BRS Markedsprosesser

Sist oppdatert 2019-12-12 12:47

Bakgrunn

Om dette dokumentet

Dette dokumentet er utarbeidet i Elhub prosjektet i samarbeid med ekspertgruppene for å beskrive nye forretningsprosesser og kommunikasjon mot aktørene i bransjen ved innføring av en datahub i Norge. Dette omfatter også påkrevde endringer i markedsdesign for effektivt å kunne nyttiggjøre seg AMS og innføring av en datahub.
Prosessene som er beskrevet legger til rette for en leverandørsentrisk markedsmodell. Det har samtidig vært et mål å sikre en kundevennlig modell, der sluttbrukeren får løst sine behov på enklest mulig måte, uten å bli avvist eller henvist videre. En markedsmodell som er intuitiv å forstå men samtidig smidig, vil være med å øke bransjens omdømme.

Omfang

Dette dokumentet vil i hovedsak være knyttet mot de prosessene som går mellom kraftleverandøren og Elhub, samt mellom Elhub og nettselskapene. Inkludert er også prosesser mellom tredjeparter, produsenter og Elhub. Prosessene for innsamling av måleverdier fra Nettselskapene er omhandlet i et eget BRS dokument «BRS Måleverdirapportering».
Dette dokumentet bør leses sammen med følgende dokumenter:

Referanser

 1. Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999 med til en hver tid siste endring, NVE, www.nve.no
 2. Informasjon om GS1 (EAN) målepunkt id, www.gs1.no
 3. Rollemodell for det norske kraftmarkedet, www.ediel.no
 4. NordREG anbefalinger, www.nordicenergyregulators.org
 5. NordREG rapport: NordREG Rapport 4/2011 Rights and obligations of DSOs and suppliers in the customer interface.

Endringslogg

Dato

Versjon

Endring

01.10.2013

Utkast v0.1

 • Første utkast etter møte med ekspertgruppene 25.9.2013

30.10.2013

Utkast v0.2

 • Andre utkast, med ny mal etter møte med ekspertgruppene 15.10.2013

18.12.2013

Utkast v0.5

 • Nytt utkast etter ekspertgruppemøte 13.11.2013
 • Utsendt til ekspertgruppe

20.01.2014

Utkast v0.6

 • Nytt utkast etter ekspertgruppemøte 09.01.2014
 • Utsendt til ekspertgruppe

03.02.2014

Utkast v0.7

 • Nytt utkast etter ekspertgruppemøte 23.01.2014
 • Utsendt til ekspertgruppe

27.02.2014

Utkast v0.8

 • Nye prosesser + opprydding i gamle

18.02.2014

Utkast v0.9

 • Enkelte nye prosesser (korrigeringer) samt opprydding /avklaringer

28.03.2014

Utkast v0.91

 • Oppdatert etter siste ekspertgruppemøte 25/03

16.05.2014

V1.0 Klar til usending

 • Oppdatert etter siste kommentarer internt og eksternt

08.12.2014

v.1.1

 • Oppdatert i henhold til siste kjente krav
 • Justert kodebruk i avsnittene for Meldingsreferanser i henhold til Elhub BIM Business Information Model
 • Korreksjoner i rollebruk

07.08.2015

v.1.2

 • Oppdatert i henhold til ny forskrift
  • Tidsfrister endres til å skille på "timeavregnet"/"profilavregnet" istedenfor "fjernavlest"/"ikke fjernavlest".
  • Reversering tillates 3 år tilbake i tid, begrenset til perioden som saldooppgjør kan beregnes for og kun for prosesser som er kjørt gjennom Elhub.
  • Ved opphør inkluderes fakturadresse for sluttoppgjør i opphørsmeldingen
  • Kraftleverandør og tredjepart kan sette utvidet lagring av måleverdier på vegne av sluttbruker. Dette gjøres gjennom BRS-NO-301 respektive BRS-NO-622.
  • BRS-NO-103 og BRS-NO-123 brukes kun til innflytting tilbake i tid.
  • BRS-NO-104 brukes kun for å flytte fra leveringsplikt og maks 30 virkedager tilbake i tid.
  • BRS-NO-201 får samme tidsfrister som øvrige prosesser. Oppsigelsesfrist håndteres utenfor Elhub.
  • BRS-NO-611 krever at enten målepunkt ID eller unik kundeidentifikator sendes inn.
 • BRSer for spørring på grunndata er slått sammen til én (BRS-NO-303: Spørring grunndata)
 • Ved innflytting frem i tid (BRS-NO-102) på inaktivt målepunkt legges prosessen på vent til målepunkter blir aktivert, men i maks 14 virkedager.
 • Hvis et målepunkt blir deaktivert (BRS-NO-212) samtidig som det er meldt en fremtidig utflytting, blir utflyttingsdatoen endret til deaktiveringsdatoen.
 • Endring av avregningsform (BRS-NO-306) tillates også på inaktivt målepunkt.
 • Nettilbyder vil i rollen som leveringspliktig kraftleverandør ha anledning å benytte prosesser for å endre kundedata (BRS-NO-301 og BRS-NO-401)
 • Grunndata som må være tilstede på målepunktet før aktivering kan sendes inn enten ved opprettelse av nytt målepunkt, ved egen prosess for oppdatering av grunndata eller sammen med aktiveringen.
 • I de prosesser hvor nettselskapet ikke sender inn avlesning for hendelsesdato innenfor tidsfristen, vil Elhub estimere volumet og sende dette ut til relevante markedsaktører, inkludert nettselskapet.
 • Justert kodebruk i kapittel "Meldingsreferanser" i henhold til endringer i Elhub BIM Business Information Model
 • Kapittel "Tilstandsendring for målepunkt" er fjernet for alle prosesser
 • Kapittel "Valideringsregler" er utvidet og harmonisert for alle prosesser
 • Vedlegg for kryssende prosesser og prosesspesifikke meldingsvalideringer satt opp
 • Korrigert en rekke feil funnet gjennom prosjektets designfase

