Skip to main content

BF21/03 Møtenotater

Tid: 18.03.2021 kl. 10:00-14:00

Sted: Microsoft Teams

Presentasjon ElhubBF21-03 20210318 Elhub brukerforum.pdf

Presentasjon RMERME_brukerforum180321.pdf

Deltakere:

Anette Aslaksrund - Tieto
Anita Ystmark - Troms Kraft Nett
Aud Bjerga Sigurdsen - Lyse Elnett
Audun Brekke Sandhaug - Agder Energi Nett
Benedicte Næss - Glitre Energi Nett
Bente Løyning - Lyse Dialog
Erlend Falch-Pedersen - Altere
Frode Fausa - CGI
Ingrid Frisli - Eidsiva Marked
Ivar Moen - Fortum
Jon Egil Spetaas - Brady
Jorun Eggen - Entro
Hans Kristian Svinø - Brady
Helga Kleppe - Fjorkraft
Helge Grimstad - BKK Nett
Henning Dag Stenseth - Validér
Jarle Stava - Lyse Elnett
Kirsten Nilsen - Lyse Dialog
Kristi Gullstein - Ustekveikja
Kristine Solberg Pedersen - Glitre Energi Nett
Lars Ellingsgard - Elvia
Lillian Bakken - CGI
Liv Helgesen Eppeland - Agder Energi Nett
Magnus Olsen - Lyse Energisalg
Marit Andersen - Elvia
Marius Hovland - Hansen CX
Morten Torgalsbøen - Statnett SF
Nina Ishaug Halvorsen - Skagerak Nett
Sandra Schau - Fortum/Hafslund Strøm
Siri Hetland Myrset - Istad Kraft
Therese Ernestus Hellingsrud - Elvia
Tonje Christoffersen - LOS
Tor Arne Heggtveit - VTK
Uy Tran - NVE/RME

Deltakere Elhub:

Alf Olevik Ulvan
Andreas Holmqvist
Anne Stine Laastad Hop
Audun Matre Meinich
Christine Rynning-Tønnesen
Christoffer Sannes
Eigil Gjelsvik
Ingrid Lofthus
Ingvar Flaten Aarnes
Jørgen Nafstad Møller
Kim Charlotte Elvestad
Leif Morland
Michael Long Gia Dung
Ola Tuntland Garmann
Truls Løken Krohn
Victoria Lund

Møtenotater:

Sak

Ansvarlig

Status åpne brukerforumsaker og saker som er lukket siden sist

Eigil Gjelsvik

Ekstraordinært nedetidsvindu 23.03 kl 18-21

 • Ingen innsigelser på nedetid i Brukerforum
Eigil Gjelsvik

Status Elhub - månedsrapport februar

 • Skagerak Energi: For nettselskap er det ønskelig å se antall aktive målepunkt uten kraftkontrakt i hhv. 7-30 dager og 30+ dager, samt hvilke målepunkter dette er i Elhub aktørportal sortert på dato og mpid.
  • Elhub: Du vil få detaljert rapport på dette ved en henvendelse til post@elhub.no, Elhub ser på muligheter for å opprette en rapport i Aktørportalen.
 • Elvia: Ansatte i Elvia har fått ny epost-adresse: @elvia.no 
  • Elhub: Elvia må oppdatere Edielportalen, og abonneringer på Driftsmeldinger etc. Elhub oppdaterer interne lister.

Eigil Gjelsvik

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Ulvan

Assymetrisk oppgjør

 • RME avklarte at bestemmelsen trer i kraft 01.07, og det er derfor måleverdier fra denne datoen som vil omfattes av denne bestemmelsen om asymmetrisk oppgjør. 
 • Troms Kraft Nett: Vil det komme et standard søknadsskjema for å søke om dispensasjon?
  • NVE: Nei, det har vi ikke, det holder å sende en epost.

EI-889 Fornyelse av aktørenes tilgang til vask mot Folkeregisteret - orientering om status

I hvilke tilfeller har dere behov for å søke kundeopplysninger i folkeregisteret?

