BRS Måleverdirapportering

Sist oppdatert 2019-12-12 12:47

Innledning

Om dette dokumentet

Dette dokumentet er utarbeidet i Elhub-prosjektet i samarbeid med en ekspertgruppe fra bransjen for å beskrive nye forretningsprosesser ved innføring av en datahub i Norge, og kommunikasjonen mot aktørene i bransjen. Dette omfatter også påkrevde endringer i markedsdesign for effektivt å kunne nyttiggjøre seg AMS og innføring av en datahub. 

Prosessene som er beskrevet legger til rette for en leverandørsentrisk markedsmodell. Det har samtidig vært et mål å sikre en kundevennlig modell, der kunden får løst sine behov på enklest mulig måte, uten å bli avvist eller henvist videre. En markedsmodell som er intuitiv å forstå men samtidig smidig, vil være med å øke bransjens omdømme. 

Omfang

Dette dokumentet er fokusert mot innsamling av måleverdier fra nettselskapene til Elhub til bruk i etterfølgende prosesser, som blant annet tilgjengeliggjøring for kraftleverandørene og aggregering til balanseavregning. Markedsprosessene ellers er samlet i eget dokument, og det samme gjelder beregninger og aggregeringer. 

Referanse

 1. Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999 med til en hver tid siste endring, NVE, www.nve.no
 2. Informasjon om GS1 (EAN) målepunkt id,  www.gs1.no
 3. Rollemodell for det norske kraftmarkedet,  www.ediel.no
 4. Effektivt sluttbrukermarked for kraft,  www.ediel.no
 5.  Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av AMS måleverdier, www.elhub.no

Dato

Versjon

Endring

13.12.2013

Versjon 0.2

Første utkast

18.12.2013

Versjon 0.3

Utsendt til ekspertgruppen

20.01.2014

Versjon 0.4

Utsendt til ekspertgruppen

30.01.2014

Versjon 0.5

Utsendt til ekspertgruppen

25.02.2014

Versjon 0.8

Utsendt til ekspertgruppen

18.03.2014

Versjon 0.9

Utsendt til ekspertgruppen

28.03.2014

Versjon 0.91

Utsendt til ekspertgruppen

16.05.2014

Versjon 1.0

Grunnlagsdokument for kravspesifikasjonen til Elhub

10.12 2014

Versjon 1.1

Ny egen prosess for Tilbaketrekking av Måleverdier for profilavregnede målepunkt BRS-NO-332 
Korrigert enkelte koder i avsnittende med meldingsreferanser i overenstemmelse med Elhub BIM Business Information Model v1.2 

07.08.2015

Versjon 1.2

Oppdatert i henhold til nye forskrifter og etter feil funnet i designfasen: 

 • Prosess BRS-NO-315, 316, 319 og 624 er slått sammen i ny BRS-NO-315 
 • Balanseansvarlig kan nå også spørre etter måleverdier 
 • Presisert når vi forventer avlesning 
 • Presisert overgangen mellom profilavregning og timeavregning 
 • Presisert når Elhub estimerte periodevolum, og hvilket ansvar nettselskapet har i forhold til videre bruk av denne. 
 • Tilbaketrekking er nå noe forenklet, der en ikke sender de gamle verdiene på nytt der en allerede har erstatningsverdier. 
 • Mindre feilretting