05.02.2016

v.1.5

 • Meldinger for bekreftelse og avvisning av prosesser lagt inn i tabeller for meldingsreferanser
 • I reverseringsprosessene er det lagt inn hvilke prosesser reverseringen skal brukes for.
 • Definisjon av "endringsprosess" er lagt til i reverserings- og korrigeringprosesser
 • Det er beskrevet at reverseringsprosessene kun endrer på spesifiserte grunndata (kontrakter eller målepunktstatus)
 • Spesifisert at ved feilreversering av opphør, må ny opphørsmelding sendes innenfor normale tidsfrister.
 • BRS-NO-131 er beskrevet om til en manuell prosess internt i nettselskapet
 • Endrete tidsfrister for BRS-NO-122
 • Tydeligere ordbruk vedrørende de tre målepunktstatusene i Elhub; Aktivt, Inaktivt og Avsluttet. Beskrevet i kapitell 2.
 • Korrigeringer av aktivering og deaktivering av målepunkt tilbake i tid gjøres i BRS-NO-402.
 • Spesifisert at eventuell fremtidig kraftleverandør mottar melding om oppdateringer i grunndata som skjer i BRS-NO-301
 • BRS-NO-401 Korrigeringer i grunndata – fra kraftleverandør er fjernet, alle endringer av grunndata fra kraftleverandør gjøres gjennom BRS-NO-301, både frem i tid og tilbake i tid.
 • I BRS-NO-102, BRS-NO-103 og BRS-NO-123 må det foreligge måleravlesning for profilavregnet målepunkt kun hvis målepunktet vært aktivt i mer enn 3 virkedager
 • Nettselskapet forventes å foreta en måleravlesning og sende til Elhub senest 3 virkedager etter aktivering i målepunkt.
 • Prosesskomponenten for oppdatert grunndata til leveringspliktig kraftleverandør i BRS-NO-103 rettet fra 11 til 6.
 • Melding om kansellert innflytting grunnet ikke aktivert målepunkt lagt til tabell over Meldingsreferanser i BRS-NO-102.
 • Tydeliggjort prosess og meldingsflyt for innflytting i inaktivt målepunkt i BRS-NO-102
 • Tekst vedrørende kansellering av BRS-NO-221 og BRS-NO-222 er rettet opp med korrekt referanse til tidsfrister for reverseringene.
 • Når avlesning må foreligge for å starte prosess styres av om målepunkter er "profilavregnet" heller enn om det er "ikke fjernavlest"
 • Melding om ny opphørsdato til kraftleverandør grunnet deaktivering av målepunkt sendes i BRS-NO-212 og ikke i BRS-NO-201
 • Lagt tilbake melding med startstand til ny kraftleverandør
 • Tydeliggjort prosess for netteier å korrigere utflyttingsdato i BRS-NO-211. Lagt inn separat flytdiagram.
 • Tydeliggjort at markedsprosesser tilbake i tid kan gjøres maksimalt for perioden avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (APAM) kan beregnes for
 • Avvisningsmelding tilbake til initierende kraftleverandør spesifisert for når sluttbruker legges på leveringsplikt i BRS-NO-103
 • Ved innflytting skal kraftleverandør sende inn næringskode for målepunktet som Elhub deretter videresender til nettselskapet
 • Spesifisert at det er organisasjonsnummer på laveste tilgjengelige nivå, f.eks. virksomhetsnummer, som registreres for sluttbruker på målepunkt
 • Kategorier for forespørsler oppdatert i BRS-NO-601 og BRS-NO-602
 • Gjeninført mulighet for å spørre på periode i BRS-NO-303
 • I BRS-NO-311 er det rettet opp slik at antatt årsforbruk går til nettilknytningstilbyder, mens avlesningen går til måleverdiansvarlig.
31.05.2016v.1.6
 • Funksjonalitet for å spørre på porteføljeoversikt over EMIF er fjernet (BIM melding PortfolioOverview i BRS-NO-303). Tilsvarende funksjonalitet vil istedenfor bli tilgjengeliggjort i Elhub Aktørportal.
 • Gjeldende løsning for gjennomfakturering skal håndteres utenfor Elhub og BRS-NO-391 er dermed fjernet.
 • Endret tilbake til at det er organisasjonsnummer som skal registreres for sluttbrukere, slik det var spesifisert i v.1.2.
 • Lagt til prosesskomponent 2 i BRS-NO-111 som benyttes for å reversere innflytting som har lagt sluttbruker på leveringsplikt.
 • BRS-NO-212 kan gjennomføres når utflytting er registrert på målepunktet og har passert kanselleringsfrist, uansett om utflyttingen er meldt fra kraftleverandør eller nettselskap.
