Re-planlegging av 15-min prosjektet - Nye datoer

Hensikten med overgangen til 15 minutters tidsoppløsning i Elhub er å gi grunnlag til 15 minutters intradag og ubalansepriser​. På bakgrunn av utsettelsen til mFRR prosjektet vil Elhub endre tidsplanen til hele 15 minutter prosjekt. Grunnen til dette er at Elhub ikke ser det som hensiktsmessig å forsere 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen lenge før 15 minutters priser vil være tilgjengelig​.

Nye datoer er nå bekreftet og vises under.

22. mai 2023 vil eSett fortsatt gå over til kvartersoppløsning på balanseavregningen​. Enten ved å motta kvartersverdier eller dele timesverdiene på fire.

Les mer utsettelsen av mFRR her: ​

Automatisert nordisk aktiveringsmarked for tertiærreserver (mFRR) innføres i løpet av okt.-nov. 2023

New go-live date for Nordic mFRR EAM in October / mid-November 2023

Tidsplanen til 15 minutters prosjektet i Elhub

Prosjektet er delt inn i tre deler. Det er viktig at markedsaktørene og deres systemleverandører merker seg datoene i tidsplanen og blir klare innen de satte tidspunktene.

Når de spesifikke endringene blir implementert vises nederst på denne siden.

Fase 1

  • Grunndata endringer

  • Starte med innsending av 15 minutters måleverdier

De fleste endringene blir iverksatt fra denne dagen. Markedsaktørene må derfor være klare for driftsettelse av endringer på samme dato. Dette for å sikre at kommunikasjonen mellom aktører og Elhub ikke feiler.

Fase 1

Dato / Periode

Testing for systemleverandører

Fra 13. februar 2023 til 12. mai 2023

Testing for markedsaktører

Fra 8. mars 2023 til 23. juni 2023

Implementering av Fase 1 i Elhubs produksjonsmiljø

18. september 2023

Overgangsfasen

Dette er perioden mellom implementeringen av Fase 1 og Fase 2. Her skal nettselskapene gradvis endre tidsoppløsning på målepunkt som skal over på kvartersoppløsning. Elhub vil ha en tett oppfølging med nettselskapene for å få alle disse målepunktene over på kvartersoppløsning før Fase 2.

Fase 2

  • Balanseavregningen går fra times- til kvartersoppløsning

  • Avviksoppgjør går fra times- til kvartersoppløsning

  • Timesverdier blir transformert til kvartersverdier for grunnlag til balanseavregningen

  • Måleverdier til profilavregnede målepunkt går fra times- til kvartersverdier

Elhub går over fra timesoppløsning til kvartersoppløsning i utregningen av grunnlaget til balanseavregning. Dette gjelder også avviksoppgjøret og utregning av endelig nettap.

Målepunkt som er timesavregnet blir transformert til kvartersverdier ved Elhub sin 6015 transformering. Disse vil kun bli brukt til utregning av balanseavregningen og ikke distribuert ut til markedsaktørene.

Timesverdiene som Elhub beregner for profilavregnede målepunkt blir nå profilert til kvartersoppløsning og distribuert i kvartersoppløsning. Det betyr at FPPC, FPC og TPC verdiene blir kun tilgjengelig i kvartersoppløsning. Ønsker markedsaktørene disse verdiene i timesoppløsning må de summeres i eget system. 

Fase 2

Dato / Periode

Frivillig testing for systemleverandører

Fra 2. oktober 2023 til 18. januar 2024

Frivillig testing for markedsaktører

Fra 2. oktober 2023 til 18. januar 2024

Implementering av Fase 2 i Elhubs produksjonsmiljø

22. januar 2024

Oversikt over endringene

EI-nummber

Endring

Fase

EI-1067

Fjerning av BRS-NO-306 til fordel for BRS-NO-302

Fase 1

EI-1070

Innføring av Avlesningsoppløsning på målepunkt

Fase 1

EI-1071

Utvidelse av informasjonsmodell for å gjøre det entydig hvilke kanaler som er brukt i balanseavregningen

Fase 1

EI-1096

Informer nettselskap om hvilke kanaler som er brukt i balanseavregningen

Fase 1

EI-1072

Håndtering av kanaler for 15 minutters måleverdier på avregningspunkt

Fase 1

EI-1073

Utvidelse av informasjonsmodellen for å enklere skille på kanaler

Fase 1

EI-1089

Distribusjon av 15-minutters volumserier

Fase 1

EI-1090

Innsending av måleverdier på avregningspunkt ved overgang til avregning på 15-minutters oppløsning

Fase 1

EI-1091

Innsending av måleverdier på utvekslingsmålepunkt ved overgang til avregning på 15-minutters oppløsning

Fase 1

EI-1092

Distribusjon av 15-minutters måleverdier på profilavregnede målepunkt

Fase 2

EI-700

15 minutters oppløsning i balanseavregningen

Fase 2

EI-1094

Nye aggregeringskoder for utsendelse av resultater fra balanseavregning og avviksoppgjør

Fase 2

EI-1097

Forenkle forståelse og bruk av BRS-NO-317 og sikre sporbarhet i beregningene

Fase 2