05.02.2016

Versjon 1.5

 • Innsenderrolle er endret i 317 
 • Lagt inn 1 års begrensing på periode for volumserier i 315 
 • Presisert regler for gyldighetsdato i 317 
 • Kan nå sende inn måleverdier på inaktivt målepunkt i 312/313 
 • Presisert at oppdateringer i 317 bør grupperes ved masseoppdatering 
 • Lagt til kvalitetssjekk av antatt årsforbruk i 317 
 • Lagt til krav om komplette døgn i 313 
 • Elhub overtar ansvaret for å estimere stand i tillegg til volum i 312 
 • Venteperioden, der det ikke var tillatt å sende inn en ny stand er fjernet i 312 
 • Endret regelverk for innsending av avlesninger ved målerbytte. Konsistent med hvordan det vil avregnes. 
 • Presisert at estimert stand basert på fordelte timesverdier fra Elhub ikke skal sendes tilbake til Elhub i 312 
 • Lagt inn endringer i forhold til at data til NBS fryses D+5 
 • Presisert at en kan sende inn negative periodevolum i 312 
 • Presisert i 312 at estimerte periodevolum og til-stand vil ha 3 desimaler, og er grunnlaget for neste periodevolum. 
 • Presisert at det også bør sendes in antatt årsforbruk for timeavregnede målepunkt i 317. 
 • En del mindre feilretting
31.05.2016Versjon 1.6
 • Korrigert feil i 312 ift at samtidig bytte av måler og avregningsmetode er mulig ved overgangen til AMS
 • Presisert at en alltid får siste versjon tilbake i spørring 315
 • Rettet feil mottaker for purring på antatt årsforbruk i 314
 • Lagt til presisering av hvordan eventuelt manglende støtte for desimaler i 312 skal håndteres
 • Lagt til presisering av tidsfrist for utsendelse av timefordelt volum i 312 og 332
 • Rettet feil avsender i 332
 • Lagt til presisering av hva som skjer hvis grunnlag for estimering mangler i Elhub, BRS 312
 • En del presiseringer og mindre feilretting
13.01.2017Versjon 1.7
 • Presisert hvordan produksjon, plusskunder og utveksling sendes inn i BRS-NO-313
 • Revidert og tydeliggjort valideringsregler for alle prosesser. I kapittel 3 er det beskrevet termer som brukes for å formulere valideringsreglene.
 • Dokumentert feilkoder for hver valideringsregel
 • Lagt til en presisering av responstid på purringer i BRS-NO-314
 • Presisert at det er valgmuligheter ift hvordan en trekker tilbake og erstatter flere perioder i BRS-NO-332
 • Lagt til at også måleverdiansvarlig får estimerte periodevolum, ved manglende avlesning i BRS-NO-312
 • Lagt til informasjon om at svaret på en spørring i BRS-NO-315 kan bli delt opp
 • Lagt til mer informasjon om alternative tapsberegninger i BRS-NO-318, og hvordan tapsoppgjøret kjøres i Elhub.
 • Presisert når og hvordan reaktiv energi sendes inn gjennom BRS-NO-313
 • Rettet dokumenttype for negativ kvittering fra 21 til 294 i BRS-NO-324
 • Balanseansvarlig kan ikke benytte BRS-NO-315. Hvis en balanseansvarlig har behov for en individuell forbruksserie, så må de etablere en tredjepartstilgang. Dette gir også den nødvendige tilgangen til grunndata som kreves for å behandle måleverdiene riktig.
 • Mindre feilretting og presiseringer
08.08.2019

Versjon

1.8

 • Korrigert NBS oppstart til Elhub oppstart i BRS-NO-312 og BRS-NO-332
 • Fjernet valideringer som ikke er implementert i BRS-NO-312 og BRS-NO-332
 • Presisert hvordan korrigeringer før og etter Elhub GoLive sendes ut fra Elhub i BRS-NO-312 og BRS-NO-332
 • Presisert at timeverdier med aktiv energi skal sendes inn med Wh oppløsning i BRS-NO-313
 • Presisert at komplett døgn betyr 24 timer normalt og 23/25 ved overgang sommer/vintertid
 • Presisert tidsfrister og krav i forskriften i BRS-NO-317
 • Lagt inn info om hvordan en tilbaketrukket verdi (fra BRS-NO-332) vises i Elhub portalen.
 • Presisert hvilken dato vi purrer for manglende bekreftet avlesning fra BRS-NO-311 i BRS-NO-314
 • Lagt inn feilkode i BR-NO-313 som gjelder etter innføring av asymmetrisk avviksoppgjør
 • Lagt til informasjon av ventetid på 5min mellom to samtidige BRS-NO-312 og BRS-NO-332
 • Presisert viktigheten av registration time i BRS-NO-313 og BRS-NO-332
 • Presisert hva som defineres som faktureringsklare verdier i BRS-NO-313 og BRS-NO-322