 • Endringer tilbake i tid i BRS-NO-103, 123, 132, 223, 224 og 402 tillates 3 år tilbake i tid men dato for eldste gjenstående avviksoppgjør vil avgjøre om endringen blir avregnet eller kun videreformidlet.
 • Tydeliggjort tidsfrister for innsending av melding i BRS-NO-301.
 • Tydeliggjort at hvis det er registrert endringer i grunndata i målepunktet etter oppstartsdato, vil samtlige endringer bli sendt til kraftleverandøren i en separat melding for å sikre konsistens i grunndata. Melding er tegnet inn i sekvensdiagram for BRS-NO-101, 102, 103, 104, 111, 123, 133, 202, 221 og 222.
 • Rettet at spørring på periode i BRS-NO-303 kun gjelder målepunktinformasjon.
 • Rettet at spørring i BRS-NO-303 også kan gjøres frem i tid, f.eks. hvis der ligger fremtidige endringer registrert på målepunktet.
 • Kraftleverandør vil kun ha tilgang til sine egne forespørsler i BRS-NO-601, ikke historiske forespørsler fra andre kraftleverandører som skjedde før de overtok målepunktet.
 • Tydeliggjort feilkode som blir returnert når BRS-NO-103 gjøres mer enn 30 virkedager tilbake i tid
 • Tydeliggjort at reverseringsprosesser for kontraktsendringer (BRS-NO-111, 133, 221 og 222) kan startes tidligst etter at kanselleringsfrist for opprinnelig prosess er passert
 • Tydeliggjort at BRS-NO-104 tidligst kan startes på oppstartsdato for leveringsplikt.
 • Rettet opp referanse til spørreprosess fra BRS-NO-621 til BRS-NO-303 i BRS-NO-622
 • Tydeliggjort at de to typene spørring i BRS-NO-611 ikke kan kombineres. Det spørres på enten målepunkt ID, eller sluttbruker ID og adresse.
 • Rettet opp dokumenttype i BRS-NO-221 for prosesskomponent 14-Oppstart i målepunkt(Reversering) fra 414 til E02 (Kansellering).
 • Tydeliggjort i sekvensdiagrammer for BRS-NO-101, 102, 103, 123, 201, 202 og 211 at måleverdier sendes inn fra Måledatainnsamler slik det er definert i BRS Måleverdirapportering.
 • Mindre endring i formulering rundt angrefrist. Formuleringene er nå like i prosessene der dette er relevant.
 • Lagt til mulighet for å bytte sluttbruker ID ved uskiftet bo gjennom BRS-NO-301
13.01.2017v.1.7
 • BRS-NO-305 har endret navnt og blitt utvidet for å beskrive alle de tilfellene hvor markedsaktører skal bli informerte om endringer initiert fra Elhub. Melding om sluttbrukerinformasjon er fjernet og meldinger om kontraktsinformasjon er lagt til.
 • Innført et ekstra steg i BRS-NO-622 hvor sluttbruker må godkjenne forespørsel om tredjepartstilgang
 • BRS-NO-611 er utvidet med mulighet for å søke på målernummer. Svarsmelding fra Elhub vil også inneholde informasjon om næringskode, forbrukskode, antatt årsforbruk og hvor vidt målepunktet er blokkert for leverandørskifte.
 • Tydeliggjort at gyldighetsdato i prosesser (dato for leverandørskifte, innflyttingsdato, dato for grunndataendring etc.) alltid skal oppgis i midnatt lokal norsk tid
 • Innført mulighet for nettselskap å avvise feilaktig måleravlesning fra kraftleverandør i BRS-NO-311
 • Revidert og tydeliggjort valideringsregler for alle markedsprosesser. I kapittel 2 er det beskrevet termer som brukes for å formulere valideringsreglene.
 • Dokumentert feilkoder for hver valideringsregel
 • Tydeliggjort sekvensdiagrammer i flere BRSer. Delt opp i flere diagrammer hvor dette bidrar til bedre lesbarhet.
 • Hvor volumserier sendes ut fra Elhub utenfor normal prosess for oversendelse av volumserier (fremst i forbindelse med kontraktsendringer tilbake i tid) har dette blitt tegnet inn i sekvensdiagram
 • Spesifisert prosess for endring av næringskode og forbrukskode på et målepunkt (Kapittel 3 Generelle temaer)
 • Spesifisert i BRS-NO-122 hvordan nettselskapet skal håndtere påkrevde verdier som ikke er kjente ved aktivering
 • Beskrevet hvordan et for sent opprettet målepunkt (BRS-NO-121) kan korrigeres ved bruk av BRS-NO-402
 • Spesifisert at sluttbrukers postadresse, og eventuell fakturaadresse, alltid skal oppgis i oppstartsprosesser
 • Spesifisert retningslinjer for sluttbrukeradresse i Elhub (Kapittel 3 Generelle temaer)
