Skip to main content

BRS-NO-221 - Reversering av opphør kraftleveranse

Oversikt

Denne prosessen skal kun benyttes hvis feil har oppstått. Elhub vil holde oversikt over antall reverseringer, for å sikre at prosessen ikke misbrukes.
Reversering benyttes etter at fristen for kansellering er overskredet, og skal normalt kun brukes i forbindelse med feil. Reverseringen vil sette kontrakter tilbake til tilstanden før feilen ble introdusert, ingen andre grunndata vil bli endret. Hvis i tillegg andre grunndata som eies av kraftleverandør har blitt feilaktig endret skal dette på nytt oppdateres gjennom BRS-NO-301: Oppdatering av grunndata – fra kraftleverandør.
Denne reverseringsprosessen skal brukes for å reversere følgende prosesser:

 • BRS-NO-201 Opphør på grunn av utflytting

  • Hvis for eksempel utflytting er registrert på feil målepunkt, eller sluttbruker velger å bli

 • BRS-NO-202 Opphør av kraftleveranse

  • Hvis for eksempel opphør er registrert på feil målepunkt

Som hovedregel skal status/tilstand rulles tilbake til slik status/tilstand var før prosessen startet.

Når kraftleverandør eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes «Reversering av opphør kraftleveranse».
Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering til kraftleverandør eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene.
Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt nettselskap og kraftleverandør). Sluttbruker i målepunktet flyttes eventuelt automatisk inn igjen.
Så snart som mulig og senest innen 3 virkedager vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-142724.png

Sekvensdiagram Reversering av opphør pga utflytting (BRS-NO-201)

image-20240129-142729.png

Sekvensdiagram Reversering av opphør kraftleveranse (BRS-NO-202)

Starttilstand

Sluttbruker eller kraftleverandør oppdager en feil ved en allerede gjennomført opphørsprosess

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Når kraftleverandør eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes meldingen «10 - Opphør kraftleveranse (Reversering)». Opprinnelig prosess identifiseres ved å referere til meldingen som initierte denne.   Dette kan gjøres tidligst etter at kanselleringsfrist for opprinnelig prosess er passert. Hvis feil oppdages tidligere enn dette skal prosessen kanselleres.

 • Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelse gitt i valideringsreglene.

 • Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt nettselskap, kraftleverandør og eventuelt leveringspliktig kraftleverandør).

 • Kraftkontrakt med gammel kraftleverandør blir gjenåpnet. Sluttbruker i målepunktet flyttes inn igjen, hvis denne ble flyttet ut i opprinnelig prosess.

 • Hvis det er registrert endringer i grunndata i målepunktet etter oppstartsdato, vil samtlige endringer bli sendt til kraftleverandøren i en separat melding for å sikre konsistens i grunndata.

 • Så snart som mulig vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub, når dette er nødvendig.

Kansellering

Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer, må ny opphørsmelding sendes innenfor normale tidsfrister.

Valideringsregler

Validering

Feilkode

1

Opprinnelig prosess må være registrert i Elhub

EH033

2

Opprinnelig prosess må være en av følgende:

 • BRS-NO-201 - Opphør på grunn av utflytting

 • BRS-NO-202 - Opphør av kraftleveranse

EH081

3

Kontraktsendring som reverseres må være siste endring på kraftkontrakter i målepunktet

EH024

4

Markedsaktør som initierer reversering må være samme som initierte opprinnelig prosess

EH023

5

Dato for reversering må være innenfor tidsfristene

EH003

6

Hver kraftleverandør med en kraftkontrakt må ha avtale for forbruk med en balanseansvarlig i nettområdet som målepunkter er i hvis målepunkttype er en av følgende:

 • Forbruk

 • Kombinert

E16

7

Hver kraftleverandør med en kraftkontrakt må ha avtale for produksjon med en balanseansvarlig i nettområdet som målepunktet er i hvis målepunkttype er en av følgende:

 • Produksjon

 • Kombinert

E16

8

Målepunktstatus må være Aktivt for de perioder målepunktet har kraftkontrakter

E81

9

Avregningsform skal ikke være "Ikke avregnet" for de perioder målepunktet har kraftkontrakter

EH038

10

Leveringspliktig kraftleverandør må være samme for hele perioden sluttbruker skal legges på leveringsplikt

EH093

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager tilbake - Min

Kraftleverandør

Elhub

Dagens dato, tidligst etter at kanselleringsfrist for opprinnelig prosess er passert.

Antall dager tilbake - Max

Kraftleverandør

Elhub

Perioden avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (APAM) kan beregnes for, og kun for de prosessene som er kjørt gjennom Elhub.

Reversering til nettselskap

Elhub

Nettselskap

Umiddelbart, senest innen 1 virkedag

Reversering til gammel kraftleverandør

Elhub

Gammel kraftleverandør

Umiddelbart, senest innen 1 virkedag

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

10 - End of supply - from Balance Supplier

Reverser utflytting

5 - RequestEndOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-221 Reversering av opphør

10 - End of supply - from Balance Supplier

Reverser utflytting

6 - ConfirmEndOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-221 Reversering av opphør

10 - End of supply - from Balance Supplier

Reverser utflytting

7 - RejectEndOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-221 Reversering av opphør

23 - End in metering point - to Grid Access Provider

Reversering

8 - NotifyEndOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-221 Reversering av opphør

7 - Metering values - to Market parties

Periodevolum, stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65 - Periodevolum

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

innflytting

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-221 Reversering av opphør

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret MP data

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata

14 - Start in metering point - to Grid Access Provider


4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-221 Reversering av opphør

10 - End of supply - from Balance Supplier

Reversering

5 - RequestEndOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-221 Reversering av opphør

10 - Opphør kraftleveranse

Reverser utflytting

6 - ConfirmEndOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-221 Reversering av opphør

10 - End of supply - from Balance Supplier

Reverser utflytting

7 - RejectEndOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-221 Reversering av opphør

14 - Start in metering point - to Grid Access Provider

Reversering

4 - NotifyStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-221 Reversering av opphør

2 - Start of supply - to Balance Supplier

Reversering

1 -RequestStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-221 Reversering av opphør

14 - Start in metering point - to Grid Access Provider


4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-221 Reversering av opphør

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

leverandørskifte

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-221 Reversering av opphør

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret MP data

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata

7 - Metering values - to Market parties

Periodevolum, stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65 - Periodevolum

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestEndOfSupply fra Kraftleverandør til Målepunktadministrator.

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestEndOfSupply

EH055

2

Document Type = E02

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-221

EH055

5

EnergyBusinessRole = DDQ

EH013

6

Payload

OriginalBusinessDocumentReference må være oppgitt i melding

EH033

7

BalanceSupplierInvolvedEnergyParty må være lik JuridicalSenderEnergyParty/Identification

EH060

Kun informasjon for å identifisere opprinnelig prosess vil bli brukt i Elhub. Ingen sluttbrukerinformasjon vil bli oppdatert. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.