 • Fjordkraft: Ved avvik i etableringsprosessen med ny kunde gjør vi en sjekk mot DSF, samt at vi gjør datavask for å rydde i lister. Vi har autooppdatering for navneendringer og dødsfall.Det er veldig mange måter å stave navn på og navnet kan være feilstavet hos oss. Ved returpost sjekker vi folkeregisteret om kunder har flyttet. Også andre tilfeller, vi bruker tilgang i Folkeregisteret relativt ofte.
 • Ustekveikja: Samme som Fjordkraft. Ajourhold er viktig. Vi har også behov for dobbeltsjekk av navn. Vi henter alltid inn fødselsnummer fra kunden
 • Lyse: Vi bruker det proaktivt og reaktivt, proaktivt ved å sende inn fødselsnummer og få tilbake korrekt navn ved nybestilling. Reaktivt - vi bruker en tjeneste som sender oss melding om endringer
 • LOS: Vi bruker det ved ajourhold ved endringer samt  sikring av data. Viktig å få informasjon fra DSF om en kunde er på sperret adresse. Vi søker på kombinasjonen navn og fødselsdato. Mener at bransjen bør kunne innhente opplysninger kun basert på fødselsnummer
  • Elhub: Er søket i folkeregisteret automatisk når dere oppretter en kunde eller gjør dere det manuelt?
  • LOS: Usikker, men tror det ligger noe automatikk i systemet
 • Elvia: Dagens løsning krever at man har navn, fødselsdato for å få treff. Må ha ajourhold for å få informasjon om folk som bytter navn, personnummer, død

Hvilke opplysninger pleier dere å mangle ifbm søk?

 • Elvia: Tror alle har tilgangen så lenge man har fornavn, etternavn og fødselsdato
 • BKK: Det må også stilles spørsmål til systemleverandørene, hvilken pakke er det selskapene har? Det er ikke noe nytt her, det er bare pakkene som blir endret. Jeg foreslår at dette tas i et fora med systemleverandørene.
 • Fjordkraft: Vi bruker innimellom bare adresse om vi har mange versjoner av navn som må prøves, men det er for å verifisere informasjon vi allerede har, men for å få riktig stavemåte eller lignende.
 • Lyse: Det bør holde å ha fødselsnummer for å få treff. Det er en forskrift som sier at det skal søkes på personnummer, dette må gjøres på en effektiv måte.
Uy Tran

Assymmetrisk oppgjør - status implementering hos aktørene

 • Skagerak Energi: Denne løsningen gir ikke mening, man kan kreve enn merforbuk før 01.07 men ikke etter. Vanskelig å forklare for kunden.
 • Fjordkraft: Vi tror de fleste kunden vil forstå dette da det er en lovendring, dessuten er det i kundens favør.
 • Skagerak Energi: Å dele korreksjoner i to deler, etter 01.07 og før, er en systemendring. Vi forstod ikke dette forslaget når vi sendte inn høringssvar.
 • Troms Kraft Nett: Det står "vi avviser ikke korreksjoner på uavregnede målepunkt". Hva betyr det?
  • Elhub: Det er kun avregnede målepunkt som vil faktureres, derfor vil disse målepunktene havne utenfor og er mulig å korrigere lengre tilbake i tid.
Audun Meinich

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Jorun Eggen, Entro:

 • Prosessen for å gi tilgang til måleverdier er umulig for næringskunder. Byggeierne er pålagt en rekke ting fra NVE og andre, f.eks. energimerking, men det er ikke mulig å få tak i totalforbruk selv om man er pliktig å oppgi det. Byggeier får ikke tak i målerpunkt id. Eneste kilde til data er Elhub. Før fikk vi dataene fra nettselskapene så lenge fullmaktene var på plass. Nå får byggeierne ikke data. Newsec mangler totalforbruk på 40% av målerne. Det finnes en fullmaktskjede fra leietager til byggeier til energirådgiver. Standardkontrakt fra Norsk Eiendom benyttes mye, det jobbes for å få denne god på fullmakt. Regimet fungerer hverken for store eller små. Viktig med bedre tilgang for å nå nasjonale klimamål. Hva er bakgrunnen for at tilgangen er så begrenset for næringskunder?

   
  • RME: Elhub har utviklet et forslag til RME ang. tilgang for Tredjeparter med næringskunder. Elhub og RME vil sette seg ned å utvikle en løsning for dette sammen.
  • Entro: Det burde heller være fokus på enkel avmelding av slike avtaler

Magnus Olsen, Lyse Energisalg:

 • Støtter behovet for å finne en bedre løsning for bedrift og tredjeparter. Et argument for Elhub var ha ett sted å utlevere måleverdier. Når man innfører effektarfifer trenges dette også tilgjengelig for tredjeparter for å styre effektivt, det er et veldig sentralt punkt

Anette Huke, Kinect:

 • Jeg er også enig med Entro, dette er ekstremt ressurskrevende og man bruker masse tid på å få tak i ressurser som ikke har noe med strømoptimalisering å gjøre i det daglige. Elhub hadde i utgangspunktet lagt opp for BRS-meldinger for innhenting av tillatelser for disse kundene, da er det lagt opp til at det skal være lovlig å gjøre dette i volum. 