 • Tydliggjort at BRS-NO-306 støtter endring i avregningsform og at fremtidig utvidelse kan innefatte endring i frekvens
 • Tydliggjort når det skal sendes måleverdier i forbindelse med endring i avregningsform (BRS-NO-306)
 • Rettet sekvensdiagram i BRS-NO-306 sånn at måleverdier sendes fra Måledatainnsamler
 • Lagt til informasjon om bruken av "Ikke avregnet" som avregningsform i BRS-NO-306
 • Utviddet tabell for tidsfrister i BRS-NO-102 for å tydeligere definere tidfrister ved innflytting i inaktivt målepunkt
 • Fjernet valideringsregel på målepunktstatus i BRS-NO-301
 • Mindre feilrettinger og presiseringer
08.08.2019v.1.8
 • Lagt til et eksempel for bruk av avregningsmetode "Ikke avregnet" hos plusskunder i BRS-NO-306
 • Presisert gyldighetsdato i BRS-NO-311
 • I BRS-NO-402 er feilaktig referanse til liste over mulige korrigeringer fjernet da det hang igjen fra tidligere versjon. I Prosesspesifikke Meldingsvalideringer er det beskrevet hvilke elementer som er lov/ikke lov å sende inn i BRS-NO-402.
 • Lagt til informasjon in BRS-NO-311 om at nettselskapet ikke trenger å benytte målerstanden som kraftleverandøren sender hvis det allerede er sendt inn en målerstand rett før stand fra kraftleverandøren sendte inn sin målerstand
 • BRS-NO-602 er fjernet. Henvendelser til Elhub skal gjøres gjennom andre kanaler, se elhub.no.
 • Lagt til valideringsregel i BRS-NO-122, 302, 306 og 402 som sier at ikke avregnet målepunkt må ha minimum ett målingsoppsett registrert
 • Spesifisert feilkode for valideringsregel "En postadresse må være spesifisert for sluttbruker"
 • Tydeliggjort at når Elhub sender ut meldingen NotifyMeteringPointCharacteristics vil den inneholde full informasjon om målepunktets tilstand, unntatt for BRS-NO-317 Oppdatering av antatt årsforbruk hvor kun de felter som er fylt ut av nettselskapet i melding til Elhub er de felter som er utfylt i melding fra Elhub til kraftleverandør.
 • Presisert tidsfrist for korrigering i BRS-NO-211
 • Tydeliggjort i BRS-NO-306 at det i noen tilfeller vil være nødvendig å gjennomføre BRS-NO-302 for å registrere obligatoriske elementer før avregningsform endres.
 • Avsnittet "Oversikt over prosessene i dette dokumentet" har skrevets om noe for å reflektere at Elhub nå er i drift
 • Valideringsregel som sier at "Leveringspliktig kraftleverandør må være samme for hele perioden sluttbruker skal legges på leveringsplikt" har blitt lagt til for BRS-NO-111, 123, 133, 202, 221, 222. Dette vil først å fremst være en validering som gjelder en kort periode etter endringer i nettstruktur.
 • Lagt til tekst i BRS-NO-301 som beskriver at hvis det er et leverandørskifte registrert i Elhub på målepunktet må ny kraftleverandør vente til dato for leverandørskifte før de kan oppdatere grunndata for sluttbrukeren.
 • Tydeliggjort at Elhub også sender målerstand, i tillegg til periodevolum, ved eventuell estimering i BRS-NO-101, 102, 103 og 123.
 • Lagt til at Anleggsbeskrivelse må være spesifisert for aktive produksjons- og kombinasjonsmålepunkter. Dette elementet brukes som beskrivelse av målepunktet i NBS og i rapporter.
 • Lagt til valideringsregel som sier at nettområdestatus må være Aktiv for å kunne ha aktive målepunkter i seg. Gjelder BRS-NO-122, 223 og 402.
 • I sekvensdiagram Skaff målerstand i BRS-NO-311 var det feilaktig tegnet inn at Måleverdiansvarlig skal sende inn 16-Måleverdier til Elhub. Dette er endret til Måledatainnsamler, slik det er beskrevet i BRS-NO-312.
 • I sekvensdiagram Innflytting frem i tid - inaktivt målepunkt i BRS-NO-102 er Gammel kraftleverandør fjernet da det aldri finnes en aktiv sluttbruker i et inaktivt målepunkt
 • Lagt til mulighet i BRS-NO-611 for å spørre på anleggsadresser uten gatenavn og/eller husnummer. Hvis feltene utelates vil spørringen kun gi treff hvis feltene ikke er registrert på målepunktet i Elhub, dvs. å utelate feltene fungerer ikke som wildcard på disse feltene.
 • Lagt til validering i BRS-NO-611 for når spørring gir treff på mer enn 99 målepunkter (begrensning i BIM-melding)