Versjon 1.9Nye endringer er flyttet til overordnet endringslogg

Definisjoner

Tid og faser

Basert på AMS forskriften og Elhub oppdraget fra NVE, forholder dette dokumentet seg til følgende faser og tilhørende hovedaktiviteter:

Fase

Start

Beskrivelse og oppgaver

Transisjon 

Elhub go-live

Elhub er "master" for alle data og tilbyr nye grensesnitt til kraftleverandør, nettselskap, balanseansvarlig, produsenter og tredjeparter, 
Markedsaktørenes systemer må være tilpasset til at Elhub er "master" for data, dvs. alle endringer må være synkrone mellom egne systemer og Elhub. Ansvar for dette har aktørene selv. 

Gjennom transisjonsfasen vil nettselskapene rulle ut AMS-målere på sine anlegg slik at disse følger AMS-forskriften. 

Post-AMS

01.01.2019

Elhub er fullt operativ i henhold til AMS forskriften, og alle berørte målepunkt er oppgradert til AMS. 

Eventuelle overgangsordninger fra transisjonsfasen skal være faset ut.

Anlegg- og målepunkttyper

Følgende typer anlegg med tilhørende målepunkter er identifisert som relevante for innsending av måleverdidata til Elhub:


Anleggstype

Innhentingsmetode

Avregningsmetode

Umålte

Med umålte anlegg menes anlegg med fast og forutsigbart forbruk som kan tilknyttes uten måler. 
I hovedtrekk avregnes disse i dag som profilmålte anlegg. 
Anleggene som i dag behandles som umålte anlegg inkluderer: forsterkeranlegg, parkeringsautomater, parkeringsbommer, pumper, private og offentlige veilysanlegg. 
For private og offentlige veilysanlegg som er større, behandles de som timesmålt og stipuleres i henhold til målt brukstid og forbruksmønster. De vil det da være naturlig at det sendes timesverdier for. 
Innhentingsmetode for slike anlegg er Ulest

Profilavregnet i henhold til BRS-NO-312, 
Timeavregnet i henhold til BRS-NO-313 (f. eks. større gatelys)

Ikke-fjernavleste 
(tradisjonelle målere)

Dette er anlegg hvor det finnes en måler og hvor det foretas manuell avlesning av denne. Fra Elhubs perspektiv kan nettselskaper velge i en periode å definere og sende inn data fra AMS-anlegg som profilavregnede punkter inntil systemene er klare. 
Innhentingsmetode for slike anlegg er Manuelt avlest

Profilavregnet i henhold til BRS-NO-312 

AMR (Automatic Meter Reading)

Dette er målepunkter som sender inn måleverdier elektronisk men som ikke fullt ut støtter AMS-forskriften – eksempelvis ved å mangle tilstrekkelig oppløsning på innsendte data eller ikke er i stand til å sende inn data innen definerte tidsfrister. Slike anlegg må det enten fremskaffes dispensasjon for, eller skal nå ha blitt konvertert til AMS. 
Innhentingsmetode for slike anlegg er Fjernavlest

Profilavregnet i henhold til BRS-NO-312, 
Timeavregnet i henhold til BRS-NO-313

Timesmålte (>100MWh)

Dette er anlegg som før AMS hadde krav om timesverdier. Disse skal nå være konvertert til AMS. Data sendes uansett inn som periodiske verdier i tråd med AMS-krav til Elhub. 
Innhentingsmetode for slike anlegg er Fjernavlest

Timeavregnet i henhold til BRS-NO-313

AMS-anlegg

AMS-anlegg er anlegg med målepunkt som fullt ut ivaretar krav til AMS-forskriften. 
Innhentingsmetode for slike anlegg er Fjernavlest

Timeavregnet i henhold til BRS-NO-313

Oversikt over prosessene i dette dokumentet

Prosess

Navn

BRS-NO-312

Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

BRS-NO-313

Oversendelse av volumserier for målepunkt

BRS-NO-314

Purring på måleverdier fra nettselskap

BRS-NO-315

Spørring måleverdier

BRS-NO-317

Oppdatering av antatt årsforbruk

BRS-NO-318

Oppdatering av parametre for nettap

BRS-NO-332

Tilbaketrekking av måleverdier for profilavregnede målepunkt


Inndeling av kapitler for hver prosess (BRS)

