Skip to main content

Utregning av Estimert Årsforbruk av Elhub

Denne endringen er tatt ut av 15 minutter prosjektet og blir fulgt opp i EI-270 her: Forbedringssaker under arbeid - Brukerforum (elhub.no)

Som en del av balanseavregning på kvartersoppløsning, og stadig færre profilavregnede punkter i Elhub, er det besluttet at grunnlaget for balanseavregningen skal bruke Estimert Årsforbruk på målepunktene til å estimere JIPen i situasjoner der det er for mye estimeringer i innmatingen. I tillegg er det mange målepunkter i Elhub som ikke har et estimert årsforbruk, fremst timeavregnete.

Elhub vil derfor begynne å beregne Estimert Årsforbruk (BIM: AnnualPeriodEstimatedMetrics) på alle målepunkter. Dette gjøres for å sikre at det alltid finnes en oppdatert verdi som kan brukes i beregningene, og vil gi forutsigbarhet for markedsaktørene.

Når Elhub oppdaterer Estimert Årsforbruk på et målepunkt vil det bli sendt melding om dette til kraftleverandør og nettselskap gjennom BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsforbruk. Nettselskapet vil fortsatt kunne sende inn en verdi som vil bli brukt i utregningen av Estimert årsforbruk, dette nye informasjonselementet kalles Antatt Årsforbruk (BIM: ExpectedAnnualConsumption). For nye målepunkter må nettselskapet registrere et Antatt Årsforbruk da Elhub ellers ikke har grunnlag for å beregne et Estimert Årsforbruk.

I de aller fleste tilfeller vil Elhub beregne Estimert Årsforbruk ved å summere siste års avregnete forbruk. I de tilfeller hvor nettselskapet har registrert et Antatt Årsforbruk vil dette bli brukt i utregningen med en vekting. Umiddelbart etter at Antatt Årsforbruk er registrert vil det være vektet med 100%. Deretter vil målt forbruk gradvis få større vekting. Etter en periode (6-12 måneder) vil igjen målt forbruk være vektet med 100%.

Elhub planlegger å beregne Estimert Årsforbruk en gang i måneden for alle målepunkter, men vil kun oppdatere verdien i de tilfeller ny verdi skiller seg med minst 5% fra aktuell verdi. Dette vil sikre at markedsaktørene ikke mottar unødvendig mange oppdateringer.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.