v.1.9Nye endringer er flyttet til overordnet endringslogg

Oversikt over prosessene i dette dokumentet

Elhub representerer en vesentlig endring i forretningsprosessene for kraftmarkedet i forhold til gammel regime. Den mest åpenbare av disse er overgangen fra en mange-til-mange kommunikasjon, til en mange-til-én kommunikasjon med Elhub som et sentralt nav i markedet. 

Det betyr at prosesser som kraftleverandøren tidligere initierte mot nettselskapet, nå vil være prosesser som går mellom kraftleverandøren og Elhub. Elhub vil informere nettselskapet ved behov. Det gjør også at tidsfrister og timing har blitt endret noe som følge av at Elhub har blitt introdusert. I tillegg endres noen tidsfrister på grunn av AMS. Det var da også naturlig å gå over alle tidsfrister, og basert på erfaring med gammelt regelverk, endre også andre frister. Der fristen er satt til 1 kalenderdag – betyr dette i praksis 24 – 48 timer, dvs. hvis meldingen kommer inn på en mandag, vil endring skje onsdag fra 00:00 (lokaltid).

Kommunikasjonsgrensesnitt og BRS
Sett fra et målepunkt, vil Elhub kommunisere i flere retninger, avhengig av prosess: hovedsakelig overfor målepunktets kraftleverandør(er), og nettselskapet. Kommunikasjon til og fra Elhub er organisert gjennom meldinger. Disse settes sammen til de sentrale forretningsprosessene i markedet. Meldingene er gruppert i 3 hovedgrupper i tillegg til hvilken aktør de sendes til/fra:

 • Oppstart: Dekker meldinger som definerer en ny relasjon i et målepunkt
 • Oppdatering: Dekker meldinger som utveksler data i en etablert relasjon
 • Opphør: Dekker meldinger som avslutter en eksisterende relasjon i et målepunkt 

Det som normalt avgjør hvilke prosesser som får egen BRS ("Business Requirement Specification", forretningsprosess), er:

 • hvem som initierer
 • hvilken hovedgruppe den tilhører
 • om prosessen gjelder datoer frem eller tilbake i tid
 • og om det er vesentlige forskjeller i sekvensen, involverte parter og/eller meldingsinnhold.

Hovedprosessene dekker alle prosesser som er nødvendig i en leverandørsentrisk modell. I tillegg er det tatt med støtteprosesser og korreksjonsprosesser for å sikre en kundevennlig modell med størst mulig grad av automatisering. Disse prosessene er markert spesielt, og skal ikke «markedsføres» ut til sluttbruker, men kun benyttes når de vil hjelpe sluttbrukeren i avvikssituasjoner. Teksten i disse prosessene er skrevet i kursiv for å markere at det er en støtteprosess. BRS nummeret skal sendes i alle relevante meldinger for å identifisere hvilken prosess de tilhører.

Brukstilfelle (Use Case)

En BRS kan ha et eller flere brukstilfeller beskrevet. Hvert brukstilfelle har et eget sekvensdiagram. Sekvensdiagrammene benytter meldinger fra settet med de predefinerte meldingene/ prosess-komponentene vist i diagrammet under. 

Inndeling av kapitler for hver prosess (BRS) 

 • Delkapittelet «Oversikt» gir en kortfattet beskrivelse av prosessen, dens utgangspunkt og mål, og illustrerer denne gjennom et brukstilfellediagram (Use Case Diagram). Dette diagrammet følger UML-notasjon og angir hvilke roller som er involvert samt hvilke faktiske brukstilfeller som benyttes for å gjennomføre prosessen. I mange tilfeller er dette kun ett brukstilfelle, mens i andre tilfeller kan det være behov for å utføre flere brukstilfeller for å komplettere prosessen. Dersom det benyttes brukstilfeller fra andre prosesser, er det nødvendig å se på de relaterte prosessene for å få oversikt over den totale flyten som prosessen krever.
 • «Prosessflyt og informasjonsutveksling» består i de fleste tilfeller utelukkende av et sekvensdiagram for hvert brukstilfelle i prosessen. Merk at brukstilfeller som tilhører andre prosesser, men som er knyttet inn i en annen prosess, kun er presentert i den opprinnelige prosessen. I teksten og i tabellene videre benyttes aktørene (f.eks. Nettselskap) og ikke de formelle rollene for å lette forståelsen, og sikre de riktige koblingene til det norske kraftmarkedet. I sekvensdiagrammet er koblingene mellom disse vist.
 • «Starttilstand» er en kortfattet beskrivelse av tilstanden som må være innfridd forut for at prosessen skal kunne gjennomføres.
 • «Prosessforløp» er en verbal presentasjon av flytdiagrammet med utvidet informasjon knyttet til det enkelte steget i diagrammet som er presentert tidligere.
 • «Valideringsregler» gir en oversikt over hvilke parametere som valideres og der utfallet kan bli at prosessen avvises. I tillegg vil også tekniske feil og syntaksfeil kunne føre til avvisning, disse beskrives i dokumentene for BIM (Business Information Model) og Prosesspesifikke meldingsvalideringer. I dette dokumentet tas kun prosessfeil og forretningsmessige feil med. En del valideringer som anses slå inn kun i spesielle feilsituasjoner (f.eks. i forbindelse med inkonsistens i dataene i Elhub) er ikke tatt med, det er dermed mulig å motta andre feilkoder for enkelte BRSer enn de som er inkludert i dette dokumentet.
  Valideringsreglene er bygget opp med et strukturert og entydig språk hvor følgende definerte termer brukes for å beskrive flere av reglene:
  • "må" respektive "skal ikke" - Disse termene brukes for å beskrive noe som kreves er oppfylt, respektive noe som ikke er tillatt. Eksempler: "Dato for leverandørskifte må være innenfor tidsfristene" og "Målepunktet skal ikke være blokkert for leverandørskifte"
  • "Registrert i Elhub" - Denne termen brukes for å beskrive noe som er registrert og lagret i Elhub. Eksempel: Valideringsregelen "Målepunktet må være registrert i Elhub" innebærer at målepunktet må ha blitt opprettet i Elhub før prosessen kan utføres.
  • "oppgitt i" - Denne termen brukes for å beskrive situasjoner hvor et informasjonselement må eller ikke skal være til stede i en viss kontekst, eller må skrives i et visst format. Ofte kreves det at informasjon må være "oppgitt i prosessen" eller "oppgitt i melding" hvilket i hovedsak refererer til informasjonselementet i BIM melding som markedsaktør sender inn, men hvis prosessen også kan kjøres gjennom Elhub Aktørportal gjelder regelen også der. Eksempel: "Sluttbruker ID oppgitt i prosessen må være den samme som er registrert i Elhub på kraftkontrakten i målepunktet" og "Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid"
  • "spesifisert for" - Denne termen brukes for å beskrive gyldige og ugyldige tilstander i Elhub, oftest relatert til et målepunkt. Når informasjon skal være spesifisert på en viss måte innebærer det ofte at gyldig tilstand kan oppnås enten ved at riktig informasjonen oppgis i prosessen eller at den er registrert i Elhub fra før. Eksempel: "Innhentingsmetode må være spesifisert for hvert aktivt målepunkt" innebærer at innhentingsmetode kan være registrert i Elhub før målepunktet aktiveres eller at det oppgis samtidig som målepunktet aktiveres.
 • «Tidsfrister» oppsummerer hvilke tidsfrister som er sentrale i den aktuelle BRS'en.
 • «Meldingsreferanser» knytter BRSen til meldinger og innholdet i disse, som er beskrevet i detalj i BIM (Business Information Model).

