Skip to main content

BRS-NO-303 - Spørring grunndata

Oversikt

Prosessen for Spørring grunndata omfatter nettselskap, kraftleverandør, leveringspliktig kraftleverandør eller tredjepart og Elhub. En kraftleverandør eller et nettselskap kan også operere som tredjepart for tjenester som ligger utenfor regulerte nett-tjenester og ordinære kraftleveranser. Denne prosessen dekker spørring på alle typer grunndata og benyttes til flere formål, som for eksempel:

  • Verifisering av egne innsendte data

  • Porteføljeoversikt (kun i Elhub Aktørportal)

  • Relevante nye eller historiske grunndata

Kun data som det er gitt tilgang til er tilgjengelig for spørring (tilgangsstyrt per aktør).

Spørringer kan også utføres i Elhub Aktørportal hvor data kan eksporteres på standardisert format, for eksempel csv, xls (og xml).

For grunndata spørres det etter data som var gyldige på en gitt dato eller en periode.


Det kan spørres etter data for:

  • 1 målepunkt på gyldighetsdato (sluttbrukerinformasjon eller målepunktdata)

  • 1 målepunkt på periode (målepunktdata)

  • alle målepunkt som er knyttet til aktøren på gyldighetsdato eller periode (porteføljeoversikt). Denne spørringen er kun tilgjengelig i Elhub Aktørportal.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-142940.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Prosessen starter når en aktør har behov for å hente nye/historiske data eller porteføljeoversikt.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

  • Aktøren starter en manuell prosess i forhold til å hente nye/historiske data eller aktørens IT-løsninger identifiserer et behov eller er klar til å etterspørre nye data.

  • Alle typer grunndata kan etterspørres. Det vil være mulig å spørre på en spesifikk dato eller på en periode.

  • Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding «5-Spørring», og returnerer etterspurte data til aktøren. Data vil være tilgangsstyrt ut ifra perioden aktøren har hatt tilgang til målepunktet. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under.

Valideringsregler

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Målepunkt må være et avregningspunkt

EH010

3

Gyldighetsdato oppgitt i prosessen skal ikke være før opprettelsesdato for målepunktet

EH083

4

Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid

EH032

5

Markedsaktør må ha tilgang til data for minimum ett tidspunkt innenfor etterspurt periode

EH054

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Gyldighetsdato/periode

Nettselskap/ Kraftleverandør/ Leveringspliktig kraftleverandør/ tredjepart

Elhub

Må være innenfor aktørens tilgangsperiode. Kan være tilbake i tid, eller frem i tid hvis fremtidige endringer på målepunkt eksisterer.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

5 - Query - from Market parties

19 - RequestDataFromElhub

21 - Spørring

BRS-NO-303 Spørring grunndata

5 - Query - from Market parties

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-303 Spørring grunndata

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Sluttbruker

27 - NotifyCustomerInformation

21 - Spørring

BRS-NO-303 Spørring grunndata

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

MP data

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

21 - Spørring

BRS-NO-303 Spørring grunndata


Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestDataFromElhub fra Markedsaktør til Målepunktadministrator.

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestDataFromElhub

EH055

2

Document Type = 21

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 6

EH025

4

RequestPositiveAcknowledgement skal ikke være oppgitt i melding

EH065

5

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-303

EH055

6

EnergyBusinessRole = DDM, DDQ, SLR eller AG

EH013

7

Payload

QueryTypeCode må være MDCU eller MDMP

EH015

8

MeteringPointUsedDomain må være oppgitt i melding

EH015

9

SnapShotOccurence eller Period må være oppgitt i melding hvis QueryTypeCode er MDMP

EH032

10

SnapShotOccurence må være oppgitt i melding hvis QueryTypeCode er MDCU

EH032

11

Period skal ikke være oppgitt i melding hvis QueryTypeCode er MDCU

EH032

12

MeteringGridAreaDomainLocation skal ikke være oppgitt i melding

EH015

13

BusinessType skal ikke være oppgitt i melding

EH070

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.