EI-383 Forbedre prosess for innflytting i inaktivt målepunkt

 • HansenCX: Er tescasene lagt ut? Om ikke,når kommer de?
  • Elhub: Det er ikke planlagt enda, vi kan lage de, men de vil ikke være testbare før i midten av mai.
 • Fjordkraft: Vi opplever at noen netteiere har forbruk på målepunkt som er inaktiv i Elhub.
  • Elhub: Det skal ikke være forbruk på inaktive målepunkt. Hvordan kan en kraftleverandør se at der er forbruk på et inaktivt målepunkt?
  • Elvia: Det kan være at anlegget er inaktivt i dag, men at vi blir kontaktet av kunde som flyttet inn for en stund tilbake.
 • Konklusjon: Vi beholder foreslått plan for gjennomføring
Truls Løken Krohn / Andreas Holmqvist

EI-840 Vurdere utvidet funksjonalitet for innsyn i og sletting av forespørsler i BRS-NO-601

 • Fjordkraft: Vi har begynt med å sende 601-meldinger med info til netteier. Når vi sender denne informasjonen trenger vi ikke tilbakemelding, men meldingen blir liggende åpen i Elhub til den blir "besvart" av nettselskapet. Poenget her er at dette er en melding som ikke skal besvares, den er bare til informasjon. Om nett ikke svarer, men bare lukker saken, som jo er ønsket fremgangsmåte, så vil meldingen ligge åpen hos Elhub. Evt uthenting av rapport på 601-meldinger vil gi feile tall på netteiers side. Dette er viktig å ta med i teknisk løsning for bruk av BRS-NO-601, men NB, kun for disse tilfellene. Meldingen om ny beboer/ansvarlig på måler skal bare sendes fra kraft, og ikke besvares fra nett. Dvs meldinger av denne typen skal bare lukkes/ferdigstilles.
 • CGI: Er det satt noen dato for når denne kategorien vil tre i kraft?
  • Elhub: Kommer tilbake til dette, det er ikke satt noen dato p.t
 • Elvia: Kan det være aktuelt at disse meldingene automatisk lukkes i Elhub dersom kraftleverandør ikke behøver svar?
  • Elhub: Endringsønske er notert i EI-462 Forbedre BRS-NO-601 basert på erfaringer siden Go Live
Andreas Holmqvist

Statnett vil avslutte ordning for rapportering av utkoblbart forbruk 01.01.2022

Ingen kommentarer til orienteringen

Jørgen Nafstad Møller

EI-470 Forbedre kapasitet på meldingsmottak i Elhub - Status

Ingen kommentarer til orienteringen

Kim Charlotte Elvestad

EI-381 Elhub legger til rette for at kraftleverandører kan registrere kontaktinformasjon for varsling og tilsyn i Elhub

 • Fjordkraft: Dette er informasjon som ligger på målepunktsnivå og ikke på kundenivå, sant?
  • Elhub: Ja det stemmer, alt i Elhub ligger på målepunktsnivå.
 • Konklusjon: Elhub innfører foreslått løsning med bransjestadard for definerte roller (kontrakt, varsling og tilsyn) i beskrivelsesfelt for kommunikasjonskanaler. Elhub oppdaterer markedsdokumentasjonen: BRS Markedsprosesser og BIM Business Information Model. 
Ola Garmann

Innføring av 15 min - orientering om tidsplan​

 • Lyse: Det har tidligere væt diskutert at Elhub kan ta ansvaret for årsforbruk i forbindelse med 15-minutter. Hva er tidsperpektivet for dette?
  • Elhub: I utgangspunktet var dette planlagt å komme med 15-minutter, men vi ser nå på kapasitet om vi kan klare det til november 2022
 • Er det noen netteiere som vet om de ikke klarer å oppdatere målere for 15-minutter?
 • Elvia og Lede tok ordet og informerte om at de er i rute
Henrik Simonsen

Eventuelt

 • Altere: Oppdatering av PTIer, mange nettselskaper sender dem som kredittnotaer, men dette er egentlig vanlige fakturaer. Er det en grunn til at dette gjøres? Oppfordrer netteiere til å sjekke at konfigurasjonen er korrekt.
 • Elvia: Maskering av reelle data i testmiljø - hva er tidsperpektivet på landing i denne saken?
  • Elhub: Vi jobber med det og skal prøve å lande dette snart.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.