I prosessforløpene i BRS'ene vil det være referanser til meldingsnummer/prosesskomponent. 

Meldinger/prosesskomponenter i BRS'ene

Meldinger/prosesskomponenter I

Meldinger/prosesskomponenter II


Figurene over angir meldinger som kan utveksles mellom Elhub og markedsaktørene. Meldingsnavn og nummer benyttes i beskrivelsen av prosessforløpene. Disse meldingene er logiske meldinger som knytter sammen BRS'ene og de faktiske meldingene som er beskrevet i BIM (Business Information Model). Flere logiske meldinger kan bli slått sammen i en meldingstype, der parameter som angitt i parentes i figurene over (og benyttet til sekvensdiagrammene der relevant) skiller disse fra hverandre. Denne koblingen er beskrevet under meldingsreferanser på slutten av hver BRS, der logisk melding og tilhørende parameter er knyttet til faktisk melding med tilhørende dokumenttype og årsakskode.

Enhver melding sendt til Elhub blir kvittert enten positivt som akseptert eller negativt iht. betingelser angitt i kapitler for valideringsregler. Dersom avsender mottar en negativ respons, må data korrigeres og meldingen sendes på nytt.
Enhver melding antas videre å være atomisk og helhetlig, i det en prosess som blir avbrutt av en negativ respons til enhver tid vil etterlate systemet i en veldefinert tilstand. Enhver prosess avbrytes ved negativ respons, meldingsinnhold må korrigeres, før ny melding sendes for å gjennomføre prosessen.

Utgående meldinger anses som mottatt og forstått når de er hentet ut fra Elhub. Hvis feil oppdages hos aktørene i ettertid, må en korrigerings- eller reverseringsprosess initieres. Hvis aktøren er usikker på om feilen ligger i eget system, kan en spørring initieres for å sjekke gyldig informasjon i Elhub.
Meldingene til og fra Elhub vil bli administrert via køer per aktør. 

Definerte prosesser og status:

Nedenfor er de prosessene som er identifisert så langt listet opp, sammen med status.

Prosess og navn

Hovedprosess/
støtteprosess

Dokumentreferanse

BRS-NO-101 - Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte

Hovedprosess


BRS-NO-102 - Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid

Hovedprosess


BRS-NO-103 - Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid

Støtteprosess


BRS-NO-104 - Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte fra leveringsplikt

