Denne endringen er tatt ut av 15 minutter prosjektet og blir fulgt opp i EI-270 her: Forbedringssaker under arbeid - Brukerforum (elhub.no)

Som en del av balanseavregning på kvartersoppløsning, og stadig færre profilavregnede punkter i Elhub, er det besluttet at grunnlaget for balanseavregningen skal bruke Estimert Årsforbruk på målepunktene til å estimere JIPen i situasjoner der det er for mye estimeringer i innmatingen. I tillegg er det mange målepunkter i Elhub som ikke har et estimert årsforbruk, fremst timeavregnete.

Elhub vil derfor begynne å beregne Estimert Årsforbruk (BIM: AnnualPeriodEstimatedMetrics) på alle målepunkter. Dette gjøres for å sikre at det alltid finnes en oppdatert verdi som kan brukes i beregningene, og vil gi forutsigbarhet for markedsaktørene.

Når Elhub oppdaterer Estimert Årsforbruk på et målepunkt vil det bli sendt melding om dette til kraftleverandør og nettselskap gjennom BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsforbruk. Nettselskapet vil fortsatt kunne sende inn en verdi som vil bli brukt i utregningen av Estimert årsforbruk, dette nye informasjonselementet kalles Antatt Årsforbruk (BIM: ExpectedAnnualConsumption). For nye målepunkter må nettselskapet registrere et Antatt Årsforbruk da Elhub ellers ikke har grunnlag for å beregne et Estimert Årsforbruk.

I de aller fleste tilfeller vil Elhub beregne Estimert Årsforbruk ved å summere siste års avregnete forbruk. I de tilfeller hvor nettselskapet har registrert et Antatt Årsforbruk vil dette bli brukt i utregningen med en vekting. Umiddelbart etter at Antatt Årsforbruk er registrert vil det være vektet med 100%. Deretter vil målt forbruk gradvis få større vekting. Etter en periode (6-12 måneder) vil igjen målt forbruk være vektet med 100%.

Elhub planlegger å beregne Estimert Årsforbruk en gang i måneden for alle målepunkter, men vil kun oppdatere verdien i de tilfeller ny verdi skiller seg med minst 5% fra aktuell verdi. Dette vil sikre at markedsaktørene ikke mottar unødvendig mange oppdateringer.