 • Delkapittelet «Oversikt» gir en kortfattet beskrivelse av prosessen, dens utgangspunkt og mål, og illustrerer denne gjennom et brukstilfellediagram (Use Case Diagram). Dette diagrammet følger UML-notasjon og angir hvilke roller som er involvert samt hvilke faktiske brukstilfeller som benyttes for å gjennomføre prosessen. I mange tilfeller er dette kun ett brukstilfelle, mens i andre tilfeller kan det være behov for å utføre flere brukstilfeller for å komplettere prosessen. Dersom det benyttes brukstilfeller fra andre prosesser, er det nødvendig å se på de relaterte prosessene for å få oversikt over den totale flyten som prosessen krever.
 • «Prosessflyt og informasjonsutveksling» består i de fleste tilfeller utelukkende av et sekvensdiagram for hvert brukstilfelle i prosessen. Merk at brukstilfeller som tilhører andre prosesser, men som er knyttet inn i en annen prosess, kun er presentert i den opprinnelige prosessen. I teksten og i tabellene videre benyttes aktørene (f.eks. Nettselskap) og ikke de formelle rollene for å lette forståelsen, og sikre de riktige koblingene til det norske kraftmarkedet. I sekvensdiagrammet er koblingene mellom disse vist.
 • «Starttilstand» er en kortfattet beskrivelse av tilstanden som må være innfridd forut for at prosessen skal kunne gjennomføres.
 • «Prosessforløp» er en verbal presentasjon av flytdiagrammet med utvidet informasjon knyttet til det enkelte steget i diagrammet som er presentert tidligere.
 • «Valideringsregler» gir en oversikt over hvilke parametere som valideres og der utfallet kan bli at prosessen avvises. I tillegg vil også tekniske feil og syntaksfeil kunne føre til avvisning, disse beskrives i dokumentene for BIM (Business Information Model) og Prosesspesifikke meldingsvalideringer. I dette dokumentet tas kun prosessfeil og forretningsmessige feil med. En del valideringer som anses slå inn kun i spesielle feilsituasjoner (f.eks. i forbindelse med inkonsistens i dataene i Elhub) er ikke tatt med, det er dermed mulig å motta andre feilkoder for enkelte BRSer enn de som er inkludert i dette dokumentet.
  Valideringsreglene er bygget opp med et strukturert og entydig språk hvor følgende definerte termer brukes for å beskrive flere av reglene:
  • "må" respektive "skal ikke" - Disse termene brukes for å beskrive noe som kreves er oppfylt, respektive noe som ikke er tillatt. Eksempler: "Markedsaktør må ha tilgang til data for nettområdet på et punkt i spørreperioden" og "Periodevolum skal ikke krysse NBS-oppstart"
  • "Registrert i Elhub" - Denne termen brukes for å beskrive noe som er registrert og lagret i Elhub. Eksempel: Valideringsregelen "Målepunktet må være registrert i Elhub" innebærer at målepunktet må ha blitt opprettet i Elhub før prosessen kan utføres.
  • "oppgitt i" - Denne termen brukes for å beskrive situasjoner hvor et informasjonselement må eller ikke skal være til stede i en viss kontekst, eller må skrives i et visst format. Ofte kreves det at informasjon må være "oppgitt i prosessen" eller "oppgitt i melding" hvilket i hovedsak refererer til informasjonselementet i BIM melding som markedsaktør sender inn, men hvis prosessen også kan kjøres gjennom Elhub Aktørportal gjelder regelen også der. Eksempel: "MeteringGridAreaDomainLocation må være oppgitt i melding" og "Avlesningstidspunkt må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid"
 • «Tidsfrister» oppsummerer hvilke tidsfrister som er sentrale i den aktuelle BRS'en.
 • «Meldingsreferanser» knytter BRSen til meldinger og innholdet i disse, som er beskrevet i detalj i BIM (Business Information Model).