Støtteprosess


BRS-NO-111 - Reversering av oppstart kraftleveranse

Støtteprosess


BRS-NO-121 - Nytt målepunkt

Hovedprosess


BRS-NO-122 - Aktivering i målepunkt

Hovedprosess


BRS-NO-123 - Oppstart i målepunkt - innflytting

Støtteprosess


BRS-NO-131 - Reversering av nytt målepunkt

Støtteprosess


BRS-NO-132 - Reversering av aktivering i målepunkt

Støtteprosess


BRS-NO-133 - Reversering av oppstart i målepunkt

Støtteprosess


BRS-NO-201 - Opphør på grunn av utflytting

Hovedprosess


BRS-NO-202 - Opphør av kraftleveranse

Hovedprosess


BRS-NO-211 - Utflytting fra målepunkt meldt til netteier

Støtteprosess


BRS-NO-212 - Deaktivering av målepunkt

Hovedprosess


BRS-NO-213 - Fjerning av målepunkt

Hovedprosess


BRS-NO-221 - Reversering av opphør kraftleveranse

Støtteprosess


BRS-NO-222 - Reversering av utflytting fra målepunkt

Støtteprosess


BRS-NO-223 - Reversering av deaktivering av målepunkt

Støtteprosess


BRS-NO-224 - Reversering av fjerning av målepunkt

Støtteprosess


BRS-NO-301 - Oppdatering av grunndata - kraftleverandør

Hovedprosess


BRS-NO-302 - Oppdatering av grunndata - nettselskap

Hovedprosess


BRS-NO-303 - Spørring grunndata

Hovedprosess


BRS-NO-305 - Endring på målepunkt initiert fra Elhub

Hovedprosess


BRS-NO-306 - Endring i avregningsform

Hovedprosess


BRS-NO-311 - Målerstand og antatt årsforbruk fra kraftleverandør

Hovedprosess


BRS-NO-312 - Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

Hovedprosess

BRS Måleverdirapportering

BRS-NO-313 - Oversendelse av volumserier for målepunkt

Hovedprosess

BRS Måleverdirapportering

BRS-NO-314 - Purring på måleverdier og antatt årsforbruk fra nettselskap

Støtteprosess

BRS Måleverdirapportering

BRS-NO-315 - Spørring måleverdier

Hovedprosess

BRS Måleverdirapportering

BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsforbruk

Hovedprosess

BRS Måleverdirapportering

BRS-NO-318 - Oppdatering av parametre for nettap

Hovedprosess

BRS Måleverdirapportering

BRS-NO-321 - Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap

Støtteprosess

BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

BRS-NO-322 - Preliminært timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt

Hovedprosess

BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

BRS-NO-324 - Spørring avregningsgrunnlag

Hovedprosess

BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

BRS-NO-332 - Tilbaketrekking av måleverdier for profilavregnede målepunkt

Støtteprosess

BRS Måleverdirapportering

BRS-NO-402 - Korrigeringer i grunndata - fra nettselskap

Støtteprosess


BRS-NO-501 - Reporting structure data for Imbalance Settlement

Hovedprosess

BRS Reporting for Imbalance Settlement

BRS-NO-502 - Reporting data for Imbalance Settlement

Hovedprosess

BRS Reporting for Imbalance Settlement

BRS-NO-503 - Rapportering grunnlag for avviksoppgjør

Hovedprosess

BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

BRS-NO-511 - Reporting Produced Volume to Registry responsible Elcertificates

Hovedprosess

BRS Reporting for Elcertificates

BRS-NO-512 - Reporting Quota Obliged Consumption

Hovedprosess

BRS Reporting for Elcertificates

BRS-NO-601 - Forespørsel til nettselskapet

Hovedprosess


BRS-NO-611 - Verifiser grunndata i målepunkt

Hovedprosess


BRS-NO-622 - Oppdatering av tredjeparts tilgang

Hovedprosess


BRS-NO-623 - Oversikt over tredjeparts tilgang

Hovedprosess


Generelle temaer

Forklaring av statuser for målepunkt i Elhub

Målepunktstatus i Elhub er knyttet til kontrakter, måleverdier og fysisk status. Nedenfor er en forklaring av målepunktstatusene i Elhub, hva de innebærer og hvordan de skal brukes. Det er nettselskapet som er ansvarlig for å vedlikeholde riktig målepunktstatus i Elhub, noe som vil være viktig for å sikre gode prosesser.

 • Aktivt. Et målepunkt settes til Aktivt når det strømsettes i forbindelse med innflytting. Ved utflytting kan målepunktet fortsatt være Aktivt men skal settes til Inaktivt hvis nettselskapet velger å stenge anlegget. Et Aktivt målepunkt med sluttbruker kan fortsatt være strømløst, noe som kan ha flere grunner f.eks. feil i nettet, planlagt vedlikehold, dårlig betaler, fjernet hovedsikring. For et timeavregnet målepunkt med status Aktiv vil Elhub alltid forvente å motta måleverdier. Når et profilavregnet målepunkt har status Aktivt, uavhengig om der er sluttbruker og/eller strøm på anlegget, vil Elhub estimere forbruk basert på JIP og antatt årsforbruk hvis ikke nettselskapet sender inn avlesninger. Det er nettselskapet som setter status til Aktivt gjennom BRS-NO-122 Aktivering i målepunkt.
 • Inaktivt. Et målepunkt har ingen sluttbruker og ikke strøm. Nettselskapet skal sette status Inaktivt hvis de velger å stenge anlegget. Når et målepunkt har status Inaktivt innebærer det at nettselskapet må gjennomføre en aktivitet før innflytting kan foretas. For et Inaktivt målepunkt forventer Elhub ikke at nettselskapet sender inn måleverdier. Det er nettselskapet som setter status til Inaktivt gjennom BRS-NO-212 Deaktivering i målepunkt. Et målepunkt settes også automatisk til Inaktivt når det opprettes gjennom BRS-NO-121 Nytt målepunkt.
 • Avsluttet. Et målepunkt med status Avsluttet er fjernet og skal aldri mer brukes. Det vil ikke være mulig å gjøre endringer på et Avsluttet målepunkt. Det er nettselskapet som setter status til Avsluttet gjennom BRS-NO-213 Fjerning av målepunkt.

Prosess for endring av næringskode og forbrukskode på et målepunkt

Det er nettselskapet som er ansvarlig for å oppdatere riktig næringskode og forbrukskode i Elhub for sine målepunkter. BRSene i Elhub legger til rette for kraftleverandør å informere nettselskapet om en endring i næringskode når de har mottatt informasjon om dette fra sluttbruker. En endring kan skje i forbindelse med innflytting av en ny sluttbruker eller når en eksisterende sluttbruker endrer bruket i målepunktet. Prosessene beskrevet under er ment å være effektiv samtidig som den legger til rette for å identifisere og forhindre potensielt misbruk.

