av JIP for den timen. Dette vil gjøres for alle kvarterene i et bruksdøgn for alle timeavleste forbruksmålepunkt.

Etter at alle timeavleste forbrukspunkt har fått intervallverdier med 15-minutt oppløsning vil Elhub summere opp dette forbruket. Siden vi vet at det til en hver tid må være balanse i nettet kan vi ved å trekke fra det transformerte forbruket finne UMF-en i nettet. Vi kan dermed også estimere verdier med 15-min oppløsning for de profilavregnede målepunktene ved å ta det estimerte årsforbruket per målepunkt, multiplisere det med UMF-en for et kvarter og dele det på summen av det estimerte årsforbruket for alle profilavregende målepunkt i nettet. 

Mer detaljer og unntakshåndtering for disse beregningene vil bli beskrevet i BRS-beregningsfunksjoner i Edielstandarden. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.