Ved innflytting av ny sluttbruker gjennomføres følgende prosess:

 1. Elhub tilgjengeliggjør nåværende næringskode og forbrukskode på målepunktet gjennom BRS-NO-611. Kraftleverandøren innhenter samtidig informasjon om næringskode som gjelder for ny sluttbruker.
 2. Kraftleverandør initierer BRS for innflytting og oppgir riktig næringskode i oppstartsmeldingen (kan være lik nåværende). Næringskoden i denne meldingen videresendes til nettselskapet av Elhub som del av normal prosess.
 3. Hvis en endring i næringskode kan komme å resultere i endring av forbrukskode bør kraftleverandøren informere sluttbruker om at nødvendig dokumentasjon skal sendes direkte til nettselskapet. Kraftleverandøren kan også gi sluttbrukeren beskjed om å søke fritak fra forbruksavgift hvis det er grunnlag for det. Videre bør kraftleverandør bruke BRS-NO-601 for å informere nettselskapet om at sluttbrukeren vil sende dokumentasjon på endringen.
  1. Dette steget et valgfritt for kraftleverandøren men vil bidra til en raskere behandling av innflytting og en raskere oppdatering av næringskode og forbrukskode i Elhub.
 4. Når nettselskapet mottar melding om innflytting med endret næringskode skal de vurdere om det også kreves endring i forbrukskode. Hvis de i tillegg har mottatt informasjon om at sluttbruker er informert, kan de vurdere om de skal kontakte sluttbruker umiddelbart eller avvente.
 5. Nettselskapet bekrefter endring i næringskode og eventuelt ny forbrukskode. Deretter oppdaterer de Elhub med riktig informasjon.

Ved endring av næringskode for nåværende sluttbruker gjennomføres følgende prosess:

 1. Kraftleverandør mottar informasjon om endret næringskode fra nåværende sluttbruker.
 2. Hvis en endring i næringskode kan komme å resultere i endring av forbrukskode bør kraftleverandøren informere sluttbruker om at nødvendig dokumentasjon skal sendes direkte til nettselskapet. Kraftleverandøren kan også gi sluttbrukeren beskjed om å søke fritak fra forbruksavgift hvis det er grunnlag for det.
  1. Dette steget et valgfritt for kraftleverandøren men vil bidra til en raskere oppdatering av næringskode og forbrukskode i Elhub.
 3. Kraftleverandør informerer nettselskapet om endret næringskode gjennom BRS-NO-601. Hvis de har bedt sluttbrukeren om å sende dokumentasjon direkte til nettselskapet så bør de også informere om dette.
 4. Steg 4 og 5 gjennomføres likt som i prosessen ovenfor

Retningslinjer for sluttbrukeradresse i Elhub

Det er kraftleverandør som er ansvarlig for å oppdatere riktig sluttbrukeradresse i Elhub for sine sluttbrukere. En sluttbruker på et målepunkt kan i Elhub ha to adresser; postadresse og fakturaadresse. Fakturaadresse brukes kun hvis faktura skal sendes til annen adresse enn sluttbrukeren sin postadresse.

Sluttbrukeradresse registrert i Elhub vil bli direkte brukt for å sende post og faktura til sluttbruker. Det er dermed viktig at alle markedsaktører følger retningslinjer for hva de ulike adressefeltene skal inneholde og hvordan de skal brukes. Dette vil sikre at post og faktura blir adressert og sendt ut riktig. I tabellen nedenfor beskrives innhold i de ulike adressefeltene og i hvilken rekkefølge de skal skrives for å følge Posten sine retningslinjer.

Rekkefølge på adresseutskriftElementnavn Elhub InformasjonsmodellElementnavn BIMBeskrivelse
1AdresseidentifikasjonAddressFreeForm

Informasjon som kan brukes for å identifisere sluttbrukeren, eksempel bruksnavn eller en gruppering som skolekrets. Dette er informasjon som ikke kan registreres i feltene Ved, Attention eller CO.

2VedOnBehalf

Navn på den posten er adressert til på vegne av postmottaker. Skal kun inneholde et navn på en person eller organisasjon.

Prefixes med "v/" eller tilsvarende i utskrift.

3AttentionAttentionOf

Navn på person i bedrift.

Prefixes med "Att:" eller tilsvarende i utskrift.

4COCareOf

Navn på person som eier adressen.

Prefixes med "c/o" eller tilsvarende i utskrift.

5PostboksPostOfficeBoxBrukes dersom postmottakere får posten levert i postboks. Brukes ikke sammen med gate- eller veiadresse.
6GatenavnStreetName
7HusnummerBuildingNumber

Nummer og eventuell bokstav.

Skrives etter Gatenavn på samme rad.

8StedsnavnCitySubDivisionNameKan brukes dersom postmottaker ikke har gate- eller veiadresse, men benytter stedsnavn.
9PostnummerPostcode
10PoststedCityNameSkrives etter Postnummer på samme rad.
11LandCountryCodeBrukes hvis forskjellig fra Norge.